Byla Ik-19-554/2013
Dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pranešėjas ir pirmininkas), Jolantos Medvedevienės ir Audriaus Grauželio,

2sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei ,

3dalyvaujant pareiškėjo – UAB „Borta“ atstovui advokatui Deiviui Valiuliui,

4atsakovų – VĮ Registrų centras, VĮ Registrų centras Kauno filialo atstovei Jurgitai Baltauskienei,

5trečiojo suinteresuoto asmens - Danske bankas A/S Lietuvos filialo atstovui advokatui Konradui Pabijanskui,

6trečiojo suinteresuoto asmens – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Eglei Stanaitytei,

7nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – BAB spaustuvės ,,Spindulys“ atstovo UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstovui,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Borta“ patikslintą skundą atsakovams VĮ Registrų centras, VĮ Registrų centras Kauno filialui dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

9Pareiškėjas 2012-10-02 patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

101) panaikinti 2012-06-25 VĮ Registrų centras Kauno filialo sprendimą Nr. (3.1.6)S-233;

112) panaikinti 2012-08-16 VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą Nr. 215;

123) įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašus apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) ir pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą.

13Pareiškėjas 2013-10-17 prašymu atsisakė reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašą apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą, trečiąjį patikslinto skundo reikalavimą išdėstydamas sekančiai: įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą turto, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašus apie pastato – gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą“ (III tomas, b.l. 65).

14Pareiškėjas patikslintame skunde (I tomas, b.l. 99-106) nurodė, taip pat pareiškėjo atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad dalies BAB spaustuvės „Spindulys" įmonės turto atžvilgiu egzistuoja klaidingi VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenys (jog konkretus, bankrutuojančiai įmonei priklausantis turtas - gamybinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), yra nugriautas, nors tai neatitinka faktinės situacijos), kurių pagrindu šis turtas nėra įtraukiamas į bankrutuojančios bendrovės turto masę ir nepardavinėjamas iš varžytinių, kaip tariamai neegzistuojantis. Tokiu būdu pažeidžiami pareiškėjo kaip BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditoriaus ir visų kitų kreditorių teisės bei viešasis interesas. Statinio (unikalus Nr. ( - )) savininko teises įgyvendinantis bankroto administratorius atsisakė kreiptis į VĮ Registrų centrą, tam, kad būtų panaikinti tikrovės neatitinkantys viešajame registre esantys įrašai apie minėto statinio nugriovimą. Siekdamas apginti savo ir kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus pareiškėjas kreipėsi su prašymu tiesiogiai į VĮ Registrų centro Kauno filialą, prašydamas panaikinti registre fiksuotus tikrovės neatitinkančius duomenis, tačiau prašymas buvo atmestas motyvuojant tuo, kad duomenys atitinka kadastrinių matavimų bylos įrašus ir buvo pasiūlyta kreiptis dėl naujų matavimų inicijavimo. Kreipusis su prašymu dėl naujų kadastrinių matavimų atlikimo, VĮ Registrų centro Kauno filialas ir vėl atsisakė patenkinti pareiškėjo prašymą motyvuojant tuo, kad pareiškėjas nėra statinio savininkas. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas bendrosios kompetencijos teismą paskirti pastato, unikalus Nr. ( - )konstrukcijų ekspertizę, ekspertizės išvadų pagrindu pripažinti nekilnojamojo turto objekto - žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) su statiniais, adresas ( - ), kadastrinių matavimų byloje Nr. 10842 esančius įrašus apie pastatų - unikalus Nr. ( - ) (pažymėjimas plane 2G4p) ir unikalus numeris ( - ) (pažymėjimas plane 7G4p) nugriovimą negaliojančiais. Teismas atsisakė ieškinį priimti, motyvuodamas tuo, kad buvo nesilaikyta išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Išnagrinėjęs UAB „Borta" dėl šios nutarties pateiktą atskirąjį skundą Kauno apygardos teismas nurodė, kad ginčas vadovaujantis ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. yra teismingas administraciniam teismui. Pareiškėjui, vėl kreipusis su prašymu išregistruoti tikrovės neatitinkančius duomenis tiesiogiai į VĮ Registrų centro Kauno filialą, pastarasis ir vėl prašymo netenkino. Viena iš priežasčių įvardindamas tai, kad UAB „Borta" nėra nekilnojamojo turto savininkas. Pareiškėjas pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, tačiau VĮ Registrų centro, kaip centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, Kauno filialo sprendimą paliko nepakeistu. Pareiškėjas, būdamas turto savininko BAB spaustuvė „Spindulys" kreditoriumi, yra laikytinas suinteresuotu asmeniu, turinčiu teisę kreiptis dėl neteisingų duomenų ištaisymo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 str. 2 d. prasme. Atsakovas netinkamai aiškino ir taikė Nekilnojamojo turto registro nuostatų 45 p. normas, nekilnojamojo daikto savininko teisė keisti, pildyti registro duomenis nepagrįstai buvo traktuota kaip prieštaraujanti ir panaikinanti kiekvieno suinteresuoto asmens teisės kreiptis ir prašyti Nekilnojamojo turto registro ištaisyti netikslius ir neteisingus duomenis. Atsakovas neatsižvelgė, jog šiuo atveju buvo prašoma tik panaikinti tikrovės neatitinkančius duomenis (kadastro žymą), todėl nepagrįstai rėmėsi teisės normomis, reglamentuojančiomis nekilnojamojo daikto duomenų, identifikuojančių savininkus, daiktinių teisių turėtojus, nuomininkus ir kt. keitimo tvarką, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą - prašymą pašalinti tikrovės neatitinkančius įrašus registre Nr. ( - ) atmesti. Ginčijamame sprendime VĮ Registrų centro Kauno filialas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo pateiktų oficialių viešojo administravimo subjektų išduotų dokumentų, liudijančių statinį 7G4p (unikalus Nr. ( - )) faktiškai stovint žemės sklype ( - ), teisinės reikšmės ir jų neanalizavo. Kadastro duomenų bylos duomenų teisingumas buvo tikrinamas tik formaliai. Tikrovės neatitinkantis įrašas nekilnojamojo turto registre egzistuoja vien žemės sklypo kadastrinius matavimus vykdžiusios matininkės (kuri yra atsakovo struktūrinio padalinio darbuotoja) kadastro duomenų byloje padaryto įrašo, pagrindu. Ir pats atsakovas, neginčydamas fakto, kad ginčo pastatas faktiškai nėra nugriautas, atsisakė panaikinti registre Nr. ( - )fiksuotus tikrovės neatitinkančius duomenis, motyvuodamas kadastro duomenų byla ir joje esančiu įrašu. Tokie atsakovo argumentai yra nepagrįsti, nes Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 9.6 p. nustatyta pareiga kadastro tvarkytojui užtikrinti, kad į kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys.

15Atsakovas - VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime į patikslintą skundą, taip pat atsakovų atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsakovas - VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b.l. 70-74) nurodė, taip pat atsakovų (ir VĮ Registrų centras) atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) 10.1 p. yra įregistruota kadastro žyma apie tai, kad nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą, - pastatas, 3G4p (7G4p), kurio unikalus Nr. ( - ), yra nugriautas. Juridinis šios kadastro žymos įregistravimo pagrindas buvo 2009-01-07 parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. 2009-01-07 atliekant kadastrinius matavimus, kadastrinių matavimų byloje buvo užfiksuota, kad nugriauti pastatai, kurių šifrai: 2G4p, 3G4p (buvęs 7G4p), 4Hlp (buvęs 6Hlp). Taip pat minėtame registre nuo 2008-06-27 yra įregistruota kadastro žyma - išduotas statybos leidimas nugriauti statinius (lB4p (unikalus Nr. ( - )), 7G4p (unikalus Nr. ( - ))). Kadastro žyma apie išduotą leidimą nugriauti statinius buvo įregistruota 2008-05-15 Kauno miesto savivaldybės administracijos leidimo Nr. 38-7 NG7-7 pagrindu. Šiame leidime buvo nurodyta, kad AB spaustuvei „Spindulys" leidžiama nugriauti administracinį pastatą lB4p (unikalus Nr. ( - )), gamybinį pastatą 2G4p (unikalus Nr. ( - )), siurblinę 6Hlp (( - )), gamybinį pastatą 7G4p (unikalus Nr. ( - )). Klaidingais duomenimis, Nekilnojamojo turto registro įstatymo prasme, laikomi tokie duomenys, kurie neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, taip pat padarytos techninės klaidos (paminėto įstatymo 33 str.). 2009-01-07 atliekant kadastrinius matavimus, kadastrinių matavimų byloje buvo užfiksuota, kad yra nugriauti pastatai, kurių šifrai 2G4p, 3G4p (buvęs 7G4p), 4Hlp (buvęs 6Hlp). Ši kadastro duomenų byla buvo pateikta kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Kadastro tvarkytojas išankstinės patikros metu nustatęs, kad pateikta duomenų byla atitinka Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 78.1 p. reikalavimus, 2009-01-14 suderino bylą ir nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. ( - )) įrašė kadastro žymą „Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą". Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 7 d. nustatyta, kad matininkas, parengęs įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus, pasirašydamas juose patvirtina, kad parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus, reikalavimus (analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir tuo metu galiojusioje Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 4 d.). Kadastro tvarkytojas, gavęs išankstinei patikrai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, niekuomet nevyksta į nekilnojamojo daikto(-ų) buvimo vietą ir netikrina, ar situacija vietoje atitinka kadastro duomenų byloje fiskuotus duomenis (tokios pareigos nenumato joks teisės aktas). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 2 d. numato, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti gali paduoti nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 str. 4 d. nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu. Tai reiškia, kad pareiškėjas neturi subjektinės teisės kreiptis dėl nekilnojamojo daikto duomenų įrašytų į nekilnojamojo turto kadastrą patikslinimo. Pareiškėjas tik kaip suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į registro tvarkytoją su prašymu dėl nekilnojamojo turto registro ar kadastro klaidingų duomenų ištaisymo. Tačiau akivaizdu, kad šiuo metu nekilnojamojo turto registre ir kadastre esantys duomenys visiškai atitinka dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys yra įrašyti ir nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo reikalavimus tenkinti.

17Tretysis suinteresuotas asmuo - BAB spaustuvė „Spindulys“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro“, atsiliepime į patikslintą skundą prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b.l. 95-96) nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotai turto (registro Nr. ( - )) daliai - pastatui - gamybiniam pastatui (unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane - 7G4p) 2009-01-07 nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos pagrindu registruota kadastro žyma "nugriautas". Kadastrinių žymų registravimo viešajame nekilnojamojo turto registre pagrindas yra vienintelis - kadastrinės bylos duomenys. Tam, kad būtų pakeista/panaikinta kadastrinė žyma, turi būti atlikti ir kadastrinių duomenų byloje užfiksuoti nauji/kitokie kadastriniai matavimai.

19Tretysis suinteresuotas asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į patikslintą skundą, taip pat trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Tretysis suinteresuotas asmuo - atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b.l. 131-133) nurodė, taip pat trečiojo suinteresuoto asmens atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad nėra teisinio pagrindo abejoti VĮ Registrų centro Kauno filialo atsiliepime nurodyta aplinkybe, kad 2009-01-07 atliekant kadastrinius matavimus, kadastrinių duomenų byloje buvo užfiksuota, jog nugriauti pastatai 2D4p, 3G4p (buvęs 7G4p), 4H1p (buvęs 6H1p). Registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie yra įrašyti. Šiuo atveju įrašyti kadastro duomenys atitinka kadastrinių duomenų byloje esančius duomenis, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti kadastro žymą apie ginčo pastatų sunaikinimą. Be to, pareiškėjui teisės aktai nenumato teisės kreiptis į kadastro tvarkytoją dėl kadastro duomenų pakeitimo. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 2 d. prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Pareiškėjo nurodyti dokumentai, kaip pagrindas pakeisti kadastro duomenis (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus raštai), nėra nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, todėl turi būti atliekami nauji kadastriniai matavimai ir jų pagrindu galima būtų pakeisti įrašus nekilnojamojo turto registre.

21Tretysis suinteresuotas asmuo - Danske bankas A/S Lietuvos filialas atsiliepime į patikslintą skundą, taip pat trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Tretysis suinteresuotas asmuo - atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b.l. 138-144) nurodė, taip pat trečiojo suinteresuoto asmens atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad duomenys Nekilnojamojo turto registre gali būti patikslinti ir ištaisyti dviem atvejais: kai nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba, kai įrašant duomenis į nekilnojamojo turto registrą yra padaromos techninės klaidos. Nekilnojamojo turto registre nugriautam pastatui 7G4p (unikalus Nr. ( - )) 2009-01-07 nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos pagrindu registruota kadastro žyma "nugriautas". Tai reiškia, kad VĮ Registrų centro registre esantys duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

23Administracinė byla dalyje dėl reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašą apie pastato - gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą nutrauktina, kitoje dalyje pareiškėjo patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

24Dėl reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašą apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą

25Pareiškėjas, sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau tekste - ABTĮ) 52 str., turi teisę atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjas, išreikšdamas savo valią, šia įstatymo suteikta teise pasinaudojo ir ją realizavo. Laikytina, kad atsisakymas nuo skundo reikalavimo įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia, todėl priimtinas. Administracinė byla dėl reikalavimo panaikinti reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašą apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 d. 3 p. pagrindu. Pareiškėjui ABTĮ 10 str. pagrindu taip pat tikslinga išaiškinti ABTĮ 102 str. 3 d. nuostatą – administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

26Dėl kitų pareiškėjo reikalavimų

27Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad AB spaustuvės „Spindulys“ vardu yra įregistruota nuosavybės teisė į pastatą (7G4p) – gamybinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) (nuosavybės teisių įregistravimo pagrindas – 1995-08-04 Finansų ministro įsakymas Nr. 86, 1999-10-22 Kauno miesto savivaldybės rejestro tarnybos įsakymas Nr. 766)(I tomas, b.l. 34-42). 2008-05-15 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyrius išdavė BAB „Spindulys“ Leidimą nugriauti statinį Nr. 38- 7NG7-7, kuriuo remiantis leidžiama nugriauti statinį 7G4p (unikalus Nr. ( - ))(I tomas, b.l. 75). 2009-01-07 buvo parengta nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, kurioje buvo užfiksuota, kad nugriauti pastatai, kurių šifrai 2G4p, 3G4p (buvęs 7G4p), 4H1p (buvęs 6H1p) (I tomas, b.l. 14-76). Minėtos kadastro duomenų bylos pagrindu Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) yra įregistruota kadastro žyma apie tai, kad nustatyti kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą, - t.y. pastatas 3G4p (7G4p)(unikalus nr. ( - )) yra nugriautas (I tomas, b.l. 41). Kauno apygardos teismo 2009-09-10 nutartimi AB spaustuvei „Spindulys“ buvo iškelta bankroto byla (I tomas, b.l. 22-23). Pareiškėjas, būdamas vienas iš BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių, 2012-06-13 kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą ir prašė nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. ( - ) atžvilgiu panaikinti tikrovės neatitinkančius įrašus apie pastato – gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) ir pastato – gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą (II tomas, b.l. 80-82). VĮ Registrų centro Kauno filialas 2021-06-25 sprendimu Nr. (3.1.6)S-233 pareiškėjo prašymo netenkino (II tomas, b.l. 8-9). Naudodamasis išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, pareiškėjas minėtą sprendimą 2012-07-16 skundu apskundė Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai (II tomas, b.l. 84-87), kuri 2012-08-16 sprendimu paliko galioti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012-06-25 sprendimą Nr. (3.1.6)S-2333 (II tomas, b.l. 3-5)

28Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovų VĮ Registrų centro Kauno filialo ir VĮ registrų centro sprendimuose išreikšto atsisakymo panaikinti kadastro žymą apie pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą.

29Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, nekilnojamojo turto registro statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. nustato, jog visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir CK 4.262 str.. Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 d. nuostatas nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre teisingumą ir apsaugą, ir, tuo pačiu, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

30Ginčo atveju pareiškėjas savo 2012-06-13 prašymu (II tomas, b.l. 80-82) iniciavo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. reglamentuotą procedūrą dėl netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo. Pareiškėjas savo poziciją grindžia tuo, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui - BAB spaustuvei „Spindulys“ priklausantis gamybinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), faktiškai nėra nugriautas, todėl Nekilnojamojo turto registro duomenys, konkrečiai – kadastro žyma apie tai, jog minėtas pastatas yra nugriautas, yra klaidingi.

31Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, jog teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba, kai nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Aiškindamas aptartas teisės nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad remiantis šiomis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis, duomenys nekilnojamojo turto registre gali būti patikslinti ir ištaisyti dviem atvejais: kai nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba, kai įrašant duomenis į nekilnojamojo turto registrą yra padaromos techninės klaidos (ABTĮ 13 str., 20 str., LVAT 2009-11-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1416/2009). Taigi, nagrinėjami pareiškėjo reikalavimai galėtų būti pripažinti pagrįstais tik tuo atveju, jei būtų pateikti įrodymai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys (kadastro žyma) apie tai, kad pastatas (unikalus Nr. ( - )) yra nugriautas, neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kad įrašant duomenis į nekilnojamojo turto registrą, buvo padarytos techninės klaidos. Kaip jau buvo paminėta, Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) kadastro žyma apie tai, kad nustatyti kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą, - t.y. pastatas 3G4p (7G4p)(unikalus Nr. ( - )) nugriautas yra įregistruota 2009-01-07 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pagrindu (I tomas, b.l. 14-76). Šioje byloje yra duomenys apie tai, kad pastatas – gamybinis pastatas 3G4p (buvęs 7G4p)(unikalus Nr. ( - )) yra nugriautas, todėl nėra pagrindo teigti, jog nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti (ABTĮ 57 str.).

32Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (toliau – Kadastro nuostatai), 9.9 p. reglamentuota, kad Kadastro tvarkytojo darbuotojai šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo arba jų įgaliotų asmenų (toliau vadinama – užsakovas) ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatančių asmenų, nurodytų šių Nuostatų 12 p., pageidavimu atlieka žemės sklypų plano arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinį patikrinimą. Kadastro nuostatų 78.2 p. nustatyta, kad jeigu Kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka šių Nuostatų 78.1 p. išdėstytas sąlygas, Kadastro tvarkytojas deda spaudą ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų byla buvo Kadastro tvarkytojo darbuotojų buvo patikrinta ir 2009-01-14 buvo suderinta (I tomas, b.l. 14). Spaudas apie minėtos kadastro duomenų bylos suderinimą patvirtina, jog ji atitiko Kadastro nuostatų 78.1 p. išdėstytas sąlygas. Kadastro nuostatai nenumato pareigos Kadastro tvarkytojo darbuotojams vykti į nekilnojamojo daikto buvimo vietą ir tikrinti ar faktinė situacija vietoje atitinka kadastro duomenų byloje fiksuotus duomenis. Be to, pažymėtina, jog aptariamos kadastro duomenų bylos parengimo ir suderinimo metu galiojusioje Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 4 d. (akto redakcija galiojusi nuo 2008-01-10 iki 2010-07-01) buvo nustatyta, kad matininkas ar matininkas - ekspertas, parengęs įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuotus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus, pasirašydamas juose patvirtina, kad parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus, reikalavimus (iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir šiuo metu galiojančio Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 7 d.).

33Teismas pabrėžia, kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis nustatoma pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistas ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo (LVAT 2007-03-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007). Kauno apygardos teismas 2013-05-03 nutartimi ir Lietuvos Apeliacinis teismas 2013-06-28 nutartyje civilinėje byloje (proceso Nr. 2-56-3-1297-2009-6) konstatavo, kad ginčo statinys nėra pilnai nugriautas, tačiau nagrinėjamos administracinės bylos apimtyje ši aplinkybė nėra teisiškai reikšminga. Konstatavus, jog Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) kadastro žyma apie tai, kad nustatyti kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą, - t.y. pastatas 3G4p (7G4p)(unikalus Nr. ( - )) yra nugriautas, atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti į nekilnojamojo turto registrą, - t.y. Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos Nr. 10842 duomenis, be to, byloje nesant įrodymų apie padarytas technines klaidas, ginčijami duomenys negali būti laikomi klaidingais duomenimis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. prasme (ABTĮ 57 str.). Taigi, nėra pagrindo tikslinti šiuos duomenis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. 1 d. pagrindu. Kaip jau buvo paminėta, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. numato, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste tai reiškia, kad duomenys (esantys įstatymų nustatytuose dokumentuose), kurių pagrindu buvo padarytas atitinkamas įrašas Nekilnojamojo turto registre, gali būti vertinami kitaip, negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą Nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymo nustatyta tvarka. Iš to darytina išvada, kad teritorinis registratorius, kaip viešojo administravimo subjektas, administracine tvarka negali keisti Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų, kitaip vertindamas tuos pačius duomenis, kurie buvo pagrindas padaryti įrašą Nekilnojamojo turto registre.

34Atsižvelgdamas į išdėstytas faktines bei teisiškai reikšmingas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog nėra teisinio pagrindo naikinti 2012-06-25 VĮ Registrų centras Kauno filialo sprendimą Nr. (3.1.6)S-233, 2012-08-16 VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą Nr. 215 bei įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašą apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą, todėl pareiškėjo skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

35Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87 str., 88 str. 1 p., 101 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

36Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre registro įrašu Nr. ( - ), atžvilgiu panaikinti įrašą apie pastato - gamybinio pastato (unikalus Nr. ( - )) nugriovimą nutraukti.

37Likusioje dalyje pareiškėjo UAB „Borta“ patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei ,... 3. dalyvaujant pareiškėjo – UAB „Borta“ atstovui advokatui Deiviui... 4. atsakovų – VĮ Registrų centras, VĮ Registrų centras Kauno filialo... 5. trečiojo suinteresuoto asmens - Danske bankas A/S Lietuvos filialo atstovui... 6. trečiojo suinteresuoto asmens – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 7. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – BAB spaustuvės ,,Spindulys“... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 9. Pareiškėjas 2012-10-02 patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 10. 1) panaikinti 2012-06-25 VĮ Registrų centras Kauno filialo sprendimą Nr.... 11. 2) panaikinti 2012-08-16 VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 12. 3) įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto, įregistruoto VĮ... 13. Pareiškėjas 2013-10-17 prašymu atsisakė reikalavimo įpareigoti VĮ... 14. Pareiškėjas patikslintame skunde (I tomas, b.l. 99-106) nurodė, taip pat... 15. Atsakovas - VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime į patikslintą... 16. Atsakovas - VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime į patikslintą... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo - BAB spaustuvė „Spindulys“, atstovaujamas... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas,... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo - atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas,... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo - Danske bankas A/S Lietuvos filialas atsiliepime... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo - atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas,... 23. Administracinė byla dalyje dėl reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras... 24. Dėl reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą turto,... 25. Pareiškėjas, sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 26. Dėl kitų pareiškėjo reikalavimų... 27. Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas... 28. Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovų VĮ Registrų centro... 29. Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir... 30. Ginčo atveju pareiškėjas savo 2012-06-13 prašymu (II tomas, b.l. 80-82)... 31. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog... 32. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos... 33. Teismas pabrėžia, kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti... 34. Atsižvelgdamas į išdėstytas faktines bei teisiškai reikšmingas... 35. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87... 36. Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centras... 37. Likusioje dalyje pareiškėjo UAB „Borta“ patikslintą skundą atmesti kaip... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...