Byla Ik-2442-437/2011
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Mildos Vainienės, Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjui V. J., atsakovės atstovei Ramunei Švedaitei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Valstybinei teismo medicinos tarnybai prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2pareiškėjas V. J. padavė teismui skundą (b. l. 1–9, 48–50), kuriame prašo įpareigoti Valstybinę teismo medicinos tarnybą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Tarnyba) išduoti naują specialisto išvadą ir iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Tarnybos, priteisti 10 000 litų neturtinės žalos atlyginimą. Skunde paaiškina, kad 2010-08-19 apie 10.10 val., pareiškėjui norėjus užregistruoti skundą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnas S. L., dalyvaujant kitiems pareigūnams, naudojo fizinę bei psichologinę prievartą: ranka daužė jam galvą, kumščiu daužė krūtinę, po to pareigūnas S. K. iš jo kelnių prievarta išveržtu diržu jį smaugė, kol diržas trūko. Vėliau pareigūnai iškvietė greitąją pagalbą, kuri pareiškėją išvežė į psichikos priežiūros įstaigą kaip bandžiusį kartis. 2011-01-11 pareiškėjui važiuojant į darbą tie patys pareigūnai tariamai nepaklusus jų reikalavimams pareiškėją nuvežė į nuovadą, ten sužalojo ir pateikė nepagrįstus kaltinimus; 2011-02-11 pažeidė pareiškėjo būsto neliečiamumą.

3Nurodo, kad jis su 2011-02-06 skundu kreipėsi į Tarnybą dėl specialisto išvados Nr. G135/11(02) panaikinimo ir naujos išvados išdavimo, kuri, jo manymu, 2011-02-24 raštu Nr. 1.5-SD-100 atsisakė atlikti prašomus veiksmus nepagrįstai. Remiasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3, 5, 6 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1, 3, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 25, 29, 48 str., Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Konvencijos dėl priverstinio dingimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 4 str. 1–2 d., 22 str. 1–4 d., 1–6 str., Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 2 str., 12 str. 3 d., 24 str. nuostatomis.

4Daro išvadą, kad Garliavos policijos nuovados pareigūnai gali nebaudžiami, nepagrįstai bei neteisėtai fiziškai ir psichologiškai jį kankinti, pateikti jam bet kokius kaltinimus ir melagingas šių asmenų nusikalstamų veikų aplinkybes, nesilaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, varžyti jo žmogaus teises ir laisves, be teisinių pasekmių daryti kitus teisės pažeidimus, taip pat ir Tarnybos atsisakymą pripažinti jo galvos sumušimą. Tokiu būdu jis negali pilnai naudotis savo pilietinėmis ir žmogaus teisėmis bei laisvėmis.

5Taip pat remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p., Civilinio kodekso 6.246, 6.271 str. nuostatomis, neturtinės žalos atlyginimą sieja su Tarnybos veiksmais (neveikimu) atsisakant nurodyti specialisto išvadoje pareiškėjo galvos sumušimo ir motyvų, kuriais remiantis galvos sumušimas nebuvo nurodytas iš karto. Pažymi, kad patirta neturtinė žala pasireiškė: ilgą laiką Tarnybos dengiamu pareiškėjo fiziniu bei psichologiniu kankinimu ir persekiojimu ir su tuo susijusiais ilgalaikiais pareiškėjui kilusiais nepatogumais, nervine įtampa, bendravimo su aplinka apribojimu; pareiškėjo teisės į teisingą teismą atėmimu ilgą laiką vadovaujantis specialisto išvada Nr. G–135. Pareiškėjas teismo posėdyje palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, remiantis jame nurodytais argumentais.

6Atsakovė ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti pareiškėjo V. J. skundą kaip nepagrįstą. Pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 54–55), kuriame paaiškino, kad teismo ekspertizės skyrimą, jos atlikimą, ekspertizės akto (specialisto išvados) įforminimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas, proceso įstatymai. Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-415 „Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.1. punktas nustato, kad Tarnyba, teikdama teismo medicinos paslaugas, atlieka teismo medicinos ekspertizes pagal teismų nutartis ir tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis bei fizinių ir juridinių asmenų prašymus.

7Nurodo, kad Tarnybos Kauno skyriaus teismo medicinos ekspertė S. M., įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, surašė specialisto išvadą Nr. G135/11 (02) V. J. prašymu. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 11 str. 2 d. 1 ir 3 punktų nuostatos nustato teismo eksperto teisę savarankiškai pasirinkti atliekamų tyrimų būdus bei prašyti tyrimui reikalingos papildomos medžiagos. Šiuo atveju, tyrimas buvo atliekamas nuo 2010 m. rugpjūčio 23 d. iki 2011 m. sausio 11 d. Atliekant tyrimą iš VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. sausio 7 d. buvo gauta V. J. asmens sveikatos istorija (Specialisto išvados Nr. G135/11 (02) 7 punktas). Teismo medicinos ekspertė, atlikdama tyrimą, vertino pateiktą papildomą medžiagą ir tyrimo rezultatus užfiksavo specialisto išvadoje Nr.G135/11(02). Be to, Tarnybos raštinėje 2011-02-07 buvo gautas V. J. skundas dėl aukščiau minėtos specialisto išvados Nr.G135/11 (02) pagrįstumo ir reaguojant į šį skundą Tarnybos administracija įvertino šios specialisto išvados kokybę ir 2011-02-24 raštu Nr. 1.5.-SD-100 „Dėl informacijos pateikimo“ apie tai informavo V. J.. Atkreipia dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai specialisto išvados pateikiamos fizinių asmenų prašymu, teismo medicinos ekspertas nagrinėja tuos medicinos dokumentus, kuriuos pateikia nukentėjęs asmuo ir kurie turi reikšmės išvadai pateikti, tuo tarpu V. J. minėti išrašai (skundo 4, 5 priedai) nebuvo pateikti Tarnybos Kauno skyriaus teismo medicinos ekspertei S. M., atliekant tyrimą ir surašant specialisto išvadą Nr.G135/11(02). Be to, minėtų išrašų (skundo 4, 5 priedai) duomenys nepatvirtina galvos sumušimo diagnozės, kadangi, kaip nurodyta specialisto išvadoje Nr.G135/11(02), galvos sumušimas nepatvirtintas objektyviais klinikiniais duomenimis. KMUK Skubios pagalbos skyriaus 2010-08-19 išraše iš medicininių dokumentų Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, jog nėra centrinės nervų sistemos pakitimų, šiame išraše nėra užfiksuotų jokių objektyvių galvos traumą patvirtinančių požymių (poodinių kraujosruvų, nubrozdinimų ar kt.). Pažymi, kad Tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenumato galimybės išduoti kitą (naują) specialisto išvadą vietoj tos, kuri netenkina nukentėjusio asmens, todėl nėra teisinio pagrindo patenkinti V. J. reikalavimą. Kitokia ekspertinė išvada gali būti pateikta tik atlikus papildomą ar pakartotinį tyrimą ar ekspertizę.

8Dėl neturtinės žalos atlyginimo paaiškina, kad pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p. žala atlygintina institucijai (jos pareigūnui) neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.). Mano, kad V. J. argumentas, kad dėl Tarnybos teismo medicinos ekspertės veiksmų, atliekant tyrimą ir surašant specialisto išvadą Nr. G135/11(02), pareiškėjas patyrė neturtinę žalą, yra visiškai nepagrįstas, kadangi Tarnybos teismo medicinos ekspertė, atliko teisėtus veiksmus, todėl nėra pagrindo teigti, kad ekspertės veiksmai lėmė neturtinės žalos atsiradimą. Be to, V. J. skunde apsiriboja neturtinės žalos dydžio įvardijimu, abstrakčiais teiginiais ir prielaidomis dėl jos atsiradimo. V. J. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Tarnybos darbuotojų veiksmai, atliekant tyrimą, sukėlė jam žymius dvasinius išgyvenimus, jis dėl tokių veiksmų patyrė didelius nepatogumus ir pan.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytus motyvus ir prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

10Byla perduotina bendrosios kompetencijos teismui.

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 1 d. 2 p. ir 3 d. nustatyta, kad teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles. Paaiškėjus, kad byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui, administracinis teismas nutartimi bylą perduoda atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui.

12Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. To paties įstatymo 15, 18–20 str. detaliau reglamentuoja administracinių teismų kompetenciją. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. ir 25 str., bylas dėl ginčų, kylančių iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių, nagrinėja apylinkės ir apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, šio Kodekso nustatyta tvarka.

13Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama vadovaujantis ne vien tik pagal ginčo subjektą, bet ir pagal santykio teisinę prigimtį ir pobūdį. Šiuo atveju kilęs ginčas yra susijęs su žalos atlyginimo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja civilinės teisės normos. Speciali teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2004-03-31 nutartyje nurodė, kad teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo savo teisine prigimtimi yra civiliniai teisiniai santykiai; žalos atlyginimo klausimus reguliuoja civilinės teisės normos, ir pagal bendrąją taisyklę, tokie ginčai nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, CPK 1 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis).

14V. J. kelia ginčą dėl Kauno skyriaus teismo medicinos ekspertės S. M., turinčios aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą, veiksmų, t. y. jos neveikimo (nevertinant pareiškėjo galvos sumušimo ir jo neįtraukiant į išvadą). Teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjo skunde išdėstytos aplinkybės nėra susijusios su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p., Civilinio kodekso 6.271 str. nurodytomis aplinkybėmis, todėl V. J. keliamas ginčas nėra administracinio teisinio pobūdžio ir negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

15Nors pareiškėjas nagrinėjamu atveju taip pat prašo įpareigoti Tarnybą išduoti jam naują specialisto išvadą, tačiau šioje byloje pareiškėjas skundą grindžia iš esmės žalos atlyginimo teisės klausimais. Todėl ginčas nagrinėjamu atveju yra platesnio pobūdžio ir apima ne tik administracinius, bet ir civilinius teisinius santykius. Todėl byla turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė ir apima tuos atvejus, kai ginčai nėra grynai administracinio pobūdžio.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, byla pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Valstybinei teismo medicinos tarnybai prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo perduotina Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 1 d. 2 p., 2 d., 3 d., teisėjų kolegija

Nutarė

18perduoti bylą, iškeltą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Valstybinei teismo medicinos tarnybai prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo, nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

Proceso dalyviai