Byla AS-143-216-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei ,,Lietuvos draudimas“ dėl nutarimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija ,,PZU Lietuva“ (toliau – pareiškėjas, UAB DK ,,PZU Lietuva“) 2011 m. sausio 17 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – atsakovas, Konkurencijos taryba) 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 2S-33, kiek jis taikomas UAB DK „PZU Lietuva“. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje administracinėje byloje sustabdyti Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 rezoliucinės dalies 3 punkto, kiek jis yra taikomas UAB DK „PZU Lietuva“, galiojimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad, sumokėjus Konkurencijos tarybos paskirtą 130 800 Lt

6baudą, būtų suvaržyti finansiniai srautai, ir dėl to jis patirtų nuostolių dėl būtinybės naudoti rezervines lėšas, nutraukti investicinius sandorius ir pan. Be to, administracinės bylos, susijusios su sudėtingais konkurencijos teisės ir draudžiamų susitarimų klausimais, nagrinėjimas gali užtrukti bent kelerius metus, ir tiek laiko būtų suvaržytos jo galimybės naudotis piniginėmis lėšomis. Negalėdamas naudotis apyvartinėmis lėšomis, patirtų nuostolių ir kitų neigiamų finansinių bei materialinių pasekmių, susijusių su jam paskirtų baudų išieškojimu, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Atsižvelgdamas į Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas, jog perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, teigė, kad negalėtų dalyvauti ir atitinkamuose viešuosiuose pirkimuose. Sukeltos nurodytos neigiamos pasekmės, pareiškėjo įsitikinimu, negalėtų būti panaikintos net ir patenkinus skundą bei pripažinus ginčijamą nutarimą negaliojančiu. Dėl nurodytų priežasčių, pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju yra tikslinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutarties dalimi patenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 rezoliucinės dalies 3.2 punkto galiojimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

9Teismas nurodė, kad ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal ABTĮ 92 straipsnį, skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Todėl svarbu nustatyti, ar nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą, galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo. Teismas nustatė, kad skundžiamo Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 3.2 punktu už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimą UAB DK „PZU Lietuva“ paskirta

10130 800 Lt bauda. Šio nutarimo 4 punktu UAB DK „PZU Lietuva“ įpareigota per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Įvertinęs bylos dokumentus bei pareiškėjo argumentus, teismas padarė išvadą, kad tuo atveju, jei išnagrinėjęs bylą dėl atsakovo nutarimo panaikinimo teismas priimtų palankų pareiškėjui sprendimą ir nebūtų sustabdytas ginčijama atsakovo nutarimo dalimi paskirtos baudos, kurios suma – 130 800 Lt, išieškojimas, tokia teisinė situacija reikštų, kad net ir palankaus teismo sprendimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį šiuo aspektu būtų apsunkintas, nes nurodytu laikotarpiu negalėdamas disponuoti 130 800 Lt dydžio apyvartinėmis lėšomis pareiškėjas patirtų nuostolių, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Teismas atsižvelgė ir į visuotinai žinomą aplinkybę – šiuo metu šalyje vyraujančią ekonominę krizę – bei jos pasekmes verslui. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmiausia turi būti galutinai išspręstas tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas, ir tik po to turi būti vykdomi skundžiamo atsakovo nutarimo rezoliucinės dalies 3.2, 4 punktuose nustatyti patvarkymai dėl pareiškėjui paskirtų baudų išieškojimo. Skundžiamo atsakovo nutarimo dalies, susijusios su baudų skyrimu pareiškėjui, vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius, nei laikinas atsakovo nutarimo nevykdymas. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiškos kategorijos bylose dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjant bylas, susijusias su konkurencijos teisiniais santykiais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS2-272/2006, 2008 m. sausio

1114 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-06/2008, 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-296/2008, 2009 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-354/2009 ir kt.). Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkintinas ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdytinas Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 3.2 punkto galiojimas (ABTĮ 71 str. 2 d. 3 p.).

12III.

13Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro jokio pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes jie yra nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis, įrodymais. Nei pareiškėjo argumentai, nei bylos medžiaga visiškai nepagrindžia būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, jog Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymas sukeltų jam didesnius neigiamus padarinius, nei sukeltų laikinas šio akto sustabdymas. Pareiškėjas pateikė tik hipotetinius samprotavimus ir spėjimus, kurie nėra patvirtinti jokiais įrodomąją galią turinčiais duomenimis. Paskirta bauda sudaro tik 0,07 procentų šios draudimo bendrovės bendrųjų metinių pajamų 2009 m., yra itin maža, nėra tokia griežta, lyginant su baudomis, kurios gali būti paskirtos. Pareiškėjo prašymas yra visiškai nepagrįstas.

152. Neigiami finansiniai padariniai nėra pagrindas stabdyti paskirtos baudos mokėjimą. Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra iš esmės tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga, taigi jų galiojimo sustabdymas yra galimas tik ypatingais ir išskirtiniais atvejais. Konkurencijos tarybos priimami nutarimai vienokiu ar kitokiu būdu sukelia tam tikras pasekmes ūkio subjektams, tačiau tai nereiškia, kad visais atvejais yra būtinybė stabdyti jų galiojimą. Teismas neteisingai įvertino suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Neigiamų finansinių pasekmių patyrimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo nelaikytinas objektyvia priežastimi, dėl kurios būtų pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjo prašymas grindžiamas tik hipotetinėmis aplinkybėmis dėl neigiamų padarinių, susijusių su finansine padėtimi. Panaikinus Konkurencijos tarybos nutarimą, pareiškėjo sumokėta bauda būtų grąžinta bendra nustatyta tvarka, ir tai nesukeltų jokių papildomų teisinių ginčų. Reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti neabejotinai patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais.

16Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

171. Netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. laikinai nesustabdant baudos mokėjimo, kiltų reali grėsmė, jog, teismui patenkinus skundą, iki ginčijamo nutarimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų ar apskritai taptų neįmanomas, kadangi jis patirtų nuostolių, negalėdamas naudotis apyvartinėmis lėšomis, kuriuos tektų išieškoti papildomų teisminių ginčų būdu, bei galiojant finansinei sankcijai už Konkurencijos įstatymo pažeidimą jo dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose būtų apribotas, dėl to patirtus nuostolius taip pat reikėtų įrodinėti teisminių ginčų būdu, o tikslius patirtus nuostolius būtų labai sunku įrodyti. Egzistuoja aiškus pagrindas reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti.

182. Sumokėjus baudą, būtų suvaržyti finansiniai srautai, ir dėl to jis patirtų nuostolių. Administracinės bylos, susijusios su sudėtingais konkurencijos teisės ir draudžiamų susitarimų klausimais, nagrinėjimas gali užtrukti bent kelerius metus, ir tiek laiko būtų suvaržytos jo galimybės naudotis piniginėmis lėšomis. Negalėdamas naudotis apyvartinėmis lėšomis, patirtų nuostolių, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius, nei laikinas jo nevykdymas. Tai, kad paskirtos baudos sumokėjimas būtų atidėtas iki įsiteisės teismo sprendimas, patvirtinantis baudą, nesumažintų Konkurencijos įstatymo nuostatų efektyvumo ir jokiu aspektu nepakenktų viešajam interesui. Tuo tarpu priešingu atveju jis neabejotinai patirtų nuostolių, o sugrąžinimas į pradinę padėtį būtų apsunkintas. Paskirta bauda yra didelė, todėl ir apribojimas ūkio subjektui naudotis tokia pinigų suma sukelia didesnę žalą.

193. Teismas nevertino argumentų dėl galimo UAB DK „PZU Lietuva“ dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose apribojimo tuo atveju, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų taikoma. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktu, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, todėl jis negalėtų dalyvauti ir atitinkamuose viešuosiuose pirkimuose, dėl to patirtų itin didelių nuostolių, be to, nepagrįstai būtų sumažintas konkurencijos veiksmingumas tokiuose konkursuose.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Lietuvos draudimas“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, AB ,,Lietuvos draudimas“) atsiliepimu į atskirąjį skundą nepalaiko atsakovo pozicijos.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi sustabdė Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 rezoliucinės dalies 3.1, 4 punktų galiojimą ir AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu. Konkurencijos taryba atskiruoju skundu yra apskundusi pirmosios instancijos teismo nutartį.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas tenkintinas. Pareiškėjas inicijuoja ginčą dėl administracinio akto – Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių ne gyvybės draudimo veikla, ir jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio

25ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ – dalies teisėtumo ir pagrįstumo bei prašo laikinai sustabdyti šio akto rezoliucinės dalies 3 punkto, kiek jis yra taikomas UAB DK „PZU Lietuva“, galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (T 1, b. l. 1–22). Konkurencijos tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2S-33 rezoliucinės dalies 3.2 punktu už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimą UAB DK „PZU Lietuva“ paskirta

26130 800 Lt piniginė bauda (T 1, b. l. 24–71).

27Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip.

28ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

29Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

30Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

31Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą (iš esmės, baudos sumokėjimas sąlygotų nuostolių atsiradimą, būtų apribotas dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose), negalima daryti išvados, kad yra pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti, jog, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, t. y. panaikinus skundžiamą aktą (jo dalį), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Įvertinus apeliacinės instancijos teismui pateiktus įrodymus, negalima teigti, jog paskirtos baudos sumokėjimas žymiai apsunkintų pareiškėjo finansinę padėtį, dėl kurios jam tektų keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, įmonės darbuotojais ir kt. Vadovaujantis teisės aktais sumokėta bauda būtų grąžinta. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas negali būti siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato perkančiosios organizacijos teisę nustatyti tam tikrą sąlygą pirkimo dokumentuose, o ne pareigą. Nustačius tokią sąlygą, ji tampa aktuali tik įsiteisėjus sprendimui paskirti ekonominę sankciją. Apskundus teismui tokį sprendimą, jo įsiteisėjimo diena siejama su teismo sprendimo įsiteisėjimo diena. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą.

32Pažymėtina, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių situacijų.

33Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi nepagrįstai nusprendė imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, todėl nutarties dalis naikintina, o pareiškėjo prašymas atmestinas (ABTĮ 151 str. 3 p.).

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą patenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. nutarties dalį panaikinti. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo atmesti.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija ,,PZU Lietuva“... 5. Pareiškėjas nurodė, kad, sumokėjus Konkurencijos tarybos paskirtą 130 800... 6. baudą, būtų suvaržyti finansiniai srautai, ir dėl to jis patirtų... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutarties... 9. Teismas nurodė, kad ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog nagrinėjant... 10. 130 800 Lt bauda. Šio nutarimo 4 punktu UAB DK „PZU Lietuva“ įpareigota... 11. 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-06/2008, 2008 m.... 12. III.... 13. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro jokio pagrindo taikyti reikalavimo... 15. 2. Neigiami finansiniai padariniai nėra pagrindas stabdyti paskirtos baudos... 16. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 17. 1. Netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. laikinai nesustabdant... 18. 2. Sumokėjus baudą, būtų suvaržyti finansiniai srautai, ir dėl to jis... 19. 3. Teismas nevertino argumentų dėl galimo UAB DK „PZU Lietuva“ dalyvavimo... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Lietuvos draudimas“... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas. Pareiškėjas inicijuoja ginčą dėl... 25. ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ –... 26. 130 800 Lt piniginė bauda (T 1, b. l. 24–71).... 27. Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundo padavimas... 28. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 29. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 30. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 31. Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas... 32. Pažymėtina, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo... 33. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 35. Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą... 36. Nutartis neskundžiama....