Byla I-3239-171/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Irenos Paulauskienės, teisėjų Rasos Ragulskytės Markovienės ir Alvydo Barkausko, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjams V. J., L. Ž., V. B., D. K., S. B., G. P., pareiškėjo V. J. atstovams advokatams Kęstučiui Virbickui ir Andriui Chudenkovui, atsakovės atstovei Anželikai Bakutytei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P., V. J. skundą atsakovei Zarasų rajono savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo byloje Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundais (I t. b. l. 3-9, II t. b. l. 90-94) ir patikslintu skundu (II t. b. l. 86-89), kuriuose prašo panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimo Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ dalį, numatančią reorganizuoti jungimo būdu Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Baibių pradinio ugdymo skyrių.

5Pareiškėjai N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P. (I t. b. l. 3-9) taip pat prašo panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimo Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ iš dalies, dalyje dėl Baibių pagrindinės mokyklos pertvarkos pagal patvirtintą mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano 7 dalį.

6Pareiškėjai nurodė, kad atsakovė 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“, kuriuo nutarė pakeisti 2005-05-27 sprendimo Nr. T-115 priedą ir, kurio 7 punkte yra numatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje atliekamas vidaus pertvarkymas ir reorganizacija. Nuo 2008-09-01 nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas. Nuo 2008-09-01 mokykla tampa Degučių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi. Mokiniai, baigę 4 klases mokslą tęsia Degučių arba Antalieptės pagrindinėse mokyklose. Mokiniai vežami Geltonuoju autobusu.

72007 m. lapkričio 12 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštu Nr. Š2-(29/15)-514 nurodė, kad mokyklų vidaus struktūrą 2008-2012 metais siūloma pertvarkyti vadovaujantis tokiomis nuostatomis: 1. pagrindinė mokykla pertvarkoma į pagrindinės, vidurinės ar gimnazijos pradinio ugdymo skyrių, jei mokyklos 5-8 klasėse mokosi mažiau kaip 25 mokiniai (gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje), 1-4 klasėse – mažiau kaip 20 mokinių (gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje), ir jei artimiausia mokykla, vykdant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, yra ne toliau kaip 15 km nuo vaikų gyvenamosios vietos; 2. netoli Zarasų miesto paliekama viena mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programos pirmąją dalį, kurioje galėtų mokytis mokiniai, sunkiai dėl psichologinių ar drausmės priežasčių besiintegruojantys į Zarasų miesto mokyklose esančias dideles klases, neatsižvelgiant į 1 punktą; 3. vidurinė mokykla, turinti ne daugiau kaip po du kiekvienos klasės komplektus, neteikiama vidurinio ugdymo programos vykdymo akreditacijai ir iki 2012-09-01 reorganizuojama į pagrindinę; 4. mokyklos pradinio ugdymo skyrius likviduojamas, esant mažiau kaip 10 mokinių, jei artimiausia priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą vykdanti mokykla yra ne toliau kaip 10 km nuo vaiko gyvenamosios vietos; 5. kiekvienoje seniūnijoje (seniūnijos centre) paliekama mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas.

8Pareiškėjai taip pat nurodė, kad 2008-03-07 Zarasų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-48 Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių Šmukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“. Šio dokumento priėmimu Zarasų rajono savivaldybėje pradėta bendrojo lavinimo mokyklų tinklo reorganizavimo procedūra. Ši procedūra yra ypač aktuali visai Zarasų rajono švietimo įstaigų bendruomenei, o ypač Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenei, kadangi jos rezultatai sietini su mokinių ugdymo kokybės bei prieinamumo pokyčiais, pedagogų darbo sąlygų pasikeitimu. Nepaisant bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos problematikos aktualumo, vykdant šią procedūrą buvo padaryta teisės aktų pažeidimų, dėl to bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos Zarasų rajone klausimus reglamentuojantys teisės aktai toje dalyje, kurioje jie reglamentuoja Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimą, pripažintini neteisėtais.

9Pareiškėjai pažymėjo, kad skundžiamuose sprendimuose nėra nurodomos faktinės aplinkybės, kurios buvo pagrindu priimti skundžiamus sprendimus.

10Zarasų rajono savivaldybės administracija neatsižvelgė į vietos bendruomenės poreikius, ir interesus ir teisę pasirinkti mokymosi įstaigą, tuo buvo pažeistas LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, įtvirtinanti bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principą.

11Pareiškėjai mano, kad buvo pažeistas ir LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas veiklos skaidrumo principas. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimas Nr. T-115, kuriuo buvo patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka iki 2012 m. Šio sprendimo priedo 5 dalis numatė, kad Baibių pagrindinė mokykla išlieka atlikus vidaus struktūros pertvarkymus, paliekant priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir numatyta, kad mokiniai, baigę 8 klases, mokymąsi tęs Zarasų Ąžuolo gimnazijoje. Todėl pareiškėjai mano, kad turėjo teisėtą lūkestį, kad galės savo vaikus leisti į artimiausią Baibių mokyklą iki 2012 m.

12Pareiškėjai nurodo, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2007-11-12 rašte patvirtino, kad į Baibių pagrindinę mokyklą nėra vežamas nei vienas vaikas iš kitos seniūnijos, kuri nėra priskirta šios mokyklos aptarnavimo teritorijai, tuo tarpu Degučių pagrindinė mokykla atsiveža net 38 procentus visų vaikų. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2008-02-15 rašte taip pat nurodoma, kad piniginių lėšų trūksta ne tik Baibių pagrindinės mokyklos mokytojų atlyginimams, bet ir daugumos mokyklų mokytojams išmokėti darbo užmokestį.

13Pareiškėjai mano, kad priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeistas LR vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 8 punkte įtvirtintas sprendimų teisėtumo principas. LR švietimo įstatymo 54 straipsnis reglamentuoja švietimo planavimą, šio straipsnio 6 dalis nustato, kad savivaldybės strateginiam švietimo planui pritaria savivaldybės švietimo taryba, kuri nėra nei apsvarsčiusi, nei pritarusi Zarasų rajono mokyklų pertvarkai.

14Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus aiškinamasis raštas tarybai patvirtina, kad sujungus Baibių ir Degučių pagrindines mokyklas bus atleidžiami mažiausiai 7 mokytojai.

15Baibių pagrindinėje mokykloje yra darbuotojų profesinės sąjungos skyrius. Vadovaujantis LR darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalies imperatyviomis nuostatomis, būtina surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais, t. y., su Baibių pagrindinėje mokykloje veikiančia mokytojų profesine sąjunga, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių. Tokios konsultacijos surengtos nebuvo, darbuotojų atstovai apie numatomus pertvarkymus nebuvo informuoti.

16LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės taryba bendrojo lavinimo mokyklas reorganizuoja pagal LR Vyriausybės nustatytus kriterijus. Baigtinį kriterijų sąrašą, kuriais vadovaujantis gali būti reorganizuojamos bendrojo lavinimo mokyklos, LR vyriausybė patvirtino 2004-06-14 nutarimu Nr. 746.

17Pareiškėjai nurodo, kad 2007-11-12 Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus aiškinamajame rašte nurodytas kriterijus – akreditacija – nepatenka į LR vyriausybės nutarimu patvirtintų kriterijų sąrašą.

18Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2008-02-15 rašte Š2-(29.15)-65 nurodoma, kad mokyklų pertvarkos atliekamos „siekiant geresnės ugdymo kokybės bei veiksmingesnio išteklių paskirstymo, tokio kriterijaus LR Vyriausybės patvirtintame sąraše taip pat nėra.

19Pareiškėjai pažymi, kad atsakovei teikiamuose raštuose nepagrįstai nurodoma, kad pagrindas reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą yra nepakankami šios mokyklos mokinių mokymosi rezultatai ir tai negali būti pagrindas reorganizuoti mokyklą.

20Pareiškėjas V. J. papildomai nurodė, kad LR viešojo administravimo įstatymo 7 str. 1 d., be kita ko, nustato, kad viešojo administravimo institucijos dėl administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais ir turinčių svarbią reikšmę didelei gyventojų bendruomenės daliai, turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų visuomeninių organizacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais). Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo institucija, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

21Pareiškėjas pažymėjo, kad priimant sprendimą dėl mokyklų reorganizavimo, susijusio su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, nebuvo tartasi (konsultuotasi) su šios mokyklos, mokytojų, mokinių, jų tėvų interesams atstovaujančiomis organizacijomis, organais, kaip to reikalauja LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis.

22Šis Savivaldybės tarybos sprendimas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos visuomenei yra labai svarbus, todėl Savivaldybė, prieš priimdama 2008-03-07 sprendimą Nr.T-48, turintį svarbią reikšmę šios mokyklos bendruomenei, privalėjo tartis Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs dėl LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio taikymo (LVAT 2006-05-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-953/2006): pagal Švietimo įstatymo 62 straipsnio 3 dalį, mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Atstovavimo vietos bendruomenei požiūriu Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies taikymo prasme mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) taryba yra ta visuomeninė organizacija, su kuria atsakovas privalėjo konsultuotis, priimdamas ginčo sprendimą (pagal Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dali viešojo administravimo institucijos dėl administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais ir turinčių svarbią reikšmę didelei gyventojų bendruomenės daliai, turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų, visuomeninių organizacijų, kitų ne vyriausybinių organizacijų atstovais). Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo institucija, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad priimdamas ginčo sprendimą (prieš jo priėmimą) atsakovas vienokiu ar kitokiu iš Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatytų būdu konsultavosi šiuo klausimu su mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) taryba.

24Mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) direktoriaus dalyvavimas ginčo sprendimo priėmimo stadijose negali atstoti minėto konsultavimosi, nes mokyklos administracija, skirtingai nuo mokyklos tarybos, neturi bendruomenės atstovavimo funkcijų. Priimdamas ginčo sprendimą atsakovė pažeidė LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatytą aiministracinio reglamentavimo sprendimo priėmimo procedūrą. Tuo buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Tai yra pagrindas pripažinti skundžiamą sprendimą (jo atitinkamą dalį) neteisėtu ir j į panaikinti (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).

25Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika šiuo klausimu, priimdama ginčo aktą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nesikonsultavo su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomene, neatsiklausė jos nuomonės apie numatomą mokyklos reorganizavimą, todėl pažeidė LR administracinių bylų teisenos įstatymo 7 str., todėl pareiškėjo manymu, 2008-03-07 Zarasų rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas turi būti naikinamas.

26Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimas dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir 2005-05-27 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-115 Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo iš esmės skiriasi: savivaldybės tarybai priėmus 2008-03-07 sprendimą Nr. T-27, kuriuo buvo pakeistas Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, Zarasų rajono Baibių pagrindinėje mokykloje, ją reorganizavus, šios mokyklos nebeliktų (Zarasą rajono Baibių pagrindinė mokykla būtų prijungta prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir joje įsteigtas Baibių pradinio ugdymo skyrius), kai tuo tarpu savivaldybės taryba, 2005-05-27 sprendimu Nr. 1-115 tvirtindama Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 bendrąjį planą, buvo numačiusi Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą pertvarkyti ir joje vykdyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Šie Savivaldybės tarybos sprendimų skirtumai Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenei yra labai svarbūs, todėl Savivaldybė, prieš priimdama 2008-03-07 sprendimą Nr. T-48, turintį svarbią reikšmę šios mokyklos bendruomenei, privalėjo tartis LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka.

272008-03-07 Zarasų rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas Nr. T-48 „Dėl Zarasų rajono Baibių, Lupenkos, Samanių, Šniukštų pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ taip pat prieštarauja Švietimo įstatymo 60 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., kadangi mokyklų reorganizavimas atliekamas vienasmeniškai, visiškai neatsižvelgus į bendruomenės interesus, į ją net nesikreipus dėl nuomonės išreiškimo.

28Pareiškėjas mano, kad ginčijamas atsakovė sprendimas prieštarauja švietimo įstaigų tinklo pertvarkos tikslams ir uždaviniams, numatytiems Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1999-02-04 įsakyme Nr. 150 Dėl bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių 4-5 punktams, Lietuvos Respublikos Seimo 2006-06-15 rezoliucijos Dėl Lietuvos švietimo politikos įgyvendinimo, kuria rekomenduota Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti rezoliucijoje išdėstytus prioritetus, 7 ir 8 punktams.

29Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė skunde nurodytus argumentus (II1t. b. l. 18-21).

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Baibių pagrindinė mokykla skundą palaikė ir prašė jį tenkinti(b.l. 18-21).

31Atsakovė su pareiškėjų skundais nesutinka ir prašo juos atmesti. Atsiliepimuose (I t. b. l. 116-124, II t. b. l. 132-134) nurodė, kad priimti sprendimai: 2008-03-07 sprendimas Nr. T-27 ir 2008-03-07 sprendimas Nr. T-48 atitinka teisės akto reikalavimus, numatytus LR įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 5-12 straipsniuose, LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

32Atsakovė nurodė, kad 2008-03-07 sprendimas Nr. T-27 buvo pakeistas vadovaujantis juridinės technikos taisyklėmis, atitinka teisės akto reikalavimus ir yra teisėtas.

33Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimo Nr. T-48 preambulėje teisės aktų nurodymas yra sprendimo priėmimo juridinis pagrindas. Vienas iš pagrindų yra nurodytas LR vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų (toliau – Kriterijai) 8.1 punktas

34Bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas nustato, kad savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių. Pareiškėjai nenurodo ir neįrodo, kokios jų įstatymų nustatytos teisės yra objektyviai pažeistos minėto principo atžvilgiu.

35Pareiškėjai (mokykloje besimokančių vaikų tėvai) nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skundžiamais sprendimais buvo pažeistos jų vaikų konkrečios teisės ar įstatymų saugomi interesai. Vien faktas, kad šie pareiškėjai yra mokykloje besimokančių vaikų tėvai bei bendro pobūdžio pareiškėjų teigimas, kad ribojama Baibių kaimo gyventojų teisė gauti vietoje išsilavinimą negali būti pripažinti pakankamais daryti išvadas apie pareiškėjų (mokykloje besimokančiųjų vaikų) teisių ar įstatymo saugomų interesų pažeidimą, todėl pareiškėjų teiginys, kad pažeistas bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas yra nepagrįstas.

36Atsakovė nurodė, kad su Baibių mokykla, kaip ir su kitų reorganizuojamų mokyklų atstovais, kaimo bendruomenių atstovais buvo vedamas dialogas.

37Atsakovė pažymėjo, kad bendro pobūdžio pareiškėjų teigimas, kad nėra aiškūs pertvarkos kriterijai negali būti pripažinti pakankamais daryti išvadas apie veiklos skaidrumo principo pažeidimą.

38Atsakovė taip pat pažymėjo, kad apie rengiamus mokyklų pertvarkymus pareiškėjai turėjo žinoti jau nuo 2007 m. rudens, kai buvo pateiktas projektas dėl mokyklų tinklo pertvarkymo, bet nebuvo svarstytas. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad 2007-11-13 rajono savivaldybės tinklalapyje buvo paskelbtas Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano projektas, kuris 2007-11-12 užregistruotas projektų registre.

39Atsakovė taip pat nurodė, kad vien aplinkybė, kad rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimu Nr. T-115 pareiškėjai (mokyklos vaikų tėvai) manė, kad galės vaikus leisti į Baibių mokyklą iki 2012 m., neįrodo teisėto lūkesčio, kadangi Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų plano pastabų 3 punkte yra nustatyta, kad nuo 2008-09-01 pagrindinėse mokyklose 5-8 klasėse esant mažiau, kaip 20 mokinių, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies vykdymas. Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų planas rodo, kad palaipsniui, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes mokyklos bus pertvarkomos ir pareiškėjai tai turėjo žinoti, todėl pareiškėjų teisėtų lūkesčių pažeidimas nėra pagrįstas.

40Atsakovė pažymėjo, kad Sprendimu Nr. T-48 yra tik pradėta rajono mokyklų reorganizavimo procedūra (inicijuotas reorganizavimas) ir pavesta mokyklų vadovams parengti reorganizavimo sąlygas (tai numanoma iš paties sprendimo nuostatų), o ne sprendimu patvirtintas reorganizavimas pagal LR Civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 dalį, kuri nustato, kad sprendimas dėl juridinio asmens gali būti priimamas tik praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Šiuo metu mokyklų reorganizavimo sąlygos yra rengimo stadijoje, kurios bus viešai skelbiamos spaudoje. Mokyklų reorganizavimo sąlygose vadovaujantis LR Darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalimi bus numatomos konsultacijos su darbuotojų atstovais, jei tokių yra.

41Atsakovė mano, kad pareiškėjų nurodoma įstatymo nuostata (Švietimo įstatymo 54 str. 6 dalis) nėra tiesiogiai susijusi su skundžiamų sprendimų teisėtumu, todėl nagrinėjant skundžiamų sprendimų teisėtumo klausimą ji neturi būti taikoma ir nagrinėjama.

42Atsakovė nurodė, kad rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų laipsniškas pertvarkymas buvo numatytas rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendime Nr. T-115. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007-05-17 sprendimu Nr.T-36 pavesta rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikti informaciją apie rajono mokyklų tinklo pertvarkos vykdymo eigą ir perspektyvas. Rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius atlikęs rajono švietimo organizavimo analizę, pateikė rajono savivaldybei tarybai rajono mokyklų tinklo pertvarkos vykdymo eigą ir prognozes. 2007 m. lapkričio mėnesį rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pateikė projektą dėl mokyklų tinklo pertvarkymo, tačiau projektas rajono savivaldybės tarybos posėdyje nebuvo svarstytas. Įvertinus visas objektyviai egzistuojančias aplinkybes nokyklų pertvarkymo klausimas buvo svarstytas 2008-03-07 rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir priimti skundžiami sprendimai.

43Sprendimo Nr. T-48 viena iš juridinio pagrindo teisės normų (Kriterijų 8.1. punktas) ir objektyvi aplinkybė, pagrindžianti Kriterijaus, numatyto 8.1. punkte buvimą yra mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelį nepakankamumas.

44Atsakovė pažymėjo, kad nuolat, sistemiškai trūkstant mokymo lėšų, mokykla negali užtikrinti ugdymo bei mokymo programų vykdymą pagal bendruosius ugdymo planus, geros kokybės švietimo.

45Atsakovė mano, kad po Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos, mokiniams pradėjus lankyti Degučių pagrindinę mokyklą, pavėžėjimas iki mokyklos jų pasiekimams įtakos neturėtų. Atsakovė taip pat nurodo, kad Degučių pagrindinėje mokykloje geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos, erdvesnės klasės, nauji mokykliniai baldai, atnaujintos mokymo priemonės.

46LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyti būdai kaip dėl administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais ir turinčių svarbią reikšmę didelei gyventojų bendruomenės daliai, viešojo administravimo subjektas turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų, visuomeninių organizacijų, kitų ne vyriausybinių organizacijų atstovais). Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo institucija. Atsakovė su Baibių mokyklos, kaip ir su kitų reorganizuojamų mokyklų bendruomenių, atstovais konsultavosi, susitikinėjo, vedė dialogą.

47Atsakovė nurodė, kad pareiškėjas V. J. nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių sprendimo prieštaravimą LR Švietimo ir mokslo ministro 1999-02-04 įsakymu Nr. 150 „Dėl bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių“ patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairių trečio skyriaus 4 ir 5 punktams. Pareiškėjas nenurodo aplinkybių ir nepateikia įrodymų, kad rajono bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymo tinklas yra neracionalus, netenkina gyventojų mokymosi poreikių ir neatitinka švietimo kokybės reikalavimų, nesudaromos lygios galimybės siekti geresnio išsilavinimo ir pan.

48Atsakovė mano, kad LR švietimo ir mokslo ministro 1999-02-04 įsakymą Nr. 150 reikia aiškinti sistemiškai, kaip vientisą teisės aktą, atskiras nuostatas aiškinti atsižvelgiant į visą teisės akto kontekstą, o ne kiekvieną nuostatą atskirai. LR švietimo ir mokslo ministro 1999-02-04 įsakymu Nr. 150 patvirtintų Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų linkio pertvarkymo gairių 6 skyriuje yra numatyta, kad švietimo įstaigų steigėjai, įgyvendindami savo bendrojo lavinimo švietimo įstaigų pertvarkos projektus, kasmet planuoja lėšas pirmiausia tų įstaigų, kurios turi perspektyvą stambėti, materialinei bazei sustiprinti ir naujų tipų įstaigoms. Baibių pagrindinė mokykla neturi perspektyvos stambėti, nes kiekvienais metais mažėja mokinių skaičius, nuolat trūksta mokymo lėšų.

49Atsakovė taip pat pažymėjo, kad LR Seimo 2006-06-15 rezoliucija „Dėl švietimo politikos įgyvendinimo“ yra rekomendacija LR Vyriausybei, o ne savivaldybėms, todėl ji nevertintina taikymo prasme.

50Skundas atmestinas.

51Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. kovo 5 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-27 (I t. b. l. 125) buvo pakeistas 2005-05-27 sprendimo Nr. T-115 priedas, kurio 7 punktas išdėstomas taip: Baibių pagrindinėje mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas ir reorganizacija, nuo 2008-09-01 nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas, nuo 2008-09-01 mokykla tampa Degučių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi (I t. b. l. 127).

522008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-48 buvo nuspręsta reorganizuoti mokyklas jungimo būdu, Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Baibių pradinio ugdymo skyrių (I t. b. l. 130).

53Pareiškėjai ginčija Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacija.

54Savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas – pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus. (LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalis).

55Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų, pavirtintų Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu 746 (redakcija galiojusi iki 2008-04-02) (toliau – Kriterijų) 8 punkte nurodyta, kad bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, pertvarkoma, jeigu: valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų; mokinių per daug, kad jiems būtų galima užtikrinti higienos normų nustatytą mokymosi plotą; ugdymo programoms vykdyti nėra švietimo aprūpinimo standartus atitinkančios įrangos ir mokymo priemonių; vykdoma vidurinio ugdymo programa neakredituojama ir (ar) mokykla netenka mokymo licencijos; akreditavus vidurinio ugdymo programą, vidurinės mokyklos pagrindu steigiama gimnazija.

56Atsakovė, priimdama sprendimą reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą, rėmėsi Kriterijų 8.1 punktu, kuriame nurodyta, kad mokykla reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų (I t. b. l. 132). Apie lėšų nepakankamumą rajono savivaldybės tarybą informavo Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2008-02-15 raštu Nr. Š2-(29.15)-65 (I t. b. l. 134, 135) ir Zarasų rajono savivaldybės meras 2008-03-18 raštu Nr. (6.27)3-603 (II t. b. l. 36).

57Kriterijų 4.3.3 punkte numatytas gyvenvietės pagrindinėje mokykloje, kurioje būtų mokoma pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, minimalus 120 mokinių skaičius. Kriterijų 5 punkte nustatyta, kad mokyklos steigėjas gali nustatyti, kad mokykloje mokinių būtų ir mažiau, jeigu be lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką patvirtintą Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, numatoma skirti papildomų lėšų.

58Byloje nustatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje 2007-2008 mokslo metais mokėsi 41 mokinys (I t. b. l. 149). Kriterijų 8.1 punkte nustatyta, kad bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, jeigu valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų.

59Kadangi pagrindinio ugdymo mokykla gali normaliai funkcionuoti esant joje ne mažiau 120 mokinių, o yra 41 mokinys ir esant pakankamai lėšų, o lėšų iš pateiktų įrodymų matyti, kad nepakanka darytina išvada, kad teisinės prielaidos rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas buvo.

60Teismas pažymi, kad administracinis teisės aktas t.y. 2008-03-07 sprendimas Nr. T-48, kuriuo pavesta parengti mokyklos reorganizavimo sąlygas yra sąlygotas 2008-03-07 sprendimo Nr. T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr.T-115 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ nėra administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo, todėl šiame akte nebūtinai turi būti nurodyti reorganizavimo motyvai, todėl nėra teisinio pagrindo vertinti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos pagrįstumą. Tokią praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006-06-15 nutartis administracinėje byloje A10-1041/2006).

61Teismas taip pat pažymi, kad LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Todėl, tie pareiškėjų argumentai, kuriais ginčijamas Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo tikslingumas ekonominiu ir panašiai aspektais, išeina iš administracinio teismo kompetencijos ribų, o tuo pačiu negali būti ir bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-376-05).

62Sprendimo rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas priėmimą sąlygojo Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. T-27 pakeistas 2005-05-27 sprendimo Nr. T-115 Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrasis planas, kurio 7 punktas numatė, kad atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nuo 2005-09-01 nepriimami mokiniai į devintą klasę, nuo 2006-09-01 nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos antros dalies vykdymas (II t. b. l. 101).

63Sprendimo Nr.T-27 priedo 7 punkte numatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje atliekamas vidaus pertvarkymas ir reorganizacija. Nuo 2008-09-01 nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas. Nuo 2008-09-01 mokykla tampa Degučių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriumi. Mokiniai, baigę 4 klases mokslą tęsia Degučių arba Antalieptės pagrindinėse mokyklose (I t. b. l. 127).

64Šiuo 2005-05-27 sprendimu vykdomos Baibių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymą buvo numatyta baigti 2006-09-01. Tuo tarpu 2008-03-07 Sprendimu Nr. T-27 buvo numatytas vidaus struktūros pertvarkymas ir reorganizacija, kurie turi būti baigti 2008-09-01. 2005-05-27 Sprendimo Nr. T-115 pastabų 3 punkte yra nustatyta, kad nuo 2008-09-01 pagrindinėse mokyklose 5-8 klasėse esant mažiau kaip 20 mokinių, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, mokykloje atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas, nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies vykdymas.

65Iš Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (toliau – Metodika) nuostatų matyti, kad moksleivio krepšelio lėšos yra tikslinės valstybės biudžeto lėšos, skiriamos bendrojo lavinimo mokyklų steigėjams. Matyti, kad šias lėšas mokyklos steigėjas skiria mokykloms ugdymui, priklausomai nuo realaus moksleivių skaičiaus. Taigi, steigėjo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio lėšos yra skirtos ugdymui, tai – mokymo lėšos (speciali tikslinė dotacija), kurių turi pakakti tam, kad mokykla užtikrintų ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, geros kokybės švietimą. Šių lėšų minėtiems tikslams nepakankant, steigėjui atsiranda pagrindas spręsti dėl mokyklos reorganizavimo, pertvarkymo.

66Taigi atsakovė, 2008-03-07 Sprendimu Nr. T-27 pakeisdama savo 2005-05-27 sprendimą, rėmėsi teisės aktų jai suteikta diskrecijos teise spręsti, dėl Baibių pagrindinės mokyklos struktūros pakeitimo. Savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas – pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus (LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalis).

67Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad 2008-03-07 Sprendimas Nr. T-27 yra teisėtas.

68Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus teismas pasisako dėl teisėtų lūkesčių principo, kuriuo pareiškėjai motyvuoja sprendimų neteisėtumą.

69Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų valstybės institucijų pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų, tačiau nereiškia, kad vieną kartą priimti sprendimai, esant ekonominiams ir socialiniams kriterijams negali būti keičiami. Švietimo sistema turi užtikrinti visos teritorijos, šiuo atveju savivaldybės teritorijos gyventojų interesus. Vykdant reorganizaciją bet kuriuo atveju bus nepatenkinta viena ar kita mokykla, todėl šiuo atveju yra svarbus bendras viešas interesas. Valstybė yra įpareigota užtikrinti, kad švietimo sistema funkcionuotų efektyviai ir racionaliai ir atsižvelgti į bendrą viešą interesą, todėl esant ekonominiams (lėšos) ir socialiniams (vaikų skaičius) kriterijams buvo priimtas pagrįstas ir teisėtas sprendimas.

70Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus atmestinas pareiškėjų argumentas dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo.

71Konstatavus, kad teisinės prielaidos Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimui yra, ir kad sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų rengimo priėmė kompetentinga institucija, todėl 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-48 yra teisėtas ir pagrįstas.

72LR administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato kiekvieno suinteresuoto subjekto teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ši nuostata įtvirtina teisę kreiptis į teismą ne bet kam, o tik pačiam suinteresuotam asmeniui, kurio teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, ar manoma, kad pažeisti. Dėl galimybės ginti teisme viešą interesą arba valstybės, savivaldybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus nustatytos išimtys (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punktas ir 56 straipsnis). Tokią teisę gali realizuoti prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys tik įstatymų nustatytais atvejais.

73Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P., yra Baibių pagrindinės mokyklos mokinių tėvai (I t. b. l. 11-20). Pareiškėjų vaikai yra nepilnamečiai, todėl jų įstatyminiai atstovai (tėvai) turėjo teisę kreiptis su skundu į teismą tik dėl savo nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų gynimo.

74Tačiau iš skundų ir jų patikslinimų turinio, akivaizdu, kad pareiškėjai imasi ginti ne tik pareiškėjų, bet ir kitų asmenų – Baibių miestelio bendruomenės narių galimai padarytą teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, nors įgalinimas atstovauti bendruomenę, ginant viešą interesą, įstatyminiams nepilnamečių pareiškėjams nesuteiktas. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006-08-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A4-1221-2006).

75Įvertinęs pareiškėjų pateiktus įrodymus ir argumentus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjai neįrodė, kad jų subjektinės teisės yra pažeistos.

76Teismas laiko, kad nėra teisinio pagrindo nagrinėti kitų pareiškėjų nurodytų teisės aktų pažeidimų, nes jie susiję su Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos pagrįstumu, o šiame sprendime konstatuota, kad 2008-03-07 sprendimas Nr. T-48, nėra administracinis aktas dėl juridinio asmens reorganizavimo.

77Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus skundas atmestinas.

78Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p. 127 str., teismas

Nutarė

79pareiškėjų N. T., L. Ž., V. B., L. P., V. P., N. P., S. B., I. K., D. K., S. B., G. P., V. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

80Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundais (I t. b. l. 3-9, II t. b. l.... 5. Pareiškėjai N. T., L. Ž., 6. Pareiškėjai nurodė, kad atsakovė 2008 m. kovo 7 d. priėmė sprendimą Nr.... 7. 2007 m. lapkričio 12 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo... 8. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad 2008-03-07 Zarasų rajono savivaldybės... 9. Pareiškėjai pažymėjo, kad skundžiamuose sprendimuose nėra nurodomos... 10. Zarasų rajono savivaldybės administracija neatsižvelgė į vietos... 11. Pareiškėjai mano, kad buvo pažeistas ir LR vietos savivaldos įstatymo 4... 12. Pareiškėjai nurodo, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos... 13. Pareiškėjai mano, kad priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeistas LR... 14. Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus aiškinamasis... 15. Baibių pagrindinėje mokykloje yra darbuotojų profesinės sąjungos skyrius.... 16. LR švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 17. Pareiškėjai nurodo, kad 2007-11-12 Zarasų rajono savivaldybės... 18. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2008-02-15... 19. Pareiškėjai pažymi, kad atsakovei teikiamuose raštuose nepagrįstai... 20. Pareiškėjas V. J. papildomai nurodė, kad LR viešojo... 21. Pareiškėjas pažymėjo, kad priimant sprendimą dėl mokyklų reorganizavimo,... 22. Šis Savivaldybės tarybos sprendimas Zarasų rajono Baibių pagrindinės... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs... 24. Mokyklos (trečiojo suinteresuoto asmens) direktoriaus dalyvavimas ginčo... 25. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika... 26. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimas dėl Zarasų rajono... 27. 2008-03-07 Zarasų rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas Nr. T-48... 28. Pareiškėjas mano, kad ginčijamas atsakovė sprendimas prieštarauja... 29. Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė skunde nurodytus argumentus... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Baibių pagrindinė mokykla skundą palaikė ir... 31. Atsakovė su pareiškėjų skundais nesutinka ir prašo juos atmesti.... 32. Atsakovė nurodė, kad 2008-03-07 sprendimas Nr. T-27 buvo pakeistas... 33. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimo Nr. T-48 preambulėje... 34. Bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas... 35. Pareiškėjai (mokykloje besimokančių vaikų tėvai) nepateikė teismui... 36. Atsakovė nurodė, kad su Baibių mokykla, kaip ir su kitų reorganizuojamų... 37. Atsakovė pažymėjo, kad bendro pobūdžio pareiškėjų teigimas, kad nėra... 38. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad apie rengiamus mokyklų pertvarkymus... 39. Atsakovė taip pat nurodė, kad vien aplinkybė, kad rajono savivaldybės... 40. Atsakovė pažymėjo, kad Sprendimu Nr. T-48 yra tik pradėta rajono mokyklų... 41. Atsakovė mano, kad pareiškėjų nurodoma įstatymo nuostata (Švietimo... 42. Atsakovė nurodė, kad rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų... 43. Sprendimo Nr. T-48 viena iš juridinio pagrindo teisės normų (Kriterijų 8.1.... 44. Atsakovė pažymėjo, kad nuolat, sistemiškai trūkstant mokymo lėšų,... 45. Atsakovė mano, kad po Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacijos, mokiniams... 46. LR viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyti būdai kaip... 47. Atsakovė nurodė, kad pareiškėjas V. J. nepateikė... 48. Atsakovė mano, kad LR švietimo ir mokslo ministro 1999-02-04 įsakymą Nr.... 49. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad LR Seimo 2006-06-15 rezoliucija „Dėl... 50. Skundas atmestinas.... 51. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. kovo 5 d. Zarasų rajono... 52. 2008 m. kovo 7 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-48 buvo... 53. Pareiškėjai ginčija Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimus,... 54. Savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas... 55. Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui,... 56. Atsakovė, priimdama sprendimą reorganizuoti Baibių pagrindinę mokyklą,... 57. Kriterijų 4.3.3 punkte numatytas gyvenvietės pagrindinėje mokykloje, kurioje... 58. Byloje nustatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje 2007-2008 mokslo metais... 59. Kadangi pagrindinio ugdymo mokykla gali normaliai funkcionuoti esant joje ne... 60. Teismas pažymi, kad administracinis teisės aktas t.y. 2008-03-07 sprendimas... 61. Teismas taip pat pažymi, kad LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3... 62. Sprendimo rengti Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas... 63. Sprendimo Nr.T-27 priedo 7 punkte numatyta, kad Baibių pagrindinėje mokykloje... 64. Šiuo 2005-05-27 sprendimu vykdomos Baibių pagrindinės mokyklos vidaus... 65. Iš Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos,... 66. Taigi atsakovė, 2008-03-07 Sprendimu Nr. T-27 pakeisdama savo 2005-05-27... 67. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad 2008-03-07 Sprendimas Nr.... 68. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus teismas pasisako dėl... 69. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų valstybės... 70. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus atmestinas pareiškėjų argumentas dėl... 71. Konstatavus, kad teisinės prielaidos Baibių pagrindinės mokyklos... 72. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato... 73. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai N.... 74. Tačiau iš skundų ir jų patikslinimų turinio, akivaizdu, kad pareiškėjai... 75. Įvertinęs pareiškėjų pateiktus įrodymus ir argumentus, teismas daro... 76. Teismas laiko, kad nėra teisinio pagrindo nagrinėti kitų pareiškėjų... 77. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus skundas atmestinas.... 78. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 79. pareiškėjų N. T., L. Ž., 80. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...