Byla II-830-815/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – S. U., institucijos, priėmusios nutarimą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui – šios institucijos Vilniaus miesto agentūros vedėjui Alfredui Skinuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – S. U. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. VR-14.1-68 panaikinimo ir administracinio teisės pažeidimo bylos grąžinimo institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjas 2009 m. kovo 31 d. surašė patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-126 (b. l. 8–13), kuriame nustatyta, kad buvo atliktas AB „Grigiškės“, kurios pagrindinė veikla – popieriaus ir kartono gamyba iš antrinių žaliavų, planinis kompleksinis patikrinimas – pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) išdavimo už 2008 metus teisėtumo ir kitų aplinkosauginių reikalavimo laikymosi patikrinimas. Patikrinimo metu buvo padarytos tokios išvados:

51.1. Pirminė atliekų tvarkymo apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.

61.2. Aplinkos apskaitos metinė ataskaita už 2008 metus Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.

71.3. Atliekų tvarkymo veikla vykdoma vadovaujantis AB „Grigiškės“ Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu.

81.4. Pramoninių nuotekų dumblas ir medžio žievė kompostuojami pažeidžiant 2006 m. spalio 20 d. Organinių atliekų naudojimo techninį reglamentą.

91.5. Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. sausio 3 d. išduotame, 2007 m. sausio 2 d., 2008 m. balandžio 30 d. ir 2008 m. gruodžio 29 d. koreguotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 4.7-V-01-36 nustatytas sąlygas.

101.6. Atliekų įvežimas vykdomas pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 patvirtinto Atliekų vežimo tvarkos aprašo reikalavimus.

111.7. Biologiškai skaidžių atliekų (pramoninių nuotekų dumblas ir medžio žievės) kompostavimo aikštelė neatitinka reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtintuose Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose.

121.8. Biologiškai skaidžios atliekos (pramoninių nuotekų dumblas ir medžio žievė) yra kaupiamos vienoje krūvoje. Organinių atliekų naudojimo Techniniame reglamente kompostavimui nustatyti reikalavimai nevykdomi. Šių atliekų perdirbimas nevykdomas.

131.9. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių paskaičiuotas ir deklaruotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo reikalavimus.

141.10. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis ir už valstybinius gamtos išteklius paskaičiuotas ir deklaruotas teisingai.

151.11. AB „Grigiškės“ pažymas apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) išdavė teisėtai.

162. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjas 2009 m. kovo 31 d. surašė patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-127 (b. l. 14–17), kuriame nustatyta, kad buvo atliktas AB „Grigiškės“ Popieriaus gamybos cecho, kurio pagrindinė veikla – popieriaus ir kartono gamyba iš antrinių žaliavų, planinis kompleksinis patikrinimas – atliekų tvarkymui nustatytų ir kitų aplinkosauginių reikalavimu vykdymo patikrinimas. Patikrinimo metu buvo padarytos tokios išvados:

172.1. Pirminė popieriaus ir kartono pakuočių atliekų apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.

182.2. Aplinkos apskaitos metinė ataskaita už 2008 metus Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.

192.3. Valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 1 – Vanduo ir Valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 2 – Atmosfera Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 patvirtinta Teršalų išmėtimo į aplinką (vandenį ir orą) paskaitos tvarka.

202.4. AB „Grigiškės“ Popieriaus gamybos cechas Naujieji Verkiai nuotekų valymo metu susidarantį dumblą šalina pažeisdamas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 4.7-V-01-32 nustatytus reikalavimus ir nevykdo kitų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų sąlygų.

213. 2009 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra AB „Grigiškės“ inžinierei-ekologei S. U., a. k. ( - ) surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-14.1-68 (toliau – ir protokolas) (b. l. 82–83). Protokole užfiksuota, jog 2009 m. kovo 31 d. nustatyta, kad AB „Grigiškės“ vykdo veiklą pažeisdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-VR-01-32 sąlygas ir reikalavimus. AB „Grigiškės“ kompostuoja atliekas nesilaikydama Organinių atliekų naudojimo techninio reglamento, atliekos perdirbimui buvo įvežamos į Lietuvos Respubliką neturint leidimo, biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos pažeidžiant aplinkosauginius reikalavimus, mokestis už aplinkos teršimą suskaičiuotas ir deklaruotas netaikant didesnio tarifo. Tuo buvo pažeista: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 60.4 punktas, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-VR-01-32 ir Nr. 4.7-VR-01-36 sąlygos ir reikalavimai, Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosaugos reikalavimų 5 punktas, Atliekų vežimo tvarkos aprašo 26 punktas. Atsakomybė už tai nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 512 straipsnio 2 dalyje, 5123 straipsnio 16 dalyje ir 51 straipsnio 1 dalyje.

22Prie administracinio teisės pažeidimo protokolo pridėtame 2009 m. balandžio 10 d. paaiškinime (b. l. 84) administracinėn atsakomybėn patraukta S. U. paaiškino, kad ji yra atsakinga už patikrinimo aktuose Nr. VR 14.7-26 ir Nr. VR 14.7-127 nustatytus pažeidimus. Nurodė, kad dėl padarytų pažeidimų gailisi.

234. 2009 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 (b. l. 6–7, 81), kuriuo AB „Grigiškės“ inžinierei-ekologei S. U., a. k. ( - ) už administracinių teisės pažeidimų, nustatytų ATPK 512 straipsnio 2 dalyje, 5123 straipsnio 16 dalyje ir 51 straipsnio 1 dalyje padarymą skyrė 1 500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

245. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – S. U. skunde (b. l. 4–5) (teisme gautas 2009 m. balandžio 30 d.) ir patikslintame skunde (b. l. 2–3) (teisme gautas 2009 m. gegužės 22 d.) (toliau tekste vartojama bendra sąvoka „skundas“) prašo teismą panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. VR-14.1-68 ir grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Paaiškino, kad mano, jog AB „Grigiškės“ pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo II dalies 5 punktą neturėjo skaičiuoti mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių taikant didesnį tarifą, ir todėl skundžiamame nutarime nepagrįstai konstatuota, kad AB „Grigiškės“ mokesčius už aplinkos teršimą apskaičiavo ir deklaravo netaikydama didesnio tarifo ir tokiais veiksmais padarė administracinę teisės pažeidimą. Tai grindžia tokiais argumentais:

255.1. AB „Grigiškės“ veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. sausio 3 d. išduotu, 2007 m. sausio 2 d. 2008 m. balandžio 30 d., 2008 m. gruodžio 29 d., 2009 m. vasario 12 d. koreguotu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. 4.7-VR-01-36, kuris galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2005 m. sausio 3 d. išduotu, 2006 m. lapkričio 15 d. koreguotu ir 2008 m. spalio 3 d. atnaujintu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. 4.7-V-01-32, kuris galioja iki 2009 m. birželio 1 d.

265.2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų Nr. 4.7-VR-01-36 ir Nr. 4.7-VR-01-32 21 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ nurodyta leidžiama tarša nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bei lentelėje „Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas“ nurodyta leidžiama tarša t/metus. Vadovaujantis 2008 m. Vandens išteklių vartojimo ir apsaugos bei aplinkos oro apsaugos ataskaitomis, patvirtintomis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, AB „Grigiškės“ neviršijo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų 2008 m. mokestinio laikotarpio leistinos taršos iš stacionarių taršos šaltinių normatyvų.

275.3. Tai, kad AB „Grigiškės“ turi leidimą išmesti teršalus į aplinką ir neviršijo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų normatyvų patvirtina 2009 m. kovo 31 d. patikrinimo akto Nr. VR-14.7-126 18 ir 19 punktų bei 2009 m. kovo 31 d. patikrinimo akto Nr. VR-14.7-127 15, 16 ir 18 punktų duomenys apie leidžiamą išmesti teršalų kiekį (t/metus) bei faktinį teršalų kiekį, neviršijusį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodytų normatyvų.

28II

291. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – S. U., remdamasi skunde pateiktais argumentais, prašė skundą patenkinti, t. y. panaikinti nutarimą Nr. VR-14.1-68 ir administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą.

302. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas – šios institucijos Vilniaus miesto agentūros vedėjas Alfredas Skinulis (įgaliojimo kopija, b. l. 104) prašė skundą atmesti.

31Teismas

konstatuoja:

321. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje, be kita ko, nustatyta, kad 2009 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra AB „Grigiškės“ inžinierei-ekologei S. U., a. k. ( - ) surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-14.1-68 (b. l. 82–83), kuriame, be kita ko, užfiksuota, jog 2009 m. kovo 31 d. nustatyta, kad AB „Grigiškės“ vykdo veiklą pažeisdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-VR-01-32 sąlygas ir reikalavimus; AB „Grigiškės“ kompostuoja atliekas nesilaikydama Organinių atliekų naudojimo techninio reglamento, atliekos perdirbimui buvo įvežamos į Lietuvos Respubliką neturint leidimo, biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos pažeidžiant aplinkosauginius reikalavimus, mokestis už aplinkos teršimą suskaičiuotas ir deklaruotas netaikant didesnio tarifo; tuo buvo pažeista: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 60.4 punktas, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-VR-01-32 ir Nr. 4.7-VR-01-36 sąlygos ir reikalavimai, Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosaugos reikalavimų 5 punktas, Atliekų vežimo tvarkos aprašo 26 punktas. Protokole konstatuota, jog atsakomybė už tai nustatyta ATPK 512 straipsnio 2 dalyje, 5123 straipsnio 16 dalyje ir 51 straipsnio 1 dalyje. Taip pat nustatyta, kad 2009 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 (b. l. 6–7, 81), kuriuo AB „Grigiškės“ inžinierei-ekologei S. U., a. k. ( - ) už administracinių teisės pažeidimų, nustatytų ATPK 512 straipsnio 2 dalyje, 5123 straipsnio 16 dalyje ir 51 straipsnio 1 dalyje padarymą skyrė 1 500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

332. Šiame kontekste pažymėtina, kad prie administracinio teisės pažeidimo protokolo pridėtame 2009 m. balandžio 10 d. paaiškinime (b. l. 84) administracinėn atsakomybėn patraukta S. U. paaiškino, jog ji yra atsakinga už patikrinimo aktuose Nr. VR 14.7-26 ir Nr. VR 14.7-127 nustatytus pažeidimus, bei nurodė, kad dėl padarytų pažeidimų gailisi. Iš esmės skunde administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – S. U. taip pat sutiko, jog ji padarė visus administracinius teisės pažeidimus, fiksuotus protokole, ir paminėtus ginčijamame nutarime, išskyrus tai, kad, pasak S. U., AB „Grigiškės“ pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo II dalies 5 punktą neturėjo skaičiuoti mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių taikant didesnį tarifą, ir todėl skundžiamame nutarime nepagrįstai konstatuota, kad AB „Grigiškės“ mokesčius už aplinkos teršimą apskaičiavo ir deklaravo netaikydama didesnio tarifo ir tokiais veiksmais padarė administracinę teisės pažeidimą. Skunde pateiktus argumentus S. U. pakartojo ir teismo posėdyje, įvykusiame 2009 m. rugpjūčio 27 d. (žr. teismo posėdžio protokolą).

343. ATPK 51 straipsnio „Aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimas“ (2004 m. sausio 29 d. redakcija) 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose arba gamtos išteklių naudojimo leidimuose numatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku, tyčia arba dėl aplaidumo užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

35ATPK 512 straipsnio „Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, rekonstravimas, plėtimas, atidavimas bei priėmimas naudoti ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus“ (2000 m. vasario 17 d. redakcija) 2 dalyje įtvirtinta, kad ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

36ATPK 5123 straipsnio „Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimai“ (2008 m. liepos 3 d. redakcija) 16 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą įvežti ar importuoti atliekas į Lietuvos Respubliką pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

37Šiame kontekste pažymėtina, kad visos ATPK 51 straipsnio 1 dalies, 512 straipsnio 2 dalies, 5123 straipsnio 16 dalies nuostatos yra blanketinio pobūdžio, t. y. administracinė atsakomybė asmenims kyla, kai yra pažeidžiami kitų teisės aktų arba gamtos išteklių naudojimo leidimų reikalavimai.

384. Pažymėtina, kad S. U. tiek skunde, tiek teismo posėdyje, įvykusiame 2009 m. rugpjūčio 27 d. (žr. teismo posėdžio protokolą), pripažino, kad padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 512 straipsnio 2 dalyje, 5123 straipsnio 16 dalyje, t. y. kad padarė pažeidimus dėl atliekų vežimo bei dėl biologiškai skaidžių atliekų (pramoninių nuotekų dumblas ir medžio žievės) kompostavimo aikštelės neatitikimo reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtintuose Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose. Todėl teismas šioje dalyje administracinio teisės pažeidimo bylos nenagrinės.

395. Pažymėtina, kad S. U. tiek skunde, tiek teismo posėdyje, įvykusiame 2009 m. rugpjūčio 27 d. (žr. teismo posėdžio protokolą), nurodė, kad nepadarė administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51 straipsnio 1 dalyje, t. y., pasak jos, AB „Grigiškės“ pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo II dalies 5 punktą neturėjo skaičiuoti mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių taikant didesnį tarifą, ir todėl skundžiamame nutarime nepagrįstai konstatuota, kad AB „Grigiškės“ mokesčius už aplinkos teršimą apskaičiavo ir deklaravo netaikydama didesnio tarifo ir tokiais veiksmais padarė administracinę teisės pažeidimą.

40Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjo 2009 m. kovo 31 d. surašytame patikrinimo akto Nr. VR-14.7-126 (b. l. 8–13) 9 išvadoje nurodyta, jog „Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių paskaičiuotas ir deklaruotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo reikalavimus, todėl Klausimynas perduodamas LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gamtos išteklių ir taršos apskaitos kontrolės skyriui tolesniam patikrinimui atlikti“. Teismo posėdyje, įvykusiame 2009 m. rugpjūčio 27 d. (žr. teismo posėdžio protokolą), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjas Alfredas Skinulis pripažino, kad dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių buvo atliktas tik pirminis patikrinimas, kad, „jo žiniomis“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gamtos išteklių ir taršos apskaitos kontrolės skyrius jau atliko tolesnį patikrinimą.

41Konstatuotina, kad minėtame patikrinimo akte nurodžius, jog bus atliekamas tolesnis patikrinimas dėl pažeidimo, paties pažeidimo fiksuoti protokole dar nebuvo galima. To negali padaryti nė teismas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dar daugiau, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros protokole nurodyta, kad „mokestis už aplinkos teršimą suskaičiuotas ir deklaruotas netaikant didesnio tarifo“, nors tenurodoma, jog nebuvo laiku atnaujintas leidimas (žr. įrodymus, kad leidimas nebuvo atnaujintas laiku, b. l. 105-107); protokole nutylima, jog AB „Grigiškės“ neviršijo leistinų taršos normatyvų, kad Leidimas Nr. 4.7-VR-01-32 (b. l. 108-187) pats nėra nuosekliai aiškus, nes AB „Grikiškės“ leidžiama iki 2009 m. gruodžio 31 d. išmesti į aplinkos orą tam tikrus teršalų kiekius (žr. leidimo 19 lentelę (b. l. 125)). Nutarime nėra jokios motyvacijos, kodėl S. U. pažeidė ATPK 51 straipsnio 1 dalį, t. y. kokios aplinkos apsaugos priemonės ar kiti aplinkosaugos reikalavimai buvo neįgyvendinami laiku, tyčia arba dėl aplaidumo, t. y. nėra jokio aiškaus motyvuoto aplinkybių, kurios net ir nėra pilnutinai nustatytos, kvalifikavimo per ATPK 51 straipsnio 1 dalies prizmę.

42Vadinasi, yra pagrindas naikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 (b. l. 6–7, 81) minėtoje jo dalyje, įpareigojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrą tinkamai surašyti protokolą, išsamiai fiksuojant pažeidimo aplinkybes ir jas kvalifikuojant.

436. Pažymėtina, kad nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 buvo skirta subendrinta nuobauda už administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 51 straipsnio 1 dalies, 512 straipsnio 2 dalies, 5123 straipsnio 16 dalies nuostatose. Konstatavus, kad yra pagrindas naikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 (b. l. 6–7, 81) minėtoje jo dalyje ir nesant galimybių tinkamai atskirai kvalifikuoti veikas, numatytas ATPK ATPK 51 straipsnio 1 dalies, 512 straipsnio 2 dalies, 5123 straipsnio 16 dalies nuostatose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. balandžio 16 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 (b. l. 6–7, 81) naikintinas visa apimtimi, o administracinio teisės pažeidimo byla grąžinama institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128 ir 129 straipsniais,

Nutarė

45S. U. skundą tenkinti.

46Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. balandžio 16 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-68 (b. l. 6–7, 81) panaikinti, o administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai.

47Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 5. 1.1. Pirminė atliekų tvarkymo apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos... 6. 1.2. Aplinkos apskaitos metinė ataskaita už 2008 metus Vilniaus regiono... 7. 1.3. Atliekų tvarkymo veikla vykdoma vadovaujantis AB „Grigiškės“... 8. 1.4. Pramoninių nuotekų dumblas ir medžio žievė kompostuojami... 9. 1.5. Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 10. 1.6. Atliekų įvežimas vykdomas pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos... 11. 1.7. Biologiškai skaidžių atliekų (pramoninių nuotekų dumblas ir medžio... 12. 1.8. Biologiškai skaidžios atliekos (pramoninių nuotekų dumblas ir medžio... 13. 1.9. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių... 14. 1.10. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, už... 15. 1.11. AB „Grigiškės“ pažymas apie apmokestinamųjų gaminių ar... 16. 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 17. 2.1. Pirminė popieriaus ir kartono pakuočių atliekų apskaita vedama... 18. 2.2. Aplinkos apskaitos metinė ataskaita už 2008 metus Vilniaus regiono... 19. 2.3. Valstybinė statistinė ataskaita Forma Nr. 1 – Vanduo ir Valstybinė... 20. 2.4. AB „Grigiškės“ Popieriaus gamybos cechas Naujieji Verkiai nuotekų... 21. 3. 2009 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 22. Prie administracinio teisės pažeidimo protokolo pridėtame 2009 m. balandžio... 23. 4. 2009 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 24. 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – S. U. skunde (b. l.... 25. 5.1. AB „Grigiškės“ veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 26. 5.2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų Nr. 4.7-VR-01-36 ir... 27. 5.3. Tai, kad AB „Grigiškės“ turi leidimą išmesti teršalus į aplinką... 28. II... 29. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – S. U.,... 30. 2. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą – Lietuvos... 31. Teismas... 32. 1. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje, be kita ko,... 33. 2. Šiame kontekste pažymėtina, kad prie administracinio teisės pažeidimo... 34. 3. ATPK 51 straipsnio „Aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimas“ (2004... 35. ATPK 512 straipsnio „Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba,... 36. ATPK 5123 straipsnio „Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką,... 37. Šiame kontekste pažymėtina, kad visos ATPK 51 straipsnio 1 dalies, 512... 38. 4. Pažymėtina, kad S. U. tiek skunde, tiek teismo posėdyje, įvykusiame 2009... 39. 5. Pažymėtina, kad S. U. tiek skunde, tiek teismo posėdyje, įvykusiame 2009... 40. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 41. Konstatuotina, kad minėtame patikrinimo akte nurodžius, jog bus atliekamas... 42. Vadinasi, yra pagrindas naikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 43. 6. Pažymėtina, kad nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 45. S. U. skundą tenkinti.... 46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 47. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...