Byla A-1311-822/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti pensijos nepriemoką

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. T. Č. skundą atsakovams Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti pensijos nepriemoką.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Fondo valdyba, VSDFV) 2014 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. (6.5)I-1046 (b. l. 12–13); 2) įpareigoti išmokėti 9 434,40 Lt neišmokėtą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

5Nurodė, kad pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – ir VSDFV Marijampolės skyrius) sprendimu buvo paskirta 680,31 Lt valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija. Vėliau pareiškėjai buvo paskirta 705,93 Lt senatvės pensijos ir vėlesniu sprendimu 731,79 Lt senatvės pensija. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui (toliau – ir Laikinasis įstatymas) pareiškėjai senatvės pensija atitinkamai buvo perskaičiuota ir buvo paskirta 657,86 Lt, 680,31 Lt ir 702,96 Lt. Sumažinta senatvės pensija buvo mokama iki 2011 m. gruodžio mėn. Nesutikdama su pensijos mažinimu pareiškėja kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių, bei pasinaudodama išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka 2013 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į VSDFV. Atsakymus (b. l. 7–9 ir b. l. 10) į pareiškėjos skundą pateikė tik VSDFV Marijampolės skyrius. Tuo tarpu VSDFV 2014 m. vasario 3 d. atsakymą pateikė pavėluotai, nepranešus apie termino pratęsimą.

6Pareiškėja nesutinka su VSDFV sprendimo turiniu, nes mano, jog pensijos dydis buvo ribojamas pažeidžiant pareiškėjos nuosavybės teisę į uždirbtą senatvės pensiją. Pažymėjo, kad tai, kai buvo mokama sumažinta pensija dar nebuvo priimtas Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas, nepaneigia pareiškėjos teisės gauti neišmokėtos pensijos dalį. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažino Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį prieštaravimą Konstitucijai, pareiškėjai už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. priklausytų neišmokėtos senatvės pensijos dalis.

7Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Nurodė, kad įvertinus tai, kad pirmoji sumažinta pensija pagal Laikinojo įstatymo nuostatas pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., vadinasi, pareiškėja apie ne visą jai mokamą pensiją sužinojo dar 2010 m. sausio mėn., todėl nustatė, kad pareiškėja su 2013 m. gruodžio 19 d. skundu kreipdamasi į VSDFV praleido Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies (redakcija galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.) nustatytą trejų metų terminą VSDFV teritorinio skyriaus sprendimui apskųsti. Dėl šios priežasties buvo atsisakyta nagrinėti pareiškėjos skundą, kartu nurodant, kad jei iki 2014 m. vasario 18 d. pareiškėja pateiks termino praleidimą pagrindžiančias priežastis, pareiškėjos skundas būtų nagrinėjamas iš naujo. Tačiau pareiškėja į VSDFV papildomai nesikreipė. Pažymėjo, kad pareiškėjos skundo neišnagrinėjus privaloma ikiteismine ginčo tvarka, negali būti tenkinamas ir reikalavimas dėl įpareigojimo išmokėti neišmokėtą pensijos dalį. Apibendrindami nurodė, jog sumažinta pensija pareiškėjai, vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis buvo mokama pagrįstai.

9Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius nurodė, kad VSDFV sprendimas teisėtas ir pagrįstas, todėl šioje dalyje prašė skundą atmesti, dėl įpareigojimo išmokėti pensijos dalį – bylą nutraukti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu pareiškėjos E. T. Č. skundą tenkino. Panaikino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. (6.5)I-1046. Įpareigojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai E. T. Č. 9434,40 Lt (2732 Eur) dydžio negautą senatvės pensijos nepriemoką, susidariusią už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 31 d. dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo.

12Teismas nustatė, jog pirmoji dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo senatvės pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., todėl nuo šios datos skaičiuotinas terminas kreiptis į VSDFV, kaip privalomą ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, dėl senatvės pensijos mokėjimo.

13Taikydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje priimtoje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 suformuotas taisykles, nagrinėjamoje byloje teismas pažymėjo, kad pareiškėjos 2013 m. gruodžio 6 d. prašymas VSDFV Marijampolės skyriui dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad, kaip jau nustatyta, pareiškėja apie pensijos sumažinimą sužinojo dar 2010 m. sausio mėn., o į VSDFV Marijampolės skyrių kreipėsi 2013 m. gruodžio 6 d., pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn. Minėta, kad pareiškėja su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti į VSDFV nesikreipė. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad VSDFV (išankstinio tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo institucija) iš esmės turėjo pagrindą atsisakyti nagrinėti pareiškėjos paduotą skundą Taisyklių 20 ir 31 punktų pagrindu.

14Tačiau nors VSDFV 2014 m. vasario 3 d. sprendimu ir atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, kaip pateiktą praleidus 3 metų terminą skundui dėl VSDFV skyriaus sprendimo paduoti ir nustatė laikotarpį per kurį pareiškėja turėtų pateikti skundo praleidimą pagrindžiančius įrodymus, tačiau tuo pačiu sprendimu nurodė, kad Seimo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. XII-607 Vyriausybei pasiūlyta iki 2014 m. kovo 1 d. pateikti Seimui įstatymų projektus ir nustatyti tvarką, pagal kurią iš dalies 2014 metais bus kompensuojamos sumažintos valstybinės socialinio draudimo pensijos ir dideliu mastu sumažintos valstybinės pensijos, todėl priėmus ir įsigaliojus šiems teisės aktams, dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negauta pensijos dalis asmenims (tame tarpe ir pareiškėjai) bus kompensuojama šiame teisės akte nustatyta tvarka. Ši VSDFV 2014 m. vasario 3 d. sprendime išdėstyta nuostata suponuoja išvadą, kad VSDFV dėl ginčo esmės (neišmokėtos pensijos dalies grąžinimas) iš esmės išreiškė poziciją, t. y. iš šios sprendime išdėstytos nuostatos galima daryti išvadą, kad praleistą terminą pateisinančių įrodymų (priežasčių) pateikimas iki nustatyto termino, iš esmės reikšmės neturėtų, nes, kaip šiame sprendime nurodė VSDFV, įstatymų leidėjui priėmus atitinkamą teisinį reguliavimą, sumažintos pensijos bus kompensuojamos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad VSDFV dėl pensijos kompensavimo (ginčo esmė) 2014 m. vasario 3 d. sprendime savo argumentus išdėstė, todėl laikytina, kad ginčas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje buvo išspręstas (išnagrinėtas), vadinasi, nagrinėjamu atveju, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta. Tuo tarpu naujų termino praleidimą pagrindžiančių įrodymų teikimas, nagrinėjamo ginčo kontekste, nebūtų prasmingas, nes, tokiu būdu, pareiškėjos tariamai pažeistos teisės į dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo sumažintos pensijos dalį realiai negalėtų būti apgintos.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiamas VSDFV sprendimas teismo panaikintas dėl jo dviprasmiškumo (tuo pačiu sprendimu atsisakoma nagrinėti skundą, tačiau tuo pačiu sprendimu ir pasisakoma dėl ginčo esmės), taip iš dalies lemiant teisinio neapibrėžtumo situaciją. Šiuo aspektu papildomai pažymėta, kad nors VSDFV priimdama skundžiamą sprendimą ir neturėjo teisinio pagrindo elgtis kitaip, tačiau teisėtumo principui prieštarautų tokia situacija, kai administracinis sprendimas, kurio priėmimo teisinis pagrindas yra Konstitucijai prieštaraujanti įstatymo nuostata, ir kuris yra ginčijamas jam teisines pasekmes sukėlusio asmens, nebūtų pašalintas iš teisės sistemos. Šiuo atveju pareiškėjos teisių pažeidimas iš esmės kilo dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų, todėl yra pagrindas panaikinti VSDFV 2013 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. (6.5)I-1046.

16Iš VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. lapkričio 18 d. rašte pateiktos lentelės apie pareiškėjai priskaičiuotą ir išmokėtą valstybinio socialinio draudimo pensiją (b. 1. 7) nustatyta, kad dėl Konstitucijai prieštaraujančių įstatymo leidėjo nustatytų ribojimų (Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d.) pareiškėjai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 31 d. buvo neišmokėta 9434,40 Lt (suma gauta iš pagal Laikinojo įstatymo 6 str. perskaičiuotos pensijos dydžio atimant mokėtos pensijos dydį išmokėtą pagal Laikinojo įstatymo 8 str.) valstybinio socialinio draudimo pensijos dalis.

17Pagal Pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalį valstybines socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio 16 d. sprendime Nr. A146-38-2012 taip pat yra nurodęs, kad valstybinio socialinio draudimo pensijos yra priteisiamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atitinkamo skyriaus. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjai neteisėtai neišmokėtą valstybinės socialinės draudimo pensijos dalį turėtų išmokėti VSDFV Marijampolės skyrius.

18III.

19Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde prašo paminėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti.

20Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog ,,<...> Seimo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. XII-607 Vyriausybei pasiūlyta iki 2014 m. kovo 1 d. pateikti Seimui įstatymų projektus ir nustatyti tvarką, pagal kurią iš dalies 2014 metais bus kompensuojamos sumažintos valstybinės socialinio draudimo pensijos ir dideliu mastu sumažintos valstybinės pensijos, todėl priėmus ir įsigaliojus šiems teisės aktams dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negauta pensijos dalis asmenims bus kompensuojama šiame teisės akte nustatyta tvarka. Ši VSDFV 2014 m. vasario 3 d. sprendime Nr. (6.5)I-1046 išdėstyta nuostata suponuoja išvadą, kad VSDFV dėl ginčo esmės iš esmės išreiškė savo poziciją, t. y. kad praleistą terminą pateisinančių įrodymų (priežasčių) pateikimas iki nustatyto termino, iš esmės reikšmės neturi, nes, kaip šiame sprendime nurodė VSDFV, įstatymų leidėjui priėmus atitinkamą teisinį reguliavimą, sumažintos pensijos bus kompensuotos <...>“.

21Atsakovo vertinimu, būtent dėl šios pirmosios instancijos teismo padarytos klaidingos išvados, teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjos skundą. Fondo valdybos 2014 m. vasario 3 d. sprendime Nr. (6.5)I-1046 pateikta bendro pobūdžio informacija, kurią VSDFV privalėjo pateikti, vadovaudamasi gero administravimo principu.

22Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius atsiliepime palaiko VSDFV apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus. Prašo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apeliacinį skundą tenkinti, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Pareiškėja E. T. Č. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Remiasi savo skunde pirmosios instancijos teismui nurodytais argumentais bei sutinka su teismo sprendime padarytomis išvadomis. Pažymi, kad atsakovas nenurodo, kokias konkrečiai materialinės teisės normas pirmosios instancijos teismas pažeidė ar netinkamai pritaikė.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Pareiškėja siekia VSDFV Marijampolės skyriaus jai paskirtos ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-537 redakcija) nuostatas, sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos neišmokėtos dalies už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. atgavimo.

28Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjos nurodytas senatvės pensijos sumažinimas vyko VSDFV skyriui, kuris administravo teisinius santykius dėl šios pensijos pareiškėjai skyrimo ir mokėjimo, tiesiogiai taikant paminėtas Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurių taikymas buvo nutrauktas nuo 2012 m. sausio 1 d. Taip pat nekvestionuojama aplinkybė, kad taip sumažinta senatvės pensija pareiškėjai faktiškai buvo pradėta mokėti nuo 2010 m. sausio mėn.

29Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių dėl neišmokėtos pensijos dalies už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. apskaičiavimo. VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (10.1)S-19806 (b. l. 26) pateikė duomenis apie sumažintos pensijos dydį.

30Pareiškėja su 2013 m. gruodžio 6 d. prašymu (b. l. 43) kreipėsi VSDFV Marijampolės skyrių dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalies apskaičiavimo ir išmokėjimo. VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. gruodžio 12 d. raštu (b. l. 42) atsisakė pareiškėjai išmokėti pensijos nepriemoką. Pareiškėja prašydama išmokėti susidariusią pensijos nepriemoką, su 2013 m. gruodžio 19 d. skundu (b. l. 40) kreipėsi į VSDFV. VSDFV 2014 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. (6.5)I-1046 įpareigojo VSDFV Marijampolės skyrių panaikinti 2013 m. gruodžio 12 d. rašto dalį, kurioje skyrius nurodė, kad neturi teisinio pagrindo išmokėti pareiškėjai neišmokėtos pensijos dalį, taip pat išdėstė teisinį reglamentavimą, kurio pagrindu pareiškėjai buvo mažinta senatvės pensija bei remiantis Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų VSDFV direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131 31 punktu nurodė, kad atsisako nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl pensijos dalies priteisimo už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., kaip paduotą praleidus Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų skundo padavimo terminą, jei pareiškėja iki 2014 m. vasario 18 d. pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo priėmimo klausimas būtų sprendžiamas iš naujo. VSDFV kartu sprendime informavo, kad Seimo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. XII-607 Vyriausybei pasiūlyta iki 2014 m. kovo 1 d. pateikti Seimui įstatymų projektus ir nustatyti tvarką, pagal kurią iš dalies 2014 metais bus kompensuojamos sumažintos valstybinės socialinio draudimo pensijos ir dideliu mastu sumažintos valstybinės pensijos. Taip pat nurodė, kad priėmus ir įsigaliojus šiems teisės aktams, dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negauta pensijos dalis asmenims bus kompensuojama šiame teisės akte nustatyta tvarka. Pareiškėja su prašymu dėl termino atnaujinimo į VSDFV nesikreipė, o su skundu kreipėsi į teismą.

31Nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjos paminėtu laikotarpiu tariamai pažeistos teisės į visą jai paskirtą senatvės pensiją gynimo būdo tinkamumas ta prasme, ar pareiškėja, siekdama atgauti pensijos nepriemoką, laikėsi tokio pobūdžio ginčams teisės aktų nustatytos išsprendimo tvarkos.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus pobūdžio administracines bylas, suformulavo tokiose bylose taikytinų teisės normų aiškinimo taisykles, kuriomis turi būti vadovaujamasi ir šioje administracinėje byloje (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

33Tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio ginčo (dėl Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. pagrindu neišmokėtos pensijos dalies priteisimo) teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio 1 dalies nuostatos; kad šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka; kad šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taip pat buvo išaiškinta, kad aptariamoje Pensijų įstatymo 45 straipsnio dalyje nurodytas 3 metų sprendimų apskundimo terminas savo teisine prigimtimi yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje; kad šio termino eigos pradžia laikytina pirmosios sumažintos pensijos faktiško išmokėjimo (pervedimo į pensiją gaunančio asmens sąskaitą) diena, kai pensiją gaunantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo atžvilgiu priimtą (jo manymu, neteisėtą) sprendimą. Be to, aptariamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl neteisėto pensijos sumažinimo pensiją gaunantis asmuo kreipėsi ne tiesiogiai į VSDFV (kaip tai numatyta aptariamoje Pensijų įstatymo 45 str. 1 d.), o į VSDFV teritorinį skyrių, Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tokio kreipimosi į šį skyrių diena yra laikytina kreipimosi su skundu į VSDFV diena.

34Teisėjų kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje nagrinėjamai situacijai, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagrįstai ir teisingai nustatė, kad pareiškėjos 2013 m. gruodžio 6 d. prašymas pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Paduodama paminėtą prašymą (skundą) dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjai pirmą kartą buvo išmokėta (pervesta) Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažinta senatvės pensija.

35Pareiškėja nenurodė atsakovui VSDFV individualaus pobūdžio priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis, sprendžiant šio termino atnaujinimo klausimą. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose, nepagrįsta ir pareiškėjos pozicija, kad teisė reikalauti išmokėti pensiją atsirado tik Konstituciniam Teismui priėmus sprendimą dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prieštaravimo Konstitucijai. Visa tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas (išankstinio tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo institucija) turėjo pagrindą palikti pareiškėjos paduotą skundą nenagrinėtą, kaip tai yra numatyta Taisyklių 20 ir 31 punktuose.

36Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareiškėjos skundžiamo VSDFV sprendimo reikšmės nagrinėjamai bylai ta prasme, ar jame buvo išreikšta šios institucijos (Pensijų įstatymo 45 str. taikymo prasme išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos) pozicija ir valia dėl nagrinėjamo ginčo esmės. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiame sprendime atsakovo pozicija dėl pareiškėjos prašymo grąžinti ginčo nepriemoką nepagrįstumo nėra išreikšta. Sprendime nėra teiginių, leidžiančių daryti išvadą, kad atsakovas pasisakė iš esmės dėl pareiškėjos reikalavimo įpareigoti išmokėti neišmokėtą senatvės pensijos dalį, o teismas nenurodė, kokiomis aplinkybėmis remdamasis, padarė tokią išvadą. Pažymėtina, kad sprendime pateikta informacija apie numatomą ginčo santykių teisinį reguliavimą pagal savo pobūdį ir paskirtį negali būti pripažinta VSDFV pozicijos dėl ginčo esmės išreiškimu. Ji gali būti vertinama tik kaip VSDFV kaip viešojo administravimo subjektui taikytino gero administravimo principo, kuris suponuoja jo pareigą pateikti suinteresuotam asmeniui objektyvią ir teisingą informaciją jį dominančiu klausimu, vykdymu. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta ir neliko kliūčių bylą nagrinėti teisme.

37Apibendrindama padarytas išvadas, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė ir įvertino nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes. Todėl šis sprendimas kolegijos naikintinas, o pareiškėjos teismui paduotas skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

38Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą tenkinti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos E. T. Č. skundą atmesti.

41Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Valstybinio... 5. Nurodė, kad pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 6. Pareiškėja nesutinka su VSDFV sprendimo turiniu, nes mano, jog pensijos dydis... 7. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 8. Nurodė, kad įvertinus tai, kad pirmoji sumažinta pensija pagal Laikinojo... 9. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, jog pirmoji dėl Laikinojo įstatymo 8... 13. Taikydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d.... 14. Tačiau nors VSDFV 2014 m. vasario 3 d. sprendimu ir atsisakė nagrinėti... 15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiamas VSDFV sprendimas teismo... 16. Iš VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. lapkričio 18 d. rašte pateiktos... 17. Pagal Pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalį valstybines socialinio draudimo... 18. III.... 19. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 20. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog... 21. Atsakovo vertinimu, būtent dėl šios pirmosios instancijos teismo padarytos... 22. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 23. Pareiškėja E. T. Č. atsiliepime į apeliacinį skundą... 24. Remiasi savo skunde pirmosios instancijos teismui nurodytais argumentais bei... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Pareiškėja siekia VSDFV Marijampolės skyriaus jai paskirtos ir, pritaikant... 28. Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjos nurodytas... 29. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į... 30. Pareiškėja su 2013 m. gruodžio 6 d. prašymu (b. l. 43) kreipėsi VSDFV... 31. Nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjos paminėtu laikotarpiu tariamai... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus... 33. Tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos... 34. Teisėjų kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje... 35. Pareiškėja nenurodė atsakovui VSDFV individualaus pobūdžio priežasčių,... 36. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su... 37. Apibendrindama padarytas išvadas, kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 38. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140... 39. Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą... 41. Sprendimas neskundžiamas....