Byla Ik-1893-815/2011
Dėl nutarimų ir sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Aistei Lunienei, dalyvaujant pareiškėjos – UAB „Litesko“ atstovui – UAB „Litesko“ teisės direktoriui D. Ž., atsakovės – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams – šios institucijos Teisės skyriaus vedėjai Vilmai Adamavičiūtei bei Komunalinių paslaugų skyriaus vyriausiajam specialistui Rytui Kantakevičiui, atsakovės – Druskininkų savivaldybės tarybos atstovams – Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojui Renaldui Viščiniui bei Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Mindaugui Jaskelevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „Litesko“ skundą atsakovėms – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Druskininkų savivaldybės tarybai dėl nutarimų ir sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „Litesko“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (t. 1, b. l. 1-15) ir patikslintu skundu (t. 1, b. l. 125-139) (toliau šiame sprendime skundo ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ (toliau – ir nutarimas Nr. O3-324);

61.2. panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009–2013 metams“ (toliau – ir nutarimas Nr. O3-326);

71.3. panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ (toliau – ir sprendimas Nr. T1-209);

81.4. panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-339 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“ (toliau – ir nutarimas Nr. O3-339);

91.5. panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-340 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“ (toliau – ir nutarimas Nr. O3-340);

101.6. panaikinti Tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. T1-236 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ redakcinio pakeitimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. T1-236);

111.7. įpareigoti Komisiją: atlikti 2010–2013 metų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano derinimo su UAB „Litesko“ procedūrą ir iš naujo svarstyti 2010–2013 metų turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano suderinimo klausimą, laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų bei tvarkos; įvykdžius šį įpareigojimą, nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias; nustatant UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias, įvertinti ir numatyti UAB „Litesko“ negautų pajamų kompensaciją dėl neteisėto ir nepagrįsto sąnaudų ir bazinės kainos dedamųjų sumažinimo, priimant ir taikant (taip pat Tarybos sprendimais) Komisijos nutarimus Nr. O3-324 bei Nr. O3-339.

122. Pareiškėja skunde nurodo, jog skundžiami nutarimai yra neteisėti iš esmės, nes jų turinys prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 32 straipsnio 2 daliai, Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau – ir Metodika) 64, 65, 80.1, 99, 103 punktams, be to, priimant nutarimus buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač skaidrumo ir objektyvumo principų reikalavimai, jog nutarimai Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 naikintini Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, o vadovaujantis konstituciniu principu, jog iš neteisės negali atsirasti teisė, naikintini ir skundžiami Tarybos sprendimai Nr. T1-209 ir T1-236 bei Komisijos nutarimai Nr. O3-339 ir Nr. O3-340. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.

132.1. Dėl faktinių aplinkybių

142.1.1. UAB „Litesko“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ), suteikianti teisę užsiimti šilumos tiekimo veikla Druskininkų savivaldybės teritorijoje, šią teisę pareiškėja realizuoja per filialą „Druskininkų šiluma“ (toliau – ir Filialas). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, pareiškėja 2010 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 01-218-2010 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų“ (toliau – ir raštas Nr. 01-218-2010) ir 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų“ (toliau – ir raštas Nr. 1.5-362) pateikė Komisijai ir Druskininkų savivaldybei UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą (toliau – ir Projektas) ir dokumentus, reikalingus bazinės kainos skaičiavimams pagrįsti, tame tarpe 2010–2013 metų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ turto priežiūros ir eksploatavimo planą (toliau – ir Remonto planas).

152.1.2. Komisijos Šilumos skyrius, išanalizavęs pareiškėjos pateiktą Projektą, 2010 m. gruodžio 10 d. rengiamam Komisijos posėdžiui pateikė 2010 m. gruodžio 3 d. pažymą Nr. ( - ) (toliau – ir pažyma Nr. ( - )), kurioje, be kita ko, apskaičiavo žymiai mažiau (vidutinė metinė suma – 255,5 tūkst. Lt) turto priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų (toliau – ir Remonto sąnaudos) negu buvo numatyta Projekte (vidutinė metinė suma – 375,5 tūkst. Lt), t. y. net 32 proc. mažiau. Pareiškėja 2010 m. gruodžio 9 d. rašte Nr. 1.5-500 (toliau – ir raštas Nr. 1.5-500) (šį raštą pateikė Komisijos atstovams ir 2010 m. gruodžio 10 d. posėdžio metu) pakartotinai kreipėsi į Komisiją bei nurodė, jog, be kita ko, pažymoje Nr. ( - ) remonto sąnaudų skaičiavimai yra nepagrįsti ir neteisėti, pažeidžiantys pareiškėjos teises ir teisėtus interesus. Be to, pareiškėja ir 2010 m. gruodžio 6 d. rašte Nr. 1.21-496 (toliau – ir raštas Nr. 1.21-496) Komisijai nurodė eilę pažymos Nr. ( - ) klaidų ir joje neišspręstų klausimų, prašė atidėti 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos posėdyje numatytą šio klausimo nagrinėjimą, tačiau Komisija posėdžio metu neatsižvelgė į pareiškėjos pastabas ir pritarė pažymoje Nr. ( - ) pateiktiems skaičiavimais bei siūlomų nutarimų projektams. Komisija 2010 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. O3-324 pareiškėjai nustatė bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias, o 2010 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. O3-326 nutarė nederinti Remonto plano ir įpareigojo pareiškėją per 30 dienų pateikti Komisijai pakoreguotą Filialo remonto planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai.

162.1.3. Pagal Įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsižvelgdama į Komisijos nutarimą Nr. O3-324, Taryba 2010 m. gruodžio 23 d. sprendime Nr. T1-209 nustatė Filialo šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams. Pareiškėja, pateikdama sprendimą Nr. T1-209, 2010 m. gruodžio 27 d. rašte Nr. 1.21-529 (toliau – ir raštas 1.21-529) Komisijai nurodė sprendimo Nr. T1-209 klaidas ir jame neišspręstus klausimus.

172.1.4. Atsižvelgdamas į Įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje ir 5 dalies 1 punkte numatytą Komisijos funkciją ikiteismine tvarka nagrinėti savivaldybių tarybų nustatytas šilumos kainų dedamąsias / nurodyti savivaldybėms esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimus, Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 30 d. organizuojamam Komisijos posėdžiui pateikė 2010 m. gruodžio 28 d. pažymą Nr. ( - ) „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“ (toliau – ir pažyma Nr. ( - )), kurioje pasiūlė Komisijai nustatyti, kad sprendime Nr. T1-209 šilumos kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų bei siūlyti minėtą sprendimą koreguoti ir atlikti jame pakeitimus, taip pat 2010 m. gruodžio 28 d. pažymą Nr. ( - ) (toliau – ir pažyma Nr. ( - )), kurioje pasiūlė Komisijai taisyti nutarimo Nr. O3-324 klaidas.

18Pareiškėja, susipažinusi su paskutinėmis Komisijos Šilumos skyriaus pažymomis bei nutarimu Nr. O3-326, 2010 m. gruodžio 30 d. rašte Nr. 1.21-541 (toliau – ir raštas Nr. 1.21-541) informavo Komisiją, jog būtent Komisija, kaip valstybinis reguliatorius, dėl nesuprantamų priežasčių priėmusi sprendimą jog UAB „Litesko“ specialistų parengtas valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planas su konkrečiomis atskirų darbų vertėmis turi būti sumažintas net 32 proc., ir turi konkrečiai nurodyti, kokių darbų, Komisijos nuomone, visai nereikia, o kurių apimtys turėtų būti sumažintos, taip pat pareiškėja akcentavo, jog negali prisiimti atsakomybės už valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo plano Komisijos nurodytai akivaizdžiai nepakankamai 255,5 tūkst. Lt metinei sumai pateikimą, nes Komisijos sprendimas minėta suma mažinti remonto sąnaudas ne tik neatitinka Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies ir Metodikos 65 ir 80.1 punktų nuostatų, bet ateityje gali sukelti grėsmę saugiam ir patikimam šilumos tiekimui.

192.1.5. Komisija, neatsižvelgdama į pareiškėjos raštus bei juose pateiktas pastabas, 2010 m. gruodžio 30 d. posėdyje priėmė nutarimą Nr. O3-340, kuriame konstatavo, jog, viena vertus, sprendime Nr. T1-209 šilumos kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų, tačiau, kita vertus, pasiūlė Tarybai koreguoti sprendimą Nr. T1-209 ir atlikti jame pakeitimus, taip pat nutarimą Nr. O3-339, kuriame patikslino 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-324. Taryba, atsižvelgdama į Komisijos nutarimą Nr. O3-340, 2010 m. gruodžio 30 d. priėmė sprendimą Nr. T1-236 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ redakcinio pakeitimo“.

202.2. Dėl tiesioginio pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų pažeidimo skundžiamais Komisijos ir Tarybos individualiais administraciniais aktais

21Skundžiami nutarimai ir sprendimai yra individualūs administraciniai aktai, nes priimti dėl konkretaus Komisijos ir, atitinkama apimtimi, Druskininkų savivaldybės, reguliuojamojo subjekto – UAB „Litesko“ (filialo „Druskininkų šiluma“) – teisių ir pareigų, dėl konkrečių šios įmonės (jos padalinio) taikytinų šilumos energijos bazinės kainos dedamųjų ir remonto sąnaudų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 punktas).

22Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, bet kuris asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtus administracinius aktus tuo atveju, jeigu atitinkamas aktas pažeidžia skundą paduodančio asmens teises arba kitus šio asmens įstatymų saugomus interesus. Ginčijami nutarimai ir sprendimai tiesiogiai pažeidžia pareiškėjos teises bei įstatymais saugomus interesus, daro žalą pareiškėjos turtiniams interesams. Nurodytuose nutarimuose Komisija apskaičiavo ir nustatė pareiškėjai mažesnes negu pareiškėjos Projektas nurodytos bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias iki 2013 m. gruodžio 31 d., be kita ko, todėl, kad Komisija nepagrįstai ir neteisėtai apskaičiavo remonto sąnaudas. Taigi, nutarimai sukelia tiesiogines neigiamas ekonomines pasekmes visam 3 metų Filialo bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui, neužtikrina būtinųjų sąnaudų licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti, kas savo ruožtu sukelia grėsmę šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui.

232.3. Remonto sąnaudos apskaičiuotos ir nustatytos pažeidžiant Įstatymo bei Metodikos nuostatas

242.3.1. Pareiškėjos Projekte pateiktos vidutinės Remonto sąnaudos yra 375,5 tūkst. Lt, iš jų 291 tūkst. Lt – šilumos gamybos veikloje, tačiau Šilumos skyriaus apskaičiuotos vidutinės metinės Remonto sąnaudos 2010–2013 m. laikotarpiui yra 255,5 tūkst. Lt, skirtumas, remiantis pažymos Nr. ( - ) priedo „Šilumos tiekimo sąnaudų suvestinė“ 5.1.1 eilute, susidaro dėl siūlomų mažinti remonto sąnaudų šilumos gamybos veikloje – nuo 291 iki 176 tūkst. Lt, t. y. beveik 40 proc.

25Komisija nurodo atliktą Remonto plano palyginimą su II grupės įmonių (kuriai priskirtinas ir Filialas) vidutinėmis remonto darbų sąnaudomis. Teiginiai, kad Remonto plano apimtys viršija II grupės įmonių vidutines remonto darbų sąnaudas, neatitinka tikrovės. Pagal Šilumos skyriaus pažymoje Nr. ( - ) (priedo „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių gamybos sąnaudų palyginimas“ 4.1.1 eilutė (Šilumos skyrius nekeitė perdavimo veiklos remonto sąnaudų, palikdamas Projekte nurodytame 79,5 tūkst. Lt lygyje)) pateiktą Filialo ir II grupės šilumos tiekimo įmonių sąnaudų palyginimą pareiškėjos Projekte gamybos veiklos remonto sąnaudos yra net 0,22 ct/kWh (40 proc.) mažesnės negu II grupės (tokią informaciją Komisijai ne kartą pateikė ir pati pareiškėja (pavyzdžiui, rašte Nr. 1.5-500)), tuo tarpu Šilumos skyriaus siūlymu nutarimuose Komisija pareiškėjai patvirtino Šilumos skyriaus apskaičiuotas gamybos veiklos remonto sąnaudas, kurios ne tik neatitinka vidutinių metinių II grupės įmonių remonto darbu sąnaudų, bet yra net 0,32 ct/kWh mažesnės negu II grupės.

262.3.2 Nusidėvint turtui, pasibaigiant turto vienetų garantiniam laikotarpiui, būtinosios remonto sąnaudos turi aiškią tendenciją didėti, tą patvirtina Filialo rodikliai (pažymos Nr. ( - ) priedo „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių gamybos sąnaudų palyginimas“ 4.1.1 eilutė), be to, remonto darbų kainos auga dėl infliacijos ir kitų rinkos faktorių, tą patvirtina viešai skelbiami Statistikos departamento duomenys. Tačiau net ir lyginat Remonto plano sąnaudas su pažymoje Nr. ( - ) nurodytais II grupės įmonių lyginamaisiais rodikliais, Projekte gamybos veiklos remonto sąnaudos yra 0,22 ct/kWh mažesnės negu II grupės įmonių (0,55 ct/kWh), o pažymoje Nr. ( - ), kurios pagrindu priimti skundžiami nutarimai, teigiama atvirkščiai. Taigi, pažymos Nr. ( - ) teiginiai neatitinka tikrovės, prieštarauja pačios pažymos prieduose Komisijos pateiktai informacijai, todėl prieštarauja Metodikos 80.1 punkto reikalavimams, ir negalėjo būti teisėtas pagrindas skundžiamiems nutarimams priimti.

272.3.3. Remiantis Metodikos 80.1 punktu, bazinei kainai įsigaliojant nuo 2011 m., nustatant Remonto sąnaudas turėjo būti įvertintos paskutinių praėjusių 3 kalendorinių metų (2008–2010 m.) vidutinės faktinės Remonto sąnaudos. Nevertindamas pasibaigusio 2010 m. ataskaitinio laikotarpio duomenų, Šilumos skyrius negalėjo objektyviai apskaičiuoti pagrįstų Remonto sąnaudų. Pažymėtina, kad 2010 m. Filialo faktinės Remonto sąnaudos sudarė 376,2 tūkst. Lt, t. y. žymiai daugiau negu nurodyta pažymoje Nr. ( - ) ir nutarime Nr. O3-326. Pažymos Nr. ( - ) priedo „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių gamybos sąnaudų palyginimas“ 4.1.1 eilutėje 2008 m. bei 2009 m. faktinės Remonto sąnaudos yra atitinkamai 249,1 tūkst. Lt ir 435,2 tūkst. Lt, taigi, vidutinės faktinės paskutinių praėjusių 3 kalendorinių metų Remonto sąnaudos viršija 350 tūkst. Lt.

282.3.4. Pažymėtina, kad Komisija nutarime Nr. O3-326 įpareigojo pareiškėją pakoreguoti visą 2010–2013 metų Remonto planą 255,5 tūkst. Lt vidutinei metinei sumai pagal jau pasibaigusių 2009 m. ir 2010 m. duomenis, aiškiai matydama, kad šios sąnaudos yra žymiai didesnės. Vadinasi, kadangi neišvengiamai būtinos šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti remonto darbų sąnaudos 2010 m. buvo didesnės (o nusidėvint turtui turi tendenciją didėti, bet ne mažėti), šių darbų sąnaudas likusiam trejų metų 2010–2013 metų laikotarpiui pagal nutarimą Nr. O3-326 reikia sumažinti daugiau negu iki Komisijos nurodyto 255,5 tūkst. Lt vidutinio metinio dydžio. Komisijos apskaičiuotos ir nustatytos ženkliai mažesnės Remonto sąnaudos yra aiškiai nepagrįstos ir nepakankamos tinkamam šilumos ūkio eksploatavimui ir priežiūrai, tokių sumų aiškiai nepakaks užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą, tą patvirtina 2011 m. būtinųjų remonto darbų sąrašas minimaliai 373,15 tūkst. Lt sumai.

292.3.5. Taigi, Šilumos skyriaus apskaičiuota Remonto sąnaudų suma yra mažesnė tiek už pareiškėjos planuojamas, tiek už paskutinių trejų metų (2008–2010 m.) vidutines sąnaudas, tiek už Komisijos pažymoje Nr. ( - ) nurodytus II įmonių lyginamosios analizės rodiklius, o tai aiškiai pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies ir Metodikos 65 bei 80.1 punktų nuostatas.

302.4. Priimant skundžiamus nutarimus ir sprendimus pažeistos pagrindinės procedūros

31Priimant nutarimą Nr. O3-324 pažeistos pagrindinės procedūros, apskaičiuojant Remonto sąnaudas, kurios reikšmingos apskaičiuojant bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias (Metodikos 64, 80.1, 99, 103 ir kt. punktai), o priimant nutarimą Nr. O3-326 pažeistos pagrindinės procedūros, apskaičiuojant Remonto sąnaudas, kurios tiesiogiai susijusios su Remonto plano derinimu.

322.4.1. Komisija, apskaičiuodama ir nustatydama Remonto sąnaudas, veikia kaip viešojo administravimo subjektas ir savo veikloje turi vadovautis įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno langelio“ ir tarnybinės pagalbos principais, o Komisijos priimami individualūs administraciniai aktai turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3, 8 straipsniai). Pagal Komisijos darbo reglamentą Komisijos veiklos principai – įstatymo viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, kolegialaus klausimų svarstymo, politinio neutralumo, skaidrumo, tarnybinio bendradarbiavimo ir kiti Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinti principai, be to, pagal Komisijos darbo reglamento 61 punktą Komisijos posėdžiui teikiami klausimai turi būti visapusiškai išnagrinėti, tiksliai ir aiškiai suformuluoti. Tuo tarpu pažymoje Nr. ( - ), kurios pagrindu priimti nutarimai Nr. O3-324 ir Nr. O3-326, nurodomas Remonto sąnaudų apskaičiavimo ir nustatymo pagrindimas pažeidžia įstatymų viršenybės, teisėtumo, skaidrumo, proporcingumo ir objektyvumo principus.

332.4.2. Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punkte įtvirtinta šilumos tiekėjo pareiga derinti su licenciją išdavusią institucija (šiuo atveju – Komisija) valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus. Nuo valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų, kuriuose numatomos sistemos Remonto sąnaudos, priklauso patikimas ir efektyvus vartotojų aprūpinimas šilumos energijos resursais (Įstatymo 30 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad šilumos tiekėjas turi apskaičiuoti ir suderinti su Komisija pakankamas Remonto sąnaudas, kad šilumos tiekėjas galėtų užtikrinti licencijuojamos veiklos vykdymo patikimumą, nepertraukiamumą ir efektyvumą, kas yra tiekėjo pareiga ir atsakomybė. Atsižvelgiant į Remonto planų svarbą sistemos patikimumui ir tiekimo nepertraukiamumui, Komisija įpareigota atlikti minėto plano derinimo procedūrą, kuri dėl savo svarbos ir įtakos vartotojų gerovei negali būti formali. Konkretus Remonto planų derinimo procedūros reglamentas nėra nustatytas, tačiau objektyvumo, teisėtumo, proporcingumo ir skaidrumo principai suponuoja tai, jog Komisija derinimo procedūros metu turi užtikrinti, kad tiekėjo pateiktas Remonto planas būtų pakankamas sistemos saugumui ir tiekimo patikimumui pasiekti, o jei plane aptinkama trūkumų, tai trūkumų nustatymas / nurodymas turi būti aiškiai motyvuotas, pagrįstas teisės aktais, ekonominiais ir techniniais rodikliais. „Derinimo“ sąvoka reiškia konsultacijas, derybas, o vienašališką ir autokratišką viešojo administravimo subjekto sprendimų „primetinėjimą“. Tiek investicijų, tiek valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų derinimas Komisijai taip pat reiškia, kad abipusių konsultacijų su tiekėju būdu turi būti suderinamas realus, vartotojų interesus ir sistemos saugumą atitinkantis pakoreguotas investicijų ar, atitinkamai, priežiūros, eksploatavimo ir remonto darbų planas. Būtent tokia derinimo procedūra nustatyta Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 patvirtintame Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos apraše (toliau – ir Tvarkos aprašas), kurio 59 punkte Komisijai investicijų planų derinimo procedūros eigoje nustatyta pareiga nurodyti energetikos įmonei konkrečias investicijų planų klaidas ir trūkumus. Paminėtos nuostatos pagal teisės analogiją turi būti taikomos derinant Remonto planus, nes konkreti Remonto planų derinimo procedūra nėra nustatyta.

342.4.3. Jeigu, Komisijos nuomone, buvo pagrindas kokia nors apimtimi mažinti būtinas remonto išlaidas, Komisija privalėjo pateikti pareiškėjai konkrečias pastabas su konkrečiomis atskirų darbų vertėmis, t. y. nurodyti, kokių darbų visai nereikia, o kurių apimtys turėtų būti sumažintos, tačiau pažymoje Nr. ( - ) ir jos pagrindu priimtame nutarime Nr. O3-326 tik apsiribota vienašališku nusprendimu, kad Remonto sąnaudos turi būti mažinamos iki 255,5 tūkst. Lt per metus. Taigi, Komisija apskritai neatliko privalomos Remonto plano derinimo procedūros: Komisija aiškiai nemotyvavo, kokie yra konkretūs Remonto plano ar atskirų jo dalių trūkumai, neteikė jokių paaiškinimų tiekėjui dėl konkrečių darbų nereikalingumo ar tam tikrų darbų apimčių sumažinimo būtinumo, nevykdė jokių konsultacijų ir derybų su pareiškėja. Priimdama konkrečiais skaičiavimais ir motyvais nepagrįstą vienašališką sprendimą mažinti Remonto sąnaudas beveik trečdaliu (gamybos veiklos dalyje 40 proc., nuo 291 tūkst. iki 176 tūkst. Lt vidutinės metinės sumos), t. y. iki aiškiai nepakankamo dydžio saugiam ir patikimam šilumos tiekimui užtikrinti, ir dar atgaline tvarka už praėjusius metus (2010 m.), įpareigodama pareiškėją pateikti Remonto planą už 2010–2013 metus pagal Komisijos nustatytą aiškiai nepakankamą, pažymoje Nr. ( - ) nurodytiems II įmonių grupės lyginamosios analizės rodikliams prieštaraujantį ir Metodikos 80.1 punkto neatitinkantį, lėšų kiekį, Komisija veikia aiškiai pažeisdama teisėtumo, objektyvumo ir proporcingumo principus; be to, versdama pareiškėją „sugalvoti“, kaip įgyvendinti tokį, pareiškėjos nuomone realiai neįgyvendinamą Komisijos sprendimą, Komisija pažeidžia objektyvumo, proporcingumo, atsakomybės ir teisėtumo principus. Komisija turi prisiimti atsakomybę už galimus neigiamus tokio Komisijos sprendimo padarinius bei konkrečiai nurodyti, kaip Komisijos sprendimą įgyvendinti.

35Be to, neatlikusi teisėtos, visapusiškos ir išsamios Remonto plano derinimo procedūros, Komisija pažeidė ir šilumos energijos vartotojų interesus, jų teisę į patikimą ir kokybišką šilumos energijos tiekimą.

363. Pareiškėja skunde taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 galiojimą iki šios administracinės bylos nagrinėjimo pabaigos.

37Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartyje (t. 1, b. l. 140-142) priėmė pareiškėjos skundą ir atmetė pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos – UAB „Litesko“ skundą atsakovėms – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Druskininkų savivaldybės tarybai dėl nutarimų ir sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, 2011 m. kovo 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS63-243/2011 (t. 1, b. l. 175-179) nutarė pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, panaikinti ir pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti, sustabdyti Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje administracinėje byloje.

38II

39Atsakovė – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 2, b. l. 22-33) nurodo, kad su skundu nesutinka, kad skundžiami Komisijos nutarimai yra pagrįsti ir teisėti, prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

401. Komisija savo veikloje vadovaujasi, be kita ko, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintais Komisijos nuostatais, kurių 5 punkte įtvirtinti pagrindiniai Komisijos tikslai ir uždaviniai – prižiūrėti elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens ūkio rinkas įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaudamasi Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalimi, Komisija tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas, kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų bei tarifų taikymą ir atlieka kitas funkcijas. Komisijos funkcijas bei kompetenciją centralizuoto šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo sektoriuose nustato Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Pažymėtina, kad teisės normos, reglamentuojančios šilumos ūkį ir jo kainodarą, iš esmės atspindi valstybės politiką šilumos ūkio srityje; Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog Įstatymo paskirtis – reglamentuoti šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę, vienas iš Įstatymo tikslų – ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus, Įstatymo normos suteikia vartotojams tam tikras garantijas dėl šilumos kainų nustatymo ir jų dydžio.

412. Šilumos kainų nustatymo procedūra reglamentuota Įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje. Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punkte licencijos turėtojui (šiuo atveju – UAB „Litesko“) yra numatyta viena iš licencijuojamos veiklos sąlygų – derinti su licenciją išdavusią institucija (šiuo atveju – Komisija) valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą.

42UAB „Litesko“ 2010 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 01-218-2010 ir 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 pateikė Komisijai ir Druskininkų savivaldybei Projektą bei dokumentus, reikalingus bazinės kainos skaičiavimams pagrįsti, tame tarpe ir 2010–2013 m. Filialo turto priežiūros ir eksploatavimo planą. 2010 m. spalio 21 d. raštu Nr. 112-2799-(27.5) buvo gautos Druskininkų savivaldybės administracijos pastabos dėl Šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto. Komisijos Šilumos skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, patikrino Projektą bei Remonto planą, išvadas užfiksavo 2010 m. gruodžio 3 d. pažymoje Nr. ( - ). Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir 30 straipsnio 13 dalies 5 punktu, Metodika, atsižvelgdama į pažymoje Nr. ( - ) išdėstytus siūlymus, įvertinusi Druskininkų savivaldybės bei pareiškėjos pateiktas ir posėdžio metu išsakytas pastabas, 2010 m. gruodžio 15 d. priėmė skundžiamus nutarimus, kuriuose nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias bei atsisakė derinti Filialo Remonto planą, įpareigodama UAB „Litesko“ pateikti Filialo pakoreguotą planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai.

433. Pažymėtina, kad tik teismas turi teisę vertinti, ar Komisijos priimtas individualus ar norminis aktas yra teisėtas ir pagrįstas. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, administracinio akto ekonominio tikslingumo vertinimas apskritai nepriskirtas administracinio teismo kompetencijai, be to, teismas negali visiškai pakeisti Komisijos – teismas neatlieka to ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris įstatyme pavestas Komisijai, ir nepriiminėja tų sprendimų, kuriuos priimti, atlikus atitinkamą tyrimą ir vertinimą, įstatyme priskirta Komisijai, dėl šių priežasčių teismo veikla, tikrinant Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, iš esmės turėtų apsiriboti patikrinimu, ar, įgyvendindama savo diskreciją, Komisija nepadarė aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų.

444. Dėl pareiškėjos teiginio, kad Remonto sąnaudos apskaičiuotos ir nustatytos pažeidžiant Įstatymą ir Metodiką

45Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Komisija, apskaičiuodama vidutines metines Remonto sąnaudas 2010–2013 metų laikotarpiui, nepagrįstai sumažino Projekte pateiktą sąnaudų sumą – 375,5 tūkst. Lt iki 255,5 tūkst. Lt, taip pažeisdama Metodikos 65 bei 80.1 punktus, Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą, nustatant energijos resursų kainas vartotojams.

464.1. Tiek Pareiškėjos Remonto plane pateikta sąnaudų suma, tiek vidutinės paskutinių trejų praėjusių metų vidutinės remonto sąnaudos buvo didesnės negu II grupės lyginamosios remonto sąnaudos, todėl Komisijos Šilumos skyrius būtinąsias remonto sąnaudas apskaičiavo, atsižvelgdamas į Metodikos 65 punktą. Vadovaujantis 2008 metų lyginamosios analizės rodikliais (viešai paskelbtais Komisijos tinklalapyje), bazinių šilumos gamybos kainos dedamųjų skaičiavimuose remonto darbų sąnaudos buvo nustatytos, taikant II grupės šilumos tiekimo įmonių remonto sąnaudas gamyboje apibrėžiantį rodiklį (Lt/MW), kuris parodo, kiek remonto sąnaudų gamyboje tenka eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetui (bet ne ct/kWh, kaip nurodo pareiškėja). Pareiškėjos planuojamos remonto sąnaudos instaliuotos galios vienetui (2 007 Lt/MW) viršijo II grupės įmonių rodiklį (1 214 Lt/MW), todėl pareiškėjos pateiktos remonto darbų sąnaudos gamyboje buvo sumažintos nuo 291,0 tūkst. Lt iki 176,0 tūkst. Lt (1 214,0 Lt/MW x 145,0 MW).

474.2. Pareiškėja nepagrįstai nurodo, jog teiginiai, kad Remonto plano apimtys viršija II grupės įmonių vidutines remonto darbų sąnaudas, neatitinka tikrovės. Pažymėtina, kad pareiškėja savo planuotas remonto sąnaudas lygina su II grupės sąnaudomis skirtingais negu Komisijos Šilumos skyrius mato vienetais, t. y. centais už kilovatvalandę. Atkreiptinas dėmesys, kad Komisijos pažymos Nr. ( - ) priedo pateiktoje lentelėje „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių šilumos gamybos sąnaudų palyginimas“ pateikti II grupės įmonių rodikliai (ct/kWh) yra informacinio pobūdžio ir naudojami palyginimui, o ne sąnaudų apskaičiavimui. Kaip minėta, Šilumos skyrius, skaičiuodamas remonto sąnaudas gamybos veikloje, naudojo II grupės lyginamuosius rodiklius litais už megavatą (Lt/MW). Neteisingai interpretuodama duomenis, pareiškėja klaidingai nurodo, kad Šilumos skyriaus apskaičiuotos remonto sąnaudos yra net 40 proc. mažesnės negu pagal II grupės lyginamuosius rodiklius apskaičiuotos sąnaudos. Taip pat pažymėtina, kad Šilumos skyrius pritarė pareiškėjos apskaičiuotoms šilumos perdavimo veiklos remonto sąnaudoms, nes jos neviršijo II grupės lyginamųjų rodiklių.

484.3. Komisija, kaip ekonominis reguliatorius, pareiškėjos pateiktą Remonto planą vertino pagal kompetenciją – ekonominiu aspektu, Komisija nėra kompetentinga minėtą planą vertinti techniniu aspektu (nurodyti, kokių turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto) darbų pareiškėjai nevykdyti ar vykdyti iš dalies), todėl Komisija, priimdama nutarimą Nr. O3-326, neprieštaravo darbams, nurodytiems pareiškėjos parengtame Remonto plane, nereikalavo sumažinti remonto darbų apimties, o vadovaudamasi teisės aktais ir lyginamaisiais rodikliais, nustatė tam tikrą būtinųjų sąnaudų lygį remonto darbams atlikti. Komisija, apskaičiuodama 255,5 tūkst. Lt Remonto sąnaudų sumą, vadovavosi teisės aktais ir užtikrino Įstatyme įtvirtintą būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo ir mažiausių sąnaudų užtikrinimo principą. Todėl apskaičiuota 255,5 tūkst. Lt sąnaudų suma yra pakankama Remonto plane numatytiems darbams atlikti.

495. Dėl pareiškėjos teiginio, kad priimant skundžiamus nutarimus pažeistos pagrindinės procedūros

505.1. Komisija, priimdama skundžiamus nutarimus, laikėsi visų taisyklių ir procedūrų. Be to, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas.

51Pareiškėja išvardija principus, tačiau nesukonkretina bei neįvardija tikslių Komisijos veiksmų bei procedūrų, kurios buvo pažeistos ar kuriomis buvo paneigtas principų laikymasis viešojo administravimo veikloje, Komisijai įgyvendinant jai priskirtas funkcijas, tuo tarpu pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punktą pareiškėja privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Pareiškėja jokių argumentų bei įrodymų, pagrindžiančių tiek skundžiamų nutarimų neteisėtumą, tiek skundžiamų nutarimų priėmimo procedūrų pažeidimą, išskyrus subjektyviomis prielaidomis paremtą bei abstrakčiais samprotavimais, kurie negali būti laikomi pakankami įrodymų prasme, grindžiamą tariamą viešojo administravimo principų pažeidimą, priimant skundžiamus nutarimus, nepateikia.

525.2. Pareiškėja nepagrįstai kaltina Komisiją netinkamai vykdžius Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punkte įtvirtintą valdomo turto bei eksploatavimo planų derinimo procedūrą. Pagal minėtą straipsnį, šilumos tiekimo licencijos turėtojas privalo derinti su licenciją išdavusią institucija (šiuo atveju – Komisija) valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą. Lingvistiškai analizuojant minėtą nuostatą darytina išvada, jog derinimo procedūros iniciatyva yra numatyta ne Komisijai, o pačiam šilumos tiekėjui, t. y. Filialui. Atitinkamai teisių bei pareigų apimtis derinimo procedūroje tarp šilumos tiekėjo bei Komisijos pasiskirto nevienodai. Kadangi pareiga numatyta pačiam licencijos turėtojui, tai suponuoja, jog pats tiekėjas privalo dėti didesnes pastangas bei turėti didesnį interesą suderinti pagristas sąnaudas minėtame plane, o ne Komisija; Komisijos vaidmuo derinimo procedūroje apima tik minėtame plane pateiktas remonto sąnaudas patikrinti ir pripažinti pagristomis arba ne, Komisija neprivalo duoti tikslių nurodymų pareiškėjai, kaip turėtų būti keistinas planas ar detalizuoti būtinas remonto investicijas – tai įmonės vidinis reikalas, kaip ji privalo vykdyti savo veiklą, kad ji atitiktų reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos standartus. Pažymėtina, jog pareiškėjos minimo Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų derinimo Komisijoje procedūrai; pagal Tvarkos aprašo 2 punktą šio aprašo tikslas – nustatyti energetikos įmonių planuojamų vykdyti investicijų vertinimo kriterijus ir derinimo su Komisija principus bei tvarką, iš to darytina išvada, jog įmonės planuojamos remonto sąnaudos nėra priskiriamos įmonės planuojamų investicijų grupei, todėl valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų derinimui nėra taikomos Tvarkos apraše įtvirtintos derinimo taisyklės.

535.3. Minėta, kad šilumos tiekėjo valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planų derinimą ir jų vykdymą reglamentuoja Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punkto nuostatos; konkrečių turto priežiūros planų derinimo procedūrų teisės aktai nenumato, todėl Komisija šiuos planus derina skaičiuodama bazines šilumos kainų dedamąsias, lėšų poreikį remonto darbams įvertindama pagal Metodikos nuostatas. Praktika rodo, kad šilumos tiekimo įmonės paskutiniais bazinės kainos galiojimo metais remonto darbų atlieka žymiai daugiau, taip siekdamos padidinti faktines remonto darbų sąnaudas ir sudaryti sąlygas pasitvirtinti didesnį remonto darbų planą naujos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui.

54Komisija, vadovaudamasi Metodikos 65 punktu, nustatė būtinųjų sąnaudų dydį remonto darbams atlikti, o UAB „Litesko“ palikta teisė optimizuoti savo parengtą Remonto planą, numatant tik būtinus remonto darbus. Šią poziciją Komisija, atsakydama į pareiškėjo 2010 m. gruodžio 30 d. raštą Nr. 1.21-541, išdėstė ir 2011 m. sausio 21 d. rašte Nr. R2-105.

555.4. Teleologiškai aiškinant Įstatymo 32 straipsnio 13 dalies 5 punktą, konstatuotina, kad Komisijai suteikta diskrecijos teisė savo kompetencijos ribose spręsti, derinti ar nederinti remonto planą už atitinkamus metus, jeigu derinti – kokia apimtimi. Komisija, įgyvendindama savo diskrecijos teisę valdomo turto priežiūros bei eksploatavimo plano derinimo procedūroje inter alia taikant Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto bei Metodikos 3.2 punkto nuostatas, visais atvejais privalo tinkamai motyvuoti pasirinktą diskrecijos teisės įgyvendinimo variantą. Pažymėtina, kad, remiantis Komisijos pateiktais dokumentais, šilumos bazinės kainos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Įstatymo ir Metodikos nuostatomis.; be to, pagal Energetikos įstatymo 17 straipsnio 1 dalį Komisija yra nepriklausoma institucija, Energetikos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka atliekanti valstybės jai pavestas funkcijas, kontroliuojant ir prižiūrint valstybės ir savivaldybių reguliuojamą veiklą. Komisija, apskaičiuodama 255,5 tūkst. Lt Remonto sąnaudų sumą, nepažeidė Metodikos nuostatų ir užtikrino Įstatyme įtvirtintą būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo ir mažiausių sąnaudų užtikrinimo principą, todėl apskaičiuota 255,5 tūkst. Lt Remonto sąnaudų suma yra pakankama pareiškėjos Remonto plane numatytiems darbams atlikti ir nėra įstatyminio pagrindo panaikinti skundžiamus Komisijos nutarimus.

56III

57Atsakovė – Druskininkų savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 2, b. l. 7-9) nurodo, kad su skundu nesutinka, kad skundžiami Komisijos nutarimai bei Tarybos sprendimai neprieštarauja teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms šilumos kainos nustatymą, todėl yra tinkami bei teisėti, prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

581. Dėl faktinių aplinkybių

591.1. Pareiškėja 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 pateikė Komisijai ir Druskininkų savivaldybei naujos bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo projektą. Vadovaujantis Įstatymu bei Metodika, bazines šilumos kainų dedamąsias nustato Komisija; savivaldybės institucija teikia pastabas bazinių šilumos kainų skaičiavimo projektui arba suderinimo dokumentus, o Komisijai nustačius bazines šilumos kainos dedamąsias, savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas šilumos bazines kainas, nustato šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams.

601.2. Druskininkų savivaldybės administracija 2010 m. spalio 21 d. rašte Nr. S12-2799-(27.5) „Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų bei karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo projekto“ pateikė Komisijai pastabas projektui. Komisija, išnagrinėjusi Projektą bei įvertinusi Druskininkų savivaldybės administracijos pastabas, sumažino būtinąsias šilumos tiekimo sąnaudas daugiau kaip 6 mln. Lt (lyginant su numatytomis Projekte). Buvo sumažintos kuro šilumos gamybai, darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, materialinės ir joms prilygstančios (tame tarpe ir remonto), mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo, veiklos ir kitos sąnaudos, o tai įrodo, jog pareiškėja, teikdama Projektą, siekė, kad būtų nustatyta didesnė, būtinosiomis sąnaudomis nepagrįsta, šilumos kaina. Komisija 2010 m. gruodžio 10 d. posėdyje bei 2010 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. O3-324 nustatė naujas bazines šilumos kainas, 20 proc. mažesnes negu Pareiškėjos pateiktame Projekte.

61Atsižvelgdama į pagrįstai sumažintas sąnaudas, Komisija 2010 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. O3-326 įpareigojo pareiškėją per 30 dienų pateikti Komisijai Filialo pakoreguotą planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai.

621.3. Taryba, vykdydama Įstatymo nuostatas bei atsižvelgdama į Komisijos nustatytas šilumos bazines kainas, 2010 m. gruodžio 23 d. sprendime Nr. T1-209 nustatė šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams; vėlesniuose skundžiamuose Komisijos nutarimuose bei Tarybos sprendime Nr. T1-236 tik ištaisytos redakcinio pobūdžio klaidos.

632. Dėl remonto sąnaudų

642.1. Komisija, išnagrinėjusi Projektą, sumažino būtinąsias šilumos tiekimo sąnaudas daugiau kaip 6 mln. Lt, tame tarpe ir remonto darbų sąnaudas šilumos gamybos kainoje nuo įmonės planuojamų 291 tūkst. Lt iki 176 tūkst. Lt. Remonto darbų sąnaudos šilumos perdavimo kainoje buvo paliktos tokios, kokios pateiktos Projekte – t. y. 79,5 tūkst. Lt.

652.2. Pareiškėja Projektą pateikė 2010 m. rugsėjo mėn., todėl, remiantis Metodikos 80.1. punktu, vertinamos paskutinių trejų kalendorinių, t. y. 2007–2009 m. remonto darbų šilumos gamyboje sąnaudos, kurios buvo: 2007 m. – 182,2 tūkst. Lt, 2008 m. – 220,4 tūkst. Lt, 2009 m. – 169,9 tūkst. Lt. Be to, 2009 m. atlikta Druskininkų rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant du naujus vandens šildymo katilus, dūmų kondensacinius ekonomaizerius ir cheminio vandens ruošimo ūkį, šios rekonstrukcijos vertė – daugiau kaip 7 mln. Lt. Taigi, šilumos gamybos ūkis iš esmės atnaujintas, kas turėtų lemti mažesnį remonto sąnaudų dydį. Pažymėtina, kad Komisijos nustatytas 176 tūkst. Lt remonto sąnaudų šilumos gamyboje dydis, kasmet perskaičiuojant šilumos kainą bus koreguojamas vadovaujantis Metodikos 115.2 punktu, atsižvelgiant į infliacijos dydį.

663. Komisija, vykdydama įstatymuose jai priskirtas funkcijas, atlieka valstybinį reguliavimą energetikos sektoriuje. Pažymėtina, kad Komisija surinko visus bazinių šilumos kainų nustatymui reikalingus duomenis, juos įvertino ir, vadovaudamasi šiais duomenimis, teisės aktuose nustatyta tvarka padarė išvadas, kurios užfiksuotos skundžiamuose nutarimuose.

67IV

681. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje (t. 2, b. l. 135-139) nutarė administracinėje byloje Nr. I-1893-815/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00164-2011-8) kviesti specialistą – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (šilumai) Remigijų Vaitiekūną, kviečiamam specialistui pateikti tokius klausimus:

691.1. Ar pareiškėjos pateiktame skundo priede „2011 metų UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ katilinių ir tinklų pagrindinių statinių ir įrenginių būtinųjų remonto darbų grafikas“ visi darbai nurodyta apimtimi yra reikalingi, siekiant tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti šilumos ūkį bei užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą? Jeigu ne visi, tuomet kurie darbai nurodyta apimtimi yra nebūtini ar iš viso nereikalingi?

701.2. Ar pareiškėjos pateiktame skundo priede „2011 metų UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ katilinių ir tinklų pagrindinių statinių ir įrenginių būtinųjų remonto darbų grafikas“ visų darbų numatomos vertės (įkainiai) atitinka šio grafiko sudarymo metu galiojančias rinkos ar skaičiuojamąsias analogiškų darbų kainas? Jeigu ne, kuriems konkrečiai darbams numatytas planuojamų sąnaudų lygis yra per mažas (nepakankamas) arba per didelis?

711.3. Ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimais Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009–2013 metams“ UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ 2010–2013 metų valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planui nustatyta sumažinta vidutinė metinė 255,5 tūkst. Lt sąnaudų suma, atsižvelgiant į 2010 metų faktinius valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbus bei išlaidas (UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ 2010 metų remontų suvestinė) bei 2011 metų būtinųjų remonto darbų sąrašo numatomus darbus bei išlaidas (2011 metų UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ katilinių ir tinklų pagrindinių statinių ir įrenginių būtinųjų remonto darbų grafikas) yra pakankama 2010–2013 metų laikotarpiu tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos ūkį bei užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą?

721.4. Kaip specialistas vertina UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ Druskininkų RK, Viečiūnų konteinerinės katilinės ir Leipalingio katilinės eksploatuojamų katilų ir įrenginių techninę būklę, lyginant ją su analogiškų įmonių (AB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“) katilinėse eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių technine būkle?

731.5. Ar per paskutinius 3–5 metus UAB „Litesko filiale „Druskininkų šiluma“ buvo avarijų bei šilumos gamybos sutrikimų? Ar Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, pagal patvirtintą grafiką atlikusi UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ planinį šilumos gamybos įrenginių eksploatacijos ir techninės būklės patikrinimą, nustatė pažeidimus ir trūkumus, kurie galėjo įtakoti šilumos gamybos įrengimų remonto darbų apimties padidėjimą?

741.6. Įvertinti, ar pareiškėjos pateiktame 2011 metų UAB „Litesko filialo „Druskininkų šiluma“ katilinių ir tinklų pagrindinių statinių ir įrenginių būtinųjų remonto darbų grafike nurodyti Druskininkų RK, Viečiūnų konteinerinės katilinės ir Leipalingio katilinės įrengimų remonto darbai gali būti išskaidomi ir atliekami per ateinančius kelerius metus.

752. Pareiškėja 2011 m. birželio 15 d. pateikė teismui Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centro vadovo E. K. parengtą ataskaitą (t. 2, 147-198 (ataskaitos priedai (t. 3, b. l. 1-39))) pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje (t. 2, b. l. 135-139) suformuluotus klausimus specialistui – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (šilumai) Remigijui Vaitiekūnui (pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 27 d. protokolinėje nutartyje (teismo posėdžio protokolas (t. 2, b. l. 123-125)) nutarė inter alia netenkinti pareiškėjos prašymo (t. 1, b. l. 104-107) specialistais nagrinėjamoje administracinėje byloje kviesti E. K. ir S. B.).

76V

771. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Litesko“ atstovas – UAB „Litesko“ teisės direktorius D. Ž. (2010 m. gruodžio 28 d. įgaliojimas Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 119; t. 2, b. l. 118)), remdamasis pareiškėjos skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti, preciziškai vertinti Komisijos parengtą pažymą, papildomai nurodė, jog: remonto sąnaudos apskaičiuotos su tam tikru techniniu pagrindimu, tačiau Komisija šį apskaičiuotą sąnaudų dydį neaišku, kokiu pagrindu, sumažino 30-40 proc.; šiuo atveju turi būti nagrinėjamas Metodikos nesilaikymo klausimas, vertintina, ar valstybės institucija, vykdydama jai paskirtas funkcijas, neperžengė savo diskrecijos ribų. Remonto sąnaudos taip pat yra investicijos, pareiškėjai buvo liepta remonto sąnaudas susimažinti; šiuo atveju Komisija priima sprendimą, o atsakomybė, jeigu sprogtų vamzdis ar sugestų gamybos įrenginys, kiltų įmonės vadovui, taigi, taip yra pažeidžiamas atsakomybės paskirstymo principas.

782. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovė – šios institucijos Teisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė (Komisijos 2011 m. sausio 7 d. įgaliojimas Nr. P8-5 (t. 2, b. l. 119)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, papildomai nurodė, jog: šilumos tiekimo veikla yra reguliuojama valstybės; Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kokios yra būtinosios sąnaudos, į kurias įeina ir remonto sąnaudos; gamyboje du katilai yra nauji, ko galbūt kitos įmonės net neturi; įmonė lygina ne tuos rodiklius. Atsakovės atstovė taip pat pabrėžė, jog Komisija jokių procedūrinių pažeidimų nepadarė ir byloje nėra įrodymų, kad Komisija pažeidė procedūras, bei prašė nevertinti pareiškėjos pateiktos E. K. parengtos ataskaitos.

793. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovas – šios institucijos Komunalinių paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Rytas Kantakevičius (2011 m. balandžio 26 d. įgaliojimas Nr. P8-16 (t. 2, b. l. 120)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, papildomai nurodė, jog: teisės aktai nenumato, kaip turi būti derinamas remonto planas, todėl Komisija, derindama turto priežiūros planą, vadovavosi Metodikos 76 ir 80 punktų nuostatomis; nustatant remonto sąnaudas vadovaujamasi specifiniais rodikliais, kurie yra viešai skelbiami; Komisija, kaip ekonominis reguliatorius, reguliuoja tik remonto darbų apimtį ekonomine prasme, t. y. nustato remonto sąnaudų dydį; netiesa, kad Remonto sąnaudos sumažintos 30-40 proc., jos sumažintos tik 8 proc.; buvo taikomi 2008 m. lyginamieji rodikliai, kuriuos Komisija buvo viešai paskelbusi, 2009 m. lyginamieji rodikliai nėra paskelbti, o taikomi viešai paskelbti rodikliai; Komisija šiuos rodiklius taiko visoms įmonėms; įmonės, teikdamos projektus, paprastai apimtis dirbtinai padidina, dėl to Komisija pritaiko lyginamosios analizės rodiklius.

804. Teismo posėdyje atsakovės – Druskininkų savivaldybės tarybos atstovas – Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas Renaldas Viščinis (2011 m. balandžio 26 d. įgaliojimas Nr. S12-1023-(7.2.) (t. 2, b. l. 121)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, papildomai nurodė, jog lyginamoji analizė buvo taikoma tinkamai, o pareiškėjos atstovas subjektyviais pamąstymais bando tai paneigti, tačiau nepateikia jokių įrodymų.

815. Teismo posėdyje atsakovės – Druskininkų savivaldybės tarybos atstovas – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Jaskelevičius (2011 m. balandžio 26 d. įgaliojimas Nr. S12-1024-(7.2.) (t. 2, b. l. 122)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, papildomai nurodė, jog: tikrai yra pastatyti du nauji katilai, kurių remontuoti tikrai nereikia; pasibaigus bazinės kainos skaičiavimui, įmonė iš eksploatacijos išėmė vieną katilą ir dabar instaliuota galia liko 105 MW; akivaizdu, jog pareiškėja siekia, kad būtų nustatytos didesnės remonto sąnaudos negu realios.

826. Teismo posėdyje specialistas Remigijus Vaitiekūnas, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (šilumai), nurodė, jog faktinės situacijos vietoje netikrino, į klausimus, nurodytus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje pateikė tokius atsakymus (eilės tvarka): į pirmą klausimą: nurodytų remonto darbų daugoka; esmė yra ta, kad darbus galima skaidyti, kai kurie darbai nėra pirmos būtinybės; į antrą klausimą: Valstybinė energetikos inspekcija įkainių nežino; į trečią klausimą: darbus galima skaidyti ir atlikti ne per vienerius metus; į ketvirtą klausimą: iš pateiktų dokumentų matyti, jog pareiškėjos techninė būklė tikrai nėra prastesnė nei kitų rajonų filialuose; į penktą klausimą: per pastaruosius ketverius metus avarijų UAB „Listesko“ filiale „Druskininkų šiluma“ nebuvo; į šeštą klausimą: darbus galima skaidyti; eksploatavimo darbai tikrai nesustos, jeigu kokia nors konstrukcija nebus nudažyta; investicijos gali būti skaidomos ir mažinamos. Specialistas taip pat nurodė, jog elektros instaliavimo, degiklių keitimo, dažymo darbai gali būti skaidomi arba iš viso šie darbai nereikalingi, dažymo darbai gali būti atlikti daug vėliau.

83Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius ir reglamentavusius teisės aktus,

konstatuoja:

84I

85Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

861. Pirmąją bazinę šilumos kainą Filialui Komisija nustatė 2005 m. birželio 16 d. nutarime Nr. O3-34 5 metams, iš jų vienanarę šilumos kainą – 12,98 ct/kWh (pažyma Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 48-62)).

872. Druskininkų savivaldybės taryba 2010 m. vasario 20 d. sprendime Nr. T1-43 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų į Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį 2010–2013 metų perspektyvinio plano derinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. T1-43) (t. 1, b. l. 20) nusprendė, be kita ko, derinti Filialo investicijų į Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį 2010–2013 metų perspektyvinį planą (t. 1, b. l. 21).

883. Pareiškėja su 2010 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 01-218-2010 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų“ (t. 1, b. l. 16-17) ir su 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų“ (t. 1, b. l. 24-25) pateikė Komisijai ir Druskininkų savivaldybei UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą ir dokumentus, reikalingus bazinės kainos skaičiavimams pagrįsti, tame tarpe 2010–2013 metų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ turto priežiūros ir eksploatavimo planą (t. 1, b. l. 46, 47).

894. Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 3 d. pažymoje Nr. ( - ) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinių ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ (t. 1, b. l. 48-62; t. 2, b. l. 62-76) pateikė tokias išvadas ir pasiūlymus:

904.1. Išvados: Šilumos skyrius, išanalizavęs Filialo 2009 m. faktines sąnaudas ir pateiktą šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimo projektą, vadovaudamasis Metodika, įvertino būtinąsias sąnaudas ir baziniams metams apskaičiavo 26747,3 tūkst. Lt būtinųjų pajamų (būtinosios pajamos – tai būtinosios sąnaudos ir normatyvinis pelnas), t. y. 6215,7 tūkst. Lt arba 18,9 proc. mažiau negu pareiškėjos kainų projekte; būtinosios sąnaudos sudaro 25773,1 tūkst. Lt arba 2,2 proc. mažiau negu 2009 metais; Šilumos skyriaus apskaičiuota projekcinė šilumos kaina, lyginant su galiojančia, mažėja nuo 25,38 ct/kWh iki 24,70 ct/kWh arba 2,7 procentiniais punktais: kintamoji dedamoji (įskaitant nepadengtas sąnaudas kurui) mažėja 6,3 procentiniais punktais (dėl sumažintų šilumos perdavimo technologinių nuostolių bei lyginamųjų kuro sąnaudų), pastovioji dedamoji didėja 3,6 procentiniais punktais (dėl padidėjusių nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, palūkanų ir pelno).

914.2. Pasiūlymai: pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ (t. 1, b. l. 75-76); pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“; pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010–2013 metams“ (t. 1, b. l. 80); nutarime konstatuoti, kad šilumos kainų dedamųjų galiojimo metu (2009 m. spalio 1 d.–2010 m. birželio 30 d.) dėl kuro kainų skirtumo papildomai gautos pajamos sudaro 1271,5 tūkst. Lt.

925. Pareiškėja 2010 m. gruodžio 6 d. rašte Nr. 1.21-496 (t. 1, b. l. 88-89; t. 2, b. l. 84-85) Komisijai, be kita ko, nurodė: pateikta medžiaga yra neišsami – nėra detalaus sąnaudų sumažinimo priežasčių paaiškinimo bei pagrindimo, nepateiktos Metodikos 1 priede numatytos privalomos šilumos kainos dedamųjų apskaičiavimo lentelės (Metodikos 10, 11, 13, 14 priedai); skaičiavimuose Šilumos skyrius vadovaujasi 2008 m. ir 2009 m. II šilumos tiekimo įmonių grupės lyginamaisiais rodikliais, nors pastarųjų metų duomenų Komisija nėra paskelbusi, be to, Šilumos skyrius daugeliu atvejų konkrečiai nenurodo, kokių metų rodikliais vadovaujasi, tik abstrakčiai nurodo, kad „sumažinta iki grupės vidurkio“; pažymos Nr. ( - ) trūkumus, be kita ko, tai, jog pažymoje Nr. ( - ) neatsižvelgta į pareiškėjos pateiktą prašymą (raštas Nr. 1.5-362) šilumos kainos skaičiavimuose įvertinti Filialo nepadengtas šilumos punktų priežiūros sąnaudas 157,4 tūkst. Lt, susidariusias pasikeitus teisiniam reguliavimui, neatsižvelgta į pareiškėjos 2010 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. 1.21-486A pateiktą patikslintą nepadengtų sąnaudų kurui skaičiavimą, pažymoje, skaičiavimo prieduose ir nutarimų projektuose pateikiama informacija ne visada sutampa, todėl neaišku, kokie duomenys yra galutiniai ir teisingi, taip pat prašė kuo skubiau pateikti visą šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimui būtiną informaciją, o planuojamą klausimo svarstymą Komisijos posėdyje atidėti.

936. Pareiškėja 2010 m. gruodžio 9 d. rašte Nr. 1.5-500 „Dėl pastabų Šilumos skyriaus 2010 m. gruodžio mėn. 3 d. pažymai Nr. ( - )“ (t. 1, b. l. 81-87; t. 2, b. l. 77-83) pateikė Komisijai pastabas dėl pažymos Nr. ( - ), be kita ko, nurodė, jog, vadovaujantis Metodikos 80.1 punktu, atsižvelgiant į tai, jog Komisija nepaskelbė 2009 m. lyginamųjų rodiklių, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą, bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose turi būti įvertinta ne mažesnė negu 291 tūkst. Lt gamybos veiklos remonto sąnaudų suma, priešingu atveju UAB „Litesko“ negalės užtikrinti saugaus ir patikimo šilumos tiekimo. Rašte Nr. 1.5-500 pareiškėja prašė Komisijos pateikti pakoreguotą Remonto planą su konkrečiomis atskirų darbų vertėmis (t. y. kokių darbų visai nereikia, kurių darbų apimtys turėtų būti sumažintos) ir prisiimti atsakomybę už tokius siūlomus sprendimus, galinčius sukelti grėsmę šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui.

947. Remiantis Komisijos 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokolo Nr. O2-45 išrašu (t. 1, b. l. 99-100; t. 2, b. l. 88-89), Komisija 2010 m. gruodžio 10 d. viešajame posėdyje svarstė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymą (dalyvaujant ir pasisakant inter alia pareiškėjos atstovams – L. S., A. S. (A. S.)) ir vienbalsiai 7.1. Pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ su redakciniais pataisymais, nutarimo 3 punkte vietoj „1271,5 tūkst. Lt.” įrašant „1364,9 tūkst. Lt.” bei išbraukiant žodžius „pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“.

957.2. Pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010–2013 metams“ su redakciniu pataisymu, nutarimo preambulėje įrašant žodžius „per 30 kalendorinių dienų Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai”.

967.3. Pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“.

977.4. Konstatuoti, kad nustatant Filialo bazines šilumos kainas, šilumos gamybos kintamosios sąnaudos buvo atskirtos vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107; atsižvelgus į tai, kad bendrame šilumos ir elektros energijos gamybos technologiniame cikle pagamintos elektros energijos savikaina gali viršyti elektros energijos supirkimo kainą, ir į tai, kad UAB „Litesko“ posėdžio metu pateikė informaciją, kad ketina atsisakyti investicijų į garo katilų rekonstrukciją, dėl ko bus būtina papildomai skirti investicijas šilumos gamybos procesui užtikrinti, rekomenduoti Druskininkų savivaldybės tarybai patikslinti Tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-43 suderintą 2010–2013 m. investicijų programą Filialui.

987.5. Įgyvendindama Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 130- 5259) 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-34 Komisija patvirtino Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodiką, o 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 – Šilumos kainų nustatymo metodiką, šios metodikos nustato šilumos kainų ir šildymo bei karšto vandens sistemos priežiūros maksimalių tarifų diferenciaciją pagal šilumos punkto nuosavybės subjektą. Pažymėtina, jog nustačius diferencijuotus pagal šilumos punktus nuosavybę priežiūros tarifus, vienu metu turėjo būti pradėtos taikyti ir šilumos kainos, diferencijuotos pagal tą patį požymį. Taryba 2009 m. lapkričio 26 d. sprendime Nr. T1-258 nuo 2010 m. sausio 1 d. nustatė daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus šilumos punktams, išskyrus šilumos punktams, kurie priklauso šilumos tiekėjui. Komisijos nutarimu, kuris buvo svarstytas 2010 m. gruodžio 10 d., šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos įskaičiuotos į šilumos bazines kainas. Šiam Komisijos nutarimui ir minėtam Tarybos sprendimui įsigaliojus ne vienu metu, Filiale per 2010 m. susidarė nepadengtos šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos. Atsižvelgus į tai ir remiantis UAB „Litesko“ 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362, konstatuoti, kad 2010 m. nepadengtos šilumos punktų priežiūros sąnaudos yra 157,7 tūkst. Lt. ir siūlyti Tarybai Filialo 2010 m. patirtas, bet nepadengtas šilumos punktų, priklausančių bendrovei nuosavybės teise, priežiūros sąnaudas įvertinti nustatant šilumos kainos dedamąsias.

998. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Metodika, išnagrinėjusi UAB „Litesko“ 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 pateiktą Filialo šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, 2010 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ (t. 1, b. l. 90-91, 94-95; t. 2, b. l. 51-52) nutarė Filialui iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustatyti:

1008.1. Šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM):

1018.1.1. šilumos gamybos kainas: šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 3,22 + Tg nš kd; patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias: vienanarės, išreiškiamos formule 3,22 + Tpt kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,22 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 23,52 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;

1028.1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai: vienanarės, išreiškiamos formule 2,17 + Tpr kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,17 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 15,83 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų: vienanarės, išreiškiamos formule 3,85 + Tpr šp kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,85 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr šp kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,13 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr šp kd;

1038.1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai: vienanarės, išreiškiamos formule 5,39 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,39 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 39,35 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų: vienanarės, išreiškiamos formule 7,07 + Tpt kd + Tpr šp kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 7,07 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr šp kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 51,65 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr šp kd;

1048.1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,66 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 28,70 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,19 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

1058.2. Dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:

106EEil. Nr.

107Dedamoji

108Formulė

10911.

110Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

111Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.) / (133,29 x 10000)

11222.

113Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

114Tpr kd = Tpr šp kd 0,41 + (22,49x Tpt)/ 110,8

11533.

116Patiektos į tinklą šilumos kaina

117Tpt = 3,22 + Tpt kd

118čia:

119Td. – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);

120Tm. – mazuto kaina (Lt/tne);

121Tbiok. – biokuro mišinio kaina (Lt/tne);

122Tsk. – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne);

123Ta. – akmens anglies kaina (Lt/tne).

1248.3. Konstatuoti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2009 m. spalio 1 d.–2010 m. spalio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro sąnaudos yra 1364,9 tūkst. Lt. Druskininkų savivaldybės taryba šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti, nustatydama šilumos kainos dedamąsias.

1259. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 3 punktu, atsižvelgdama į UAB „Litesko“ 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 pateiktą Remonto planą, 2010 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009–2013 metams“ (t. 1, b. l. 92; t. 2, b. l. 53) nutarė nederinti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009–2013 metams ir įpareigoti UAB „Litesko“ per 30 kalendorinių dienų Komisijai pateikti Filialo pakoreguotą planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai.

12610. Druskininkų savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Metodikos 50.2 punktu bei nutarimu Nr. O3-324, 2010 m. gruodžio 23 d. sprendime Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ (t. 1, 101-102; t. 2, b. l. 14-15) nusprendė nustatyti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams (be PVM):

12710.1. Šilumos gamybos kainas: šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 3,22 + Tg nš kd; patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias: vienanarės, išreiškiamos formule 3,22 + Tpt kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,22 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 23,52 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;

12810.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai: vienanarės, išreiškiamos formule 2,17 + Tpr kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,17 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 15,83 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų: vienanarės, išreiškiamos formule 3,85 + Tpr šp kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,85 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr šp kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,13 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr šp kd;

12910.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai: vienanarės, išreiškiamos formule 5,39 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,39 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 39,35 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų: vienanarės, išreiškiamos formule 7,07 + Tpt kd + Tpr šp kd, dedamąsias: vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 7,07 ct/kWh; vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr šp kd; dvinarės kainos dalis: pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 51,65 Lt/kW per mėnesį; kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr šp kd.

13010.4. Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,66 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 28,70 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,19 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

13110.5. Dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:

132EEil. Nr.

133Dedamoji

134Formulė

13511.

136Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

137Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.) / (133,29 x 10000)

13822.

139Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

140Tpr kd = Tpr šp kd 0,41 + (22,49x Tpt) / 110,8

14133.

142Patiektos į tinklą šilumos kaina

143Tpt = 3,22 + Tpt kd

144čia:

145Td. – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);

146Tm. – mazuto kaina (Lt/tne);

147Tbiok. – biokuro mišinio kaina (Lt/tne);

148Tsk. – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne);

149Ta. – akmens anglies kaina (Lt/tne).

15010.6. Nepadengtas sąnaudas 1364,9 tūkst. Lt, susidariusias dėl faktinių ir į šilumos kainas įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, paskirstyti pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams – 1,23 ct/kWh.

15111. Pareiškėja su 2010 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. 1.21-529 „Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ (t. 1, b. l. 103; t. 2, b. l. 91) pateikė Komisijai sprendimą Nr. T1-209 bei nurodė šio sprendimo trūkumus: nesivadovauta Komisijos 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. O2-45, jog per 2010 m. Filiale susidarė 157,7 tūkst. Lt nepadengtų šilumos punktų priežiūros sąnaudų, kurios turi būti įvertintos, nustatant šilumos kainos dedamąsias; pažeistos Metodikos 118 punkto nuostatos, jog nepadengtos sąnaudos kurui įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos kintamąsias dedamąsias; patikėtos į tinklą vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulėje trūksta skliaustų, dėl ko gaunama neteisinga dedamosios reikšmė.

15212. Druskininkų savivaldybė 2010 m. gruodžio 23 d. rašte Nr. S12-3332-(27.5.) „Dėl protokolo papildymo“ (t. 2, b. l. 90) Komisijai, be kita ko, nurodė, jog: kategoriškai nesutinka su Komisijos 2010 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolo redakcija, jog, remiantis UAB „Litesko“ 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362, susidarė 157,7 tūkst. Lt patirtų, bet nepadengtų sąnaudų už šilumos punktų, priklausančių bendrovei nuosavybės teise, priežiūrą ir pagal kurią siūloma Tarybai įvertinti šias sąnaudas nustatant šilumos kainų dedamąsias, be i prašė papildyti 2010 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolą, atsižvelgiant į Komisijos pirmininkės posėdyje išsakytas pastabas. Nesutikimą Druskininkų savivaldybė minėtame rašte grindžia tuo, jog: posėdžio metu buvo nutarta įvertinti ne tik šilumos punktų nepadengtas sąnaudas, bet ir įmonės gautas papildomas, nepagrįstas pajamas dėl naujos bazinės kainos įsigaliojimo vėlavimo (nauja bazinė šilumos kaina turėjo įsigalioti nuo 2010 m. liepos 1 d.); Komisijos nustatyta nauja šilumos bazinė kaina, lyginant su galiojusia, yra mažesnė, todėl UAB „Litesko“, vilkindama bazinės kainos nustatymą, gavo nepagrįstų pajamų; posėdyje Komisijos pirmininkė, išklausiusi Druskininkų savivaldybės ir UAB „Litesko“ atstovų nuomonių, pasiūlė tvirtinti Komisijos Šilumos skyriaus pateiktas bazinių šilumos kainų dedamąsias, o į protokolą įrašyti nuostatą, kad Komisija įvertins UAB „Litesko“ pateiktas nepadengtas sąnaudas dėl šilumos punktų priežiūros bei įmonės gautas nepagrįstas pajamas dėl nuo 2010 m. liepos 1 d. turėjusios įsigalioti naujos bazinės šilumos kainos vėlavimo; posėdyje Druskininkų savivaldybės ir UAB „Litesko“ atstovai su tokia protokolo formuluote sutiko.

15313. Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 30 d. pažymoje Nr. ( - ) „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“ (t. 1, b. l. 106; t. 2, b. l. 92) siūlė ištaisyti Komisijos nutarimo Nr. O3-324 2 punkte esančią klaidą, pakeičiant 2 punkto šilumos gamybos savo šaltinyje ir pateiktos į tinklą vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulę ir ją išdėstant taip: Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.)) / (133,29 x 10000) bei pritarti pateiktam nutarimo projektui (t. 1, b. l. 78)

15414. Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 30 d. pažymoje Nr. ( - ) „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“ (t. 1, b. l. 104-105; t. 2, b. l. 86-87), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokole Nr. O2-45 Komisija Tarybai siūlė Filialo 2010 m. patirtas, bet nepadengtas UAB „Litesko“ nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudas, įvertinti nustatant šilumos kainos dedamąsias, kad Taryba sprendime Nr. T1-209 nustačiusi šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, nepadengtų 157,7 tūkst. Lt šilumos punktų priežiūros sąnaudų neįvertino, bei pasiūlė Komisijai pritarti nutarimo projektui (t. 1, b. l. 77).

15515. Remiantis Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. viešojo posėdžio protokolo Nr. O2-48 išrašais (t. 2, b. l. 95, 96), Komisija šiame posėdyje svarstė nutarimo Nr. O3-324 klaidos ištaisymą ir vienabalsiai nutarė pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“ su redakciniu pataisymu, po žodžių „2 punkte esančią“ įrašant žodį „spausdinimo“, taip pat svarstė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymą ir vienbalsiai nutarė pritarti Šilumos skyriaus nutarimo projektui „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ su redakciniais pataisymais, nutarimo 2.1 punktą suformuluojant taip: ištaisyti spausdinimo klaidą, pakeičiant 5 punkto šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulę ir ją išdėstant taip: „Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.)) / (133,29 x 10000)“.

15616. Komisija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, 2010 m. gruodžio 30 d. nutarime Nr. O3-339 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“ (t. 1, b. l. 109; t. 2, b. l. 93) nutarė ištaisyti nutarimo Nr. O3-324 2 punkte esančią spausdinimo klaidą, pakeičiant 2 punkto šilumos gamybos savo šaltinyje ir pateiktos į tinklą vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulę ir ją išdėstant taip: „Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.)) / (133,29 x 10000)“.

15717. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Metodika, atsižvelgusi į nutarimą Nr. O3-339, 2010 m. gruodžio 30 d. nutarime Nr. O3-340 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“ (t. 1, b. l. 108; t. 2, b. l. 94)

Nutarė

15817.1. Konstatuoti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendime Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ šilumos kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų.

15917.2. Siūlyti sprendimą Nr. T1-209 koreguoti ir pateikti šiuos redakcinius sprendimo pakeitimus:

16017.2.1. ištaisyti spausdinimo klaidą, pakeičiant 5 punkto šilumos gamybos savo šaltinyje ir pateiktos į tinklą vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulę ir ją išdėstant taip: „Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.)) / (133,29 x 10000)“;

16117.2.2. panaikinti 6 punktą, o 5 punkto šilumos perdavimo kainos kintamosios dedamosios formulę pakeisti ir ją išdėstyti taip: „Tpr kd = Tpr šp kd = 0,41 + 1,23 + (22,49 x Tpt) / 110,8“.

16218. Druskininkų savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Komisijos Šilumos skyriaus 2010 m. gruodžio 28 d. pažymą Nr. ( - ), 2010 m. gruodžio 30 d. sprendime Nr. T1-236 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ redakcinio pakeitimo“ (t. 1, b. l. 97, 111; t. 2, b. l. 18) nusprendė pakeisti sprendimą Nr. T1-209:

16318.1. sprendimo Nr. T1-209 5 punktą išdėstyti taip:

164„5. Dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:

EEil. Nr.

Dedamoji

Formulė

11.

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td. ) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x Tsk.) + (9,5 x Ta.)) / (133,29 x 10000)

22.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd = Tpr šp kd = 0,41 +1,23+ (22,49x Tpt ) / 110,8

33.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 3,22 + Tpt kd

177čia:

178Td. – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);

179Tm. – mazuto kaina (Lt/tne);

180Tbiok. – biokuro mišinio kaina (Lt/tne);

181Tsk. – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne);

182Ta. – akmens anglies kaina (Lt/tne)."

18318.2. Pripažinti netekusiu galios sprendimo Nr. T1-209 6 punktą.

II

1851. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pirmiausia ginčas kyla dėl to, ar Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ (t. 1, b. l. 90-91, 94-95; t. 2, b. l. 51-52) bei Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009–2013 metams“ (t. 1, b. l. 92; t. 2, b. l. 53) yra teisėti ir pagrįsti. Pasak pareiškėjos, kiti jos reikalavimai yra išvestinio pobūdžio, nes nutarimai Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 naikintini Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, o vadovaujantis konstituciniu principu, jog iš neteisės negali atsirasti teisė, naikintini ir skundžiami Tarybos sprendimai Nr. T1-209 ir T1-236 bei Komisijos nutarimai Nr. O3-339 ir Nr. O3-340.

1862. Pabrėžtina, kad pareiškėjos skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad, esą, Komisija remonto sąnaudas apskaičiavo ir nustatė pažeisdama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies bei Šilumos kainų nustatymo metodikos 64, 65, 80.1, 99, 103 punktų nuostatas. Teismas pabrėžia, kad pareiškėja pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punktą privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis pareiškėja grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinančius įrodymus.

1872.1. Skunde pareiškėja nurodo, kad pareiškėjos Projekte pateiktos vidutinės Remonto sąnaudos yra 375,5 tūkst. Lt, iš jų 291 tūkst. Lt – šilumos gamybos veikloje, tačiau Komisijos Šilumos skyriaus apskaičiuotos vidutinės metinės Remonto sąnaudos 2010–2013 m. laikotarpiui yra 255,5 tūkst. Lt, skirtumas, remiantis pažymos Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 48-62; t. 2, b. l. 62-76) priedo „Šilumos tiekimo sąnaudų suvestinė“ 5.1.1 eilute, susidaro dėl siūlomų mažinti remonto sąnaudų šilumos gamybos veikloje – nuo 291 iki 176 tūkst. Lt, t. y. beveik 40 proc. Pasak pareiškėjos, Komisija nurodo atliktą Remonto plano palyginimą su II grupės įmonių (kuriai priskirtinas ir Filialas) vidutinėmis remonto darbų sąnaudomis, o teiginiai, kad Remonto plano apimtys viršija II grupės įmonių vidutines remonto darbų sąnaudas, neatitinka tikrovės. Pagal Komisijos Šilumos skyriaus pažymoje Nr. ( - ) (priedo „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių gamybos sąnaudų palyginimas“ 4.1.1 eilutė (Šilumos skyrius nekeitė perdavimo veiklos remonto sąnaudų, palikdamas Projekte nurodytame 79,5 tūkst. Lt lygyje)) pateiktą Filialo ir II grupės šilumos tiekimo įmonių sąnaudų palyginimą pareiškėjos Projekte gamybos veiklos remonto sąnaudos yra net 0,22 ct/kWh (40 proc.) mažesnės negu II grupės (tokią informaciją Komisijai ne kartą pateikė ir pati pareiškėja (pavyzdžiui, rašte Nr. 1.5-500)), tuo tarpu Šilumos skyriaus siūlymu nutarimuose Komisija pareiškėjai patvirtino Šilumos skyriaus apskaičiuotas gamybos veiklos remonto sąnaudas, kurios ne tik neatitinka vidutinių metinių II grupės įmonių remonto darbu sąnaudų, bet yra net 0,32 ct/kWh mažesnės negu II grupės. Pareiškėjos teigimu, nusidėvint turtui, pasibaigiant turto vienetų garantiniam laikotarpiui, būtinosios remonto sąnaudos turi aiškią tendenciją didėti, tą patvirtina Filialo rodikliai (pažymos Nr. ( - ) priedo „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių gamybos sąnaudų palyginimas“ 4.1.1 eilutė), be to, remonto darbų kainos auga dėl infliacijos ir kitų rinkos faktorių, tą patvirtina viešai skelbiami Statistikos departamento duomenys. Tačiau net ir lyginat Remonto plano sąnaudas su pažymoje Nr. ( - ) nurodytais II grupės įmonių lyginamaisiais rodikliais, Projekte gamybos veiklos remonto sąnaudos yra 0,22 ct/kWh mažesnės negu II grupės įmonių (0,55 ct/kWh), o pažymoje Nr. ( - ), kurios pagrindu priimti skundžiami nutarimai, teigiama atvirkščiai. Taigi, pažymos Nr. ( - ) teiginiai neatitinka tikrovės, prieštarauja pačios pažymos prieduose Komisijos pateiktai informacijai, todėl prieštarauja Metodikos 80.1 punkto reikalavimams, ir negalėjo būti teisėtas pagrindas skundžiamiems nutarimams priimti. Pasak pareiškėjos, remiantis Metodikos 80.1 punktu, bazinei kainai įsigaliojant nuo 2011 m., nustatant Remonto sąnaudas turėjo būti įvertintos paskutinių praėjusių 3 kalendorinių metų (2008–2010 m.) vidutinės faktinės Remonto sąnaudos. Nevertindamas pasibaigusio 2010 m. ataskaitinio laikotarpio duomenų, Šilumos skyrius negalėjo objektyviai apskaičiuoti pagrįstų Remonto sąnaudų. Pažymėtina, kad 2010 m. Filialo faktinės Remonto sąnaudos sudarė 376,2 tūkst. Lt, t. y. žymiai daugiau negu nurodyta pažymoje Nr. ( - ) ir nutarime Nr. O3-326. Pažymos Nr. ( - ) priedo „UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ ir II grupės įmonių gamybos sąnaudų palyginimas“ 4.1.1 eilutėje 2008 m. bei 2009 m. faktinės Remonto sąnaudos yra atitinkamai 249,1 tūkst. Lt ir 435,2 tūkst. Lt, taigi, vidutinės faktinės paskutinių praėjusių 3 kalendorinių metų Remonto sąnaudos viršija 350 tūkst. Lt. Pareiškėja taip pat pažymi, kad Komisija nutarime Nr. O3-326 įpareigojo pareiškėją pakoreguoti visą 2010–2013 metų Remonto planą 255,5 tūkst. Lt vidutinei metinei sumai pagal jau pasibaigusių 2009 m. ir 2010 m. duomenis, aiškiai matydama, kad šios sąnaudos yra žymiai didesnės. Vadinasi, kadangi neišvengiamai būtinos šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti remonto darbų sąnaudos 2010 m. buvo didesnės (o nusidėvint turtui turi tendenciją didėti, bet ne mažėti), šių darbų sąnaudas likusiam trejų metų 2010–2013 metų laikotarpiui pagal nutarimą Nr. O3-326 reikia sumažinti daugiau negu iki Komisijos nurodyto 255,5 tūkst. Lt vidutinio metinio dydžio. Komisijos apskaičiuotos ir nustatytos ženkliai mažesnės Remonto sąnaudos yra aiškiai nepagrįstos ir nepakankamos tinkamam šilumos ūkio eksploatavimui ir priežiūrai, tokių sumų aiškiai nepakaks užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą, tą patvirtina 2011 m. būtinųjų remonto darbų sąrašas minimaliai 373,15 tūkst. Lt sumai. Pareiškėja daro išvadą, jog Šilumos skyriaus apskaičiuota Remonto sąnaudų suma yra mažesnė tiek už pareiškėjos planuojamas, tiek už paskutinių trejų metų (2008–2010 m.) vidutines sąnaudas, tiek už Komisijos pažymoje Nr. ( - ) nurodytus II įmonių lyginamosios analizės rodiklius, o tai aiškiai pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies ir Metodikos 65 bei 80.1 punktų nuostatas.

1882.2. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis; pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir rekonstravimo sąnaudos bei turto nuomos mokesčiai, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas; apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje, jos 64 punkte įtvirtinta, kad šilumos kainų dedamosios grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos gamybos (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros (eksploatacijos) ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis; pastatų šildymo sistemų priežiūros ir rekonstravimo sąnaudos bei turto nuomos mokesčiai, nesusiję su šilumos tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos kainų dedamąsias; būtinosiomis sąnaudomis nepripažįstamos tos nuomos ar koncesijos sutarties sumos, kurios nebūtų susidariusios, jei šilumos tiekimo veiklą vykdytų turto savininkas. Metodikos 65 punkte (2010 m. spalio 4 d. redakcija) nustatyta, kad šilumos tiekėjų bei Reguliuojamų gamintojų veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas atliekant lyginamąją analizę, t. y. lyginant įmonės veiklą su kitų atitinkamai įmonių grupei priklausančių įmonių veikla; įmonių, realizuojančių mažiau nei 10 GWh šilumos per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas lyginant įmonės veiklą su V grupės įmonių veikla; lyginamosios analizės rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Lyginamosios analizės aprašu; Komisijos įvertinti atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliai skelbiami viešai; šie rodikliai yra pagrindas šilumos tiekėjo veiklos efektyvumo užduotims ir sąnaudoms nustatyti šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ir šilumos kainų kintamosios dedamosios nustatymo metu. Metodikos 80.1 punkte įtvirtinta, jog:

189„80.1. šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo pastoviosios būtinosios sąnaudos nustatomos, įvertinus paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktines sąnaudas, priežastis, lėmusias šių sąnaudų pasikeitimą, sąnaudų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir nustatytas veiklos efektyvumo užduotis pagal lyginamąją analizę. Pastoviąsias šilumos tiekimo sąnaudas sudaro:

19080.1.1. materialinės ir joms prilygintos sąnaudos. Tai šilumai gaminti, perduoti ir parduoti sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, mažaverčiai instrumentai, specialieji drabužiai ir kitas inventorius, sąnaudos atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos prietaisams pastatų šilumos įvaduose (punktuose) tikrinti ir eksploatuoti, draudimo įmokų sąnaudos; sąnaudos už kitų įmonių suteiktas transporto, ryšių, remonto ir kitas paslaugas, nuomos, informacijos apdorojimo, piniginių operacijų atlikimo bei kitos sąnaudos, nurodytos norminiuose teisės aktuose;

19180.1.2. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo atitinkamos veiklos ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo turto vertės pagal Metodikos priede nurodytus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Reguliuojamo turto verte nepripažįstamas su šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo veikla nesusijęs, nenaudojamas, esantis atsargose, užkonservuotas, su Komisija nesuderintas turtas, nebaigta statyba, taip pat vartotojų sumokėtos lėšos už prijungimą prie tinklų, turtui įsigyti skirtos subsidijos, dotacijos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei ATL pardavimo lėšos;

19280.1.2.1. šilumos tiekėjo šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpio atitinkamos veiklos reguliuojamo turto vertė (K), turto nusidėvėjimui (amortizacijai) įvertinti, skaičiuojama pagal priklausomybę:

193(tūkst. Lt)

194(1)

195čia

196Kt – reguliuojamo turto (nuosavo ir išsinuomoto) pradinė vertė (tūkst. Lt), nustatoma pagal ataskaitinio laikotarpio duomenis, įvertinus ilgalaikio turto būklės pasikeitimus, įvykusius iki šilumos bazinių kainų dedamųjų projekto rengimo;

197B – pirmųjų bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojama investicijų suma, tūkst. Lt;

198F – per pirmuosius bazinės šilumos kainos galiojimo metus numatomo perleisti ir nurašyti ilgalaikio turto vertė, tūkst. Lt;

19980.1.3. darbo užmokesčio sąnaudos:

20080.1.3.1. darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgus į ataskaitinio laikotarpio atitinkamai veiklai priskirtą darbuotojų skaičių ir darbuotojų skaičiaus pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo. Darbuotojai, kurie tiesiogiai negali būti priskirti vienai veiklai, tarp veiklų paskirstomi proporcingai tiesiogiai priskirtiems darbuotojams arba proporcingai pagal atitinkamoje veikloje dirbtą darbo laiką;

20180.1.3.2. metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atitinkamos veiklos darbuotojų skaičių padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio. Vidutinis šilumos tiekėjo darbuotojų darbo užmokesčio dydis ribojamas atitinkamos šilumos tiekėjų grupės vidutiniu darbo užmokesčio dydžiu, kuris skaičiuojamas vadovaujantis Lyginamosios analizės aprašu. Kai šilumos tiekėjo darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos šilumos tiekėjų grupės siektinus lyginamosios analizės rodiklius, tiekėjo darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gali būti didesnis už šilumos tiekėjų grupės vidutinį darbo užmokestį, tačiau darbo užmokesčio fondas neturi viršyti sumos, suskaičiuotos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš atitinkamos tiekėjų grupės vidutinio darbo užmokesčio;

20280.1.4. įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka;

20380.1.5. palūkanų sąnaudos už paskolas investicijoms skaičiuojamos pagal atskiras veiklos rūšis, atsižvelgus į ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančių paskolų sutarčių sąlygas, įvertinus paskolas, skirtas investicijų plano finansavimui. Palūkanų sąnaudos už paskolas apyvartinio kapitalo papildymui (kai pagrindinio ir rezervinio kuro kainos viršija šilumos kainose įskaičiuotas kainas) skaičiuojamos įvertinus per paskutinius trejus kalendorinius metus apyvartinio kapitalo papildymui paimtų paskolų apimtis bei laikotarpio iki bazinės šilumos kainų dedamųjų projekto rengimo pradžios galiojančių paskolų apimtis. Būtinosiomis palūkanų sąnaudomis pripažįstamos palūkanų sąnaudos, mokamos už įsipareigojimus, kurių suma neviršija 70 proc. įmonės ataskaitinio laikotarpio balanse rodomos turto vertės, nuomojamo turto atveju – įmonės valdomo turto vertės. Palūkanų normos dydis ribojamas ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio prieš šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimą Komisijai Lietuvos banko paskelbtomis nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams suteiktų naujų paskolų, priklausomai nuo jų trukmės, palūkanų normomis;

20480.1.6. šilumos ūkio turto nuomos ar koncesijos mokesčio sąnaudos. Jos skaičiuojamos pagal turto nuomos ar koncesijos sutartyse nustatytas sąlygas, pripažįstant tik su šilumos tiekimo veikla susijusias sąnaudas ir nepripažįstant sąnaudų, kurios pripažintos pagal kitus Metodikos punktus;

20580.1.7. sąnaudos mokesčiams už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, žemę bei turto mokesčiui skaičiuojamos, vadovaujantis teisės aktais;

20680.1.8. veiklos sąnaudos paskirstomos šilumos gamybai, perdavimui ir pardavimui proporcingai atitinkamos veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų paskirstymas pateikiamas atskiroje Metodikos priedo lentelėje. Veiklos sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgus į atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodiklius“.

207Metodikos 99 punkte įtvirtinta, kad skaičiuojant šilumos gamybos kainos dedamąsias, įvertinamos kuro, elektros energijos, vandens, skirto technologijai, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, šilumos gamybos turto nusidėvėjimo (amortizacijos), katilinių eksploatacijos, savo reikmėms naudojamos šilumos energijos, rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ar įsigijimo, draudimo įmokų, mokesčių ir kitos sąnaudos bei veiklos sąnaudų ir normatyvinio pelno dalis, priskirta šilumos gamybai. Metodikos 103 punkte nustatyta, jog skaičiuojant šilumos perdavimo kainą, įvertinamos šilumnešio cirkuliacijos, elektros energijos, termofikacinio vandens papildymo, šilumos perdavimo tinklų ir įvadinių šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, šilumos perdavimo technologinių nuostolių, šilumos perdavimo turto nusidėvėjimo (amortizacijos), draudimo įmokų, mokesčių ir kitos sąnaudos bei šilumos perdavimui priskirta veiklos sąnaudų ir normatyvinio pelno dalis.

2082.3. Pabrėžtina, kad pareiškėja Komisijos nutarimų Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 nepagrįstumą ir neteisėtumą, t. y. neatitiktį minėtoms Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies bei Šilumos kainų nustatymo metodikos 64, 65, 80.1, 99, 103 punktų nuostatoms, iš esmės įrodinėja pateikdama teismui Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centro vadovo E. K. parengtą ataskaitą (t. 2, 147-198 (ataskaitos priedai (t. 3, b. l. 1-39))) pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje (t. 2, b. l. 135-139) suformuluotus klausimus specialistui – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (šilumai) Remigijui Vaitiekūnui. Tačiau teismas pabrėžia, kad minėtoji ataskaita negali būti vertinama kaip patikimas įrodymas, leidžiantis teismui suabejoti Komisijos nutarimų Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 pagrįstumu ir teisėtumu, nes minėtoje ataskaitoje yra pateiktos galimai suinteresuoto bylos baigtimi asmens (žr. teismo posėdžio protokolą (t. 2, b. l. 123-124)) išvados. Juolab, kad, teismo vertinimu, nešališkas specialistas Remigijus Vaitiekūnas, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos l. e. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (šilumai), į klausimus, nurodytus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje, pateikė atsakymus, kurie tik patvirtina, kad pareiškėjos skunde išdėstytos abejonės yra visiškai nepagrįstos (žr. teismo posėdžio protokolą), o Komisijos nutarimų Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 nėra teisinio pagrindo naikinti, nes Šilumos skyriaus pažyma Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 48-62; t. 2, b. l. 62-76) yra tinkamai juos pagrindžianti.

2092.4. Antra vertus, teismas pabrėžia, kad teismo posėdyje buvo išsiaiškinta, jog Komisija nevisiškai tinkamai taikė Metodikos 80.1 punkto reikalavimus, nes paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktinių sąnaudų vertinimas buvo atliktas pagal 2008 m. duomenis. Tačiau, teismo vertinimu, tai nėra esminis procedūrinis pažeidimas, kuris leistų padaryti išvadą, kad Komisijos nutarimai Nr. O3-324 ir Nr. O3-326 gali būti naikinami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto prasme.

2103. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ bei Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009–2013 metams“ paliktini nepakeisti.

2114. Kaip minėta, kiti pareiškėjos – UAB „Litesko“ reikalavimai tėra išvestinio pobūdžio, todėl netenkinus pareiškėjos reikalavimų naikinti Komisijos nutarimus Nr. O3-324 ir Nr. O3-326, netenkinami ir kiti pareiškėjos reikalavimai, t. y. paliekami nepakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“, Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. O3-339 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“, Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. O3-340 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“, Tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-236 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ redakcinio pakeitimo“, o reikalavimas įpareigoti Komisiją: atlikti 2010–2013 metų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano derinimo su UAB „Litesko“ procedūrą ir iš naujo svarstyti 2010–2013 metų turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano suderinimo klausimą, laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų bei tvarkos; įvykdžius šį įpareigojimą, nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias; nustatant UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias, įvertinti ir numatyti UAB „Litesko“ negautų pajamų kompensaciją dėl neteisėto ir nepagrįsto sąnaudų ir bazinės kainos dedamųjų sumažinimo, priimant ir taikant (taip pat Tarybos sprendimais) Komisijos nutarimus Nr. O3-324 bei Nr. O3-339, netenkinamas.

212Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

213n u s p r e n d ž i a:

214pareiškėjos – UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

215Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – UAB „Litesko“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 5. 1.1. panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau... 6. 1.2. panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-326 „Dėl... 7. 1.3. panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2010... 8. 1.4. panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-339 „Dėl... 9. 1.5. panaikinti Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-340 „Dėl... 10. 1.6. panaikinti Tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. T1-236 „Dėl... 11. 1.7. įpareigoti Komisiją: atlikti 2010–2013 metų UAB „Litesko“ filialo... 12. 2. Pareiškėja skunde nurodo, jog skundžiami nutarimai yra neteisėti iš... 13. 2.1. Dėl faktinių aplinkybių... 14. 2.1.1. UAB „Litesko“ išduota šilumos tiekimo licencija Nr. 15. 2.1.2. Komisijos Šilumos skyrius, išanalizavęs pareiškėjos pateiktą... 16. 2.1.3. Pagal Įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsižvelgdama į... 17. 2.1.4. Atsižvelgdamas į Įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje ir 5 dalies 1 punkte... 18. Pareiškėja, susipažinusi su paskutinėmis Komisijos Šilumos skyriaus... 19. 2.1.5. Komisija, neatsižvelgdama į pareiškėjos raštus bei juose pateiktas... 20. 2.2. Dėl tiesioginio pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų pažeidimo... 21. Skundžiami nutarimai ir sprendimai yra individualūs administraciniai aktai,... 22. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, bet kuris asmuo turi... 23. 2.3. Remonto sąnaudos apskaičiuotos ir nustatytos pažeidžiant Įstatymo bei... 24. 2.3.1. Pareiškėjos Projekte pateiktos vidutinės Remonto sąnaudos yra 375,5... 25. Komisija nurodo atliktą Remonto plano palyginimą su II grupės įmonių... 26. 2.3.2 Nusidėvint turtui, pasibaigiant turto vienetų garantiniam laikotarpiui,... 27. 2.3.3. Remiantis Metodikos 80.1 punktu, bazinei kainai įsigaliojant nuo 2011... 28. 2.3.4. Pažymėtina, kad Komisija nutarime Nr. O3-326 įpareigojo pareiškėją... 29. 2.3.5. Taigi, Šilumos skyriaus apskaičiuota Remonto sąnaudų suma yra... 30. 2.4. Priimant skundžiamus nutarimus ir sprendimus pažeistos pagrindinės... 31. Priimant nutarimą Nr. O3-324 pažeistos pagrindinės procedūros,... 32. 2.4.1. Komisija, apskaičiuodama ir nustatydama Remonto sąnaudas, veikia kaip... 33. 2.4.2. Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 5 punkte įtvirtinta šilumos tiekėjo... 34. 2.4.3. Jeigu, Komisijos nuomone, buvo pagrindas kokia nors apimtimi mažinti... 35. Be to, neatlikusi teisėtos, visapusiškos ir išsamios Remonto plano derinimo... 36. 3. Pareiškėja skunde taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo... 37. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartyje (t.... 38. II... 39. Atsakovė – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime... 40. 1. Komisija savo veikloje vadovaujasi, be kita ko, Lietuvos Respublikos... 41. 2. Šilumos kainų nustatymo procedūra reglamentuota Įstatymo 32 straipsnio 4... 42. UAB „Litesko“ 2010 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 01-218-2010 ir 2010 m.... 43. 3. Pažymėtina, kad tik teismas turi teisę vertinti, ar Komisijos priimtas... 44. 4. Dėl pareiškėjos teiginio, kad Remonto sąnaudos apskaičiuotos ir... 45. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Komisija, apskaičiuodama vidutines... 46. 4.1. Tiek Pareiškėjos Remonto plane pateikta sąnaudų suma, tiek vidutinės... 47. 4.2. Pareiškėja nepagrįstai nurodo, jog teiginiai, kad Remonto plano apimtys... 48. 4.3. Komisija, kaip ekonominis reguliatorius, pareiškėjos pateiktą Remonto... 49. 5. Dėl pareiškėjos teiginio, kad priimant skundžiamus nutarimus pažeistos... 50. 5.1. Komisija, priimdama skundžiamus nutarimus, laikėsi visų taisyklių ir... 51. Pareiškėja išvardija principus, tačiau nesukonkretina bei neįvardija... 52. 5.2. Pareiškėja nepagrįstai kaltina Komisiją netinkamai vykdžius Įstatymo... 53. 5.3. Minėta, kad šilumos tiekėjo valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo... 54. Komisija, vadovaudamasi Metodikos 65 punktu, nustatė būtinųjų sąnaudų... 55. 5.4. Teleologiškai aiškinant Įstatymo 32 straipsnio 13 dalies 5 punktą,... 56. III... 57. Atsakovė – Druskininkų savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjos... 58. 1. Dėl faktinių aplinkybių... 59. 1.1. Pareiškėja 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 1.5-362 pateikė Komisijai... 60. 1.2. Druskininkų savivaldybės administracija 2010 m. spalio 21 d. rašte Nr.... 61. Atsižvelgdama į pagrįstai sumažintas sąnaudas, Komisija 2010 m. gruodžio... 62. 1.3. Taryba, vykdydama Įstatymo nuostatas bei atsižvelgdama į Komisijos... 63. 2. Dėl remonto sąnaudų... 64. 2.1. Komisija, išnagrinėjusi Projektą, sumažino būtinąsias šilumos... 65. 2.2. Pareiškėja Projektą pateikė 2010 m. rugsėjo mėn., todėl, remiantis... 66. 3. Komisija, vykdydama įstatymuose jai priskirtas funkcijas, atlieka... 67. IV... 68. 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje... 69. 1.1. Ar pareiškėjos pateiktame skundo priede „2011 metų UAB „Litesko... 70. 1.2. Ar pareiškėjos pateiktame skundo priede „2011 metų UAB „Litesko... 71. 1.3. Ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m.... 72. 1.4. Kaip specialistas vertina UAB „Litesko filialo „Druskininkų... 73. 1.5. Ar per paskutinius 3–5 metus UAB „Litesko filiale „Druskininkų... 74. 1.6. Įvertinti, ar pareiškėjos pateiktame 2011 metų UAB „Litesko filialo... 75. 2. Pareiškėja 2011 m. birželio 15 d. pateikė teismui Lietuvos ir Vokietijos... 76. V... 77. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Litesko“ atstovas – UAB... 78. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės kainų ir energetikos... 79. 3. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės kainų ir energetikos... 80. 4. Teismo posėdyje atsakovės – Druskininkų savivaldybės tarybos atstovas... 81. 5. Teismo posėdyje atsakovės – Druskininkų savivaldybės tarybos atstovas... 82. 6. Teismo posėdyje specialistas Remigijus Vaitiekūnas, Valstybinės... 83. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 84. I... 85. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 86. 1. Pirmąją bazinę šilumos kainą Filialui Komisija nustatė 2005 m.... 87. 2. Druskininkų savivaldybės taryba 2010 m. vasario 20 d. sprendime Nr. T1-43... 88. 3. Pareiškėja su 2010 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 01-218-2010 „Dėl... 89. 4. Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 3 d. pažymoje Nr. 90. 4.1. Išvados: Šilumos skyrius, išanalizavęs Filialo 2009 m. faktines... 91. 4.2. Pasiūlymai: pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui... 92. 5. Pareiškėja 2010 m. gruodžio 6 d. rašte Nr. 1.21-496 (t. 1, b. l. 88-89;... 93. 6. Pareiškėja 2010 m. gruodžio 9 d. rašte Nr. 1.5-500 „Dėl pastabų... 94. 7. Remiantis Komisijos 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokolo... 95. 7.2. Pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl... 96. 7.3. Pritarti Šilumos skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl karšto... 97. 7.4. Konstatuoti, kad nustatant Filialo bazines šilumos kainas, šilumos... 98. 7.5. Įgyvendindama Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2007,... 99. 8. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Metodika,... 100. 8.1. Šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM):... 101. 8.1.1. šilumos gamybos kainas: šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę,... 102. 8.1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): kai šilumos... 103. 8.1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: kai šilumos... 104. 8.1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,66 Lt per mėnesį... 105. 8.2. Dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:... 106. EEil. Nr.... 107. Dedamoji... 108. Formulė... 109. 11.... 110. Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos... 111. Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x... 112. 22.... 113. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji... 114. Tpr kd = Tpr šp kd 0,41 + (22,49x Tpt)/ 110,8... 115. 33.... 116. Patiektos į tinklą šilumos kaina... 117. Tpt = 3,22 + Tpt kd... 118. čia:... 119. Td. – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);... 120. Tm. – mazuto kaina (Lt/tne);... 121. Tbiok. – biokuro mišinio kaina (Lt/tne);... 122. Tsk. – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne);... 123. Ta. – akmens anglies kaina (Lt/tne).... 124. 8.3. Konstatuoti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2009 m. spalio... 125. 9. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 3 punktu,... 126. 10. Druskininkų savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 127. 10.1. Šilumos gamybos kainas: šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę,... 128. 10.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): kai šilumos... 129. 10.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: kai šilumos... 130. 10.4. Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,66 Lt per mėnesį... 131. 10.5. Dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:... 132. EEil. Nr.... 133. Dedamoji... 134. Formulė... 135. 11.... 136. Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos... 137. Tpt kd = 0,29 + ((14473,6 x Td.) + (285,0 x Tm.) + (368,0 x Tbiok.) + (475,0 x... 138. 22.... 139. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji... 140. Tpr kd = Tpr šp kd 0,41 + (22,49x Tpt) / 110,8... 141. 33.... 142. Patiektos į tinklą šilumos kaina... 143. Tpt = 3,22 + Tpt kd... 144. čia:... 145. Td. – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);... 146. Tm. – mazuto kaina (Lt/tne);... 147. Tbiok. – biokuro mišinio kaina (Lt/tne);... 148. Tsk. – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne);... 149. Ta. – akmens anglies kaina (Lt/tne).... 150. 10.6. Nepadengtas sąnaudas 1364,9 tūkst. Lt, susidariusias dėl faktinių ir... 151. 11. Pareiškėja su 2010 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. 1.21-529 „Dėl... 152. 12. Druskininkų savivaldybė 2010 m. gruodžio 23 d. rašte Nr.... 153. 13. Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 30 d. pažymoje Nr. 154. 14. Komisijos Šilumos skyrius 2010 m. gruodžio 30 d. pažymoje Nr. 155. 15. Remiantis Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. viešojo posėdžio protokolo... 156. 16. Komisija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1... 157. 17. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu,... 158. 17.1. Konstatuoti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23... 159. 17.2. Siūlyti sprendimą Nr. T1-209 koreguoti ir pateikti šiuos redakcinius... 160. 17.2.1. ištaisyti spausdinimo klaidą, pakeičiant 5 punkto šilumos gamybos... 161. 17.2.2. panaikinti 6 punktą, o 5 punkto šilumos perdavimo kainos kintamosios... 162. 18. Druskininkų savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos... 163. 18.1. sprendimo Nr. T1-209 5 punktą išdėstyti taip:... 164. „5. Dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:... 177. čia:... 178. Td. – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);... 179. Tm. – mazuto kaina (Lt/tne);... 180. Tbiok. – biokuro mišinio kaina (Lt/tne);... 181. Tsk. – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne);... 182. Ta. – akmens anglies kaina (Lt/tne)."... 183. 18.2. Pripažinti netekusiu galios sprendimo Nr. T1-209 6 punktą.... 185. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pirmiausia ginčas kyla dėl to, ar... 186. 2. Pabrėžtina, kad pareiškėjos skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad,... 187. 2.1. Skunde pareiškėja nurodo, kad pareiškėjos Projekte pateiktos... 188. 2.2. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šilumos ir... 189. „80.1. šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose šilumos gamybos,... 190. 80.1.1. materialinės ir joms prilygintos sąnaudos. Tai šilumai gaminti,... 191. 80.1.2. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo... 192. 80.1.2.1. šilumos tiekėjo šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpio... 193. (tūkst. Lt)... 194. (1)... 195. čia... 196. Kt – reguliuojamo turto (nuosavo ir išsinuomoto) pradinė vertė (tūkst.... 197. B – pirmųjų bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojama... 198. F – per pirmuosius bazinės šilumos kainos galiojimo metus numatomo... 199. 80.1.3. darbo užmokesčio sąnaudos:... 200. 80.1.3.1. darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgus į... 201. 80.1.3.2. metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atitinkamos veiklos... 202. 80.1.4. įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos... 203. 80.1.5. palūkanų sąnaudos už paskolas investicijoms skaičiuojamos pagal... 204. 80.1.6. šilumos ūkio turto nuomos ar koncesijos mokesčio sąnaudos. Jos... 205. 80.1.7. sąnaudos mokesčiams už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos... 206. 80.1.8. veiklos sąnaudos paskirstomos šilumos gamybai, perdavimui ir... 207. Metodikos 99 punkte įtvirtinta, kad skaičiuojant šilumos gamybos kainos... 208. 2.3. Pabrėžtina, kad pareiškėja Komisijos nutarimų Nr. O3-324 ir Nr.... 209. 2.4. Antra vertus, teismas pabrėžia, kad teismo posėdyje buvo... 210. 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Valstybinės... 211. 4. Kaip minėta, kiti pareiškėjos – UAB „Litesko“ reikalavimai tėra... 212. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 213. n u s p r e n d ž i a:... 214. pareiškėjos – UAB „Litesko“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 215. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...