Byla 2A-699/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Straukai, atsakovo atstovui A. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-748-479/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ ieškinį atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys: Viešųjų pirkimų tarnyba, IĮ „Elektroomas“, UAB „Transmota“ ir UAB „Kauno švara“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 20 404,89 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2008 m. liepos 18 d. sprendimu buvo nutrauktos atviro konkurso „Kretingos miesto tvarkymo paslaugų viešasis pirkimas“ pirkimo procedūros. Šiame konkurse dalyvavo ieškovas. Nutraukti minėto viešojo konkurso procedūras atsakovą įpareigojo Viešųjų pirkimų tarnyba, nes atsakovas, nustatydamas viešojo konkurso sąlygas, dirbtinai ribojo konkurenciją ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Dėl atsakovo veiksmų, rengiant ir organizuojant viešąjį konkursą, ieškovas patyrė nuostolių. Pagal atsakovo reikalavimus ieškovas buvo priverstas rengti įvairius dokumentus, priimti į darbą papildomus darbuotojus, juos apmokyti, mokėti jiems atlyginimą, sudarinėti su draudikais draudimo sutartis, kreiptis į teisininkus dėl teisinės pagalbos ir pan., todėl patyrė 20 404,89 Lt išlaidų, kurias prašo pripažinti nuostoliais.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovui UAB „Raguvilė“ iš atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 1 253,35 Lt nuostolių ir 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad atsakovas 2008 m. liepos 18 d. nutarimu nutraukė viešojo konkurso „Kretingos miesto tvarkymo paslaugų viešasis pirkimas“ procedūras, tačiau nutarime nenurodytos priežastys, dėl kurių atsakovas priėmė šį nutarimą. Pagal CK 6.948 straipsnio 3 dalį, nutraukęs pirkimo procedūras, konkurso organizatorius privalo atlyginti konkurso dalyvio iki procedūrų nutraukimo turėtas išlaidas. Teismas nustatė, kad ieškovas, vykdydamas konkurso sąlygas, sumokėjo 17 Lt už duomenų gavimą iš VĮ Registrų centras, 20,35 Lt – už pažymos gavimą iš Vidaus reikalų ministerijos, 1 216 Lt už draudimo poliso išdavimą, todėl padarė išvadą, kad šios ieškovo išlaidos yra susijusios su dalyvavimu konkurse, todėl turi būti atlygintos. Pažymėjo, kad ieškovas pateikė duomenis, jog dėl dalyvavimo viešajame konkurse priėmė į darbą naujus darbuotojus ir jų apmokymui išleido 18 150 Lt. Teismas atsižvelgė į tai, kad pagal konkurso sąlygų 2.1.12 punkto reikalavimus konkurse galėjo dalyvauti įmonės, kurios pateikė šiame punkte nurodytus kvalifikacinius atestatus. Ieškovo manymu, konkurse nurodytų paslaugų teikimui nėra būtini konkurso sąlygų 2.1.12 punkte nurodytą kvalifikaciją turintys darbuotojai, tačiau teismas pažymėjo, kad ieškovas šių konkurso sąlygų įstatymo nustatyta tvarka neskundė. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagal konkurso sąlygų 2.1.12 punkto reikalavimus neprivalėjo įdarbinti naujus darbuotojus, o galėjo sudaryti rangos sutartis su reikiamus kvalifikacinius atestatus turinčiais asmenimis. Pažymėjo, kad analogišką išvadą padarė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Be to, ieškovo darbuotojams buvo suteikti kvalifikaciniai atestatai, kurių galiojimo terminas yra 5 metai, todėl, teismo vertinimu, ieškovas elgėsi atidžiai, išplėtė savo galimybes konkuruoti rinkoje, tačiau atsakovas šių lėšų neprivalo atlyginti. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad atsakovas nutraukė viešojo konkurso procedūras, nepriėmęs sprendimo, jog ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso reikalavimus, todėl pripažino, kad ši aplinkybė paneigia ieškovo teisę reikalauti visiško žalos atlyginimo (CK 6.251 str.).

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Raguvilė“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą pakeisti ir ieškinį patenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

61. Teismo išvada, kad atsakovo 2008 m. liepos 18 d. nutarime nėra nurodytos priežastys, dėl kurių atsakovas priėmė šį nutarimą, yra nepagrįsta. Šiame nutarime nurodyta, kad pagrindas nutraukti viešojo konkurso procedūras yra Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. raštas. Šiame rašte nurodomos priežastys, dėl kurių buvo nutrauktas viešasis konkursas, t. y. atsakovas, nustatydamas viešojo konkurso sąlygas, dirbtinai ribojo konkurenciją ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas bei neužtikrino viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo) laikymosi. Be to, atsakovas netinkamai, pažeisdamas įstatymo nuostatas, parengė viešojo konkurso sąlygas. Visi viešojo konkurso trūkumai išsamiai nurodyti Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. rašte.

72. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas nutraukė viešojo konkurso procedūras, nepriėmęs sprendimo, jog ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso reikalavus, todėl yra paneigiama ieškovo teisė reikalauti visiško žalos atlyginimo. Pagrindas nutraukti viešąjį konkursą buvo Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. raštas, kuriame nurodyti atsakovo padaryti pažeidimai. Pats atsakovas spendimą nutraukti viešąjį konkursą motyvuoja šiuo raštu, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad yra kitos aplinkybės, paneigiančios atsakovo kaltę ir sumažinančios ieškovo teisę reikalauti visiško žalos atlyginimo.

83. Ieškovo nurodytos naujų darbuotojų priėmimo ir jų apmokymo išlaidos yra tiesiogiai susijusios su atsakovo organizuotu konkursu ir šių išlaidų ieškovas nebūtų patyręs, jei atsakovas būtų tinkamai įgyvendinęs Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Dėl šių priežasčių ieškovas nesutinka su teismo išvada, kad lėšos darbuotojų kvalifikacijai pakelti negali būti pripažįstamos žala. Teismas sprendime nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba padarė išvadą, jog ieškovas neprivalėjo įdarbinti naujus darbuotojus, o galėjo sudaryti rangos sutartis su reikiamus kvalifikacinius atestatus turinčiais asmenimis. Tačiau tokios išvados Viešųjų pirkimų tarnyba 2008 m. liepos 16 d. rašte neteikė, todėl šis teismo argumentas yra nepagrįstas.

9Atsiliepimu į ieškovo UAB „Raguvilė“ apeliacinį skundą atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

101. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad ieškovo patirtos išlaidos (dėl naujų darbuotojų priėmimo ir jų apmokymo) yra tiesiogiai susijusios su atsakovo organizuotu konkursu ir šių išlaidų ieškovas nebūtų patyręs, jei atsakovas būtų tinamai įgyvendinęs Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. rašte yra įvardyti atsakovo pažeidimai, padaryti rengiant konkurso sąlygas, tačiau nė vienas šiame rašte nurodytas konkurso sąlygų trūkumas nesusijęs su ieškovo nurodytomis išlaidomis, kurias ieškovas traktuoja kaip nuostolius. CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę, tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Ūkio subjektai turi prisiimti su savo veikla susijusią ekonominę riziką. Konkurso atveju į šią ekonominę riziką patenka su pasiūlymo rengimu susijusios išlaidos, todėl tokias išlaidas padengia pati įmonė, kuri nusprendė dalyvauti procedūroje, nes dalyvavimas konkurse neužtikrina, kad jis bus laimėtas.

112. Viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos vykdant Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. rašte nurodytą įpareigojimą. Pagal tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalį, jeigu perkančioji organizacija turi atmesti visus pasiūlymus, ji privalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas 2008 m. birželio 17 d. raštu kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu duoti sutikimą atmesti abiejų dalyvių pasiūlymus, nes SĮ „Kretingos komunalininkas“ bei pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančių UAB „Raguvilė“, UAB „Transmota“, IĮ „Elekroomas“ ir UAB „Kauno švara“ pasiūlymuose buvo nurodyta neįprastai mažas elektros energijos 1 kw įkainis. Nė vienas iš konkurso dalyvių nesugebėjo to padaryti, todėl jų pasiūlymai turėjo būti atmesti.

123. Dėl išlaidų, kurios buvo patirtos dėl darbuotojų vykimo į mokymus, kurias apima ir darbuotojams sumokėtas darbo užmokestis už tą laiką, kai darbuotojai mokėsi, atkreiptinas dėmesys į Darbo kodekse įtvirtinta darbo sutarties sąvoką. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (DK 93 str.). Todėl darbdavys turi teisę pasirinkti darbuotoją, turintį jam reikalingą kvalifikaciją, taip pat darbdavio pareiga yra suteikti darbą ir mokėti darbo užmokestį. Be to, visi ieškovo teiginiai apie turėtas išlaidas nėra pagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais, t. y. dokumentais, liudijančiais, kad nurodytos pinigų sumos buvo išmokėtos. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, pateikdamas duomenys apie patirtas išlaidas darbuotojų mokymams, sudubliavo 5 060 Lt savo galimai patirtų išlaidų.

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Nenustačius CPK 329 straipsnyje įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų.

15Byloje nustatyta, kad atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija vykdė atvirą konkursą „Kretingos miesto tvarkymo paslaugų viešasis pirkimas“ (toliau - Konkursas) (t. 1, b. l. 40-58). Pasiūlymus pateikė du tiekėjai: ieškovas UAB „Raguvilė“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantis kartu su IĮ „Elektroomas“, UAB „Transmota“ ir UAB „Kauno švara“, bei SĮ „Kretingos komunalininkas“. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžių metu buvo išsamiai nagrinėjami pateikti pasiūlymai ir buvo pastebėta, kad abiejų konkurso dalyvių pateiktuose pasiūlymuose nurodytas elektros energijos suvartojimo įkainis už 1 kw yra neįprastas mažas. Kadangi abu konkurso dalyviai nepagrindė nurodytų neįprastai mažų elektros energijos suvartojimo įkainių už 1 kw, t. y. nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 39 straipsnio 3 dalimi, nusprendė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo atmesti minėtų dalyvių pateiktus pasiūlymus (t. 1, b. l. 141-142). Viešųjų pirkimų tarnyba, išnagrinėjusi Komisijos prašymą, nustačiusi VPĮ pažeidimus, vadovaudamasi VPĮ 8 straipsnio 3 dalies 4 punktu 2008 m. liepos 16 d. raštu įpareigojo atsakovą nutraukti Konkurso pirkimo procedūras (t. 1, b. l. 138-140). Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad Konkurso sąlygų 2.1.9. punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, jog tiekėjas privalo turėjo nuosavą techniką ir įrangą, dirbtinai riboja konkurenciją ir tuo pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas bei neužtikrina VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų laikymosi, be to, Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė eilę kitų formalių Konkurso sąlygų trūkumų. Vadovaudamasis minėtu Viešųjų pirkimų tarnybos raštu, atsakovas 2008 m. liepos 23 d. pranešimu nutraukė Konkurso pirkimo procedūras.

16Ieškovas dėl dalyvavimo atsakovo vykdomame Konkurse turėjo išlaidų, kurias sudaro išlaidos už: duomenų iš registrų gavimą; draudimo polisų išdavimą, naujų darbuotojų priėmimą ir jų apmokymą, teisinę pagalbą. Kadangi atsakovas Konkurso pirkimo procedūras nutraukė, ieškovas šias išlaidas prašė pripažinti jo patirtais nuostoliais. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo išlaidos už duomenų iš registrų gavimą, draudimo poliso išdavimą yra susijusios su ieškovo dalyvavimu konkurse, todėl šias išlaidas pripažino ieškovo patirtais nuostoliais. Ieškovo turėtas išlaidas naujų darbuotojų priėmimui ir jų apmokymui pirmosios instancijos teismas nepripažino ieškovo patirtais nuostoliais. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

17Atsakovo vykdomo Konkurso sąlygų 2.1.12. punkte nurodytas reikalavimas tiekėjams turėti atestuotus specialistus tam tikriems darbams atlikti. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008 m. liepos 16 d. rašte pastabų dėl šio punkto neturėjo, be to, ieškovas šio punkto nuostatų neginčijo VPĮ nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal minėto punkto sąlygas ieškovas neprivalėjo priimti naujus darbuotojus ir juos apmokyti. Ieškovas, žinodamas, kad neturi Konkurso sąlygų 2.1.12. punkte nurodytų atestuotų darbuotojų, tačiau norėdamas dalyvauti Konkurse, dėl to priimdamas į darbą naujus darbuotojus ir juos apmokydamas, veikė savo rizika. Nes tiekėjai, pateikdami savo pasiūlymus, dar nežino, ar laimės paskelbtą konkursą. Ieškovas, dalyvaudamas Konkurse ir siekdamas jį laimėti, iš esmės turėjo tikslą plėtoti savo verslą, t. y. atlikdamas Konkurso sąlygose numatytas paslaugas, gauti pelną. Teisėjų kolegija pažymi, kad bet kokio verslo (veiklos) plėtojimas yra verslininko pasirinkimas ir jo rizika. Jeigu ieškovo turimi resursai (darbuotojų skaičius, jų kvalifikacija) neleidžia jam dalyvauti Konkurse, pats atsakovas savo rizika sprendžia, ar jam tikslinga priimti naujus darbuotojus ir juos apmokyti, ir tokiu būdu užtikrinti atitikimą Konkurso sąlygų reikalavimams, o gal jungtinės veiklos pagrindu ieškoti kitų partnerių, kurie turi Konkursą sąlygas atitinkančius darbuotojus, ir kartu su jais dalyvauti Konkurse arba kitais būdais patvirtinti savo atitikimą Konkurso sąlygų 2.1.12. punkto reikalavimui.

18Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nepriteisė ieškovui 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Ieškovas šias išlaidas grindžia advokato Laimono Straukos 2008 m. rugpjūčio 26 d. sąskaita už teisines paslaugas (t. 1, b. l. 39). Atkreiptinas dėmesys, kad šioje sąskaitoje nurodytas teisinių paslaugų pobūdis – honoraras už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą civilinėje byloje Klaipėdos apygardos teisme su Kretingos rajono savivaldybės administracija. Tačiau ieškovas 2008 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl atsakovo sprendimo nutraukti konkursą pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartimi minėta byla buvo nutraukta, ieškovui atsisakius ieškinio (civilinės bylos Nr. 2-329-159/2009 l. 164-165). Todėl teisėjų kolegijos įsitikinimu, 1 000 Lt dydžio išlaidos už teisinę pagalbą ieškovo buvo patirtos ne dalyvaujant Konkurse.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais pagrindo nėra.

20Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo valstybei priteistinos 6,75 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (t. 2, b. l. 60, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“ (į. k. 161735535) valstybei 6,75 Lt (šešis litus, 75 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Raguvilė“ prašo Klaipėdos apygardos... 6. 1. Teismo išvada, kad atsakovo 2008 m. liepos 18 d. nutarime nėra nurodytos... 7. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas nutraukė viešojo konkurso... 8. 3. Ieškovo nurodytos naujų darbuotojų priėmimo ir jų apmokymo išlaidos... 9. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Raguvilė“ apeliacinį skundą atsakovas... 10. 1. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad ieškovo patirtos išlaidos... 11. 2. Viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos vykdant Viešųjų pirkimų... 12. 3. Dėl išlaidų, kurios buvo patirtos dėl darbuotojų vykimo į mokymus,... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija... 16. Ieškovas dėl dalyvavimo atsakovo vykdomame Konkurse turėjo išlaidų, kurias... 17. Atsakovo vykdomo Konkurso sąlygų 2.1.12. punkte nurodytas reikalavimas... 18. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nepriteisė ieškovui 1 000... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo valstybei priteistinos 6,75... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Raguvilė“ (į. k. 161735535) valstybei 6,75 Lt...