Byla AS-261-590-08
Dėl Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Korelita“ skundą dėl Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. teismo posėdžio metu UAB „Korelita“ pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė pripažinti AB „VST“ šioje administracinėje byloje atsakove, pripažinti 2008 m. balandžio 18 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3–49 nepagrįstu bei neteisėtu ir jį panaikinti, įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais bei išreikalauti iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos visą medžiagą ir įrodymus, susijusius su elektros energijos skirstytojo licencijos išdavimu AB „Giro prekyba“.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 d. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakė priimti AB „VST“ patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimų pripažinti AB „VST“ administracinėje byloje atsakove bei įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.

7Teismas priėmė patikslintą skundą dalyje dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. O3–49 panaikinimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos visos medžiagos ir įrodymų, susijusių su elektros energijos skirstytojo licencijos išdavimu AB „Giro prekyba“, išreikalavimo ir AB „VST“ pašalino iš atsakovų ir įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

8Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui gyvendinti, patvirtinimo“ patvirtintų Veiklos energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių 25 punkte nustatyta, kad pasikeitus įmonės rekvizitams ar teritorijai, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis. Tai imperatyvi nuostata, kuri suponuoja tam tikrą elgesio modelį atitinkamoje teritorijoje licencijuojamą veiklą vykdančiam subjektui, atsiradus bet kuriai vienai iš sąlygų: 1) pasikeitus įmonės rekvizitams; 2) pasikeitus teritorijai, kurioje vykdoma licencijuojama veikla. Taigi, šios nuostatos lingvistinė ir loginė analizė leidžia teigti, kad licencijuojamos veiklos teritorijos pasikeitimo klausimas pirmiausia turi būti sprendžiamas administracine tvarka. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 28 patvirtintos Elektros energijos skirstymo licencijos Nr. ES–1 2 priedo „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“ 4 punkte įtvirtinta, kad tam tikroje Licencijos turėtoje aptarnaujamos teritorijos savivaldybėje esant kitoms elektros energijos skirstymo įmonėms, valdančioms skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklu, joms gavus elektros energijos skirstymo ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijas, Licencijos galiojimo teritorija bus tikslinama atskiru Komisijos sprendimu. Teismas padarė išvadą, kad AB „VST“ byloje įtraukti atsakovu ir įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje bus vykdoma licencijuojama veikla pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais, nėra jokio juridinio pagrindo.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 4 dalimi teismas konstatavo, kad šioje administracinėje byloje atsakove laikytina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, o AB „VST“ tikslinga įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

10III.

11Atskiruoju skundu UAB „Korelita“prašo panaikinti 2008 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį dalyje, kuria atsisakyta priimti patikslintą skundą dėl reikalavimų pripažinti AB „VST“ atsakove bei įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais ir perduoti šį klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, nes nutartyje nėra nurodytas nei vienas iš šio straipsnio 2 dalyje įvardintų atsisakymo priimti skundą pagrindų

142. Teismas nesilaikė ABTĮ 37 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų.

153. Teismas, atsisakęs šioje byloje AB „VST“ patraukti atsakovu, pažeidė esminį administracinio proceso principą - kad atsakovus byloje renkasi pareiškėjas (LR ABTĮ 54 str.).

164. ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis reglamentuoja šalies pakeitimo procedūrą ir įtvirtina teismo teisę siūlyti keisti netinkamą (teismo nuomone) šalį į tinkamą bet ne pačiam teismui spręsti šalies pakeitimo klausimą. Teismas gali įtraukti į procesą papildomas šalis ir kitus bylos dalyvius, bet neturi teisės pašalinti iš bylos pareiškėjo pasirinkto atsakovo. Galutinai dėl šalies pakeitimo tinkamai teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje, bet ne skundo teisme priėmimo stadijoje, kaip buvo padaryta šios bylos atveju. Visais atvejais teismo iniciatyva šalis keičiama tik gavus pareiškėjo sutikimą (ABTĮ 54 str.).

175. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir nepagrįstai konstatavo, kad nėra juridinio pagrindo AB „VST“ įtraukti atsakovu ir įpareigoti pateikti prašymą dėl licencijuojamos teritorijos.

186. Teismo išvada, kad veiklos energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių (toliau -Licencijavimo taisyklės) 25 punkto nuostatų lingvistinė ir loginė analizė leidžia teigti, kad licencijuojamos veiklos teritorijos pasikeitimo klausimas pirmiausia turi būti sprendžiamas administracine tvarka yra dviprasmė. t.y. ir neaišku ar teismas suponuoja teiginį, jog pareiškėjas minėtą ginčą tūrėjo spręsti išankstine ne teismo tvarka, todėl patikslintas skundas atsisakytinas priimti šioje dalyje; ar bandoma teigti, jog pareiškėjo teisės nėra gintinos, kol nėra inicijuotos atitinkamos administracinės procedūros.

197. Reikalavimas įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą buvo iškeltas, nes egzistuojant aiškiai prievolei veikti (kuri kyla iš imperatyvių administracinės teisės nuostatų) AB „VST“ nesiėmė jokių veiksmų ir tuo pažeidė mūsų teisę siekti licencijų (Licencijavimo taisyklių 7 p. ir kt).

20Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad ABTĮ 37 straipsnis reglamentuoja skundo (prašymo) priėmimo aspektus, t. y. apibrėžia aplinkybes, kurias teismas turi įvertinti, nuspręsdamas skundo (prašymo) priimtinumo klausimą. Pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2008 m. gegužės 14 d. skundu, kuriame atsakovu nurodė tik Komisiją. Šio skundo priimtinumo klausimą teismas jau buvo išsprendęs, t. y. įvertinęs, ar skundas atitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus, byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje. 2008 m. rugsėjo 9 d. papildytu skundu Pareiškėjas, nepateikdamas jokių naujų įrodymų bei nekeisdamas pagrindinio skundo reikalavimo - panaikinti Komisijos 2008 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 03-49, prašė atsakovu įtraukti ne tik Komisiją, bet ir AB „VST“. Taigi, pareiškėjas realizavo savo teises, apibrėžtas ABTĮ 52 straipsnyje (tikslinti, pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką). Vadovaujantis minėto straipsnio nuostatomis, tikslinti skundą Pareiškėjas gali bet kurioje proceso stadijoje, tačiau tai nereiškia, kad teismas kiekvienu atveju turi vertinti viso skundo atitikimą ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimams ir iš naujo spręsti, ar nėra pagrindo atsisakyti priimti skundą nagrinėti.

21Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo įtraukti AB „VST“ į bylą atsakovu vadovavosi ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata. Mano, kad iš šios normos kyla teismo teisė ex officio spręsti dėl šalių procesinės padėties nėra kvestionuojama.

22Pagal ABTĮ 34 straipsnio 4 dalies nuostatas, teismas priima nutartį priimti skundą (prašymą), kurioje nurodoma, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi kaip atsakovas (atsakovai) ar (ir) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys). Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi nusprendė priimti patikslintą skundą ir kartu išsprendė šalių procesinės padėties klausimą.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas nekeitė nei atsakovo, nei pareiškėjo teisinio statuso byloje, todėl ABTĮ 54 straipsnio nuostatos šiuo atveju netaikytinos.

24Teismas express verbis konstatavo, kad neišsprendus klausimo, ar pasikeitė teritorija, kurioje AB „VST" vykdo licencijuojamą veiklą negalima konstatuoti, ar AB „VST" turėjo pareigą kreiptis į Komisiją. Taigi šioje byloje nėra pagrindo traukti AB „VST“ atsakovu. Analogiškos nuomonės laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT). 2001 m. gruodžio 14 d. nutartyje LVAT konstatavo, kadangi žemės reformos įgyvendinimas yra apskrities viršininko veiklos sritis (AVĮ 10 str.), o šias funkcijas jis vykdo per atitinkamas administracijos struktūras, ginče, įvertinant pareiškėjo reikalavimų dalyką bei jų pagrindus, apskrities viršininkas yra tinkamas atsakovas ir administracijos įtraukimas į bylą antruoju atsakovu nekintant reikalavimams, <...> ( ABTĮ 54 str.), jokių procesinių pasekmių pareiškėjui nesukeltų, todėl teismo nutartis, kuria atsisakyta atsakovu patraukti viršininko administraciją, pareiškėjo procesinių teisių nepažeidžia (ABTĮ 53 str.) Pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai prieštarauja vieni kitiems.

25Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.Tačiau teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (įstatymų saugomų interesų) gynimo, turi jo nurodytas teises (Įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu, nes administraciniam teismui paduodamas skundas negali būti abstraktaus pobūdžio.

26Pagrindiniu skundo reikalavimu pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2008 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 03-49, t. y. pareiškėjas savo teises ir pareigas kildina būtent iš šio Komisijos individualaus administracinio teisės akto. Taigi, pareiškėjo teisė kreiptis dėl tariamai pažeistų teisių gynimo sietina su Komisijos kaip viešojo administravimo subjekto veikla. Tuo tarpu AB „VST“ veiksmai pareiškėjui tiesiogiai jokių teisių ar pareigų nesukuria.

27Viešojo administravimo įstatymas aiškiai apibrėžia, kas yra viešojo administravimo subjektas (2 straipsnio 4 dalis). AB „VST“ nėra įstatymų įgaliota vykdyti viešojo administravimo funkcijų.

28Akcinė bendrovė „VST“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad atskirojo skundo argumentai prieštarauja LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsniui, kuris nustato bylų, priskirtinumą administracinių teismų kompetencijai. Privataus juridinio asmens reikalavimas įpareigoti kitą privalųjį juridinį asmenį atlikti tam tikrus veiksmus neatitinka ABTĮ 15 straipsnyje nurodytų ginčų kategorijų, kurių nagrinėjimas yra priskiriamas administracinių teismų kompetencijai.

29Viešojo administravimo funkcijos vykdymas yra būtina sąlyga pripažinti asmenį viešojo administravimo subjektu. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 1 dalį akcinė bendrovė „VST“ nepriima administracinių sprendimų, neteikia įstatymų nustatytų administracinių paslaugų, neadministruoja viešųjų paslaugų teikimo bei neatlieka viešojo administravimo subjekto vidaus administravimo.

30Pareiškėjos UAB „Korelita“ ir akcinės bendrovės AB „VST“ nesieja jokie pavaldumo teisiniai santykiai, kurie yra būtinas viešojo administravimo elementas.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-556-64/2008 yra išaiškinta, kad ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš viešosios teisės normų reguliuojamų santykių, pagrįstų šių santykių subjektų pavaldumu. Nustačius, kad akcinė bendrovė AB „VST“ nėra viešojo administravimo subjektas, darytina pagrįsta išvada, jog akcinė bendrovė „VST negali būti atsakovu administracinėje byloje.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-756-154/2008 išaiškino, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešasis administravimas - įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.). Viešojo administravimo subjektas - institucija, įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuriuos įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d.). Viešojo administravimo subjektai skirstomi į valstybinio administravimo, savivaldybių administravimo, taip pat kitus viešojo administravimo subjektus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 5 d.). Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 6, 9, 10 pateiktus galinčių atlikti viešąjį administravimą subjektų apibrėžimus, darytina išvada, kad Akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ nei vienai šių subjektų kategorijai nepriskirtina. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ginčas nėra kilęs iš viešojo administravimo teisinių santykių ir nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

32Dispozityvumo principas, numatantis pareiškėjos teisę nurodyti skunde atsakovą yra ribojamas imperatyvių teisės normų. ABTĮ 48 str. apibrėžia, kad atsakovas administracinėje teisenoje yra institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami. Todėl pirmosios instancijos teismas atsisakęs priimti patikslintą skundą dalyje dėl įpareigojimo akcinę bendrovę „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais, pagrįstai ir teisėtai akcinės bendrovės „VST“ neįtraukė į bylą atsakovu, nes patikslinto skundo reikalavimu dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. balandžio 18 d. nutarimo

33Nr. 03-49 panaikinimo akcinei bendrovei „VST“ jokie reikalavimai nėra reiškiami.

34ABTĮ 70 straipsnio 3 dalis reglamentuoja teismo veiksmus, atliekamus, kai jau priėmus skundą paaiškėja, kad byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui. Tuo atveju, jeigu skundo priėmimo stadijoje nustatoma, kad yra pareikštas reikalavimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-16- 398/2007 išaiškino, kad teismas nutartimi bylą kitam teismui gali perduoti tik tuo atveju, jei byla jau buvo priimta atitinkamo teismo žinion (Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str., Civilinio proceso kodekso 34 str.), o 2007 m. spalio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-502- 418/2007 konstatavo, kad teismas neturėjo pagrindo vadovautis ir ABTĮ 70 straipsniu, kadangi skundas nebuvo priimtas nagrinėti teisme.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Atskirasis skundas atmestinas.

38Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl to, kad teismas 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjos UAB „Korelita“ patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimų pripažinti AB „VST“ administracinėje byloje atsakove bei įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.

39Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendė pareiškėjos UAB „Korelita“ patikslinto skundo priėmimo klausimą. Tačiau rezoliucinėje nutarties dalyje teismas nutarė atsisakyti priimti AB „VST“ patikslintą skundą. Teisėjų kolegiją tai vertina kaip rašymo apsirikimą.

40Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.). Viešojo administravimo subjektas – institucija, įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuriuos įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d.). Viešojo administravimo subjektai skirstomi į valstybinio administravimo, savivaldybių administravimo, taip pat kitus viešojo administravimo subjektus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 5 d.). remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 6, 9, 10 punktuose pateiktus galinčių atlikti viešąjį administravimą subjektų apibrėžimus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad AB „VST“ nei vienai šių subjektų kategorijai nepriskirtina, todėl pareiškėjos reikalavimas įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais, nėra kilęs iš viešojo administravimo teisinių santykių ir nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Pareiškėjos reikalavimą atsisakytina priimti nagrinėti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

41Pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį atsakovu administracinėje byloje yra institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami. Atsisakius priimti UAB „Koralita“ reikalavimą, keliamą AB „VST“ kaip nenagrinėtiną administracinių teismų, nėra pagrindo pripažinti AB „VST“ šioje byloje atsakovu.

42Kolegija konstatuoja, kad iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog inicijuojamas ginčas susijęs su dviejų privačių subjektų civiliniais teisiniais santykiais. Tokie ginčai priskirtini bendrosios kompetencijos teismams (Civilinio proceso kodekso 22 str.). Pareiškėja, manydama, kad jos teises ar teisėtus interesus pažeidžia AB „VST“, turi teisę, tinkamai suformulavus savo reikalavimą ir aiškiai apibrėžus ginčo dalyką, kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

43Kaip matyti iš skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarties, teismas atsisakė priimti pareiškėjos reikalavimą, konstatavęs, kad įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje bus vykdoma licencijuojama veikla pakitimo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, nėra jokio pagrindo. Pažymėtina, kad nustatyti ar yra pagrindas įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrą veiksmą, ar tokio pagrindo nėra, galima tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Sprendžiant skundo priėmimo klausimą teismas vertina ar skundas nagrinėtinas administraciniame teisme, ar nepraleisti skundo padavimo terminai, ar skundas atitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus ir ar nėra kitų aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalyje.

44Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarties nėra pagrindo, nes iš esmės teismas skundo priėmimo klausimą išsprendė teisingai – atsisakė priimti UAB „Korelita“ patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimų pripažinti AB „VST“ administracinėje byloje atsakove bei įpareigoti

45AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, pakeitimo teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

47Uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ atskirąjį skundą atmesti.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti Uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ patikslinto skundo dalį, palikti nepakeistą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. teismo... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 d. rugsėjo 10 d. nutartimi... 7. Teismas priėmė patikslintą skundą dalyje dėl Valstybinės kainų ir... 8. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d.... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu UAB „Korelita“prašo panaikinti 2008 m. rugsėjo 10 d.... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Teismas pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį,... 14. 2. Teismas nesilaikė ABTĮ 37 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų.... 15. 3. Teismas, atsisakęs šioje byloje AB „VST“ patraukti atsakovu, pažeidė... 16. 4. ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis reglamentuoja šalies pakeitimo procedūrą ir... 17. 5. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir nepagrįstai... 18. 6. Teismo išvada, kad veiklos energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių... 19. 7. Reikalavimas įpareigoti AB „VST“ pateikti prašymą buvo iškeltas, nes... 20. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija su atskiruoju skundu... 21. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo įtraukti AB „VST“ į bylą... 22. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 4 dalies nuostatas, teismas priima nutartį priimti... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas nekeitė nei atsakovo, nei... 24. Teismas express verbis konstatavo, kad neišsprendus klausimo, ar pasikeitė... 25. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus... 26. Pagrindiniu skundo reikalavimu pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2008... 27. Viešojo administravimo įstatymas aiškiai apibrėžia, kas yra viešojo... 28. Akcinė bendrovė „VST“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo atmesti... 29. Viešojo administravimo funkcijos vykdymas yra būtina sąlyga pripažinti... 30. Pareiškėjos UAB „Korelita“ ir akcinės bendrovės AB „VST“ nesieja... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartyje... 32. Dispozityvumo principas, numatantis pareiškėjos teisę nurodyti skunde... 33. Nr. 03-49 panaikinimo akcinei bendrovei „VST“ jokie reikalavimai nėra... 34. ABTĮ 70 straipsnio 3 dalis reglamentuoja teismo veiksmus, atliekamus, kai jau... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Atskirasis skundas atmestinas.... 38. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl to, kad teismas 2008 m. rugsėjo 10... 39. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendė... 40. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 41. Pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį atsakovu administracinėje byloje yra... 42. Kolegija konstatuoja, kad iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog... 43. Kaip matyti iš skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m.... 44. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad naikinti Vilniaus apygardos... 45. AB „VST“ pateikti prašymą dėl teritorijos, kurioje vykdoma... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 47. Uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ atskirąjį skundą atmesti.... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarties... 49. Nutartis neskundžiama....