Byla 2S-1052-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ieškinį atsakovui UAB „Aliuminio linija“ dėl skolos priteisimo, sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-05-27 kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 1-3), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aliuminio linija“ 6930 Lt nesumokėtą rinkliavą, 292,44 Lt netesybas (delspinigius) bei, siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, pareikšto reikalavimo ribose areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias jo banko sąskaitose, o jų nesant, areštuoti skolininkui priklausantį turtą.

4Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-05-28 nutartimi nustatė terminą ieškovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iki 2009-06-12 ištaisyti ieškinio trūkumus – sumokėti 217 Lt žyminį mokestį bei pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškinyje keliami reikalavimai grindžiami su atsakovu sudaryta sutartimi. Tokius santykius reguliuoja civilinės teisės normos, jie nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme taikant civilinį procesą reglamentuojančias teisės normos, todėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d. 5 p. ieškovas negali remtis, siekdamas nemokėti žyminio mokesčio (b.l. 27).

5Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-28 nutartį. Pasak ieškovo, nors 2008-07-04 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje Transporto priemonių stovėjimo vietų rezervavimo sutartyje yra apibrėžta rinkliavos mokėjimo tvarka, tačiau pareiga mokėti rinkliavą kyla ne tik iš minėtos sutarties, bet ir iš LR rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 6 p. ir Savivaldybės tarybos patvirtintų nuostatų. Tuo pagrindu tvirtina, kad nagrinėjamam ginčui turi būti taikomos ne tik civilinės, bet ir viešosios teisės normos. Be to, tarp ieškovo ir atsakovo pasirašyta Sutartis nepakeičia rinkliavos, kaip privalomos įmokos, statuso – ji yra nustatyto dydžio ir visiems privaloma. Pažymi, jog ieškovas ir atsakovas, pasirašydami sutartį, neturėjo teisės susitarti dėl rinkliavos dydžio, nes rinkliavos dydį nustato teisės aktai, kas nėra būdinga sutartiniams santykiams, reglamentuojamiems CK. Daro išvadą, kad ieškinys neturi būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu, nes rinkliavos rinkimas ir mokėjimas yra viešosios teisės reglamentavimo sritis (ABTĮ 40 str. 1 d. 5 p.).

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su ieškinio priėmimu ir jo prašymų turiniu, teisingai nustatė ginčo dėl teisės pobūdį, tuo pagrindu pagrįstai taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 135 str. 2 d., 138 str.), paskirdamas ieškovui pakankamą (protingą) terminą ieškinio trūkumui – žyminiam mokesčiui sumokėti (CPK 80 str.1 d. 1 p.).

9CPK 5 str. 1 d. numato, kad kiekivienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokia tvarka. Kaip ir bet kuri subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įsytatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo tvarką numato CPK, nustatantis atitinkamus formaliuosius reikalavimus paduodamo ieškinio pareiškimo formai ir turiniui (CPK 111 str., 135 str.). Pažymėtina, jog kiekvienam į teismą besikreipiančiam asmeniui ši tvarka yra privaloma.

10Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Aliuminio linija“ 6930 Lt nesumokėtą rinkliavą už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis, 292,44 Lt netesybas (delspinigius) bei pareikšto reikalavimo ribose areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias jo banko sąskaitose, o jų nesant, areštuoti skolininkui priklausantį turtą. Apeliantas savo ieškinyje rėmėsi Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2006-10-25 nutartimi, kuria Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymu išsprętas ginčo pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ skundą atsakovui UAB „Verslo kraštas“ dėl nesumokėtos rinkliavos ir delsinigių išieškojimo, rūšinio teismingumo klausimas. Šioje nutartyje Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog keliamas ginčas pagal savo teisinę prigimtį yra ginčas dėl sutartinės prievolės netinkamo vykdymo, kuris nagrinėtinas berndrosios kompetencijos teisme (b.l. 4-5).

11Kaip matyti, ieškovas, kreipdamasis į bendrosios kompetencijso teismą su ieškiniu, rūšinio (dalykinio) teimingumo klausimo, kuris iš esmės (dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu) jau yra išspręstas minėta Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-10-25 nutartimi, nekvestionuoja, nekalba apie jį ir atskirajame skunde. Tačiau remdamasis tuo, kad rinkliavos nustatymas ir mokėjiams yra viešosios teisės reglamentavimo sritis, tvirtina, jog nagrinėjamam ginčui turi būti taikomos tiek civilinės, tiek ir administracinės teisės normos, būtent ABTĮ 40 str. 1 d. 5 p., nustatantis, jog žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl pareigūnų kreipimųsi dėl rinkliavų išieškojimo.

12Toks skundo argumentas nėra pagrįstas. Teismų įstatymo 12 str 2 d. yra įtvirtinta konstitucinė nuostata, jog Lietuvos Respublikos vientisą teismų sistemą sudaro bendrosios kompetencijos ir specializuoti (administraciniai) teismai. Iki 1999-05-01, kai pradėjo veikti administracinių teismų sistema, administracinis procesas buvo civilinio proceso sudedamoji dalis. Tačiau nuo nurodytos datos turime savarankiško administracino proceso, reglamentuojamo ABTĮ normomis, susiformavimą, juo labiau administracinė teisena nėra CPK reguliavimo dalykas. CPK normų reglamentuojama civilinio proceso teisė skirta civilinių materialiųjų subjektinių teisių, atsirandačių civilinės teisės pagrindu, tinkamam įgyvendinimui ir gynybai užtikrinti. Akivaizdu, jog yra glaudus ryšys ne tik tarp pačių civilinių ir administracinių ginčų, bet ir teisės šakų tarpusavio ryšys ir prigimties panašumas. Bendrosios kompetencijos teismų ir admininstracinių teismų kompetencija atribojama rūšinio teismingumo taisyklėmis, kurios yra imperatyvaus pobūdžio. Šių taisyklių turi laikytis tiek teismai, tiek ir ginčo šalys. Esant imperatyvioms rūšinio teismingumo taisyklėms, asmuo neturi pasirinkimo teisės, į kurį teismą kreiptis, tuo pačiu, kreipdamasis į konkrečios (bendrosios ar specialiosios) kompetencijos teismą, jis negali rinktis taikytinų proceso teisės normų ginčui spręsti. Asmuo privalo kreiptis į tą teimą, kuriam byla yra teisminga pagal rūšinio teismingumo taisykles, atitinkamai privalo laikytis to teismo procesinę veiklą reglamentuojančių proceso teisės normų.

13Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovas savo reikalavimą atsakovui sumokėti vietinę rinkliavą bei delspinigius kildina iš Transporto priemonių stovėjimo vietų rezervavimo sutarties Nr. RZ-223 bei papildomo susitarimo Nr.1 (b.l.6-8,9-10), nurodydamas, jog atsakovas liko jam skolingas pagal minėtą sutartį ir papildomą susitarimą nesumokėtos rinkliavos dalį (6930 Lt) bei sutarties 3.3 p. numatytas 0,03 % netesybas (292,44 Lt). Taigi šiuo atveju ieškovas, per teismą reikšdamas reikalavimą atsakovui dėl nesumokėtos rinkliavos ir netesybų, iš esmės prašo priteisti iš atsakovo 7222,44 Lt skolą su delspinigiais. Toks ginčas pagal savo teisinį pobūdį yra civilinis ginčas dėl sutartinės prievolės nevykdymo (CK 6.256 str.), ir yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme pagal CPK taisykles. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, apelianto prašymas nagrinėjamam ginčui taikyti tiek civilinės, tiek ir administracinės teisės normas atmetamas kaip teisiškai nepagrįstas.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo ieškinio pareiškimą (b.l. 1-3) ir patikrinęs jo atitiktį bendriesiems ir papildomiems formos ir turinio reikalavimams (CPK 111 str., 135 str.), teisingai konstatavo, jog ieškinys nėra apmokėtas reikiamo dydžio žyminiu mokesčiu ir dėl to pagrįstai nustatė ieškovui terminą žyminiam mokesčiui sumokėti (CPK 115 str. 2 d., 5 d.). Iš skundžiamos 2009-05-28 nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis kooperacijos principu (CPK 8 str.), nustatytų aplinkybių pagrindu tinkamai įgyvendino išaiškinimo pareigą: ieškovui įvardijo konkretų ieškinio trūkumą ir davė aiškius nurodymus, kokiu būdu nustatytas trūkumas turi būti pašalintas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo per teismą atsakovui reiškiamas reikalavimas 7222,44 Lt sumai yra turtinio pobūdžio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. turi sumokėti 217 Lt žyminį mokestį.

15CPK normų, nustatančių atleidimą nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str.), netinkamo taikymo klausimo apeliantas savo skunde nekelia, todėl teisėjų kolegija dėl to nepasisako. Tokiu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, yra paliekama nepakeista. Apeliantui, įgyvendinant CPK 7 str. įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, nustatytinas papildomas terminas apskųstoje nutartyje nurodytai pareigai įvykdyti.

16Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nustatyti ieškovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ terminą iki 2009-10-26 žyminiam mokesčiui sumokėti, įpareigojant tai patvirtinančius įrodymus pateikti apylinkės teismui.

Proceso dalyviai