Byla AS-525-75-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „VST“, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2009 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. 2009/01-4R-127 (toliau – ir Sprendimas); įpareigoti Komisiją atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų tyrimą bei dėl atlikto tyrimo priimtą sprendimą surašyti viename nutarime, kuriame nurodyti ir nutarimo apskundimo tvarką.

6Pareiškėjas 2009 m. gruodžio 14 d. pateikė patikslintą skundą, kuriuo papildomai, be kitų reikalavimų, prašė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2009 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 10-170 „Dėl AB „VST“ elektros energijos tiekimo – vartojimo (pardavimo – pirkimo) buities vartotojui (gyventojui) sutarties“ (toliau – ir Nutarimas); panaikinti Tarnybos 2009 m. balandžio 30 d. raštą Nr. 4-2698 „Dėl AB „VST“ elektros energijos tiekimo – vartojimo (pardavimo – pirkimo) buitiniam vartotojui (gyventojui sutarties“ (toliau – ir Raštas).

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi, be kita ko, atsisakė priimti patikslinto skundo reikalavimus panaikinti Tarnybos Nutarimą ir Raštą.

8Nurodė, jog, paduodant patikslintą skundą, akivaizdžiai praleistas skundo dėl Rašto ir Nutarimo panaikinimo padavimo terminas. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas nenumato Tarnybos sprendimų bei kitų individualaus pobūdžio aktų apskundimo tvarkos ir terminų. Skundui dėl Tarnybos sprendimų teismui paduoti taikytinas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio terminas. Nustatė, jog Komisijai nebuvo keliamas reikalavimas panaikinti Nutarimą ir Raštą. Pabrėžė, jog tokios išvados negali pakeisti ir aplinkybė, kad Komisija Sprendimo aprašomosios – motyvuojamosios dalies tekste pasisakė, kad pareiškėjas skundžia Nutarimą, nes įžanginėje dalyje nurodyta, kad Komisijos Sprendimas priimtas būtent dėl Tarnybos veiksmų pagrįstumo. Konstatavo, jog naujai keliamiems reikalavimams praleisti skundo padavimo teismui terminai. Nustatė, kad Nutarimą pareiškėjas (kaip teigė pats) gavo kartu su Raštu (2009-04-30), skundas Komisijai išsiųstas 2009 m. gegužės 29 d. Padarė išvadą, jog 2009 m. gegužės 29 d. pareiškėjas jau buvo gavęs skundžiamus aktus. Pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog Komisija, priimdama pareiškėjo skundą, nesiaiškino, kada pareiškėjas gavo Tarnybos Nutarimą bei Raštą, neprašė pateikti jų gavimą patvirtinančių įrodymų, patvirtina, jog pareiškėjas tokių aktų Komisijai neskundė. Atsižvelgė į ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą bei 34 straipsnį ir nurodė, kad pareiškėjas, paduodamas patikslintą skundą, kartu galėjo pateikti teismui prašymą dėl termino atnaujinimo. Kadangi reikalavimai dėl Nutarimo ir Rašto panaikinimo paduoti praleidus skundo padavimo teismui terminą ir jo neprašoma atnaujinti, tokius patikslinto skundo reikalavimus atsisakė priimti.

9II.

10Pareiškėjas A. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti patikslinto skundo reikalavimus dėl Nutarimo ir Rašto panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

111. Nurodo, jog iš neteisės neatsiranda teisė, todėl, jam kreipiantis į Komisiją ir prašant įpareigoti Tarnybą atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų tyrimą ir dėl jo priimti nutarimą, turėjo būti panaikinti ir priimtieji Tarnybos sprendimai. Daro išvadą, jog reikalavimai panaikini Raštą ir Nutarimą Komisijai buvo pateikti. Teigia, jog reikalavimas dėl įpareigojimo iš naujo atlikti tyrimą ir priimti nutarimą akivaizdžiai apima ir reikalavimus panaikinti Raštą bei Nutarimą.

122. Paduodamas skundą Komisijai dėl Rašto ir Nutarimo panaikinimo, termino nepraleido.

133. Pažymi, jog be Rašto ir Nutarimo priėmimo Tarnyba jokių kitų veiksmų neatliko, todėl Komisija Sprendime nagrinėjo būtent Rašto ir Nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

14Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

151. Nurodo, kad Nutarimas nėra individualus administracinis aktas, jame pareiškėjui nėra nustatyta jokių teisių ar pareigų.

162. Komisija tyrė Tarnybos veiksmų, atliktų gavus pareiškėjo skundą, pagrįstumą, t. y. vertino, ar buvo pasirinkta tinkama skundo nagrinėjimo procedūra, ar ši procedūra nebuvo pažeista, ar Nutarimas bei Raštas atitiko jiems teisės aktų keliamus reikalavimus.

173. Pareiškėjas Komisijai nebuvo pateikęs reikalavimo panaikinti Raštą ir Nutarimą, todėl teismas pagrįstai tokius reikalavimus įvertino kaip naujus.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nurodo, jog kadangi pareiškėjas savo pradinius reikalavimus buvo nurodęs 2009 m. birželio 29 d. skunde, visi vėlesni jo reikalavimai vertintini kaip patikslinantys pirmuosius.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21III.

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimus dėl Rašto ir Nutarimo panaikinimo, konstatavęs, jog pareiškėjas praleido skundo dėl minėtų aktų panaikinimo padavimo teismui terminą. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad jo pirminiame skunde pateiktas reikalavimas panaikinti Komisijos Sprendimą iš esmės apima ir reikalavimus panaikinti Nutarimą bei Raštą, į Komisiją jis kreipėsi laiku, todėl ir patikslinto skundo reikalavimai pateikti nepraleidus skundo padavimo teismui termino.

24Byloje nustatyta, jog pareiškėjas, kreipdamasis su skundu į Komisiją, prašė įpareigoti Tarnybą atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų tyrimą ir dėl atlikto tyrimo priimtą sprendimą surašyti viename nutarime, kuriame nurodyti jo apskundimo tvarką (b.l. 9), t. y. pateikė tokius pačius reikalavimus kaip ir pirminiame skunde pirmosios instancijos teismui.

25Asmens, pateikiančio skundą atitinkamai institucijai reikalavimų apimtį apibrėžia ne atitinkamo procesinio sprendimo argumentai, o konkretūs tokio asmens skunduose suformuluoti reikalavimai. Kitaip tariant, nagrinėjamu atveju pareiškėjui prašant Komisiją įpareigoti Tarnybą atlikti atitinkamus veiksmus, nėra pagrindo daryti išvadą, jog kartu buvo skundžiami ir atitinkami Tarnybos priimti administraciniai aktai. Įvertinus bylos medžiagą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog ta aplinkybė, kad apie atitinkamus administracinius aktus Komisija pateikė tam tikrus argumentus Sprendimo motyvuojamojoje dalyje, negali būti vertinama kaip pagrindas konstatuoti, jog Komisija iš esmės tyrė tokių administracinių aktų teisėtumą ir pagrįstumą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, konstatuotina, jog pareiškėjas Komisijai neskundė Rašto ir Nutarimo. Pirminiame skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjas pateikė analogiškus reikalavimus tiems, kuriuos jis nurodė skunde Komisijai. Todėl atitinkamai darytina išvada, jog pareiškėjas, paduodamas pirminį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, Nutarimo ir Rašto taip pat neskundė.

26Nagrinėjamu atveju reikalavimas dėl minėtų Tarnybos 2009 m. balandžio 27 d. Nutarimo bei 2009 m. balandžio 30 d. raštą Rašto panaikinimo pateiktas tik 2009 m. gruodžio 14 d. (b.l. 180), t. y. akivaizdžiai praleidus skundo padavimo teismui terminą skaičiuojant tiek nuo Nutarimo ir Rašto priėmimo dienos, tiek nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos. Kadangi pareiškėjas neprašė atnaujinti skundo padavimo teismui termino, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimus dėl Rašto ir Nutarimo panaikinimo (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai nustatęs faktines bylos aplinkybes ir pritaikęs teisės aktų nuostatas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjo A. J. atskirojo skundo netenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. J. skundu kreipėsi į Vilniaus... 6. Pareiškėjas 2009 m. gruodžio 14 d. pateikė patikslintą skundą, kuriuo... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi,... 8. Nurodė, jog, paduodant patikslintą skundą, akivaizdžiai praleistas skundo... 9. II.... 10. Pareiškėjas A. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 11. 1. Nurodo, jog iš neteisės neatsiranda teisė, todėl, jam kreipiantis į... 12. 2. Paduodamas skundą Komisijai dėl Rašto ir Nutarimo panaikinimo, termino... 13. 3. Pažymi, jog be Rašto ir Nutarimo priėmimo Tarnyba jokių kitų veiksmų... 14. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 15. 1. Nurodo, kad Nutarimas nėra individualus administracinis aktas, jame... 16. 2. Komisija tyrė Tarnybos veiksmų, atliktų gavus pareiškėjo skundą,... 17. 3. Pareiškėjas Komisijai nebuvo pateikęs reikalavimo panaikinti Raštą ir... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. Nurodo, jog kadangi pareiškėjas savo pradinius reikalavimus buvo nurodęs... 20. Teisėjų kolegija... 21. III.... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo... 24. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas, kreipdamasis su skundu į Komisiją,... 25. Asmens, pateikiančio skundą atitinkamai institucijai reikalavimų apimtį... 26. Nagrinėjamu atveju reikalavimas dėl minėtų Tarnybos 2009 m. balandžio 27... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 29. pareiškėjo A. J. atskirojo skundo netenkinti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....