Byla II-1562-281/2007
Dėl administracinės nuobaudos pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Jolantai Tumasaitei, dalyvaujant institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovėms Vilitai Juzėnei bei Živilei Trinkūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo I. L. skundą dėl administracinės nuobaudos pakeitimo,

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros (toliau – Agentūra) 2007-03-29 nutarimu Nr.VR-14.1-116 AM001329 I. L. pagal LR ATPK 51 12 str. 4d. paskirta administracinė nuobauda – 800 Lt bauda.

32007-03-27 Agentūra nustatė, kad UAB “Nikvira” (toliau – Bendrovė), kurios ( - ) yra I. L. laiku, t.y. iki 2007-03-01, nepateikė į vidaus rinką apskaitos ataskaitos už 2006 metus. Minėtais veiksmais buvo pažeisti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 26 punkto reikalavimai.

4Skundu teismui I. L. prašė Agentūros 2007-03-27 nutarimą pakeiti bei paskirti švelnesnę įstatymo nustatytą nuobaudą – įspėjimą.

5Pagrįsdama savo reikalavimą I. L. skunde paaiškina, kad dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi, tačiau ataskaitos laiku nepateikusi dėl susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių. Augina mažametį sūnų, kuris dažnai serga. Jis sirgo ir nuo 2007-01-22 iki 2007-02-02 bei nuo 2007-02-12 iki 2007-02-23. Minėtais laikotarpiais ji turėjo nedarbingumo pažymėjimą, todėl susikaupė labai daug darbų, kurių fiziškai laiku atlikti nespėjo.

6Dėl paskirtos didelės administracinės nuobaudos, kuri beveik siekia gaunamą atlyginimą, nukentės nepilnamečių vaikų pasiruošimas egzaminams, bei turtiniai interesai. Pažeidimas padarytas nepiktybiškai, o dėl didelio darbo krūvio.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta (administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.1.12), nutarimas (b.1.26), paties administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai (b.l. 2)), kad I. L., būdama UAB „Nikvira“ ( - ) nepateikė Agentūrai iki 2007-03-01 į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos už 2006 metus, ir minėtais veiksmais padarė LR ATPK 5112 str. 4 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą.

9LR aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) (redakcijos, įsigaliojusios nuo 2007-01-10) 27 p. sakoma, kad Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas teikia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą iki kiekvienų metų kovo 1 d.

10LR ATPK 5112 str. 4 d. sakoma, kad vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

11Nors skundžiamame nutarime nurodoma, kad I. L. pažeidė Taisyklių 26 p., tai vertintina kaip rašytinio pobūdžio klaida, neturinti įtakos nei įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui. Iš skundo nurodytų argumentų pareiškėja suprato kuo yra kaltinama, tinkamai pasinaudojo savo teise skųsti Agentūros 2007-03-29 nutarimą.

12I. L. skunde teismui nurodė, kad dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, savo kaltę pripažįsta ir tai laikytina jos administracinę atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

13I. L. šeimoje auga du nepilnamečiai vaikai, jos darbo užmokestis yra nedidelis (b.l. 3-5).

14Byloje esančios nedarbingumo pažymėjimo šaknelės patvirtina, tas I. L. nurodytas aplinkybes, jog nuo 2007-01-22 iki 2007-02-02 bei nuo 2007-02-12 iki 2007-02-23 ji nedirbo dėl ligonio slaugymo (b.l. 6).Vertinama, kad ilgas slaugos laikas prieš pat termino pasibaigimą ataskaitai pateikti objektyviai trukdė I. L. laiku pateikti dokumentus Agentūrai.

15Įvertinus padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, tai, kad yra atsakomybę lengvinanti ir nėra sunkinančių aplinkybių, atsižvelgiant į pareiškėjos argumentus dėl nuobaudos pakeitimo, jos turtinę padėtį bei šeimoje augančių vaikų interesus, daroma išvada, jog vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais yra pagrindas taikyti LR ATPK 301 str. nuostatas ir skirti mažesnę nei numatyta įstatyme už pažeidimą nuobaudą.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87str.str., 124str. 1d. 5p.

Nutarė

17Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūros 2006-03-29 nutarimą Nr.14.1-214, kuriuo I. L. pagal LR ATPK 51 12 str. 4d. paskirta administracinė nuobauda – 800 Lt bauda, paskiriant švelnesnę administracinę nuobaudą -100 Lt baudą.

18Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai