Byla I-988-95/2013
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui V. Š., atsakovės atstovui D. D., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei L. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ Kolpingo kolegijos skundą atsakovei Švietimo ir mokslo ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja VšĮ Kolpingo kolegijos (toliau – ir pareiškėja, įmonė) su skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją (toliau – ir atsakovė, Ministerija) pateikti atsakymą į VšĮ Kolpingo kolegijos 2012-07-09 skundą.

4Skunde nurodė, pareiškėja 2012-06-25 gavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus pasirašytą 2012-06-22 sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta 2012-06-22 Išvada apie VšĮ Kolpingo kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams bei nuspręsta įvertinti VšĮ Kolpingo kolegijos realiuosius išteklius neigiamai remiantis išvadoje pateiktais 2008, 2009, 2010 m. realiųjų išteklių vertinimo rezultatais. Pareiškėja gavo ir sprendimu patvirtintą minėtą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Išvadą apie Kolpingo kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams. Pareiškėja nesutiko su šiuo sprendimu ir, taip kaip tai nustatyta Aprašo 26 p., 2012-07-09 kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrą bei prašė jį sudaryti komisiją skundui išnagrinėti bei panaikinti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012-06-22 sprendimą, šiuo sprendimu patvirtintą Išvadą bei įpareigoti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą per 15 darbo dienų nuo švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos sprendimo gavimo dienos pradėti naują realiųjų išteklių vertinimą, remiantis 2011 m. duomenimis, taip pat prašė pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-04-06 įsakymo Nr. V-636 2.4 p. ir šiuo įsakymu patvirtintą Metodiką nustatant, kad atliekant aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimą naudojami duomenys už 2011 m. ir vėlesnius metus (remiantis šia metodika buvo priimtas pareiškėją netenkinantis Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro spendimas). Pažymėjo, kad į minėtą pareiškėjos pateiktą skundą jokio atsakymo negavo.Mano, kad nepateikdama jokio sprendimo ir jokios informacijos apie priimtus sprendimus (atliekamus veiksmus) Ministerija pažeidė apeliacijų tvarką, nustatytą Aprašo 26, 27 ir 29 p., VAĮ ir Taisyklių nuostatas. Taigi kadangi Ministerija nepateikė jokio atsakymo į gautą prašymą VšĮ Kolpingo kolegija neturi objektyvių žinių, ar gavus skundą švietimo ir mokslo ministras sudarė komisiją skundui nagrinėti, kokie yra skundo nagrinėjimo rezultatai ir pan.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai.

6Atsakovė Švietimo ir mokslo ministerija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos VšĮ Kolpingo kolegijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 24-26) nurodė, kad pareiškėja neteisingai suprasdama Aprašo nuostatas, kurios numato apeliacijų tvarką dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo, prašo nepagrįstai savo 2012-07-05 skundu sudaryti komisiją bei panaikinti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012-06-22 sprendimą ir 2012-06-22 išvadą, nes administracinė procedūra dar nėra baigta, išorinis kolegijos vertinimas nebaigtas, įgaliotosios institucijos – Studijų kokybės vertinimo centro – sprendimas dar nepriimtas. Todėl pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai dėl Ministerijos vilkinimo ar neveikimo atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus yra teisiškai nepagrįsti. Ministerijai įstatymais ar jų įgyvendinamaisiais teisės aktais nenustatyta pareiga sudaryti apeliacinę komisiją kolegijos 2012-07-05 skundui bei 2012 -06-22 išvadai nagrinėti. Teigė, kad 2012-07-09 ministerijoje buvo gautas pareiškėjos 2012-07-05 skundas, kuris ir buvo išnagrinėta VAĮ nustatyta tvarka, t. y. atsižvelgiant į VAĮ 23 str. 5 d. reikalavimą, nepažeidžiant to paties įstatymo 31 str. nustatytų terminų, ir pateiktas atsakymas į skundą Ministerijos 2012-07-30 raštu Nr. SR-3830. Pažymėjo, kad šiame rašte paaiškinta, kad dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priimtą Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą galima skųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-09-22 nutarimo Nr. 1317 „Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, o dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo apeliacijų teikimas nenumatytas. Todėl mano, kad Ministerijos kompetencijai prisikirti veiksmai buvo atlikti tinkamai ir nepažeidžiant VAĮ nustatytų reikalavimų bei terminų.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos VšĮ Kolpingo kolegijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime į skundą (b. l. 21-22) nurodė, kad pareiškėja, nesutikdama su realiųjų išteklių vertinimo išvada, 2012-07-05 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui pateikė skundą dėl MOSTA 2012-06-22 sprendimo bei 2012-06-22 išvados. Kadangi 2012-07-05, kai pareiškėja pateikė apeliaciją dėl VšĮ Kolpingo kolegijos realiųjų išteklių vertinimo, išorinis vertinimas jos atžvilgiu nebuvo atliktas ir atitinkamai nebuvo priimtas sprendimas dėl pareiškėjos įvertinimo, pareiškėja netinkamai taikė Aprašo 26 p. nuostatą bei pateikė nepagrįstą skundą Ministerijai. Taigi atsakovė nėra įpareigota dėl Apraše nustatytos apeliacijų nagrinėjimo tvarkos sudaryti komisiją nepagrįstam skundui nagrinėti.

11Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus argumentus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Skundas tenkintinas.

13Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ir atsakovė, Ministerija) veiksmų, nagrinėjant VšĮ Kolpingo kolegijos (toliau – ir pareiškėja, įmonė) 2012-07-05 skundą dėl Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – ir MOSTA) 2012-06-22 sprendimo Nr. Sp-RI-03/12 (toliau – ir Sprendimas) bei 2012-06-22 išvados Nr. 03/12 (toliau – ir Išvada) (toliau – ir 2012-07-05 skundas) (b. l. 4, 5, 6-8, 12-15).

14Taigi nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtų Ministerijos veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarka.

15ABTĮ 3 str. 2 d. nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

16Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad atlikusi realiųjų išteklių atitikties minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams vertinimą, MOSTA parengė Išvadą ir Sprendimą (b. l. 4, 5, 6-8). Pareiškėja, nesutikdama su realiųjų išteklių vertinimo Išvada ir Sprendimu, 2012-07-05 su skundu kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą, kuriame prašė sudaryti komisiją skundui išnagrinėti, panaikinti Sprendimą ir šiuo Sprendimu patvirtintą Išvadą bei įpareigoti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą per 15 darbo dienų nuo švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos sprendimo gavimo dienos pradėti naują realiųjų išteklių vertinimą, remiantis 2011 m. duomenimis, taip pat prašė pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-04-06 įsakymo Nr. V-636 2.4 p. ir šiuo įsakymu patvirtintą Metodiką nustatant, kad atliekant aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimą naudojami duomenys už 2011 m. ir vėlesnius metus (b. l. 12-15). Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra jokių duomenų, kad Ministerija įstatymų nustatyta tvarka ir terminais būtų išnagrinėjusi minėtą pareiškėjos 2012-07-05 skundą ir priėmusi dėl jo atitinkamą administracinės procedūros sprendimą bei jį įmonei išsiuntusi.

17Kaip minėta, atsakovė teigia, kad ji į pareiškėjos 2012-07-05 skundą pateikė atsakymą 2012-07-30 raštu Nr. SR-3830 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ (toliau – ir Raštas) (b. l. 27-30). Kaip matyti iš šio rašto, jis buvo adresuotas ir VšĮ Kolpingo kolegija, tačiau jame nėra nurodyta pareiškėjos 2012-07-05 skundo, kuris Ministerijoje buvo gautas 2012-07-09, registracijos Nr. R-7102 (b. l. 47-50).

18Teisėjų kolegiją, įvertinusi pareiškėjos 2012-07-05 skundo ir Ministerijos Rašto turinį, prieina prie išvados, kad šis Raštas negali būti laikomas atsakymu į pareiškėjos 2012-07-05 skundą, nes nėra atsakyta į pareiškėjos 2012-07-05 skunde keliamus klausimus. Be kita ko, teisėjų kolegija pastebi, kad byloje nėra jokių prejudicinę reikšmę turinčių rašytinių įrodymų, kad minėtas Raštas buvo įteiktas pareiškėjai. Kaip nurodė atsakovė 2012-12-05 rašte Nr. SR-5977 „Dėl papildomų įrodymų pateikimo“, Ministerijos kanceliarija paprastai raštus siunčia neregistruotais laiškais, taigi ir Raštas buvo siųstas paprasta pašto siunta (b. l. 45, 71). Iš pareiškėjos pateikto Gautų raštų registracijos žurnalo nuorašų matyti, kad Raštas minėtame žurnale nėra užregistruotas kaip gautas (b. l. 36, 37).

19Kaip minėta, pareiškėja prašo įpareigoti Ministeriją pateikti atsakymą į VšĮ Kolpingo kolegijos 2012-07-05 (Ministerijoje gautas 2012-07-09) skundą.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad šio ginčo atveju ji nevertins, ar pareiškėja turėjo teisę teikti skundą atsakovei dėl trečiojo suinteresuoto asmens priimtos Išvados ir Sprendimo, ar atsakovė turėjo sudaryti Komisiją skundui išnagrinėti, nes tai nėra šios administracinės bylos ginčo dalykas. Šios bylos ginčo dalykas yra Ministerijos veiksmų, nagrinėjant pareiškėjos 2012-07-05 skundą teisėtumas ir pagrįstumas, t. y. kokių veiksmų atsakovė turėjo imtis gavusi įmonės skundą.

21Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Viešojo administravimo įstatymas (toliau – ir VAĮ) ir kiti teisės aktais, susiję su jo įgyvendinimu.

22VAĮ 2 str. 12 d. nustatyta, kad administracinės procedūros sprendimas – administracinis sprendimas, kurio priėmimu baigiama administracinė procedūra. Pagal šio straipsnio 15 d., skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Remiantis VAĮ 19 str. 1 d., administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. VAĮ 21 str. 1 d. nustatyta, kad pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra: 1) asmens skundas; 2) valstybės politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo pranešimas; 3) kito asmens pranešimas. VAĮ 23 str. reglamentuojama, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu paštu. Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formą nustato Vyriausybė. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami. Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Remiantis šio įstatymo 31 str., administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys. Pagal 34 str., administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Administracinės procedūros sprendimas parengiamas dviem egzemplioriais, vienas iš jų įteikiamas ar išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, kitas lieka viešojo administravimo subjektui ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka (VAĮ 36 str.).

23Iš esmės analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875.

24Teisėjų kolegija akcentuoja, kad Teismų įstatymo 33 str. 4 d. nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Teismai, nagrinėdami bylas, privalo vadovautis nustatyta teismų praktika panašiose bylose. Dėl įrodymų vertinimo Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A4 -1212/2006 konstatavo, kad proceso šalis turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jos reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios (ABTĮ 52 str. 2 d. ir 57 str. 4 d.). ABTĮ 57 str. 6 d. suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės, kurių esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma. Pagal ABTĮ 86 str. 2 d., priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas tenkintinas. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra nurodoma, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Ši nuoroda yra susijusi su kitu teismo praktikoje įtvirtintu principu – teismų ir tribunolų sprendimuose turėtų būti tinkamai nurodyti motyvai, kuriais jie yra pagrįsti. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. Hirvisaari v. Finland, bylos Nr.4968/99). Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

25Taigi teisėjų kolegija objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjusi byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, remdamasi nurodytų teisės normų sistemine analize, nustačiusi, kad byloje nėra jokių duomenų, kad Ministerija atsakė į pareiškėjos 2012-07-05 skundą, nors pagal anksčiau nurodytas teisės normas privalėjo tokį skundą išnagrinėti ir priimti atitinkamą administracinės procedūros sprendimą, prieina prie išvados, kad tokie atsakovės veiksmais yra neteisėti bei nepagrįsti, jie pažeidžia nurodytų teisės normų reikalavimus, o taip pat ir pagrindinius viešojo administravimo principus, įtvirtintus VAĮ 3 str., tokie atsakovės veiksmais nesiderina su gerojo administravimo principu.

26Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, vadovaudamasi, teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija sprendžia, kad remiantis anksčiau nurodytais motyvais bei vadovaujantis ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p., Ministerija įpareigotina įstatymo nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėti pareiškėjos 2012-07-05 skundą. Pareiškėjos skundas tenkintinas (ABTĮ 88 str. 2 p.).

27Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, kadangi atsakovės atstovo teismo posėdyje nurodytas 2012-12-31 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I-4279-624/2012, nėra įsiteisėjęs (Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys), be to, minėtos administracinės bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios nagrinėjamos bylos faktinėms aplinkybėms, todėl teisėjų kolegija neturi jokio teisinio pagrindo remtis šiuo teismo sprendimu.

28Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

29pareiškėjos VĮ Kolpingo kolegijos skundą patenkinti.

30Įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją įstatymo nustatyta tvarka ir terminais įsiteisėjus teismo sprendimui pateikti atsakymą į VšĮ Kolpingo kolegijos 2012-07-05 (Ministerijoje gautą 2012-07-09) skundą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja VšĮ Kolpingo kolegijos (toliau – ir pareiškėja, įmonė) su... 4. Skunde nurodė, pareiškėja 2012-06-25 gavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas patvirtino skunde išdėstytus... 6. Atsakovė Švietimo ir mokslo ministerija su pateiktu skundu nesutiko ir... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 24-26) nurodė, kad pareiškėja neteisingai... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės... 10. Atsiliepime į skundą (b. l. 21-22) nurodė, kad pareiškėja, nesutikdama su... 11. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė patvirtino atsiliepime... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos... 14. Taigi nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtų Ministerijos veiksmų... 15. ABTĮ 3 str. 2 d. nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio... 16. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad atlikusi realiųjų... 17. Kaip minėta, atsakovė teigia, kad ji į pareiškėjos 2012-07-05 skundą... 18. Teisėjų kolegiją, įvertinusi pareiškėjos 2012-07-05 skundo ir... 19. Kaip minėta, pareiškėja prašo įpareigoti Ministeriją pateikti atsakymą... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad šio ginčo atveju ji nevertins, ar... 21. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Viešojo administravimo įstatymas... 22. VAĮ 2 str. 12 d. nustatyta, kad administracinės procedūros sprendimas –... 23. Iš esmės analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Asmenų prašymų... 24. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad Teismų įstatymo 33 str. 4 d. nustatyta,... 25. Taigi teisėjų kolegija objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjusi byloje... 26. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos rašytinių... 27. Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, kadangi atsakovės atstovo teismo... 28. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2... 29. pareiškėjos VĮ Kolpingo kolegijos skundą patenkinti.... 30. Įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją įstatymo nustatyta tvarka ir... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...