Byla AS-242-602/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. K. įmonės „Fasma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. K. įmonės „Fasma“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas S. K. įmonė „Fasma“ (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. lapkričio 28 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2016 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. 69-110 ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Šiaulių AVMI) 2016 m. gegužės 20d. pakartotinio patikrinimo aktą.

6Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimų, pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2017 m. sausio 2 d. skundo trūkumams pašalinti: patikslinti skundo reikalavimą, prašant panaikinti ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, minėtą sprendimą pridėti prie skundo ir nurodyti pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo skundą nutarė laikyti nepaduotu. Nutarčiai įsiteisėjus, nurodė skundą su priedais ir 30 Eur žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

9Teismas rėmėsi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad teisme nustatytu terminu nebuvo gautas pareiškėjo skundo patikslinimas, taigi pareiškėjas nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

10Teismas akcentavo, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ reikalavimus.

11III.

12Pareiškėjas S. K. įmonė „Fasma“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartį panaikinti, atnaujinti terminą ištaisyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartyje nurodytus trūkumus ir priimti patikslintą skundą su priedais.

13Atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio 2016 m. gruodžio 12 d. nutartis pareiškėjo atstovei buvo siunčiama ligos laikotarpiu. Pirmoji advokatės darbo diena po ligos buvo 2017 m. sausio 23 d. Būtent tą dieną pareiškėjo atstovė sužinojo tiek apie Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį, tiek apie 2017 m. sausio 17 d. nutartį.

14Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo ištaisė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartyje nurodytus trūkumus. Prašo atkreipti dėmesį, kad įsiteisėjus nutarčiai laikyti skundą nepaduotu, pareiškėjui būtų užkirstas kelias teisminei gynybai.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 17 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas S. K. įmonė „Fasma“ 2016 m. lapkričio 28 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti VMI 2016 m. spalio 31 d. sprendimą ir Šiaulių AVMI 2016 m. gegužės 20d. pakartotinio patikrinimo aktą.

19Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) reikalavimų, pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2017 m. sausio 2 d. skundo trūkumams pašalinti: patikslinti skundo reikalavimą, prašant panaikinti ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, minėtą sprendimą pridėti prie skundo ir nurodyti pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

20Nustatytu terminu pareiškėjas patikslinto skundo teismui nepadavė, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo skundą laikė nepaduotu.

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010; 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-885-502/2015). Jeigu skundas neatitinka šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 33 str. 1 d.). Teismo nutartis grąžinti skundą pareiškėjui yra priimama nutarties, kuria nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, pagrindu, kaip procesinė pasekmė, kylanti pareiškėjui nepašalinus ar netinkamai pašalinus teismo nurodytus trūkumus. Todėl sprendžiant dėl teismo nutarties laikyti skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui teisėtumo ir pagrįstumo, kartu turi būti tikrinamas ir nutarties dėl skundo trūkumų šalinimo teisėtumas ir pagrįstumas.

22Trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas turi teisę pasinaudoti tada, kai skundo turinio bei formos neatitikimai ABTĮ reikalavimams trukdo pradėti administracinės bylos teiseną. Teismo nutartis, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas terminas jiems pašalinti, taip pat ir teismo nutartis, kuria konstatuojama, kad nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti, turi būti aiškios, t. y. teismas turi nurodyti, kokių reikalavimų neatitinka skundas bei kodėl ir kaip šie trūkumai trukdo priimti skundą ir pradėti administracinės bylos teiseną, taip pat paaiškinti pareiškėjui, kaip šiuos trūkumus pašalinti, kad pareiškėjas galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-496/2011, 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-580/2011, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-845/2011).

23Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, jog pareiškėjo skundas neatitiko jam keliamų reikalavimų, 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi nustatė terminą iki 2017 m. sausio 2 d. skundo trūkumams pašalinti, o šių trūkumų pareiškėjui nepašalinus, jo skundą laikė nepaduotu.

24Nors pareiškėjas nustatytu terminu teismo nurodytų trūkumų nepašalino, tačiau pateikė duomenis, jog jo atstovė sirgo (tai patvirtina byloje pateikta medicininė pažyma ir išrašai iš medicininių dokumentų) ir su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi, kuri buvo išsiųsta per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, susipažino tik 2017 m. sausio 23 d.

25Pažymėtina ir tai, kad minėta pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi buvo nurodyta pareiškėjui patikslinti skundo reikalavimą, prašant panaikinti ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą. Tačiau iš pareiškėjo skundo, pateikto pirmosios instancijos teismui, matyti, kad pareiškėjas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą (nors ir ne tą, kuris turėtų būti skundžiamas) minėjo ir skundo rezoliucinėje dalyje, kur suformulavo skundo reikalavimus.

26Taigi iš skundo turinio buvo akivaizdu, kad mokesčių mokėtojas kreipėsi į teismą dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų mokestiniame ginče, dėl kurių priėmimo nagrinėti (reikalavimų formulavimo) teismų praktika yra aiški. Todėl vien ginčijamo akto (kuris bus mokestinėje byloje) nepateikimas ar netikslus reikalavimo suformulavimas, t. y. formalūs pateikto skundo trūkumai, negali būti pagrindas užkirsti pareiškėjui kelią apskųsti administracinį sprendimą teismui, įvertinus tai, kad proceso šalis iškėlė abejones dėl nutarties, kuria buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti, įteikimo.

27Apibendrindama nustatytas bylos faktines bei teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju netinkamai įvertino visas skundui priimti teisiškai svarbias aplinkybes, netinkamai pritaikė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, todėl priėmė nepagrįstą nutartį. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu, naikinama, o pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo S. K. įmonės „Fasma“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. K.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas S. K. įmonė „Fasma“ (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m.... 6. Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi... 9. Teismas rėmėsi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad teisme... 10. Teismas akcentavo, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai... 11. III.... 12. Pareiškėjas S. K. įmonė „Fasma“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo... 13. Atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio 2016 m.... 14. Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017... 18. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas S. K. įmonė „Fasma“... 19. Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m.... 20. Nustatytu terminu pareiškėjas patikslinto skundo teismui nepadavė, todėl... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5... 22. Trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas... 23. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, jog pareiškėjo... 24. Nors pareiškėjas nustatytu terminu teismo nurodytų trūkumų nepašalino,... 25. Pažymėtina ir tai, kad minėta pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio... 26. Taigi iš skundo turinio buvo akivaizdu, kad mokesčių mokėtojas kreipėsi į... 27. Apibendrindama nustatytas bylos faktines bei teisines aplinkybes, teisėjų... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo S. K. įmonės „Fasma“ atskirąjį skundą tenkinti iš... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....