Byla N-575-1070-09
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutarties P. S. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo P. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutarties P. S. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros pareigūnas 2008 m. vasario 7 d. P. S. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2007 m. lapkričio mėn., žemės sklype Statybininkų g. Nr. 4, Alytaus m., savavališkai, neturėdamas leidimo, iškirto keturis 14 cm, 15 cm, 27 cm ir 51 cm skersmens uosialapius klevus. Pažeidimo protokolas buvo surašytas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos 2007 m. gruodžio 3 d. akte Nr.279 konstatuotų pažeidimo aplinkybių pagrindu.

5Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūra (toliau – ir Institucija) 2008 m. vasario 11 d. nutarimu P. S. pripažino kaltu padarius pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 78 straipsnio 1 dalyje ir už šio pažeidimo padarymą skyrė jam 150 Lt baudą. Institucija pripažino, kad tokiais savo veiksmais P. S. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnį ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 673 patvirtintų Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos (toliau - Tvarkos) III skyriaus 14 punkto reikalavimus.

6P. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas Institucijos 2008 m. vasario 11 d. nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti, nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Nurodė, kad pagal Tvarkos 13 punktą, šalinant vėjavartas, vėjalaužas, snieglaužas, nudžiūvusius ar kitaip sužalotus medžius ir krūmus, leidimo nereikia, todėl, gavęs žodinį žemės savininko įgaliojimą, pašalino lūžusius medžius, nes jie kėlė pavojų aplinkiniams. Vėjo nulaužti medžiai nebuvo specialiai saugomi savivaldybės, jie augo privačioje žemės valdoje ir buvo mažaverčiai. Pažymėjo, kad Alytaus miesto tarybos 1998 m. spalio 1 d. sprendimu patvirtintos Alytaus miesto želdinių apsaugos taisyklės, nustatančios želdinių tvarkytojams pareigą gauti leidimą iškirsti pažeistus vėjovartų ir snieglaužų bei pavojingus aplinkai ir gyventojams medžius, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl teigė, kad už padarytą pažeidimą nubaustas nepagrįstai.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi P. S. skundo netenkino ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros 2008 m. vasario 11 d. nutarimą, kuriuo P. S. už pažeidimo numatyto ATPK 78 straipsnio 1 dalyje padarymą buvo paskirta 150 Lt bauda, paliko nepakeistą.

9Teismas nustatė, kad Alytaus miesto taryba 1998 10 01 sprendimu patvirtino Alytaus miesto želdinių apsaugos įtaisykles (toliau - Taisyklės), kuriose nustatyta, kad miesto teritorijoje augantys visi medžiai, jų grupės ir krūmai (išskyrus vaismedžius, vaiskrūmius ir vijoklinius augalus) priskirtini saugotiniems medžiams. Visi miesto teritorijoje esantys želdiniai sudaro miesto žaliąjį fondą ir yra saugotini. Želdynų tvarkytojas jprivalo iškirsti sausus, pažeistus vėjovartų ir sniegolaužų bei pavojingus aplinkai ir gyventojams medžius, krūmus, gavus leidimą (Taisyklių 1.1.1, 1.4, 5.1.5 punktai, b.l. 51-54).

10Tačiau Tvarkos 13.2 punkte (akto redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo metu) nustatyta, kad leidimo nereikia, kai šalinamos vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, nudžiūvę ar kitaip sužaloti medžiai ir krūmai, (kurie kelia pavoju žmonėms ar pastatams, kai darbus vykdo žemės savininkas arba valdytojas ar jų įgaliotas asmuo.

11Įvertinęs minėtas teisės normas teismas laikė, kad pareiškėjo argumentai, jog pažeidimo padarymo metu Taisyklių 5.1.5 punktas prieštaravo aukštesnę galią turinčiam teisės aktui, t.y. Tvarkos 13.2 punktui yra pagrįsti, todėl konstatavo, kad nustačius faktą, jog pareiškėjo iškirsti medžiai prieš tai buvo nulaužti vėjo ar sniego, administracinė atsakomybė pagal ATPK 78 straipsnį būtų negalima, kadangi tokiems darbams atlikti savivaldybės institucijos leidimas nereikalingas.

12Nors pareiškėjas skundo argumentus grindė būtent nurodyta aplinkybe (vėjalaužų ir sniegolaužų šalinimu), tačiau teismas įvertinęs bylos medžiagą konstatavo, jog tokie argumentai ne tik nepatvirtinti leistinais įrodymais, bet prieštarauja ir faktinei bylos medžiagai.

13III.

14Apeliaciniu skundu P. S. prašo panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūra 2008 m. vasario 11 d. nutarimą ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

15Nurodo, kad teismas pagrįstai patvirtino jo argumentą, kad Alytaus miesto tarybos 1998 10 01 sprendimu patvirtintų Alytaus miesto želdinių apsaugos taisyklių 5.1.5 punktas prieštaravo aukštesnę galią turinčiam teisės aktui, t.y. Tvarkos 13.2 punktui, tačiau teismas be jokio teisėto pagrindo vėjo nulaužimo fakto įrodinėjimo naštą perkėlė ant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens. Mano, kad ne žemės savininkas turi įrodinėti, kad medžiai buvo nulaužti, o ne nukirsti, o administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija turi įrodinėti faktą, kad medžiai buvo nenulaužti, o nukirsti.

16Teigia, kad joks teisės aktas, tame tarpe ir Alytaus miesto želdinių apsaugos taisyklės, nenumato, kad žemės savininkas turi gauti raštišką leidimą ar sutikimą kirsti vėjo nulaužtą medį. Byloje yra prisiekusio liudytojo - žemės savininko - duoti parodymai, kurie patvirtinta faktą, kad prieš kertant medžius buvo susisiekta su savivaldybės administracija, kurios pareigūnė telefonu nurodė, kad vėjo nulaužtų medžių kirtimas yra suderintas.

17Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus: VĮ Alytaus miškų urėdijos išvadą, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymą, neatsižvelgė į tai, kad ginčo teritorijoje beveik visi medžiai yra nuo vėjo palinkę ir nukrypę, kas įrodo, jog jie bet kada gali nulūžti.

18Be to, pareiškėjas abejoja ir pirmosios instancijos teismo nagrinėjusio jo administracinio teisės pažeidimo bylą šališkumu.

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23ATPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už savavališką žaliųjų vejų, gėlynų, medžių, krūmų, augančių ne miško žemėje, žalojimą arba naikinimą (kirtimą, šakų laužymą ar kitokį pašalinimą, žievės lupimą nuo kamieno, kamieno tašymą ar kapojimą, medžių ir krūmų genėjimą pažeidžiant nustatytą tvarką, medelių išrovimą, žemės nukasimą nuo šaknų, dalies šaknų nukirtimą ar kitokį pašalinimą, taip pat naikinimą naudojant želdiniams kenksmingas chemines medžiagas) miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių bendrojo naudojimo vietose, ruožuose išilgai automobilių kelių ir geležinkelių, vandens telkinių, pakrančių apsauginėse juostose ar zonose bei vietose, saugomose pagal specialius sprendimus.

24Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas P. S. iš esmės neigia savo kaltę dėl pažeidimo numatyto ATPK 78 straipsnio 1 dalyje padarymo ir siekia, kad jo atžvilgiu iškelta administracinio teisės pažeidimo byla būtų nutraukta. Taigi, nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar byloje surinkta pakankamai jam inkriminuotą administracinį teisės pažeidimą patvirtinančių įrodymų.

25ATPK 257 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Iš esmės analogiška įrodymų vertinimo taisyklė įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje. Taigi įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas - tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, padaryta surinkus visus reikiamus įrodymus, išnagrinėjus reikšmingus faktus, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, iškėlus ir ištyrus visas galimas versijas, įvertinus kiekvieną įrodymą atskirai ir jų visumą. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais (LVAT 2006 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N-9-1711/2006).

26Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad P. S. 2007 m. lapkričio mėn., žemės sklype Statybininkų g. Nr. 4, Alytaus m., savavališkai, neturėdamas leidimo, iškirto keturis 14 cm, 15 cm, 27 cm ir 51 cm skersmens uosialapius klevus. Minėtą faktą patvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos 2007 m. gruodžio 3 d. aktas Nr.279, fotonuotraukos, nutarimą priėmusios institucijos atstovų V. R., L. M. parodymai, kuriuose jie nurodė, kad Komisija atvyko gavusi anoniminį pranešimą apie iškirstus medžius ir nustatė, kad minėtoje teritorijoje savavališkai buvo nukirsti keturi uosialapiai klevai, kurių vietoje buvo likę tik kelmai. Šias įvykio aplinkybes patvirtino ir Alytaus miškų urėdijos miškininkas D. T. savo parodymuose teigęs, kad pagal likusius kelmus nesimatė, kad medžiai nulaužti, tačiau aiškiai matėsi, kad jie yra nupjauti. Taigi, įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas įrodė apelianto ginčijamą faktą, kad medžiai buvo ne nulaužti, o nukirsti.

27Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo apeliaciniame skunde teigia, kad byloje yra liudytojo A. M. duoti parodymai, kurie patvirtinta faktą, kad prieš kertant medžius buvo susisiekta su savivaldybės administracija, kurios pareigūnė telefonu nurodė, kad vėjo nulaužtų medžių kirtimas yra suderintas, tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią apelianto versiją atmetė kaip nepagrįstą, kadangi byloje nėra jokių šį faktą galinčių patvirtinti įrodymų. Be to, ir pats A. M. nei savo paaiškinime nenurodė kas ir kada priėmė jo pranešimą apie neva vėjo nulaužtus medžius, nei teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti kam konkrečiai jis skambino ir pranešė apie jo sklype esančius neva nulaužtus medžius.

28Nors apeliantas savo skunde nurodo, kad jo pateiktos fotonuotraukos (b.l. 41-42) įrodo, kad minėti medžiai vėjo buvo nulaužti, tačiau šis jo argumentas taip pat atmetamas kaip nepagrįstas. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, minėtos nuotraukos nepatvirtina bylai reikšmingo fakto, kad nuotraukose yra užfiksuoti būtent toje vietoje esantys tie medžiai, dėl kurių savavališko nukirtimo buvo nubaustas administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo. Tiek byloje esanti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad didžiausiais vėjo greitis siekęs 15m/s buvo užregistruotas lapkričio 2 ir 3 dienomis, tačiau jis nepasiekė pavojingo hidrometeorologinio reiškinio kriterijaus, kai lūžta ar būna išraunami su šaknimis medžiai, tiek liudytojų L. M. ir D. T. parodymuose nurodytos aplinkybės, jog po vėtros jie sulaukia daug iškvietimų susijusių su vėjolaužomis, tačiau lapkričio mėnesį tokių iškvietimų daug nebuvo, patvirtina Institucijos nustatytą aplinkybę, kad 2007 m. lapkričio mėn., žemės sklype Statybininkų g. Nr. 4, Alytaus m., keturi 14 cm, 15 cm, 27 cm ir 51 cm skersmens uosialapiai klevai buvo savavališkai iškirsti, o ne vėjo nulaužti. Nors P. S. kartu su apeliaciniu skundu teismui pateikė naujas fotonuotraukas su Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 96082, kuriame konstatuota, kad medžiai, augantys adresu Statybininkų g. 4, Alytus, yra pasvirę, tačiau šie įrodymai teismo vertinimu taip pat nepatvirtina konkrečių medžių nulaužimo fakto. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtu protokolu faktinės aplinkybės dėl medžių pasvirimo yra konstatuotos tik 2008 m. gegužės 23 d., t.y. praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui nuo pažeidimo padarymo, todėl šių aplinkybių konstatavimas neatspindi tikrosios pažeidimo metu buvusios situacijos ir negali įtakoti jos vertinimo. Kitų įrodymų, kurie galėtų patvirtinti P. S. iškeltą versiją dėl medžių nulaužimo teismui jis nepateikė, šią versiją pagrindžiančių naujų argumentų nenurodė ir savo apeliaciniame teisme, todėl teisėjų kolegija minėtą įvykio versiją vertina kaip nepagrįstą.

29Nors apeliantas savo apeliaciniame skunde abejoja pirmosios instancijos teismo nagrinėjusio jo administracinio teisės pažeidimo bylą šališkumu, tačiau iš teismo posėdžio protokolų matyti, kad teismo posėdžių metu prašymų dėl teisėjo nušalinimo teismui nebuvo pareikšta. Abejonių, kurios galėtų kilti, dėl bylą nagrinėjusio teisėjo nešališkumo, nenustatė ir apeliacinio teismo teisėjų kolegija, todėl šis apelianto argumentas taip pat atmetamas kaip nepagrįstas.

30Įvertinusi byloje esančią medžiagą ir teismo nutartį teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes ir išsamiai išnagrinėjo visus administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus įrodymus bei vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalies nuostata, kad teismas įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, įrodymus įvertino tinkamai.

31Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33P. S. apeliacinio skundo netenkinti.

34Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros 2008 m. vasario 11 d. nutarimą ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistus.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros... 5. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūra (toliau... 6. P. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas Institucijos 2008 m. vasario 11... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi P. S.... 9. Teismas nustatė, kad Alytaus miesto taryba 1998 10 01 sprendimu patvirtino... 10. Tačiau Tvarkos 13.2 punkte (akto redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo... 11. Įvertinęs minėtas teisės normas teismas laikė, kad pareiškėjo... 12. Nors pareiškėjas skundo argumentus grindė būtent nurodyta aplinkybe... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu P. S. prašo panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 15. Nurodo, kad teismas pagrįstai patvirtino jo argumentą, kad Alytaus miesto... 16. Teigia, kad joks teisės aktas, tame tarpe ir Alytaus miesto želdinių... 17. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus: VĮ... 18. Be to, pareiškėjas abejoja ir pirmosios instancijos teismo nagrinėjusio jo... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. ATPK 78 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už... 24. Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas P. S. iš esmės neigia savo... 25. ATPK 257 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus... 26. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą sprendžia,... 27. Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo apeliaciniame skunde... 28. Nors apeliantas savo skunde nurodo, kad jo pateiktos fotonuotraukos (b.l.... 29. Nors apeliantas savo apeliaciniame skunde abejoja pirmosios instancijos teismo... 30. Įvertinusi byloje esančią medžiagą ir teismo nutartį teisėjų kolegija... 31. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. P. S. apeliacinio skundo netenkinti.... 34. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros 2008... 35. Nutartis neskundžiama....