Byla II-628-402/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei, dalyvaujant asmeniui, dėl kurio surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir priimtas nutarimas – R. Ž., administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. Ž. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir

Nustatė

2Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 30 d. nutarimu R. Ž. buvo paskirta administracinė nuobauda – 600 Lt bauda už pažeidimo numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 513 str. 16 d. padarymą ir 750 Lt bauda už pažeidimo numatyto ATPK 513 str. 17 d. padarymą, ir vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d. paskirta galutinė nuobauda – 750 Lt bauda.

3R. Ž. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad 2010-04-09 nustatyta, kad bankrutuojančios UAB ( - ) talpos su naftos produktų atliekomis nepaženklintos, tuo pažeidžiami Atliekų tvarkymo taisyklių 56 punkto reikalavimai, taip pat bankrutuojančios UAB ( - ) talpų dalis su naftos produktų atliekomis neuždengtos, sudaromos sąlygos teršalų patekimui į aplinką, tuo pažeidžiami Atliekų tvarkymo taisyklių 55 punkto reikalavimai ir R. Ž. būdamas UAB ( - ) įgaliotas administratorius UAB ( - ) bankroto administratorius“ neužtikrino, kad neatsirastų anksčiau minėti pažeidimai.

4R. Ž. prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad bauda labai didelė, neadekvati padarytam pažeidimui, patikrinimai buvo atliekami jau seniai ir 6 metus niekas jo nebaudė, o nubaudė tik po 6 metų. Neužteko lėšų įmonei likviduoti, todėl pusė teršalų liko gulėti. Paaiškino, kad talpos šiuo metu paženklintos, sutvarkyti teritoriją šiuo metu neįmanoma, kadangi reikalingos didelės lėšos, o kad reikia talpas ženklinti jis nežinojo.

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su skundu nesutiko, prašė nutarimą palikti nepakeistą, paaiškino, kad pareiškėjas buvo nubaustas už pavojingų atliekų nesandarių talpų laikymo ir talpų ženklinimo pažeidimą, pareiškėjas administruoja įmonę nuo 1995 metų, jam privalu laikytis taisyklių ir įstatymų, negalima motyvuoti savo pareigos nevykdymo lėšų stygiumi. Įmonėje už tvarką yra atsakingas bankroto administratorius, todėl nuobauda turėjo būti skirta ja, nurodė, kad talpos visada buvo nesandarios, inspektorius, žinodamas sunkią įmonės padėtį neskubėjo bausti.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7ATPK 513 straipsnio 16 dalyje numatyta atsakomybė už pavojingų atliekų tvarkymo, gabenimo, naudojimo ar laikymo taisyklių pažeidimus, to paties straipsnio 17 dalyje numatyta atsakomybė už pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo, pakavimo ir ženklinimo bei lydraščio užpildymo ir perdavimo reikalavimų nevykdymą. Ši teisės normos yra blanketinės, nukreipiančios į Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) pažeidimus. Taisyklių 55 punkte numatyta, kad saugomos, vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai: pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką; pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais; pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką. Taisyklių 56 punkte nustatyta, jog visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti.

8Tai, kad R. Ž. padarė minėtą administracinį teisės pažeidimą, įrodinėjama administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 15), patikrinimo aktu (b.l.16), fotonuotraukomis (b.l.31-32), liudytojo S. N. parodymais. Vadovaujantis ATPK 256 straipsniu, šie įrodymai pripažįstami tinkamais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą.

9Iš bylos duomenų matyti, kad 2005 m. birželio 8 d. bankrutuojančios UAB ( - ) sukauptų teršalų perdavimo – priėmimo aktu Nr. 4 UAB ( - ) administratoriaus UAB ( - ) direktoriaus 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 23 sudaryta komisija perėmė bankrutuojančios UAB ( - ) turtą – gamtai pavojingas atliekas (b.l. 24). Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei - komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Taigi, R. Ž., bankrutuojančios UAB ( - ) administratoriaus UAB ( - ) įgaliotas asmuo yra laikytinas juridiniu bei faktiniu bankrutuojančios UAB ( - ) vadovu, todėl jis buvo atsakingas už teisės aktų, reglamentuojančių minėtos bankrutuojančios įmonės veiklą, laikymąsi.

10Bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad 2010-04-09 bankrutuojančios UAB ( - ) talpos su naftos produktų atliekomis buvo nepaženklintos, taip pat talpų dalis su naftos produktų atliekomis neuždengtos ir tuo buvo pažeisti Taisyklių 55 ir 56 punkto reikalavimai. Tai patvirtina 2010 m. balandžio 9 d. patikrinimo aktas (b.l.16), administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 15), teismo posėdyje apklaustų liudytojų S. N. ir B. S. parodymai (b.l.52). Šių aplinkybių iš esmės neginčija ir pats pareiškėjas, kuris nurodė, kad pažeidimus šiuo metu pašalino, talpas sužymėjo ir teršalus uždengė.

11Taigi teismas daro išvadą, kad R. Ž. veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 513 straipsnio 16 dalį, ATPK 513 straipsnio 17 dalį ir pagrįstai, vadovaujanti ABTĮ 33 str. 2 dalimi paskirta 750 Lt bauda, administracinio teisės pažeidimo nutarimas priimtas tam įgalioto pareigūno, nuobauda paskirta nepažeidžiant jos skyrimo pagrindų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose. Pareiškėjas administracinėn atsakomybėn pagrįstai patrauktas kaip pareigūnas (ATPK 14 str. 1 d., 2 d.).

12ATPK 20 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. ATPK 301 straipsnis numato, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas ATPK 30 str. 2 dalyje, taip pat į ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

13Atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, į tai, kad administraciniu teisės pažeidimu nebuvo padaryta žala (b.l. 17), administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pašalino pažeidimą, ką patvirtina liudytojų S. N. ir B. S. parodymai (b.l. 53), pareiškėjas dirba administratoriumi negaudamas už tai atlygio ir iš byloje esančių dokumentų matyti, kad dėjo daug pastangų, jog būtų skirtos lėšos teršalams sunaikinti, teigtina, kad nuobaudos tikslai bus pasiekti pritaikius administracinį teisės pažeidimą padariusiam R. Ž. švelnesnę nei numatyta įstatyme, nuobaudą. Taigi, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, R. Ž. atžvilgiu taikytinas ATPK 301 str., ir jam skirtina mažesnė, nei numatyta įstatyme nuobauda.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėja

Nutarė

15Skundą tenkinti iš dalies.

16Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą, kuriuo R. Ž. paskirta nuobauda - 750 Lt bauda, už ATPK 513 str. 16 d. ir 17 d. padarymą pakeisti ir R. Ž. paskirti 100 lt baudą.

17Nutarimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per šį Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai