Byla 2-353-308/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovo atstovui G. Š., atsakovui K. M.,tretiesiems asmenims-B. E. M.,A. M.,Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovei Daliai Lungevičienei išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui K. M. ir tretiesiems asmenims- B. E. M.,A. M.,D. B., Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ,Varėnos rajono savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

Nustatė

2Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo įpareigoti statytoją -atsakovą K. M. per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienomis savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius-išardyti savavališkai perstatytas,pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )),esančio ( - ) dalis –įrengtą lodžiją ir frontone įstatytą vitrininį langą su durimis bei sutvarkyti statybvietę, o šio įpareigojimo statytojui teismo nustatytu terminu neįvykdžius suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasirinktam rangovui atlikti šiuos veiksmus ,išieškant iš atsakovo patirtas išlaidas.

3Ieškovo atstovas nurodė,kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Alytaus skyrius) 2011 m. birželio 6 d. gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio raštą dėl statybos darbų Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatviniame kaime (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10341) Čižiūnų k., Varėnos r. Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) kartu su Kultūros paveldo departamento atstovu, atlikę patikrinimą 2011 m. liepos 5 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-2193-(14.31), kuriame nurodė, jog gyvenamajame name (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ) nuo gatvės pusės įrengta 1,00 m gylio lodžija su 2,0x2,5 m dydžio vitrininiais langais. Vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 28 straipsniu, 2011 m. liepos 28 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110728-00036-(14.12), kuriame konstatavo, kad K. M. savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, individualiam mediniam gyvenamajam namui ( - ) atliko rekonstrukciją, t. y. nuo gatvės pusės mansardiniame aukšte, jį prailginus 1 m į gatvės pusę, įrengė dengtą lodžiją ir frontone įstatė langą su durimis. Gyvenamojo namo statybos rūšis – rekonstravimas, statinio kategorija – neypatingas. Savavališkos statybos akte statytojui K. M. nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Inspekcija, vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“(Žin., 2011, Nr. 83-4059) 35 punktu, 2011 m. rugpjūčio 11 d. surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110812-00031-(14.29) (toliau – Reikalavimas), kuriuo iš statytojo K. M. pareikalavo iki 2012 m. vasario 11 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2011 m. liepos 28 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis. Šiame Reikalavime taip pat nurodyta, jog statytojas turi teisę Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausiasis specialistas, 2012 m. vasario 15 d., patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad atsakovas K. M. šio Reikalavimo neįvykdė.

4Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisė būti statytoju įgyvendinama, kai <...> statytojas turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą <...>; statytojas turi nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, jog be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti leidžiantį dokumentą. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta, jog statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį plotį, aukštį ir pan.). Atsakovo atlikti statybos darbai, pakeičiant gyvenamojo namo išorės matmenis priskirtini rekonstravimo darbams. Savavališkai rekonstruotas gyvenamasis namas ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso bendraturčiams K. M., A. M., D. B., o žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), kuriame yra šis namas nuosavybės teise priklauso B. E. M.. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903) ir statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 (Žin., 2010, Nr. 115-5904), K. M. savavališkai rekonstruotas gyvenamasis namas, kurio bendras plotas 92,78 kv. m nepriskiriamas ypatingam ar nesudėtingam statiniui, todėl pagal Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 2 straipsnio 94 dalį, priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, neypatingų statinių rekonstravimui turi būti rengiamas statinio rekonstravimo projektas ir privalomas leidimas rekonstruoti statinį.

5K. M. – statybą leidžiančio dokumento – leidimo rekonstruoti gyvenamąjį namą nepateikė. Kadangi K. M., savavališkai rekonstruodamas gyvenamą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir šio straipsnio 28 dalį ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas K. M. gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų reikalavimus nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl vienintelė tokio teisėto reikalavimo neįvykdymo pasekmė –buvo teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti Reikalavimą.

6Atsakovas K. M. su iekiniu nesutiko ir prašo atmesti ieškinio reikalavimus ir atsižvelgus į LR Statybos įstatymo 28 str. 7d.1p. teismui suteiktą teisę leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, prašo nustatyti 1 metų ir 6 mėn. terminą visai gyvenamojo namo (unik. Nr. ( - )) rekonstrukcijos dokumentacijai parengti.Atsakovas nurodė,kad ieškinyje nurodoma, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje, 2011-06-06 buvo gautas Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio raštas Nr. 2A-109, kur pranešta apie statybos darbus be statybą leidžiančių dokumentų. Dėl ko inspekcijos Vyriausiasis specialistas kartu su Kultūros paveldo departamento atstovais atliko patikrinimą, 2011-07-05 surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą FAK-2193-(14.31), kur nurodė, jog gyvenamajame name (unik. Nr. ( - )), esančiame ( - ) nuo gatvės pusės įrengta 1,00 m gylio lodžija su 2,0x2,5 m vitrininiais langais. Vyriausias specialistas, nustatęs savavališko statybos faktą vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str., 2011-07-28 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110728-00036-(14.12), kur konstatavo, kad K. M., neturint statybą leidžiančio dokumento, individualiam mediniam gyvenamajam namui ( - ) atliko rekonstrukciją, t. y. nuo gatvės pusės mansardiniame aukšte, jį prailginus 1 m į gatvės pusę, įrengė dengtą lodžiją ir frontone įstatė langą su durimis. Nustatyta, kad statinio statybos rūšis- rekonstravimas, statinio kategorija – neypatingas. Ieškinyje teigiama, kad statinio rekonstrukcijai jis pagal galiojančius teisės aktus privalėjęs parengti statinio rekonstravimo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą rekonstruoti gyvenamąjį namą, kurio patikrinimo metu neturėjęs. Surašius savavališkos statybos aktą, kur reikalaujama tuojau pat sustabdyti aptarto statinio statybą, inspekcija jam 2011-08-11 surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110812-00031-(14.29). 2012-02-15 patikrinus vietoje ar vykdomas reikalavimo įvykdymas, statybos inspekcijos surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas RPA-10-120215-00010-(14.29), kuriuo nustatyta, kad reikalavimo neįvykdžiau. Nevykdant reikalavimo pašalinti statybos padarinius inspekcija ir kreipėsi šiuo ieškiniu, prašydama išardyti savavališkai perstatytą gyvenamojo namo dalį ir sutvarkyti statybvietę.

7Dėl faktinių aplinkybių

8Pastatas – gyvenamasis namas, kurio unik. Nr. ( - ), kurio bendras plotas 92,78 kv. m., vidutinė rinkos vertė 6 306 Lt, es. ( - ) ir kiti pastatai: pastatas – ūkinis pastatas, kurio unik. Nr. ( - ), pastatas – ūkinis pastatas, kurio unik. Nr. ( - ), pastatas – ūkinis pastatas, kurio unik. Nr. ( - ), pastatas – viralinė, kurio unik. Nr. ( - ), pastatas – daržinė, kurio unik. Nr. ( - ), pastatas – ūkinis pastatas, kurio unik. Nr. ( - ), kiti statiniai – kiemo statiniai, kurių unik. Nr. ( - ), lygiomis dalimis po 1/3 priklauso keliems bendraturčiams: jam- K. M., a. k. ( - ), A. M., a. k. ( - ) ir D. B., a. k. ( - ), nuosavybės teisės pagrindas paveldėjimo teisės liudijimas, 2001-08-20, Nr. 5941V. Kaip nurodęs savavališkos statybos akte, namą tvarkyti pradėjęs, nes jo stogas buvo smarkiai susidėvėjęs ir reikalavo remonto. Atsižvelgdamas į tai, kad gyvenamasis namas priklauso trims savininkams dar šiek tiek prailginęs namo priekinę dalį, ten įrengdamas lodžiją. Dėl nedidelio namo prailginimo ir lodžijos įrengimo nei vienas bendraturtis neprieštaravo, sutiko su tokiu namo pakeitimu. Rekonstruojant gyvenamąjį namą, nežinojęs, kad tam reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Apie statinio rekonstravimo projekto ir statybos/ rekonstrukcijos leidimo rerikalingumą sužinojęs tik statybos inspekcijai atlikus patikrinimą.

9Vėliau, kaip ir nurodė ieškovas, 2011-08-11 statybos inspekcija vadovaudamasi LR Statybos įst. 28 str. 2d. 1p ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.06.2009 surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Kadangi reikalavime buvęs informuotas, kad turintis teisę LR Statybos įstatymo 28 str. 2d. 1 ir 2 p. nurodytais atvejais kreiptis į šio įstatymo 23 str. nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka, statinio rekonstrukcijai reikalingą dokumentaciją stengęsis kuo greičiau sutvarkyti. 2011 lapkričio 26 d. su J. P., a. k. ( - ) ( - ), Verslo liudijimas Nr. PB270506-1 (Projektuotoja) sudaręs projektavimo sutartį, Nr. 53/11-11. Sutartimi sutarę, kad projektuotoja J. P. paruoš „Vieno buto gyvenamojo namo rekonstrukcijos projekto“ techninį projektą, adresu Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos sen. Kadangi teisinio reglamentavimo pastato rekonstrukcijos leidimo išdavimo klausimais neišmanantis, su J. P. sutaręs, kad ji pati kreipsis į Varėnos r. savivaldybę prašymu išduoti leidimą rekonstruoti statinį. Toks susitarimas buvo numatytas ir projektavimo sutartyje Nr. 53/ 11- 11, punkte 4.1. Tikėjęsis, kad J. P. kreipsis į savivaldybę dėl minėto leidimo gavimo ir sutvarkys visą reikalingą dokumentaciją. Dėl to pats į savivaldybę prašymu nesikreipęs. Sužinojęs, kad projektuotoja į Varėnos r. savivaldybę su prašymu dėl leidimo statinio rekonstrukcijai gauti nesikreipė, į savivaldybę 2012-03-15 prašymu išduoti leidimą rekonstruoti statinį kreipęsis asmeniškai. Nebuvo kreiptasi į dėl ikiteisminės procedūros termino pratęsimo , esant svarbioms priežastims. 2012 m. kovo mėnesį jau turėjęs vieno buto namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos, pagalbinio ūkio pastatų griovimo ( - ), projektą (kad. Nr. ( - )) (toliau – techninis projektas) , Varėnos r. sav. admin. architektūros ir kraštotvarkos skyriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus Nr. 20/12 , stengęsis kuo galėdamas greičiau gauti visus statinio rekonstrukcijos leidimui reikalingus dokumentus. Parengtame techniniame projekte, panaikinta lodžija įrengiant fasadinę sieną, dideli vitrininiai langai pakeisti į tradicinio suskaidymo langus.Tokiais savo aktyviais veiksmais siekęs gauti statinio rekonstrukcijos leidimą, jam ir kitiems bendraturčiams priklausančiam gyvenamajam namui rekonstruoti. Kadangi iki šiol leidimo statinio rekonstrukcijai negavęs Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui jo nepateikęs. Dėl nurodytų priežasčių, užtrukus savavališkos statybos įteisinimo procedūroms , negalėjęs iškilusios problemos išspręsti ikiteisminiu būdu.

10Dėl gyvenamojo namo rekonstrukcijos

11Ieškiniu reikalaujama, per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos- savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytas, pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) dalis- įrengtą lodžiją ir frontone įstatytą vitrininį langą su durimis bei sutvarkyti statybvietę. Su šiuo ieškovo reikalavimu nesutinkantis. Gyvenamąjį namą rekonstravęs tik dėl to, kad jo stogas buvo prastos būklės ir pro jį sunkėsi vanduo. Be to dėl trijų pastato bendrasavininkių šiek tiek jį prailginęs į gatvės pusę, ateityje planuodamas padidinti bendrą namo plotą. Ūkio būdu atlikdamas rekonstrukcijos darbus nežinojęs, kad dėl tokių nedidelių pakeitimų reikia specialaus rekonstrukcijos leidimo ir techninio projekto. Vis tik statybos inspekcijai nustačius pažeidimus ir surašius savavališkos statybos aktą, iškart kreipęsis į projektuotoją dėl reikalingų dokumentų gavimo. LR Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatyta, kad reikalavimams pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Statybos įstatyme numatyta ikiteisminė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius procedūra. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM reikalavime <...> REI-10-110812-00031-(14.29) buvo informuotas, kad ne vėliau, kaip iki 2012-02-11 savo lėšomis turintis pašalinti savavališkas statybas, dėl kurių buvo jam ir surašytas savavališkos statybos aktas. Šiame akte, jam buvo nurodyta, kad galintis kreiptis statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Šią procedūrą yra atlikęs ir dėl objektyvių priežasčių praleidus terminą statybos leidimui gauti ir pateikti statybos inspekcijai, buvo kreiptasi į teismą ieškiniu. Pagrindinė problema, tai pasibaigęs reikalavime nurodytas terminas, per kurį galėjęs pasinaudoti ikiteismine procedūra gauti gyvenamojo namo rekonstrukcijos leidimą, nors toks terminas galėjo būti pratęstas.

12 Statybos įstatymo 28 str. 4 d. nurodyta, kad asmeniui, kuriam pateikti 28 str. 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (nuo 2012-07-01), gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

13Savavališkos statybos surašymo akte SSA-10-110728-00036-(14.12), nurodyti savavališkos statybos akto surašymo pagrindai: tai, kad nėra leidimo statyti ar rekonstruoti statinį, pažeista Statybos įst. 3str. 2d. 2 (dėl turimo statybos leidimo) p., 12 str. 1 d. 3 (dėl statinio projekto) ir 4 (dėl statybos leidimo gavimo) p., 20 str. 3 d. 1 (dėl architektūros reikalavimų) ir 2 (dėl kultūros paveldo departamento išduotų specialiaisių paveldosaugos reikalavimų pastatui esant kultūros paveldo teritorijoje) p., statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” 18.1 ir 18.2 (privalomi dokumentai statybos darbams pradėti: statybos leidimas ; parengtas ir patvirtintas statinio projektas) p.

14Kaip matyti surašant savavališkos statybos aktą ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padariniu įvykdymo patikrinimo aktą (RPA-10-120215-00010-(14.29), nenustatyta, kad aptarto gyvenamojo namo rekonstrukcija prieštarautų imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams. Todėl jis- K. M. (asmeniui kuriam pateikti SĮ 28 str. 2d. 1 ar 2 p. nurodyti reikalavimai), turintis teisę parengti statinio rekonstrukcijos projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

15SĮ 28 str. 5.d, nustato , kad jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą. Ir tik tuo atveju ( 6 d. ) , jei aš per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo neįvykdyčiau ar negaučiau statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą.

16Statybos įstatymo 28 str. 7 d.1p. numatyta, kad teismui nustatoma teisė leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir <...> gauti statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

17Atsižvelgiant į tai, kad Varėnos r. savivaldybei pateiktas prašymas dėl rekonstrukcijos vykdymo leidimo gavimo, jau parengtas statinio rekonstravimo projektas atitinkantis teisės aktų reikalavimus, savivaldybės administracijai pateikti kiti reikalingi dokumentai, todėl jam ir kitiems bendrasavininkams nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name (unik. Nr. ( - )) vykdoma rekonstrukcija pagal parengtą pridedamą techninį projektą neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams ir gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbai yra galimi. Teismui suteikta teisė (28 str. 8 d. ) sprendžiant klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgti į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertinti administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

18Reikalavimas išardyti perstatytas gyvenamojo namo dalis (įrengtą lodžiją ir frontone įstatytą vitrininį langą su durimis) yra netenkintinas. Pagal J. P. parengtą aptarto gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, lodžija yra pašalinta, ją pakeičiant fasadine dalimi, o vietoj vitrininio lango, suprojektuotas tradicinio tipo langas. Gavus leidimą rekonstruoti gyvenamąjį namą, rekonstrukcija bus atliekama pagal parengtą techninį projektą. Reikalavimas išardyti lodžiją ir vitrininį langą, nėra reikalingas , nes jos vietoje įrengiama fasadinė siena su langu. Jam ir kitiems bendraturčiams priklausantis gyvenamasis namas rekonstruotas esant visų bendratučių sutarimui. D. B., a. k. ( - ) ir A. M., a. k. ( - ) yra įgalioję ji- K. M., a. k. ( - ) valdyti ir naudotis visa jiems bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančia dalimi turto: <...>, atstovauti jų interesus visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, sudaryti visas reikiamas sutartis dėl pastatų eksploatavimo ; <... >, 2012-01-25 įgaliojimas pridedamas. B. E. M., kuriai asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, kurio unik. Nr. ( - ), 0,14 ha bendro ploto, sutikimą, kad šiame žemės sklype esančių gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų savininkai <...> vykdytų gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų rekonstrukciją savo nuožiūra, 2012-01-25 sutikimo nuorašas pridedamas. Matyti, kad nei vienas iš bendratučių neprieštaravo nedidelei namo rekonstrukcijai, namo ploto padidinimas, atitinka visų bendratučių interesus. Jo kaip savininko teises saugo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Konstitucija. LR Konstitucijos 23 str. sako, kad nuosavybė neliečiama, LR CK 4.93 str. numato, kad Lietuvos Respublika garantuoja visiems savininkams vienodą teisių apsaugą. LR CK 1.5 str. sako, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Todėl įpareigojimas išardyti savavališkai rekonstruotą pastatą, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes prieštarauja teisingumo, sąžiningumo kriterijams, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 17 straipsniui. Rekonstruoto gyvenamojo namo atstatymas į buvusią padėtį nėra vienintelė galimybė pašalinti savavališkos statybos padarinius, nes gyvenamojo namo rekonstrukciją pakeitus techninius sprendimus galiu įteisinti, tam jau parengtas pastato rekonstravimo projektas, pateiktas prašymas statinio rekonstrukcijos leidimui gauti, gauti architektūros reikalavimai. Tačiau šių veiksmų visiškam atlikimui reikalingas ne mažesnis kaip 1,5 m. laikotarpis.

19Tretieji asmenys-B. E. M. ir A. M. palaikė atsakovo K. M. pozicijas,o tretysis asmuo D. B. bylos nagrinėjime nedalyvavo ir prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

20Trečiojo asmens- Varėnos rajono savivaldybės administracija atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,bet pateiktu atsiliepimu į ieškinį palaikė ieškinį. Nurodė,kad 2012-03-15 atsakovas K. M. buvo kreipęsis į savivaldybės administraciją su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą gyvenamojo namo rekonstravimui,pagalbinio ūkio pastato statybai ir pagalbinio ūkio pastatų nugriovimui ( - ) pagal pateiktą projektą.Tačiau pateiktam projektui prieštaravus Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos rajono tarnybai,Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinai padaliniui ir Varėnos raj.savivaldybės architektūros ir kraštotvarkos skyriui buvo atsisakyta išduoti statybą leidžiantį dokumentą.Tačiau atsisakymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą neapriboja asmens teisės ,pakoregavus projektą pagal jį tikrinančių institucijų pateiktas pastabas ,teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis pakartotinai dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

21Trečiojo asmens-Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovė ieškinį palaikė ir siūlo tenkinti.Nurodė,kad Čižiūnų k dar 1973 m buvo įrašytas į kultūros paveldo paminklų sąrašą,kaip Keturiasdešimt aštuonių sodybų kaimas su savita architektūra ir vykdant statybos darbus ar rekonstrukciją taikomi tam tikri apribojimai,siekiant išsaugoti šio kaimo savitą architektūrą.2012-03-22 per informacinę sistemą „Infostatyba“gavę projektą ir išanalizavus projektą jam nebuvo pritarta,bei buvo nurodyta trūkumai ,kuriuos turi pašalinti atsakovas.Po to derinti patikslinto projekto daugiau negavę.Jeigu atsakovas parengtu projektu ištaisytų rekonstrukcijos metu padarytus pažeidimus ir įvykdytų jų nurodymus nederintam projektui,tai patikslintas projektas galimai būtų suderintas.

22Ieškinys tenkintinas .

23Iš 2011-06-03 Kultūros paveldo departamento pranešimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui matyti,kad buvo užfiksuoti kultūros paveldo pažeidimas Čižiūnų k- Keturiasdešimt aštuonių sodybų gatviniam kaime,tame tarpe ( - ), kur yra vykdomos statybos neturint suderinto projekto su Kultūros paveldo Alytaus teritoriniu padaliniu.

24Iš ieškovo 2011-07-05 surašyto faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto bei fotolentelės matyti, kad buvo užfiksuota esama namo rekonstrukcijos situacija .

25Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-07-28 surašytu statybos sustabdymo aktu buvo pareikalauta atsakovo K. M. sustabdyti statybą. (b.l.5-12),bei 2011-08-11 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius iš statytojo K. M. buvo pareikalauta iki 2012-02-11 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius-išardyti savavališkai perstatytas ir pertvarkytas statinio dalis(b.l.23-24).

26Iš 2012-02-15 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto(b.l.25-26)matyti,kad reikalavimas nebuvo įvykdytas.

272012-03-08 išrašu iš Nekilnojamojo turto registro patvirtinama,kad gyvenamojo namo ir ūkinių statinių ( - ) savininkai yra: K. M.,A. M. ir D. B..

28Iš atsakovo K. M. pateikto ginčo namo rekonstrukcijos projekto (b.l.49-65)matyti,kad 2012 m kovo mėn.buvo paruoštas namo rekonstrukcijos projektas.

29Iš 2012-04-19 pranešimo atsakovui M. M. (b.l.68)matyti,kad Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2012-04-18 sprendimu nebuvo išduotas leidimas vykdyti namo rekonstrukciją,kadangi architektūros ir kraštotvarkos skyrius nepritarė techniniam projektui,Kultūros paveldo paveldo prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys nepritarė techninio projekto projektiniams sprendiniams ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nepritarė techninio projekto projektiniams sprendiniams.

30Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

31Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisė būti statytoju įgyvendinama, kai <...> statytojas turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą <...>; statytojas turi nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą.

32Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, jog be kita ko statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; šio įstatymo nustatyta tvarka gauti leidžiantį dokumentą.

33Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

34Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta, jog statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį plotį, aukštį ir pan.).

35Statybos techninio reglamento ,,Statinio statybos rūšys“ 9 punkte numatyta, jog statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pačiu pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai: pastatomi nauji aukštai; įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas; nugriaunama dalis esamų aukštų; prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl to šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ar pan. Esamo statinio laikančiosios konstrukcijos; pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

36Todėl įvertinus auksčiau paminėtus atsakovo atliktus statybos darbus pagal dabar galiojančius teisės aktus, atlikti statybos darbai vertintini kaip gyvenamojo namo rekonstrukcija.

37Pagal satybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903) ir statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 (Žin., 2010, Nr. 115-5904), K. M. savavališkai rekonstruotas gyvenamasis namas, kurio bendras plotas 92,78 kv. m,nėra priskiriamas ypatingam ar nesudėtingam statiniui, todėl pagal Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 2 straipsnio 94 dalį, o priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, neypatingų statinių rekonstravimui turi būti rengiamas statinio rekonstravimo projektas ir privalomas leidimas rekonstruoti statinį.

38Byloje nustatyta, kad K. M. savavališkos statybos darbus atliko neturėdamas privalomo leidimo rekostruoti statinį,kur atlikdamas rekonstrukcijos darbus kartu pažeidė ir statiniui taikomus kultūros paveldo reikalavimus. Todėl nurodytų teisės aktų nuostatų prasme K. M. savavališkai atliko statinio rekonstrukcijos darbus ir šių aplinkybių neginčija ir pats atsakovas.

39Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011-01-31 nutarimu dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 str. (2006-10-17 redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. (2006-10-17 , 2009-11-19 redakcijos) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai nustatė, kad LR Civilinio Kodekso 4.103 str. (2006-10-17 redakcija) 3d. pagal kurią tuo atveju, kai statinys ( jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio sprendimus ar teisės aktų reikalavimus, bylą nagrinėjantis teismas savo sprendimu gali: 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti, ta apimtimi, kuria nebuvo numatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galėjo priimti ir kitokį sprendimą, prieštaravo LR Konstitucijos 109 str. 1d., konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

40Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 str. pakeitimo ir papildymo šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 28(1) straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 24 straipsnyje 1 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas 14 skirsnyje, ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo.

41Statybos įstatymo 28 str. 7d.1p. numatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis ir per nustatytą terminą: leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir , sumokėjus šio įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 str. 1d.5p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos , paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

42Dabar galiojantys teisės aktai atsakovo K. M. savavališkai rekonstruotą gyvenamąjį namą priskiria prie neypatingų statinių. LR Statybų įstatymo 2 str. 94 d. numato, kad neypatingas statinys – statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams.

432011-08-11 surašytu savavališkos statybos padarinių reikalavimu nurodė tuoj pat sustabdyti bet kokius rekonstruojamo medinio gyvenamojo namo statybos darbus iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti. Tai rodo, kad iš esmės dalis statinio rekostrukcijos darbų , kuriuos atliko atsakovas buvo galimi, tik buvo pažeista procedūra: pirmiau pradėti darbai, nesutvarkius reikiamų dokumentų ir leidimų.

44Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, suteiktina atsakovui galimybė sutvarkyti namą, padarant jo rekonstrukciją, tačiau laikantis nustatytų įstatymo reikalavimų, t.y. rekonstrukciją atliekant turint statinio projektą ir statybos leidimą. Atlikus statinio rekonstrukciją, iš esmės statinys būtų pagerintas, bei užtikrintos geresnės gyvenimo sąlygos namo gyventojams.Kadangi atsakovas buvo pradėjęs savavališkus namo rekonstrukcijos darbus neturėdamas būtinų dokumentų, t.y. neteisėtus veiksmus, todėl yra pagrindas nustatyti atsakovui terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.Kadangi atsakovas yra jau parengęs pradinį projektą,tai toks terminas nustatytinas trumpesniam terminui,nei prašo atsakovas(1 m 6 mėn.),bei pakankamas terminas būtų 9 mėn.

45Iš atsakovo priteistinos ir pašto išlaidos valstybei (CPK 96 str. 5d.),kurios sudaro 82 lt.

46Vadovaudamasi LR CPK 259, 263-270 str.

Nutarė

47Ieškinį tenkinti .

48Nustatyti atsakovui K. M. a.k( - ) 9(devynių)mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos,išardyti savavališkai perstatytas,pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )),esančio ( - ) dalis –įrengtą lodžiją ir frontone įstatytą vitrininį langą su durimis bei sutvarkyti statybvietę, parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą(rekonstrukciją) leidžiantį dokumentą ,o šio įpareigojimo statytojui teismo nustatytu terminu neįvykdžius suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 3(tris) mėnesius pasirinktam rangovui atlikti šiuos veiksmus .

49Išaiškinti atsakovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo lėšomis.

50Priteisti iš K. M. a.k( - ) 142(vieną šimtą keturiasdešimt du )litus žyminio mokesčio ir 72 (septyniasdešimt du ) litus bylos nagrinėjimo(pašto )išlaidų valstybei.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo įpareigoti statytoją -atsakovą K. M. per... 3. Ieškovo atstovas nurodė,kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 5. K. M. – statybą leidžiančio dokumento – leidimo rekonstruoti... 6. Atsakovas K. M. su iekiniu nesutiko ir prašo atmesti ieškinio reikalavimus ir... 7. Dėl faktinių aplinkybių ... 8. Pastatas – gyvenamasis namas, kurio unik. Nr. ( - ), kurio bendras plotas... 9. Vėliau, kaip ir nurodė ieškovas, 2011-08-11 statybos inspekcija... 10. Dėl gyvenamojo namo rekonstrukcijos ... 11. Ieškiniu reikalaujama, per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos-... 12. Statybos įstatymo 28 str. 4 d. nurodyta, kad asmeniui, kuriam pateikti 28... 13. Savavališkos statybos surašymo akte SSA-10-110728-00036-(14.12), nurodyti... 14. Kaip matyti surašant savavališkos statybos aktą ir reikalavimo pašalinti... 15. SĮ 28 str. 5.d, nustato , kad jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo... 16. Statybos įstatymo 28 str. 7 d.1p. numatyta, kad teismui nustatoma teisė... 17. Atsižvelgiant į tai, kad Varėnos r. savivaldybei pateiktas prašymas dėl... 18. Reikalavimas išardyti perstatytas gyvenamojo namo dalis (įrengtą lodžiją... 19. Tretieji asmenys-B. E. M. ir A. M. palaikė atsakovo K. M. pozicijas,o tretysis... 20. Trečiojo asmens- Varėnos rajono savivaldybės administracija atstovas teismo... 21. Trečiojo asmens-Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 22. Ieškinys tenkintinas .... 23. Iš 2011-06-03 Kultūros paveldo departamento pranešimo Valstybinei... 24. Iš ieškovo 2011-07-05 surašyto faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto... 25. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 26. Iš 2012-02-15 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 27. 2012-03-08 išrašu iš Nekilnojamojo turto registro patvirtinama,kad... 28. Iš atsakovo K. M. pateikto ginčo namo rekonstrukcijos projekto... 29. Iš 2012-04-19 pranešimo atsakovui M. M. (b.l.68)matyti,kad Varėnos rajono... 30. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba... 31. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisė būti statytoju... 32. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte reglamentuota, jog be... 33. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 34. Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta, jog statinio... 35. Statybos techninio reglamento ,,Statinio statybos rūšys“ 9 punkte numatyta,... 36. Todėl įvertinus auksčiau paminėtus atsakovo atliktus statybos darbus pagal... 37. Pagal satybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi... 38. Byloje nustatyta, kad K. M. savavališkos statybos darbus atliko neturėdamas... 39. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011-01-31 nutarimu dėl Lietuvos... 40. Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40,... 41. Statybos įstatymo 28 str. 7d.1p. numatyta, kad teismas savo sprendimu gali... 42. Dabar galiojantys teisės aktai atsakovo K. M. savavališkai rekonstruotą... 43. 2011-08-11 surašytu savavališkos statybos padarinių reikalavimu nurodė tuoj... 44. Teismas laiko, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo... 45. Iš atsakovo priteistinos ir pašto išlaidos valstybei (CPK 96 str.... 46. Vadovaudamasi LR CPK 259, 263-270 str.... 47. Ieškinį tenkinti .... 48. Nustatyti atsakovui K. M. a.k( - ) 9(devynių)mėnesių terminą nuo teismo... 49. Išaiškinti atsakovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą teismo... 50. Priteisti iš K. M. a.k( - ) 142(vieną šimtą keturiasdešimt du )litus... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...