Byla I-4692-171/2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Ernesto Spruogio ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. R. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėjas V. R. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-5), kuriame prašo: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – VSDFV Marijampolės skyrius) 2013-10-09 sprendimą Nr. (10.1)S-17436; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba) 2013-11-07 sprendimą Nr. (6.5)I-7386; 3) įpareigoti atsakovą VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti V. R. 3 920,44 Lt valstybinio socialinio draudimo pensijos nepriemoką už 2010-2011 metus.

4Paaiškino, kad atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius nuo 2010 m. spalio mėnesio iki 2011-10-01 mokėjo sumažintą senatvės pensiją, pritaikius Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 6 ir 8 straipsnius. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis buvo sumažintos pensijos dirbantiems pensininkams, prieštarauja Konstitucijai. Todėl 2013-09-24 VSDFV Marijampolės skyriui pateikė prašymą apskaičiuoti ir grąžinti (išmokėti) pareiškėjui susidariusią senatvės pensijos nepriemoką. 2013-10-09 VSDFV Marijampolės skyrius sprendime Nr. (10.1)S-17436 nurodė, kad teritorinis skyrius neturi pagrindo išmokėti susidariusią nepriemoką. Todėl pareiškėjas 2013-10-30 pateikė skundą Valdybai, kuri 2013-11-07 sprendimu Nr. (6.5)I-7386 skundą nagrinėti atsisakė, nes pareiškėjo 2013-10-30 skundas yra paduotas praleidus trejų metų terminą, skaičiuotiną nuo 2010 m. spalio mėnesio.

5Atsakovė Valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad su skundu nesutinka, prašo bylą dalyje nutraukti, o kitoje skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 23–27).

6Vadovaujasi Pensijų įstatymų, Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir teigia, kad iki 2013-01-01 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad Valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Valdybai.

7Pažymi, kad VSDFV Marijampolės skyrius 2010-09-24 sprendimu Nr. 53-2496 pareiškėjui paskyrė valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją nuo 2010-09-07. Šiame sprendime nurodyta, kad Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu senatvės pensija bus mokama perskaičiuota pagal šio įstatymo nuostatas. VSDFV Marijampolės skyrius 2010-09-24 sprendimą Nr. 53-2496 pareiškėjui išsiuntė 2014-09-28. Pirmoji sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas senatvės pensija pareiškėjui buvo išmokėta 2010-10-26, taigi pareiškėjas apie tai, kad mokama ne viso dydžio paskirta senatvės pensija, sužinojo (turėjo sužinoti) 2010-10-26.

8Pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2012-12-31) nustatytą Valdybos teritorinių skyrių sprendimų apskundimo Valdybai 3 metų terminą, todėl nurodė, kad jei iki 2013-11-22 bus pateikti įrodymai, sudarantys pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo nagrinėjimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Tačiau pareiškėjas Valdybai jokių įrodymų nepateikė, o kreipėsi į teismą.

9Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013-03-12 nutartimis administracinėse bylose Nr. A552-432/2013 ir Nr. A552-519/2013, 2013-11-07 nutartimi Nr. A444-2232/2013, 2013-10-09 nutartimis administracinėse bylose Nr. AS438-818/2013, Nr. AS602-716/2013 ir Nr. AS502-849/2013), Civilinio kodekso nuostatomis ir teigia, kad pareiškėjas yra praleidęs nustatytą skundo padavimo terminą, todėl 2013-11-07 sprendimas Nr. (6.5)I-7386 yra teisėtas ir pagrįstas.

10Pažymi, kad teisės aktai, Konstitucinio Teismo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negali būti taikomi santykiams, atsirandantiems po Konstitucinio Teismo sprendimo dėl šių aktų prieštaravimo Konstitucijai oficialaus paskelbimo. Iki tol taikant teisės aktus priimtiems sprendimams šių aktų pripažinimas prieštaraujančiais Konstitucijai reikšmingas tiek, kiek šie sprendimai nėra įvykdyti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas į teismą kreipėsi praėjus daugiau kaip 3 metams nuo sužinojimo apie mokamą ne visą pensiją, taigi sprendimas mokėti ne visą pensiją jau yra įvykdytas. Nesant įstatymo, nustatančio Valdybos teritoriniams skyriams išmokėti pensijų gavėjams dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo 2010-2011 metais negautą senatvės pensijos dalį, nei Valdybos teritoriniam skyriui, nei Valdybai nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą išmokėti dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo negautą senatvės pensijos dalį.

11Atkreipia dėmesį, kad teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija, todėl, kol nėra konstatuojama, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, jis privalo būti vykdomas. Įsigaliojus Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimui, pareiškėjui nebuvo mokama pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta senatvės pensija ir pareiškėjui, kaip ir kitiems senatvės pensijos gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų, nuo 2012-01-01 mokama viso dydžio paskirta pensija.

12Atsakovės Valdybos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 53).

13Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime (b. l. 36–39) nurodo, kad su skundu nesutinka, remiasi analogiškais argumentais kaip ir Valdyba. Akcentuoja, kad pareiškėjas dėl nepriemokos priteisimo kreipėsi praleidęs nustatytą 3 metų terminą, nes apie pirmąją sumažintą pensiją sužinojo 2010-10-28. Mano, kad ginčas dėl įpareigojimo VSDFV Marijampolės skyrių sumokėti pareiškėjui sumažintą senatvės pensijos dalį, Valdyboje iš esmės nebuvo išnagrinėtas. Daro išvadą, kad pareiškėjo skundas nebuvo išnagrinėtas įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

14Skundas tenkintinas iš dalies.

15Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėjui 2010-09-24 VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimu Nr. 53-2496 nuo 2010-09-07 paskirta 975,14 Lt per mėnesį valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija (b. l. 41). 2011-11-07 sprendimu Nr. 53-2919, pensija buvo perskaičiuota ir skirta 993,77 Lt per mėnesį (b. l. 43).

16Pareiškėjas 2013-09-24 VSDFV Marijampolės skyriui pateikė pareiškimą, kuriame prašė paskaičiuoti ir grąžinti (išmokėti) pareiškėjui susidariusią senatvės pensijos nepriemoką (b. l. 46-47).

17VSDFV Marijampolės skyrius 2013-10-09 rašte Nr. (10.1)S-17436 pareiškėjui pateikė lentelę su išmokėtos pensijos dydžiais nuo 2010-09-07 iki 2011-09-30 ir paaiškino, kad neturi pagrindo tenkinti prašymą ir grąžinti neišmokėtą pensijos dalį (b. l. 6-7).

18Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas su 2013-10-30 skundu kreipėsi į Valdybą, kurios prašė įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjui 3 920,44 Lt valstybinio socialinio draudimo pensijos nepriemoką už 2010-2011 metus (b. l. 31-33). 2013-10-30 skundą Valdybai pareiškėjas išsiuntė 2013-10-31 (b. l. 10).

19Valdyba 2013-11-07 sprendimu Nr. (6.5)I-7386 pareiškėjo prašymą nagrinėti atsisakė, motyvuodama, kad jis praleido iki 2012-12-31 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą. Pareiškėjui paaiškino, kad jeigu jis iki 2013-11-22 pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, jo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Be to, nurodė, kad Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti teisės aktų, kuriuose bus nustatyta dėl ekonominio sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, projektus, o priėmus ir įsigaliojus šiems aktams, dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negauta pensijos dalis asmenims bus kompensuojama tuose teisės aktuose nustatyta tvarka (b. l. 9).

20Ginčas byloje kilo dėl pareiškėjui laikotarpiu nuo 2010-09-07 iki 2011-09-30 neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, susidariusios dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio sumažinimo asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, neišmokėjimo pagrįstumo.

21Ginčo dalykas – Valdybos 2013-11-07 sprendimo Nr. (6.5)I-7386 ir VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-10-09 sprendimo Nr. (10.1)S-17436 teisėtumas ir pagrįstumas.

22Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pensijų įstatymas, Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai bei Laikinasis įstatymas, kurio 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

23Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 1 dalis nustatė, kad Valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, o pagal šio straipsnio 2 dalį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui.

24Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija, galiojusi tiek iki 2013 m. sausio 1 d., tiek ir po 2013 m. sausio 1 d.) nustato, kad draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Valdybai; Valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

25Iš išdėstytų nuostatų matyti, kad ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Tai ne kartą yra pažymėjęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr. išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-789/2013 ir joje nurodytą praktiką šiuo klausimu).

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 išaiškino, kad sprendžiant dėl momento, su kuriuo sietina termino paduoti skundą Valdybai dėl teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų), mokant pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas (sumažintas) pensijas eigos pradžia, teisiškai reikšmingos yra faktinės aplinkybės, susijusios su pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimu asmeniui, turinčiam teisę ją gauti. Būtent pirmos sumažintos pensijos išmokėjimo diena yra ta reikšminga aplinkybė, su kuria sietinas momentas, kai asmuo, būdamas rūpestingas, sąžiningas ir atidus, sužinojo (turėjo sužinoti) apie savo galbūt pažeistas teises bei interesus.

27Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 91 punkte nustatyta, kad valstybinė socialinio draudimo pensija, išskyrus išankstinę senatvės pensiją, mokama už einamąjį mėnesį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatyta tvarka.

28Kaip matyti iš VSDFV Marijampolės skyriaus atsiliepimo ir pateiktų duomenų (b. l. 37, 48-50), pirmoji pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatas sumažinta pensija pareiškėjui išmokėta 2010-10-28, taigi būtent nuo 2010-10-28 skaičiuotinas 3 metų terminas, per kurį pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo teises, susijusias su atitinkamai senatvės pensijos mokėjimu, turėjo su skundu kreiptis į Valdybą, kaip privalomą ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pareiškėjas dėl senatvės pensijos dalies, neišmokėtos dėl Laikinojo įstatymo 8 dalies 1 dalies taikymo, į VSDFV Marijampolės skyrių kreipėsi 2013 m. rugsėjo mėnesį, t. y. 2013-09-24 išsiuntė skundą VSDFV Marijampolės skyriui (b. l. 10). Pareiškėjo V. R. skundas VSDFV Marijampolės skyriuje gautas 2014-09-26 (b. l. 46).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 nurodė, kad asmuo, kreipdamasis į Valdybos teritorinį skyrių su prašymu išmokėti jam dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės pensijos dalį, išreiškė nesutikimą su atitinkamais šio Valdybos teritorinio skyriaus veiksmais, prašydamas pašalinti tokių veiksmų nulemtas pasekmes, t. y. siekė inicijuoti ginčą dėl Valdybos teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų), tačiau veikė netinkamai, nes skundą padavė ne įgaliotam ginčą nagrinėti subjektui – Valdybai, o teritoriniam skyriui, su kurio veiksmais nesutiko. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad Valdybos teritorinis skyrius šiuo atveju – Marijampolės skyrius), kaip viešojo administravimo subjektas, yra saistomas, inter alia, gero administravimo principo, todėl turėjo imtis veiksmų ir prašymo dalį dėl pensijos dalies neišmokėjimo perduoti ginčus dėl Valdybos teritorinių skyrių sprendimų (veiksmų) nagrinėti įgaliotai institucijai, t. y. Vadybai.

30Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančią medžiagą, ir vadovaudamasis nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas V. R. taip pat siekė inicijuoti ginčą dėl Valdybos teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų) (sumažintos senatvės pensijos mokėjimo), prašydamas ne tik suteikti jam informaciją apie pensijos skaičiavimą, bet ir išmokėti susidariusią pensijos nepriemoką, tačiau skundą dėl pensijos dalies neišmokėjimo padavė ne įgaliotam ginčą nagrinėti subjektui – Valdybai, o teritoriniam skyriui, todėl darytina išvada, kad būtent 2013 m. rugsėjo 24 d. laikytina pareiškėjo kreipimusi į Valdybą pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalį, nes būtent VSDFV Marijampolės skyrius, vadovaudamasis, inter alia, gero administravimo principu, iš jo kylančiais reikalavimais veikti atidžiai ir rūpestingai, įstatymuose esant aiškiai nustatytam teisiniam reguliavimui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų kompetencijos, turėjo pareiškėjo prašymo dalį dėl pensijos dalies išmokėjimo perduoti nagrinėti Vadybai.

31Nurodyta išvada lemia, kad yra pagrindas panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-10-09 sprendimo Nr. (10.1)S-17436 dalį, kuria išspręstas klausimas dėl pareiškėjo prašymo neišmokėti jam senatvės pensijos nepriemokos, kadangi, kaip minėta, Valdybos teritorinis skyrius tokių įgaliojimų neturėjo. Sprendimo dalis, kuria pareiškėjui suteikta jo prašoma informacija apie pensiją, laikytina pagrįsta.

32Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjui pirma pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas sumažinta pensija išmokėta 2010-10-28, o, jam 2013-09-24 inicijavus ikiteisminį ginčą dėl pensijos nepriemokos priteisimo, Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytas 3 metų terminas nebuvo praleistas, todėl ir Valdybos 2013-11-07 sprendimas Nr. (6.5)I-7386, kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą iš esmės, negali būti laikomas pagrįstu, todėl naikintinas.

33Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. 1-549 7 straipsnyje nustatyta, kad valstybinės socialinio draudimo pensijos mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. 2009-12-09 buvo priimtas Laikinasis įstatymas, kuris, išskyrus jo 16 straipsnį, įsigaliojo

342010-01-01.

35Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-01 iki 2010-12-01) buvo nustatyta, kad valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, perskaičiuotų pagal šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, išskyrus draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus asmenis, ir turi draudžiamųjų pajamų, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

36Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki 2012-07-13) nustatė, kad valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, perskaičiuotų pagal šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams (toliau šiame straipsnyje – pensijų gavėjai), kurie po pensijos paskyrimo yra arba buvo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 ir 13 punktus ir praėjusį kalendorinį mėnesį turėjo draudžiamųjų pajamų, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

37Laikinojo įstatymo 8 straipsnis buvo panaikintas ir neteko galios nuo 2012-07-13, o nuo 2012-01-01 valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjams Laikinasis įstatymas nebetaikomas apskritai.

38Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalys tiek, kiek jose nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šiose dalyse nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad valstybėje esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai ir dėl to iškilus būtinybei laikinai mažinti pensijas, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenims, kurie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, paskirta ir mokama pensija būtent dėl to būtų sumažinta daugiau nei tiems asmenims, kurie nedirba jokio darbo ir nesiverčia jokiu verslu. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas pripažino, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės pensijas, neprieštarauja Konstitucijai.

39Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbtas 2012-09-21.

40Iš bylos medžiagos nustatyta (b. l. 6-7, 44-45), kad pareiškėjui taikytos Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos ir jam mokėta sumažinta pensija. Taigi pareiškėjui pensija buvo perskaičiuota ir mokama vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis, kurios pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai.

41Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį.

42Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, kad Konstitucijos 110 straipsnyje yra nustatyta 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis: nagrinėjamoje byloje teismas negali taikyti teisės akto (jo dalies), kurį Konstitucinis Teismas, įgyvendindamas Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nustatytus įgaliojimus, pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Kitaip aiškinant Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą taikyti Konstitucijai prieštaraujantį teisės aktą (jo dalį) būtų paneigtas jos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybės principo aspektai, inter alia, būtų paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esmė. Dar daugiau, nustatyto pažeidimo aptartu būdu nepašalinus, būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį dar negali būti laikomi įvykdytais. Teismai privalo paisyti įsipareigojimų garantuoti tinkamą ir veiksmingą konstitucinės teisės į pensiją ir nuosavybės teisių gynimą.

43Išdėstyta pozicija atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl asmens pažeistų teisių teisminės gynybos, pripažinus įstatymą prieštaraujančiu Konstitucijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-11-14 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, „Administracinių teismų praktika“, Nr. 22, p. 318–325; 2010-06-07 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010, „Administracinė jurisprudencija“, Nr. 19, p. 261–275).

44Teismas, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad pažeistą pareiškėjo teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos minėtos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys asmens teisę į nuosavybę, o pati asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą būtų fiktyvi. Be to, nagrinėjamoje byloje teismui nevykdant iš Konstitucijos kylančios ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant pareiškėjui nepagrįstai neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, įstatymais nustatytas reguliavimas, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas.

45Teismui konstatavus, kad pareiškėjas nepraleido trejų metų termino, nustatyto tokiems reikalavimams pareikšti, bei laikantis iš Konstitucijos, inter alia, jos 30 straipsnio 1 dalies nuostatų, kylančio reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, pareiškėjas turi teisę teisme reikalauti pašalinti jo teisių pažeidimą, susijusį su neišmokėtos pensijos nepriemoka, ir tai padarė nepažeisdamas kreipimosi į teismą tvarkos bei terminų.

46Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo neišmokėta pensijos dalis pareiškėjui turi būti grąžinta. VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime nurodė, kad dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo ginčijamu laikotarpiu susidarė 3 920,44 Lt dydžio pensijos nepriemoka, ir pateikė tai patvirtinančius skaičiavimus (b. l. 44-45). Pažymėtina, kad ginčo dėl neišmokėtos pensijos dalies sumos dydžio byloje nėra. Teismas taip pat neturi pagrindo abejoti atsakovo pateiktais duomenimis apie pareiškėjui neišmokėtą pensijos sumą. Neišmokėta senatvės pensijos dalis pareiškėjui priteistina iš VSDFV Marijampolės skyriaus (LVAT 2013-03-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A552-432/2013, 2013-05-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-984/2013 ir kt.).

47Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius įpareigotinas pareiškėjui išmokėti 3 920,44 Lt valstybinio socialinio draudimo pensijos nepriemoką, susidariusią nuo 2010-09-07 iki 2011-09-30.

48ABTĮ 851 straipsnis (2013-12-03 įstatymo Nr. XII-632 redakcija) nustato, kad teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso normomis. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis (2013-12-03 įstatymo Nr. XII-633 redakcija) nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendinio įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką. Atsižvelgęs į nurodytus argumentus, į tai, kad teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas reikalauja papildomų piniginių lėšų, taip pat įvertinęs valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei procedūras, teismas sprendžia, kad yra būtinybė atidėti šio teismo sprendimo vykdymą ir nustatyti, kad teismo sprendimas turi būti įvykdytas iki 2015 m. gruodžio 31d. (LVAT 2014-09-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1294/2014).

49Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 2 punktais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu, teismas

Nutarė

50Pareiškėjo V. R. skundą patenkinti iš dalies.

51Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013-10-09 sprendimo Nr. (10.1) S-17436 dalį, kuria išspręstas klausimas dėl pareiškėjo prašymo išmokėti jam senatvės pensijos nepriemoką.

52Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-11-07 sprendimą Nr. (6.5)I-7386.

53Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjui V. R. 3 920,44 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus dvidešimt litų 44 ct) valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemokos, susidariusios nuo 2010-09-07 iki 2011-09-30 dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo.

54Atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui nustatyti šio sprendimo įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėjas V. R. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-5), kuriame prašo:... 4. Paaiškino, kad atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius nuo 2010 m. spalio... 5. Atsakovė Valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad su skundu... 6. Vadovaujasi Pensijų įstatymų, Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir... 7. Pažymi, kad VSDFV Marijampolės skyrius 2010-09-24 sprendimu Nr. 53-2496... 8. Pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (redakcija,... 9. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013-03-12... 10. Pažymi, kad teisės aktai, Konstitucinio Teismo pripažinti... 11. Atkreipia dėmesį, kad teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija,... 12. Atsakovės Valdybos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo... 13. Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime (b. l. 36–39) nurodo, kad... 14. Skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėjui 2010-09-24... 16. Pareiškėjas 2013-09-24 VSDFV Marijampolės skyriui pateikė pareiškimą,... 17. VSDFV Marijampolės skyrius 2013-10-09 rašte Nr. (10.1)S-17436 pareiškėjui... 18. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas su 2013-10-30 skundu kreipėsi... 19. Valdyba 2013-11-07 sprendimu Nr. (6.5)I-7386 pareiškėjo prašymą nagrinėti... 20. Ginčas byloje kilo dėl pareiškėjui laikotarpiu nuo 2010-09-07 iki... 21. Ginčo dalykas – Valdybos 2013-11-07 sprendimo Nr. (6.5)I-7386 ir VSDFV... 22. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pensijų įstatymas, Valstybinio... 23. Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio... 24. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis (2007 m.... 25. Iš išdėstytų nuostatų matyti, kad ginčams dėl Valstybinio socialinio... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 27. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 91... 28. Kaip matyti iš VSDFV Marijampolės skyriaus atsiliepimo ir pateiktų duomenų... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 30. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančią medžiagą, ir vadovaudamasis... 31. Nurodyta išvada lemia, kad yra pagrindas panaikinti VSDFV Marijampolės... 32. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjui pirma pagal Laikinojo įstatymo 8... 33. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. 1-549 7 straipsnyje... 34. 2010-01-01.... 35. Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-01... 36. Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki... 37. Laikinojo įstatymo 8 straipsnis buvo panaikintas ir neteko galios nuo... 38. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8... 39. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“... 40. Iš bylos medžiagos nustatyta (b. l. 6-7, 44-45), kad pareiškėjui taikytos... 41. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos... 42. Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, kad Konstitucijos 110... 43. Išdėstyta pozicija atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 44. Teismas, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad... 45. Teismui konstatavus, kad pareiškėjas nepraleido trejų metų termino,... 46. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio... 47. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas VSDFV... 48. ABTĮ 851 straipsnis (2013-12-03 įstatymo Nr. XII-632 redakcija) nustato, kad... 49. Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88... 50. Pareiškėjo V. R. skundą patenkinti iš dalies.... 51. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 52. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 53. Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 54. Atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...