Byla AS-575-233-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. (G. K. ) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr.4-(10.10-22-1)-1798; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją nustatyta tvarka išnagrinėti pareiškėjo

52007 m. liepos 20 d. skundą Nr. 5-1168 dėl valstybinio medicininio audito atlikimo ir priimti sprendimą; 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją parengti ir patvirtinti valstybinio medicininio audito atlikimo normas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jis nesutinka su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 4-(10.10-22-1)-2184. Pareiškėjas taip pat prašė ištirti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės procedūros KSP-01 teisėtumą - dėl šio ištyrimo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 4-(10.10-22-1)-1798 ta apimtimi, kuria nuspręsta, kad 1995 metais teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos neturi įgaliojimų vertinti, bei įpareigojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją iš esmės išnagrinėti pareiškėjo skundą ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar valstybinis medicininis auditas buvo atliktas tinkamai. Kitus pareiškėjo suformuluotus reikalavimus bei prašymus teismas atmetė.

8III.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10IV.

11Pareiškėjas 2009 m. vasario 12 d. teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo priteisimo iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 86,66 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad patyrė 11,56 Lt dokumentų kopijavimo, 7,50 Lt pašto bei 67,60 Lt transporto išlaidų.

12V.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 26 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies – priteisė iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 3,75 Lt pareiškėjo naudai išlaidoms atlyginti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 105-106 str.).

14Teismas konstatavo, jog ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Pareiškėjas prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir išlaidas patvirtinančius dokumentus teismui pateikė

152009 m. vasario 12 d., t. y. nepraleidęs įstatymo nustatyto keturiolikos dienų termino. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas, gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių išlaidas. Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo yra įtvirtintos ABTĮ 44 straipsnyje, Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimą, 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Vertinant šių teisės aktų nuostatas konstatuotina, jog įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 26 d. nutartimi priimtas nagrinėjimui pareiškėjo patikslintas skundas, kuris teismui buvo pateiktas

162007 m. rugsėjo 25 d., vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo

172007 m. rugsėjo 17 d. nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo. Pareiškėjas

182007 m. lapkričio 12 d. ir 2007 m. lapkričio 13 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui patikslintus skundus, kurie nagrinėjimui priimti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 13 d. protokoline nutartimi. Be to, pareiškėjas teismui teikė paaiškinimus prie skundo, prašymą ištirti norminio akto teisėtumą. Vilniaus apygardos administracinio teismo pinigų priėmimo kvitas Nr. 5412070 patvirtina, kad pareiškėjas

192008 m. vasario 29 d. sumokėjo 2 Lt už dokumentų kopijavimą. Kad šias išlaidas pareiškėjas patyrė išnagrinėtoje byloje patvirtina 2008 m. vasario 29 d. prašymas. Bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą buvo atvykęs šiomis dienomis: 2007 m. rugsėjo 25 d., 2007 m. lapkričio 13 d., 2008 m. sausio 7 d., 2008 m. vasario 29 d., 2008 m. kovo 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-663 nustatė vienkartinio autobuso arba troleibuso bilieto kainą 1,80 Lt nuo

202008 m. gruodžio 1 d. Iki tol galiojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-882 nustatyta vienkartinio autobuso arba troleibuso bilieto kaina 1,10 Lt. Todėl, pareiškėjo turėtos transporto išlaidos sudaro 5,50 Lt (1,10 Lt x 5). Pareiškėjo pateikti UAB „Skaitmeninis amžius“ ir UAB ,,Kompiuterinė visata“ kvitų nuorašai nėra patvirtinti. Todėl, šie dokumentai negali pagrįsti išlaidų, susijusių su skundų padavimu ar bylos nagrinėjimu (ABTĮ 44 str. 2 d.). Transporto išlaidos, turėtos pareiškėjui vykstant pas trečiąjį suinteresuotą asmenį, atsakovą bei į teismą iki 2007 m. rugsėjo 25 d., negali būti priteisiamos, kadangi šias išlaidas pareiškėjas patyrė iki patikslinto skundo pateikimo ir negali būti laikomos transporto išlaidomis, susijusiomis su išnagrinėta byla (ABTĮ 44 str. 2 d.). Pareiškėjo prašymas priteisti transporto išlaidas, kurias kaip nurodo jis patyrė 2008 m. kovo 27 d.,

212009 m. sausio 16 d., 2009 m. sausio 19 d., 2009 m. sausio 29 d. atvykdamas į teismą ir paštą, t. y. po Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, nenagrinėtinas. Pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik prašymus dėl išlaidų, kurias proceso šalys patyrė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Prašymai dėl išlaidų, turėtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, pateikiami apeliacinės instancijos teismui. Byloje duomenų patvirtinančių, kad pareiškėjas teikdamas teismui 2007 m. rugsėjo 25 d. patikslintą skundą, kuris ir buvo nagrinėjamas teisme, patyrė šio skundo padavimo išlaidas, nėra. Pareiškėjo pateikti dokumentai: pašto kvito ir siuntos registro nuorašas, patvirtina, kad pareiškėjas patyrė 4,30 Lt išlaidas paduodant teismui 2007 m. rugsėjo 11 d. skundą. Šis pareiškėjo skundas nebuvo priimtas. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi buvo įpareigotas pašalinti skundo trūkumus. Kaip matyti iš Lietuvos pašto kvito ir siuntos registro Nr. 003 nuorašo, pareiškėjas 2007 m. gegužės 21 d. siuntė dokumentus Valstybinei medicininio audito inspekcijai. Šios išlaidos taip pat negali būti priskirtos išlaidoms paduodant 2007 m. rugsėjo 25 d. skundą. Todėl pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovo 7,50 Lt išlaidas, patirtas dėl dokumentų siuntimo, taip pat atmestinas. Taigi, iš viso pareiškėjas šioje byloje patyrė 7,50 Lt teismo išlaidų (2 Lt + 5,50 Lt). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, pareiškėjui iš atsakovo priteisė teismo išlaidas proporcingai patenkintai skundų reikalavimų daliai, t. y. 3,75 Lt (7,50 Lt : 2).

22VI.

23Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarties dalį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; nustatyti, ar pagrįstai Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatė, kad prašymas priteisti išlaidas, turėtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nenagrinėtinas pirmosios instancijos teismo. Pripažinus minėtą nutarimą nenagrinėti teisėtu, apeliacinės instancijos teismą prašo priteisti išlaidas, kurias patyrė bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu - 14,11 Lt. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241. Pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties dalimi, kuria teismas nustatė Nustatė 1. Transporto išlaidos, pašto išlaidos pareiškėjui vykstant į teismą, pas atsakovą, trečiąjį suinteresuotą asmenį ir kreipiantis į juos iki patikslinto skundo pateikimo 2007 m. rugsėjo 25 d., negali būti laikomos susijusiomis su išnagrinėta byla ir jų nepriteisė; 2.

25Prašymas priteisti transporto išlaidas, kurias patyrė kelionėms į apeliacinės instancijos teismą, nenagrinėtinas pirmosios instancijos teismo. Toks prašymas pateikiamas apeliacinės instancijos teismui; 3. Bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą buvo atvykęs šiomis dienomis: 2007 m. rugsėjo 25 d.,

262007 m. lapkričio 13 d., 2008 m. sausio 7 d., 2008 m. vasario 29 d., 2008 m. kovo 3 d. Ir tik pagal šių atvykimų skaičių - 5, teismas apskaičiavo kelionės išlaidas - 5,50 Lt (1,10 Lt x 5); 4. Kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vienkartinio autobuso arba troleibuso bilieto kaina tik 1,10 Lt, todėl, pareiškėjo turėtos transporto išlaidos (teismui atsižvelgiant į jo nustatytą kelionių skaičių) sudaro - 5,50 Lt; 5. Kad pareiškėjo pateikti UAB ,,Skaitmeninis amžius“ ir UAB ,,Kompiuterinė visata“ kvitų nuorašai nėra patvirtinti, todėl šie dokumentai negali pagrįsti išlaidų - ir jų nepriteisė.

272. Iš bylos medžiagos, pateiktos iki skundžiamos nutarties priėmimo, matyti, kad pareiškėjui teko patirti 16 kelionių iki bylos išnagrinėjimo apeliacinėje instancijoje ir 4 keliones dėl bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje, viso - 20 kelionių. Iš pareiškėjo gyvenamosios vietos nėra tiesioginio susisiekimo vienu miesto viešojo transporto maršrutu su teismu, greituoju paštu (esančiu geležinkelio stotyje), su trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Pasiekti minėtus subjektus pareiškėjas gali tik dviem viešojo transporto maršrutais (su persėdimu). Tačiau teismas jų neįvertino. Vadovaujantis bendraisiais įstatymų pradmenimis, teisingumo ir protingumo kriterijais, panašius santykius reglamentuojančiu aktu – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 patvirtinta išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, išmokėjimo tvarka (9 p.) - dokumentai, liudijantys kelionės išlaidas į teismą, yra pagrindas tokiu pat dydžiu apmokėti kelionės išlaidas atgal. Vadinasi į transporto išlaidas turi būti įskaičiuotos išlaidos kelionėms atgal. Tačiau teismas jų neįvertino. Vadinasi, pareiškėjo išlaidas sudaro du transporto bilietai į vieną pusę ir du atgal. Viso 4 bilietai vienai kelionei. Vadinasi, pareiškėjui patyrus 20 kelionių, jo išlaidos susidarys už 80 bilietų (20 x 4 = 80 bilietų). Pareiškėjas pateikė 50 bilietų. Pareiškėjas pateikė faktiškai patirtas išlaidas - 28 bilietai po 1,40 Lt, tačiau teismas jų kažkodėl nepripažino, tarytum tai būtų neįteisinti bilietai. Vadovaujantis tais pačiais minėtais principais (bendraisiais įstatymų pradmenimis, teisingumo ir protingumo kriterijais, panašius santykius reglamentuojančiu aktu – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 patvirtinta išlaidų išmokėjimo tvarka (16 p.) - kelionės (taksi) apmokama pagal šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytus įkainius.

283. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo kelionę į teismą 2007 m. rugsėjo 17 d., ją patvirtina pareiškimas. Teismas taip pat neatsižvelgė į jo keliones į teismą susipažinimui su byla. Vadovaujantis minėtais principais - teisingumo ir protingumo kriterijais, turi būti pripažinta, kad prieš kiekvieną bylos posėdį pareiškėjas buvo atvykęs į teismą susipažinti su byla bent vieną kartą. Prieš 2008 m. sausio 7 d. teismo posėdį pareiškėjas buvo atvykęs į teismą 2008 m. sausio 4 d. susipažinti su byla. Pareiškėjas prašo, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, pripažinti, kad prieš kiekvieną bylos posėdį jis buvo atvykęs į teismą susipažinti su byla bent vieną kartą. Pareiškėjas buvo atvykęs 2008 m. vasario 29 d. prieš 2008 m. kovo 3 d. teismo posėdį, 2009 m. sausio 19 d. ir į apeliacinės instancijos teismą.

294. Teismo išvada, kad išlaidos, patirtos iki patikslinto skundo pateikimo

302007 m. rugsėjo 25 d., negali būti laikomos susijusiomis su išnagrinėta byla, pagrįsta nevisiškai tinkamu įstatymo supratimu. Išlaidos - kelionėms pas trečiąjį suinteresuotąjį asmenį, į paštą ir pašto prašymams pateikti dėl aplinkybių, kurių pagrindu atsirado bylos pagrindas, kelionėms pas atsakovą skundams pateikti dėl aplinkybių, kurios sudaro bylos pagrindą, kelionė į teismą 2007 m. rugsėjo 17 d. turėtų būti priskirtinos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir prie išlaidų dėl skundo surašymo ir padavimo, tam kad būtų laikomasi to tikslo, kuriam pasiekti skirtas išlaidų atlyginimas. Pareiškėjui neatlikus tų veiksmų (kuriuos vykdant susidarė minėtos išlaidos), nebūtų atsiradęs skundo pagrindas, nebūtų skundo ir bylos nagrinėjimo.

315. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 patvirtinta išlaidų išmokėjimo tvarka numato atlyginimą atsakovo paieškos išlaidų (18 p.), kurios, kaip taisyklė, atsiranda dar prieš kreipiantis į teismą.

326. Pareiškėjas pateikė teismui UAB ,,Skaitmeninis amžius“ ir UAB ,,Kompiuterinė visata“ visų prašyme nurodytų kvitų originalus ir dar pridėjo jų kopijas. Originalų teismas nepastebėjo. Kvitų originalai yra prisegti prie bylos lapo - 184. Todėl teismas turi įvertinti ir šias išlaidas.

337. ABTĮ nenurodyta (45 str.), kurios instancijos teismui turi būti paduotas prašymas dėl išlaidų atlyginimo, kai jis paduodamas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

348. Turi būti įvertintos pareiškėjo išlaidos: 1. Įvertintos pagrįstos kvitų originalais ir atlygintinos kopijavimo išlaidos (patirtos iki 2009 m. vasario 12 d. prašymo atlyginti išlaidas pateikimo) - 11,56 Lt; 2. Atlygintinos pašto išlaidos – 7,5 Lt; 3. Atlygintinos transporto išlaidos už 5 keliones pas trečiąjį suinteresuotąjį asmenį – 5 x 4 bilietai x už 1,10 Lt = 22 Lt; 4. Atlygintinos transporto išlaidos už 2 keliones pas atsakovą – 2 x 4 bilietai x už 1,10 Lt = 8,80 Lt; 5. Atlygintinos transporto išlaidos už 2 keliones į Greitąjį paštą – 2 x 4 bilietai x už

351,10 Lt? 8,80 Lt; 6. Atlygintinos transporto išlaidos už 7 keliones į pirmosios instancijos teismą (patirtas iki 2009 m. vasario 12 d. prašymo atlyginti išlaidas pateikimo) – 7 x 4 bilietai x už 1,40 Lt—39,20 lt; 7. Atlygintinos transporto išlaidos už 4 keliones į apeliacinės instancijos teismą; 8. Atlygintinos kopijavimo išlaidos, patirtos dėl šio atskirojo skundo parengimo – 1,88 Lt (2009 m. kovo 9 d.); 9. Atlygintinos transporto išlaidos už 2 keliones į pirmosios instancijos teismą, patirtos dėl šio atskirojo skundo parengimo ir padavimo (kelionei -

362009 m. kovo 4 d. susipažinti su byla tikslu išsiaiškinti, ar iš tiesų, kaip nustatė teismas, byloje nėra kopijavimo kvitų originalų, ir atskirajam skundui paduoti – 2 x 4 bilietai x už 1,80 Lt = 14,40 Lt. Atsižvelgiant teismo pripažintas išlaidas - 2,00 Lt už kopijavimą teisme pagal 2008 m. vasario 29 d. kvitą, atsižvelgiant į teismo nustatytą išlaidų priteisimo proporciją (1/2), pareiškėjas patyrė priteistinų išlaidų 70,13 + 1,88 Lt ? 71,07 Lt.

37Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą.

38Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas nepagrindė visų patirtų teismo išlaidų. Teigia, kad pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, todėl nesutinka su pareiškėjo reikalavimu atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu apeliacine tvarka.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40VII.

41Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

42Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktu prašymu dėl išlaidų priteisimo iš esmės prašė priteisti iš atsakovo jo naudai išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ir išlaidų, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

43Pagal susiklosčiusią teismų praktiką (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–83/2007, 2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–1/2007, 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11–53/2006 ir kt.) (ABTĮ 13 str.), prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui.

44Taigi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje, priteisimo turėjo persiųsti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

45Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarties dalis keistina, prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje, priteisimo persiunčiant nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (ABTĮ 151 str. 2 p.).

46Kaip matyti iš teismo sprendimo, byla šiuo atveju buvo iš dalies išspręsta pareiškėjo naudai, pareiškėjas iš dalies pasiekė savo skundu siektą teisinį rezultatą, teismo sprendimu šioje byloje buvo nustatyti tam tikri atsakovo neteisėti veiksmai, todėl pareiškėjas turi teisę reikalauti iš atsakovo turėtų teismo išlaidų atlyginimo (ABTĮ 44 str. 2 d.). Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas dėl skundo surašymo ir padavimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas bei kitas išlaidas, numatytas šiame straipsnyje.

47Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies – priteisė iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 3,75 Lt pareiškėjo naudai išlaidoms atlyginti.

48Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad jam turėtų būti priteistos transporto, pašto išlaidos pareiškėjui vykstant pas atsakovą, trečiąjį suinteresuotą asmenį iki skundo pateikimo teismui. Pagal teisės aktų prasmę, priteistinos tik su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios šalies išlaidos.

49Pareiškėjas atskirajame skunde nesutinka su jam priteistų išlaidų dydžiu.

50Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo pareiškėjui iš atsakovo priteista išlaidų dalimi.

51Įvertinus pareiškėjo pateiktus dokumentų kopijavimo, pašto bei transporto išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2007 m. rugsėjo 11 d. pašto kvitą, 2008 m. vasario 29 d. pinigų priėmimo kvitą (Serija BLA Nr. 5412070), 28 visuomeninio transporto bilietus po 1,40 Lt, UAB ,,Skaitmeninis amžius, UAB ,,Kompiuterinė visata“ 2007 m. rugsėjo 11 d.,

522007 m. rugsėjo 11 d., 2007 m. spalio 25 d., 2007 m. spalio 26 d., 2007 m. lapkričio 13 d., 2007 m. spalio 29 d., 2008 m. sausio 7 d., 2009 m. vasario 12 d. kvitų originalus, taip pat įvertinus bylos medžiagą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

532005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-882 ,,Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“, ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, galima daryti išvadą, kad pareiškėjas turėjo 4,30 Lt pašto išlaidų, 39,20 Lt transporto išlaidų, 8,71 Lt kopijavimo išlaidų. Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad pareiškėjo turėtos pagrįstos išlaidos pirmosios instancijos teisme yra 26,10 Lt (52,21 Lt : 2).

54Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš atsakovo išlaidas, patirtas dėl šio atskirojo skundo parengimo ir padavimo, ir pateikia UAB ,,Skaitmeninis amžius“ 2009 m. kovo 9 d. kvitą, 8 visuomeninio transporto bilietus po 1,80 Lt. Atsižvelgus į pareiškėjo pateiktus patirtas išlaidas patvirtinančius įrodymus, į tai, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovo 16,28 Lt išlaidų, tenkintinas iš dalies, priteisiant pareiškėjui iš atsakovo 8,14 Lt (16,28 : 2) 8,14 Lt išlaidų, patirtų dėl atskirojo skundo parengimo ir padavimo.

55Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, 45 straipsnio 1, 2 dalimis, 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

56Pareiškėjo G. K. (G. K. ) atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

57Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartį pakeisti: priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareiškėjo G. K. naudai 26,10 Lt (dvidešimt šešis litus 10 ct) sumą išlaidų. Pareiškėjo G. K. prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje, priteisimo persiųsti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

58Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareiškėjo G. K. naudai 8,14 Lt (aštuonis litus 14 ct) sumą išlaidų, patirtų dėl atskirojo skundo parengimo ir padavimo.

59Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus... 5. 2007 m. liepos 20 d. skundą Nr. 5-1168 dėl valstybinio medicininio audito... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu... 8. III.... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi... 10. IV.... 11. Pareiškėjas 2009 m. vasario 12 d. teismui pateikė prašymą dėl išlaidų... 12. V.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 26 d. nutartimi... 14. Teismas konstatavo, jog ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymai... 15. 2009 m. vasario 12 d., t. y. nepraleidęs įstatymo nustatyto keturiolikos... 16. 2007 m. rugsėjo 25 d., vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo... 17. 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo.... 18. 2007 m. lapkričio 12 d. ir 2007 m. lapkričio 13 d. pateikė Vilniaus... 19. 2008 m. vasario 29 d. sumokėjo 2 Lt už dokumentų kopijavimą. Kad šias... 20. 2008 m. gruodžio 1 d. Iki tol galiojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 21. 2009 m. sausio 16 d., 2009 m. sausio 19 d., 2009 m. sausio 29 d. atvykdamas į... 22. VI.... 23. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 24. 1. Pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo... 25. Prašymas priteisti transporto išlaidas, kurias patyrė kelionėms į... 26. 2007 m. lapkričio 13 d., 2008 m. sausio 7 d., 2008 m. vasario 29 d., 2008 m.... 27. 2. Iš bylos medžiagos, pateiktos iki skundžiamos nutarties priėmimo,... 28. 3. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo kelionę į teismą 2007 m. rugsėjo... 29. 4. Teismo išvada, kad išlaidos, patirtos iki patikslinto skundo pateikimo... 30. 2007 m. rugsėjo 25 d., negali būti laikomos susijusiomis su išnagrinėta... 31. 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu... 32. 6. Pareiškėjas pateikė teismui UAB ,,Skaitmeninis amžius“ ir UAB... 33. 7. ABTĮ nenurodyta (45 str.), kurios instancijos teismui turi būti paduotas... 34. 8. Turi būti įvertintos pareiškėjo išlaidos: 1. Įvertintos pagrįstos... 35. 1,10 Lt? 8,80 Lt; 6. Atlygintinos transporto išlaidos už 7 keliones į... 36. 2009 m. kovo 4 d. susipažinti su byla tikslu išsiaiškinti, ar iš tiesų,... 37. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepimu į... 38. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas nepagrindė visų patirtų teismo... 39. Teisėjų kolegija... 40. VII.... 41. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 42. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktu prašymu... 43. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką (pvz., Lietuvos vyriausiojo... 44. Taigi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą dėl išlaidų,... 45. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiama Vilniaus apygardos... 46. Kaip matyti iš teismo sprendimo, byla šiuo atveju buvo iš dalies išspręsta... 47. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų... 48. Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, nesutinka su... 49. Pareiškėjas atskirajame skunde nesutinka su jam priteistų išlaidų dydžiu.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, iš dalies sutinka su... 51. Įvertinus pareiškėjo pateiktus dokumentų kopijavimo, pašto bei transporto... 52. 2007 m. rugsėjo 11 d., 2007 m. spalio 25 d., 2007 m. spalio 26 d., 2007 m.... 53. 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-882 ,,Dėl vietinio (miesto) susisiekimo... 54. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš atsakovo išlaidas, patirtas dėl... 55. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi,... 56. Pareiškėjo G. K. (G. K. ) atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 57. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartį... 58. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos... 59. Nutartis neskundžiama....