Byla A-525-3043-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. K. ir G. K. skundą atsakovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Trakų rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai A. K. ir G. K. skundu (b. l. 1?5, 23?27, 41?45) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami:

61) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimą Nr. S-(10.6)-428 „Dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“ (toliau – ir Skundžiamas sprendimas);

72) įpareigoti Direkciją parengti ir išduoti pareiškėjams jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakai, Trakų r. sav., detaliojo planavimo sąlygas prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą.

8Nurodė, kad pareiškėjams bendrosios nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), Trakai, Trakų r. sav. (kadastrinis nr. ( - )) (toliau – ir Žemės sklypas), kuris ribojasi su dviem gretimais privačiais žemės sklypais iš vakarų ir pietų pusės. Iš šiaurinės pusės tarp ( - ) gatvės ir Žemės sklypo yra nedidelis valstybinės žemės plotas, kurį faktiškai valdo ir prižiūri pareiškėjai. Pareiškėjai, siekdami padidinti Žemės sklypo plotą ir ribas, prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą, kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją (toliau ? ir Administracija) ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba), kurios tokiam Žemės sklypo padidinimui neprieštaravo. Administracija, teisės aktų nustatyta tvarka, kreipėsi į Direkciją dėl Žemės sklypo detaliojo plano sąlygų išdavimo, tačiau Direkcija Skundžiamu sprendimu, motyvuodama tuo, kad dar nėra įgyvendintas piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimas, jas išduoti atsisakė. Pareiškėjų nuomone, Skundžiamas sprendimas neteisėtas, nes atsisakydama atlikti veiksmus Direkcija viršijo savo kompetencijos ribas. Pažymėjo, kad Direkcijos kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-436 patvirtintas Trakų istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas (toliau – ir Reglamentas), kuris Direkcijai nenustato kompetencijos vertinti valstybinės žemės perleidimo privatiems asmenims teisėtumą ir pagrįstumą. Atkreipia dėmesį, kad tokių teisių atsakovui nesuteikia ir kiti teisės aktai, remiasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės Nr. I) 22 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 692 patvirtintų Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės Nr. II) 3 ir 4 punktu. Nurodė, kad privataus sklypo detaliojo planavimo sąlygų išdavimas yra tarpinė procedūra, norint įsigyti nustatyto dydžio laisvos valstybinės žemės sklypą prijungiant jį prie privataus žemės sklypo. Toks sandoris sudaromas tarp pareiškėjų ir įstatymų įgaliotos įstaigos, kuria Direkcija nėra. Atkreipė dėmesį, kad pagrindinė Direkcijos funkcija – užtikrinti valstybės saugomų teritorijų apsaugą, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus, todėl atsisakymas išduoti Žemės sklypo planavimo sąlygas, prijungiant papildomai suformuotą valstybinės žemės plotą, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Papildomai pažymėjo, kad Direkcija neprieštaravo, kad 399 kv. m. ploto laisvos valstybinės žemės būtų prijungta prie jų gretimo sklypo, esančio ( - ), Trakuose, todėl nesuprantamas Direkcijos atsisakymas atlikti šiuos veiksmus ir nagrinėjamo sklypo atveju.

9Atsakovas Direkcija pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 80?84), kuriuo prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Teigė, kad Direkcijos kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (toliau – ir Saugomų teritorijų įstatymas) bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-260 patvirtinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatai (toliau – ir Nuostatai). Remdamasi šių teisės aktų analize, Direkcija darė išvadą, kad jai pavesta dalyvauti teritorijų planavimo procese. Pažymėjo, kad detalusis Žemės sklypo planavimas, siekiant prie jo prijungti papildomai suformuotą žemės sklypą laisvos valstybinės žemės sąskaita, buvo pradėtas 2010 m. birželio 1 d. Pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 str., Taisyklių Nr. II 2.15 p.) kartu su 2011 m. birželio 1 d. Administracijos paraiška Nr. AP3-1801 sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti, turėjo būti pateikta Trakų rajono savivaldybės pritarimas ir Vilniaus apskrities viršininko sprendimas, tačiau jie pateikti nebuvo, nors apie tai Direkcija Administraciją informavo. Administracija nesiėmė veiksmų ištaisyti ir kitų Direkcijos nurodytų trūkumų, dėl kurių nebuvo išduotos sąlygos detaliojo planavimo dokumentui parengti, o tik pateikė pakartotinį prašymą išnagrinėti galimybę pakeisti Žemės sklypo ribas, prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą ir parengti planavimo sąlygas. Atkreipė dėmesį, kad Administracijos pateiktoje paraiškoje sąlygoms detaliojo planavimo dokumentams parengti nebuvo nurodytas detaliojo planavimo teisinis pagrindas. Pažymėjo, kad Administracijos pateiktoje paraiškoje nurodyta, kad pareiškėjas ir planavimo organizatorius yra Administracijos direktorius, todėl, remdamasi Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsniu, darė išvadą, kad sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo pareiškėjams nebuvo sudaryta, todėl jie neįgijo planavimo organizatoriui priskiriamų teisių ir pareigų. Atitinkamai dėl šios priežasties, skųsti Direkcijos veiksmus dėl aptariamo detaliojo planavimo turi teisę tik Administracija. Pabrėžė, kad nuo Administracijos paraiškos pateikimo ir Skundžiamo sprendimo priėmimo teisinis reguliavimas pakito ir šiuo metu laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų, Tarnybos vadovo ar įgalioto padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių privačios žemės sklypų savininkams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtinto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miesto teritorijose tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nustatyta tvarka. Pabrėžė, kad, Direkcija laikosi pozicijos, kad pirmiausia turi būti užtikrinamas žemės grąžinimas buvusiems jos savininkams, vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 76?78), kuriuo prašė pareiškėjų skundo reikalavimus tenkinti.

12Paaiškino, kad Tarnyba 2010 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 4B-(7.3)-2044 informavo Direkciją, jog tikslinga leisti prijungti laisvos valstybinės žemės plotą prie pareiškėjų turimo Žemės sklypo, nes sklypas būtų racionalių ribų ir priderintas prie situacijos kontūro – gatvės. Toks sprendimas priimtas vadovaujantis Taisyklių Nr. II 2. 15 punktu. Taip pat pažymėjo, kad Direkcija Skundžiamame sprendime nenurodė, kokiais teisės aktais vadovaujantis atsisako išduoti planavimo sąlygas Žemės sklypui.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 128?129), kuriame nurodė, kad sutinka su pareiškėjų skundu.

14Pažymėjo, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D-239 patvirtintomis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (toliau – ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės), pareiškėjų prašymo įgyvendinimui būtina parengti detalųjį planą, o detaliojo plano rengimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius. Teritorija, kurioje numatoma rengti detalųjį planą, yra Trakų istorinio nacionalinio parko ribose, todėl jai galioja specialieji planavimo dokumentai, kuriems detaliojo plano sprendiniai negali prieštarauti. Remiantis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, Administracijos direktorius, kaip planavimo organizatorius turėjo gauti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Teigia, kad Direkcijos atisakymas išduoti specialiąsias sąlygas, motyvuojant tuo, nėra įgyvendintas piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas, neteisėtas, nes taip Direkcija viršijo savo kompetencijos ribas. Paaiškino, kad tuo atveju, kai iš už saugomos teritorijos administravimą atsakingos institucijos, šiuo atveju – Direkcijos – būtina gauti specialiąsias sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti, o jų negaunama, detaliojo planavimo procedūros toliau negali būti vykdomos ir planavimo sąlygų sąvadas negali būti patvirtintas ir išduotas.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 11 d. sprendimu (b. l. 153?159) pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Įpareigojo Direkciją parengti ir išduoti pareiškėjams jiems bendrosios nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo detaliojo planavimo sąlygas prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą. Kitoje dalyje skundą atmetė.

17Teismas, atlikęs ginčo teisiniams santykiams aktualių teisės aktų analizę, konstatavo, kad teisės normos patvirtina, kad valstybinės žemės perleidimo privatiems asmenims teisėtumą ir pagrįstumą nagrinėjamu atveju vertina Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis padalinys. Direkcija pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla teritorijoje atitiktų nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarką, nustato specialiąsias sąlygas, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir kita. Direkcija kontroliuoja, kad teritorijos planavimo dokumentai atitiktų Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, kuri yra teritorijos planavimo pagrindas. Minėta schema taip pat nereglamentuoja valstybinės žemės perleidimo privatiems asmenims tvarkos ar sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kad Direkcija atsisakymą išduoti planavimo sąlygas grindė tuo, jog neįgyvendintas nuosavybės teisių atkūrimo procesas, pažymėjo, kad vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsniu, piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises nagrinėja Tarnyba. Konstatavus, kad Direkcija neįgaliota spręsti minėtų klausimų, teismas nagrinėjamoje byloje nevertino, ar pareiškėjams ne aukciono būdu gali būti perleistas papildomai suformuotas valstybinės žemės sklypas, jį prijungiant prie turimo žemės sklypo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad Direkcijos atsisakymas išduoti planavimo sąlygas šiuo atveju yra viršijantis jos kompetencijos ribas, todėl neteisėtas. Esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai atsakovė įpareigotina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. Direkcija įpareigotina teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir išduoti pareiškėjams ginčo žemės sklypo detaliojo planavimo sąlygas (ABTĮ 90 str.). Dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Skundžiamą sprendimą, teismas nurodė, kad esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei. Todėl ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Pareiškėjų prašomu panaikinti skundžiamu raštu pareiškėjams nėra nustatomos teisės ar pareigos, juo atsisakoma atlikti tam tikrus veiksmus. Skundžiamame sprendime buvo nurodyta informacija dėl atsisakymo atlikti veiksmus, todėl teisme gali būti reiškiamas reikalavimas tik dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Dėl atsakovo argumento, kad Direkcijos sprendimus, priimtus šiame detaliojo planavimo procese, turi teisę skųsti tik Administracija, nurodė, kad nagrinėjamu atveju, įvertinus visas nurodytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad susiklostė tokia situacija, kad dėl atsakovo atsisakymo atlikti veiksmus, pažeisti buvo būtent pareiškėjų įstatymų saugomi interesai. Tai jie siekia detalaus planavimo ir tik jų interesus pažeidžia atsakovo veiksmai. Šiuo atveju savivaldybės administracija, spręsdama pareiškėjų prašymą, įstatymų nustatyta tvarka veikė savo kompetencijos ribose. Jos, kaip institucijos, interesai nebuvo pažeisti, todėl ji, persiųsdama atsakovo raštą su jame išreikšta atsakovo pozicija, iš esmės pranešė pareiškėjams, kodėl negali patenkinti jų prašymo. Esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai pagal ginčo pobūdį pareiškėjai yra tinkami.

18III.

19Atsakovas Direkcija pateikė apeliacinį skundą (b. l. 167?169), kuriuo prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimo dalį, kuria Direkcija įpareigota parengti ir išduoti pareiškėjams jiems bendrosios nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo detaliojo planavimo sąlygas prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą, ją išdėstant taip: Įpareigoti Direkciją išnagrinėti naujai pateiktą paraišką sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti, kurio tikslas – A. K. ir G. K. bendrosios nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakai, Trakų r. sav., ribų ir ploto keitimas, teisės aktų nustatyta tvarka prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą.

20Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas neįvertino visų Direkcijos atsiliepime į skundą nurodytų atsisakymo išduoti sąlygas ginčo detaliojo planavimo dokumentui rengti aplinkybių bei teisinių argumentų ir nenurodė, kodėl jų nevertina. Taip, apelianto nuomone, pažeisti ABTĮ 81 straipsnio ir 57 straipsnio 1 dalies reikalavimai. Apelianto nuomone, atsiliepime į skundą Direkcijos išdėstyti argumentai dėl Administracijos pateiktos paraiškos trūkumų yra svarbūs, turintys reikšmės teisingam bylos išsprendimui ir teisėto bei pagrįsto sprendimo priėmimui. Atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, besąlygiškai įpareigojantis Direkciją parengti Žemės sklypo detaliojo planavimo sąlygas yra ydingas ir iš esmės Direkcijos negali būti įvykdytas nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl keleto priežasčių. Pirmiausia pažymi kad, Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 6 dalis numato, kad planavimo sąlygos išduodamos planavimo organizatoriui, o teismas Direkciją įpareigojo sąlygas išduoti pareiškėjams. Be to, Teritorijų planavimo įstatymas ir jį detalizuojant aktai nurodo, kad detaliojo planavimo sąlygos išduodamos esant raštiškam planavimo organizatoriaus kreipimuisi, o teismo sprendimu Direkcija iš esmės įpareigojama tai padaryti savo iniciatyva. Taip pat pastebi, kad vienintelė Administracijos Direkcijai pateikta paraiška detaliojo planavimo dokumentui rengti – 2010 m. birželio 1 d. Nr. AP3-1801, tačiau ji neatitinka teisės aktų reikalavimų, kartu su ja nebuvo pateikti visi reikalaujami dokumentai, todėl, nepažeidžiant teisės aktų, pagal ją planavimo sąlygos negali būti išduotos. Galiausiai, teismas įpareigojo Direkciją išduoti detaliojo planavimo sąlygas neįvertinęs ar pareiškėjams ne aukciono būdu išvis gali būti perleistas papildomai suformuotas valstybinės žemės sklypas, ar byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis esančios atsakingos institucijos atliko visus jų kompetencijai priskirtus privalomus veiksmus, kad detalusis planavimas galėtų būti atliktas nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tvarkos.

21Pareiškėjai A. K. ir G. K. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 187?189), kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Be skunde nurodytų argumentų, teigia, kad apelianto teiginiai laikytini deklaratyvaus pobūdžio samprotavimais, kurie nepagrįsti nei įrodymais, nei teisiniai argumentais. Apelianto nurodomi galimi teisės aktų pažeidimai yra apelianto numanomi (įsivaizduojami), formalūs ir nesudaro pagrindo tenkinti apeliacinį skundą. Pastebi, kad iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas iš esmės sutinka su teismo sprendimu, t. y., kad atsisakydamas išduoti detaliojo planavimo sąlygas viršijo savo kompetenciją, tačiau nesupranta kodėl kvestionuojama teismo sprendimo rezoliucinė dalis. Taip, pareiškėjų nuomone, apeliantas vėl viršija savo kompetenciją, imdamasis teismo sprendimo rezoliucinės dalies revizavimo. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju planavimo sąlygų adresatas – Administracija ar pareiškėjai – nėra teisiškai reikšmingas ir nesudaro pagrindo teismo sprendimo panaikinimui. Nurodo, kad apeliantas, būdamas viena iš vykdomosios valdžios institucijų turėjo tinkamai teikti viešąsias paslaugas, t. y. pareiškėjams siekiant laisvos valstybinės žemės sklypą prijungti prie privataus sklypo, privalėjo atlikti tarpinę procedūrą – išduoti Žemės sklypo planavimo sąlygas prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 182?184) prašo teismo savo nuožiūra spręsti ar yra pagrindas tenkinti apelianto Direkcijos apeliacinį skundą.

24Nurodo, kad Tarnybos argumentai išdėstyti atsiliepime Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir lieka tie patys.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 191) prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

26Nurodo, kad palaiko savo argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pritaria teismo motyvams ir mano, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti apeliacinį skundą, nes teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

30Ginčo esmė – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymas išduoti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti (laisvos valstybinės žemės sklypo suformavimui ir prijungimui prie privataus pareiškėjų sklypo).

31Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateiktais argumentais ir išvadomis, jog pareiškėjai turi teisę į ginčo žemės sklypo išpirkimą, o

32

33detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas ir Aplinkos ministerijos patvirtintos detaliųjų planų rengimo taisyklės.

34Atitinkamai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-473 Detaliųjų planų rengimo taisyklių 28 punktas numato, kad prieš pradėdamas rengti detaliojo planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028), nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją – savivaldybės vyriausiąjį architektą, kad šis pateiktų planavimo sąlygų sąvadą.

35Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2009 m. gruodžio 9 d. iki 2010 m. spalio 3 d.) 6 punktas numato, jog prieš pradėdamas rengti bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius Tvarkos aprašo ir atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka pateikia paraiškas Tvarkos apraše nurodytoms institucijoms, kad šios pateiktų Sąlygas. Detaliojo plano rengimo atveju planavimo organizatorius raštu kreipiasi į savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti Sąvadą.

36Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 30 punkte buvo nustatyta: „Kai savivaldybės vyriausiasis architektas neturi visų reikalingų duomenų sąlygų parengimui, pagal jo pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos sąlygas turi pateikti Tvarkos aprašo 22.1 - 22.8 punktuose nurodytos institucijos“. Direkcijai paraiška sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti pateikta 2010 m. birželio 1 d. (b.l. 82).

37Nei minėtos Detaliųjų planų rengimo taisyklės, nei Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo nenustato, jog kartu su paraiškomis turi būti pateikiami tam tikrų institucijų sutikimai ir sprendimai.

38Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių

39Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog minėtų Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių 27 punktas numato, kad detaliojo planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąvadui pateikia: 27.1. planavimo tikslus ir uždavinius; 27.2. planuojamo žemės sklypo ribų planą arba topografinį planą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis; 27.3. žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentus. 28 punktas numato, kad jeigu Tvarkos aprašo 27 punkte nurodyti dokumentai buvo pateikti sudarant sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, jų papildomai su prašymu Sąvadui pateikti nereikia. Jei prie prašymo išduoti Sąvadą planavimo organizatorius pridėjo ne visus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 27 punkte, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta.

40Remiantis šiomis nuostatomis konstatuotina, kad papildomi dokumentai, pateikiami kartu su paraiška rengti detaliojo planavimo sąlygas yra 27 punkte išvardyti dokumentai. Tai patvirtina ir šio teisės akto 4 punkte pateikiama paraiškos sąvoka, bei 4 priede nurodomi tokios paraiškos priedai. Paraiška – kreipimasis raštu su pridedamais papildomais dokumentais (1 ar 4 priedas) į Sąlygas išduodančias institucijas, prašant išduoti Sąlygas bendrajam, specialiajam ar detaliajam planui rengti (4 punktas). 4 priede nurodoma, kad paraiškos sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti priedai yra: 1) Prašymo sąlygų sąvadui gauti su žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentų, žemės sklypo plano arba topografinio plano su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas) planavimo organizatoriaus patvirtintos kopijos; 2) sutarties su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (pateikia žemės sklypo naudotojai ar valdytojai) planavimo organizatoriaus patvirtinta kopija (nepateikiamas, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai); 3) savivaldybės bendrojo plano ištrauka, planuojamos teritorijos situacijos schema; 4) savivaldybių teritorijų planavimo dokumento registro išrašas apie pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniai turės įtakos planuojamai teritorijai.

41Aptartų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad apelianto argumentai, jog kartu su paraiška privalėjo būti pateikti Trakų rajono savivaldybės pritarimas ir Vilniaus apskrities viršininko sprendimas yra nepagrįsti, o reikalavimas pateikti tokius dokumentus yra perteklinis. Todėl šiuo pagrindu pateiktas atsisakymas išduoti sąlygas neteisėtas, nes, kaip minėta, nei minėtos Detaliųjų planų rengimo taisyklės, nei Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės nenustato tokių reikalavimų.

42Kaip matyti iš apelianto 2011 m. kovo 16 d. rašto Nr. S-(3.1)-120 (b. l. 116?117) reikalavimą kartu su paraiška pateikti ir nurodytus priedus jis kildina iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. rugsėjo 19 d. iki 2011 m. kovo 27 d.) 2.15 punkto, kuris numato, kad, tais atvejais, kai pagal patvirtintąjį teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat tarp privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių), kurie neviršija 0,04 ha teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyta gyvenamųjų namų statyba, ir 0,5 ha – teritorijose, kuriose tokia statyba nenumatyta, savivaldybių taryboms pritarus, apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams, jeigu jie sutinka su žemės sklypų pardavimo kaina, arba išnuomojami besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams.

43Toks šios nuostatos aiškinimas, kokį jį pateikia apeliantas nėra teisingas. Tiek anksčiau aptartos nuostatos, tiek minėtu nutarimu patvirtintų Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 3 punktas numato, kad naujus žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise), valstybinės žemės pirkimo-pardavimo ir nuomos sutartis pasirašo atitinkamos apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Naujus žemės sklypus, perduotus savivaldybei valdyti patikėjimo teise, išnuomoja ir valstybinės žemės nuomos sutarčių pasirašymo tvarką nustato savivaldybės taryba (4 punktas). Šios nuostatos reiškia, jog apskrities viršininko sprendimas ir/ar savivaldybės pritarimas reikalingas ne detaliojo planavimo proceso parengiamajame etape rengiant planavimo sąlygas, o jam pasibaigus, t.y. prieš sudarant valstybinės žemės sklypo pardavimo ar nuomos sutartis.

44Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog Direkcija daro nepagrįstą išvadą, kad su paraiška nebuvo pateiktas ne tik Vilniaus apskrities viršininko sprendimas, tačiau ir Trakų rajono savivaldybės pritarimas. Atsižvelgiant į tai, kad su paraiška išduoti Žemės sklypo rengimo sąlygas kreipėsi pati Administracija, kartu pateikiant ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo (b. l. 16), darytina išvada, kad Administracijos sutikimas dėl detaliojo plano rengimo (tačiau ne dėl vėliau galimai būsiančios sudarytos pardavimo sutarties, kuriai, kaip minėta, pritarimas turėtų būti duodamas ne šioje stadijoje) buvo išreikštas.

45Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, iš esmės tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, ir priėmė iš esmės teisėtą bei pagrįstą sprendimą, išskyrus netiksliai suformuluotą rezoliucinę dalį, kuri turi būti pakeista, nurodant, kad Direkcija įpareigojama parenti ir išduoti Administracijai sklypo, esančio ( - ), Trakai, Trakų r. sav., detaliojo planavimo sąlygas prijungiant papildomai suformuotą laisvą valstybinės žemės plotą pagal 2010 m. birželio 1 d. paraišką Nr. AP3-1801.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimą pakeisti ir įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos 2010 06 01 paraišką Nr. AP3-1801 parengti ir išduoti Trakų rajono savivaldybės administracijai A. K. ir G. K. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakai, Trakų r. sav., detaliojo planavimo sąlygas.

49Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai A. K. ir G. K. skundu (b.... 6. 1) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir... 7. 2) įpareigoti Direkciją parengti ir išduoti pareiškėjams jiems bendrosios... 8. Nurodė, kad pareiškėjams bendrosios nuosavybės teise priklauso žemės... 9. Atsakovas Direkcija pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 80?84), kuriuo... 10. Teigė, kad Direkcijos kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba pateikė atsiliepimą į skundą (b. l.... 12. Paaiškino, kad Tarnyba 2010 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 4B-(7.3)-2044... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija pateikė atsiliepimą į skundą... 14. Pažymėjo, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 11 d. sprendimu... 17. Teismas, atlikęs ginčo teisiniams santykiams aktualių teisės aktų... 18. III.... 19. Atsakovas Direkcija pateikė apeliacinį skundą (b. l. 167?169), kuriuo prašo... 20. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas neįvertino visų Direkcijos... 21. Pareiškėjai A. K. ir G. K. pateikė... 22. Be skunde nurodytų argumentų, teigia, kad apelianto teiginiai laikytini... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.... 24. Nurodo, kad Tarnybos argumentai išdėstyti atsiliepime Vilniaus apygardos... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepimu į apeliacinį... 26. Nurodo, kad palaiko savo argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 30. Ginčo esmė – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymas... 31. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos... 32. ... 33. detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir... 34. Atitinkamai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d.... 35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.... 36. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir... 37. Nei minėtos Detaliųjų planų rengimo taisyklės, nei Planavimo sąlygų... 38. Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo... 39. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog minėtų Teritorijų planavimo dokumentams... 40. Remiantis šiomis nuostatomis konstatuotina, kad papildomi dokumentai,... 41. Aptartų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad apelianto... 42. Kaip matyti iš apelianto 2011 m. kovo 16 d. rašto Nr. S-(3.1)-120 (b. l.... 43. Toks šios nuostatos aiškinimas, kokį jį pateikia apeliantas nėra... 44. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog Direkcija daro nepagrįstą... 45. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimą... 49. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 50. Nutartis neskundžiama....