Byla Ik-1192-561/2011
Dėl įsakymo dalies, sprendimų, raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuotieji asmenys mokslinė-gamybinė AB „Precizika” ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Mefodijos Povilaitienės ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui T. P., atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei Dovilei Terepaitei, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Indrei Bernotaitei, atsakovės Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams Tomui Rinkevičiui ir Gintarei Banytei, trečiojo suinteresuotojo asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei A. A., trečiojo suinteresuotojo asmens mokslinės-gamybinės AB „Precizika” atstovui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ŽVC” skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo dalies, sprendimų, raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuotieji asmenys mokslinė-gamybinė AB „Precizika” ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „ŽVC“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundais kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-03-05 įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ (toliau – Įsakymas) 9 punktą, kuriuo paskirtas finansavimas mokslinės-gamybinės AB „Precizika“ projekto „Industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai (MODLINE)“ (toliau – Projektas) kapitalo formavimo išlaidoms iki 10 068 103,00 Lt padengti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) 2010-12-02 sprendimą (raštą) Nr. (24.13-02)-5K-1023477-5K-1023642)-6K-1010786 (toliau – Finansų ministerijos sprendimas), kuriuo atsisakyta siūlyti nutraukti sutartį dėl AB „Precizika“ Projekto finansavimo; 3) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) 2010-10-11 raštą Nr. VR-1.7-1683 (toliau – 2010-10-11 Departamento sprendimas), kuriame nurodyta, kad AB „Precizika“ nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūrų tam, kad žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, kurio unikalus Nr. ( - ) (toliau – Sklypas), įrengti industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal Projektą, taip pat panaikinti ir Departamento 2010-11-16 raštą Nr. VR-1.7-1887 (toliau – 2010-11-16 Departamento raštas) bei 2010-11-05 raštą Nr. VR-1.7-1833 (toliau – 2010-11-05 Departamento raštas); 4) įpareigoti Departamentą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei linijai – saulės elementų modulių gamybai – pagal Projektą.

4Skunduose UAB „ŽVC“ paaiškino, jog ji nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą, esantį Sklypo dalyje, kurią UAB „ŽVC“ valdo ilgalaikės nuomos pagrindu, o kitą to paties Sklypo dalį ilgalaikės nuomos pagrindu valdo AB „Precizika“. Žirmūnų mikrorajonas visada turėjo žalio ir ekologiško rajono reputaciją ir tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios pareiškėja savo verslui, t. y. biurų patalpų nuomai, pasirinko būtent šią vietą. Iš viešai prieinamos informacijos sužinojo, kad AB „Precizika“ pateikė paraišką Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-109 (toliau – Paraiška) gauti ES struktūrinių fondų paramą Projektui ir, kad paramos sutartis pagal šią Paraišką buvo pasirašyta 2010-05-06. Bendrovei užklausus VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau – Agentūra), ši 2010-10-07 raštu Nr. R4-13629(1.6) patvirtino, kad Projekte numatyta gamybos linijos įrengimo vieta yra pareiškėjos nuomojamame Sklype, tačiau apie jokius dokumentus, patvirtinančius paramos suteikimą, neinformavo. Apie tokių dokumentų egzistavimą ir teisių pažeidimą UAB „ŽVC“ sužinojo tik 2010-10-18 iš Žirmūnų mikrorajono bendruomenės, kuri ir pateikė skundžiamą Įsakymą.

5UAB „ŽVC“ teigimu, Įsakymo 9 punktas ir Finansų ministerijos sprendimas, kuriuo atsisakyta siūlyti nutraukti sutartį dėl AB „Precizika“ Projekto finansavimo, yra naikintini visų pirma dėl to, kad yra neteisėti iš esmės. Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 1 priedo, nustatančio planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, 6.1. str. organinių ir neorganinių cheminių medžiagų gamyba pramoniniu mastu, kurią ir planuoja vykdyti AB „Precizika“, gamindama saulės elementų modulius ir saulės elementus, yra ūkinė veikla, kuriai PAV yra privalomas. Dėl to AB „Precizika” Projektui yra būtina PAV procedūra. Pareiškėja nesutinka su AB „Precizika“ teiginiais, kad PAV procedūra Projektui nėra būtina dėl to, kad saulės baterijų gamykla nėra gamykla, o tik industrinė fotoelektros laboratorija. Jei tokia AB „Precizika“ ir Agentūros nurodoma pozicija yra teisinga, tuomet pareiškėjai nėra aišku, kodėl Projektui buvo skirtas finansavimas ir, kodėl AB „Precizika“ Paraiška nebuvo atmesta administracinės atitikties vertinimo etape, kaip neatitinkanti VP2-2.1-ŪM-01-K priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 7 punkte įtvirtinto finansuojamų veiklų sąrašo, patvirtinto LR ūkio ministro 2009-03-20 įsakymu Nr. 4-102 (toliau – Aprašas), bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), 66, 70, 72 ir 79 punktų nuostatų. Jei tokia Agentūros ir AB „Precizika“ pozicija nėra teisinga, tuomet Paraiška turėjo būti atmesta administracinės atitikties vertinimo etape dėl Aprašo 1 priede įtvirtintos Administracinės atitikties vertinimo metodikos 19 punkto pažeidimo, kuris reikalauja, kad pareiškėjas pateiktų PAV ataskaitą ir atsakingos institucijos sprendimo ar atrankos išvados kopijas, kai ši procedūra yra būtina. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, UAB „ŽVC“ tvirtina, kad Įsakymo 9 punktas ir Finansų ministerijos sprendimas yra naikintini dėl to, kad buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir jų pagrįstumą, o taip pat dėl to, kad jie priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (toliau – VAĮ) įtvirtintus viešojo administravimo (įstatymų viršenybės, proporcionalumo) principus.

6UAB „ŽVC“ paaiškino, kad Įsakymo 9 punktas ir Finansų ministerijos sprendimas pažeidžia jos teises ir teisėtus interesus, nes greta pareiškėjos patalpų be deramo informavimo, be poveikio aplinkai vertinimo bei netinkamai skirto finansavimo įrengiama industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai, dėl kurios tiek esami, tiek potencialūs patalpų nuomotojai sunerimę palieka pareiškėjos patalpas, dėl ko krenta pareiškėjos nekilnojamojo turto, esančio besikuriančios gamyklos kaimynystėje, vertė, kas akivaizdžiai sukelia nuostolius.

7Kitame skunde UAB „ŽVC“ prašo panaikinti Departamento sprendimą netaikyti PAV procedūrų AB „Precizika“ planuojamai įrengti gamybos linijai įgyvendinant Projektą, kuris yra įtvirtintas 2010-10-11 Departamento sprendime ir atitinkamai Departamento 2010-11-05 bei 2010-11-16 raštuose. Pareiškėjos teigimu, priimant 2010-10-11 Departamento sprendimą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Priimant Departamento 2010-10-11 sprendimą nebuvo atsižvelgta į PAV įstatyme imperatyviai įtvirtintus PAV procedūrų tikslus ir šios normos buvo pažeistos, kas sudaro savarankišką procedūrų pažeidimą bei šio sprendimo negaliojimo pagrindą. Taip pat nurodė, kad Sklypas, kuriame AB „Precizika“ planuoja vykdyti ūkinę veiklą, pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą yra priskirtas intensyvaus užstatymo gyvenamosioms teritorijoms, todėl akivaizdu, kad AB „Precizika“ planuojama vykdyti pramoninė saulės elementų modulių gamyba Sklype yra negalima. Tačiau šiuo atveju Departamentas neatsižvelgė į svarbų norminį teritorijų planavimo dokumentą ir jį pažeidė. Be kita ko, priimant Departamento 2010-10-11 sprendimą buvo akivaizdžiai ignoruota greta planuojamos statyti gamyklos gyvenančios ar ūkine veikla užsiimančios suinteresuotos visuomenės nuomonė, abejonės bei nerimas dėl AB „Precizika“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, kas buvo išdėstyta gausiuose raštuose valstybinėms institucijoms. Neatsižvelgdamas į visuomenės oficialius raštus valstybinėms institucijoms dėl AB „Precizika“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio jų gyvenamajai bei verslo aplinkai, Departamentas elgėsi neteisėtai, pažeidė visuomenės teises bei teisėtą interesą dalyvauti priimant sprendimus dėl jų gyvenamosios bei verslo aplinkos ir tuo pažeidė PAV įstatymo 5 str. 1 d. 5 punktą, kuriame įtvirtinta, kad visuomenė yra visateisis poveikio aplinkai proceso dalyvis, o tai reiškia, kad Departamento 2010-10-11 sprendimas yra neteisėtas, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui ir dėl to naikintinas. Taip pat akcentavo, jog priimant Departamento 2010-10-11 sprendimą nebuvo tinkamai ištirtas planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis aplinkai, net nebuvo atsižvelgta, kad AB „Precizika“ piktavališkai ir neteisėtai Departamentui nepateikia netgi minimalios techninio projekto aplinkos apsaugos dalies. Nurodė, kad Departamento 2010-10-11 sprendimas yra nemotyvuotas ir priimtas pažeidžiant imperatyvias VAĮ 8 str. 1 dalies nuostatas, nes jame tik trumpai pažymima, kad AB „Precizika“ planuojama ūkinė veikla nėra įrašyta į PAV įstatymo 1 ar 2 priedų sąrašus. Be to, priimant šį sprendimą nebuvo tinkamai išnagrinėtos faktinės aplinkybės, nebuvo atsižvelgta ne tik į planuojamos ūkinės veiklos mastą ar vietą, kurioje UAB „Precizika“ planuoja vykdyti veiklą pagal Projektą, bet ir į specifinius kriterijus, į kuriuos privaloma atsižvelgti, vykdant atranką dėl PAV. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose LR aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. D1-665 (toliau – Metodiniai nurodymai), yra nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgtina, vykdant atranką dėl PAV. Metodinių nurodymų 2 priede numatyta, kad vieni iš tokių kriterijų yra veiklos poveikis vietos darbo rinkai bei veiklos poveikis vietovės gyventojų demografijai. Neabejotina, kad AB „Precizika“ planuojama didelio masto ūkinė veikla darytų didelę įtaką PAV įstatyme ir Metodiniuose nurodymuose įtvirtintiems kriterijams, todėl Departamentas, priimdamas sprendimą dėl PAV procedūrų taikymo privalomumo (neprivalomumo), privalėjo įvertinti, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti ženklią įtaką šiems aplinkos aspektams. Priimdamas 2010-10-11 sprendimą, Departamentas į šias aplinkybes neatsižvelgė, jų tinkamai neišnagrinėjo, kas rodo, kad buvo netinkamai išanalizuoti ne tik aktualūs teisės aktai, tačiau ir nepakankamai įsigilinta į faktinę situaciją. Be kita ko, atsižvelgdama į tai, kad UAB „ŽVC“ savo ūkinę veiklą vykdo tame pačiame Sklype, kuriame įrengti gamybinę liniją planuoja ir AB „Precizika“, pareiškėja mano, jog ji yra suinteresuotos visuomenės dalis Orhuso konvencijos 2 str. 5 dalies prasme. Iš šios normos akivaizdu, kad suinteresuotai visuomenei, tame tarpe ir pareiškėjai, privalo būti teikiama informacija apie galimai aplinkai įtaką darysiančią ūkinę veiklą. Atsižvelgiant į AB „Precizika“ planuojamos ūkinės veiklos mastą (projekto vertė viršija 16 milijonų litų), pramonės šaką, kurioje ketinama veikti (modernių technologijų, susijusių su chemijos pramone gamyba) bei vietą, kurioje ketinama įgyvendinti ūkinę veiklą, negali kilti jokių abejonių, kad AB „Precizika“ planuojama ūkinė veikla gali daryti didelį poveikį aplinkai. Todėl neginčytina yra išvada, kad visuomenė yra suinteresuota apie tokią ūkinę veiklą gauti kaip įmanoma daugiau aktualios informacijos, turėti galimybę dalyvauti ir pasisakyti priimant sprendimus, susijusius su tokia veikla. Kadangi tokių veiksmų nebuvo imtasi, buvo pažeista ir visuomenės teisė dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su aplinkos apsauga, atitinkamai ir Orhuso konvencijos 6 str. 2 bei 4 dalys.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „ŽVC“ atstovas skundus palaikė ir prašė juos tenkinti. Pateiktoje kalboje (t. IX, b. l. 54-57) pareiškėjos atstovas papildomai nurodė, kad 2010-03-23 gavo LR sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) raštą Nr. 10-(1.20-11)-2130, kuriame SAM konstatuoja, kad AB „Precizika“ planuojama vykdyti ūkinė veikla įgyvendinant Projektą patenka į LR sveikatos apsaugos ministro 2003-01-31 įsakymu Nr. V-50 patvirtintą PAV įstatyme nenumatytą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąrašą, todėl šiai veiklai turi būti atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. Taip pat akcentavo, kad SAM šiame rašte nurodė, jog Departamentas 2011-02-07 raštu Nr. VR-4.3-75 SAM yra nurodęs, kad AB „Precizika“ planuojamai ūkinei veiklai turi būti atliktos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. Atstovo teigimu, šios aplinkybės patvirtina, jog priimdamas 2010-10-11 sprendimą ir 2010-11-05, 2010-11-16 raštus, Departamentas žinojo (ar privalėjo žinoti), kad AB „Precizika“ planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį visuomenės sveikatai, todėl sprendimai, kuriuose nurodyta, kad AB „Precizika“ planuojamai ūkinei veiklai nereikia atlikti PAV procedūrų, prieštarauja PAV įstatymo 4 str. 1 ir 2 punktuose įtvirtintiems PAV tikslams, todėl yra neteisėti ir naikintini. Dėl skundo padavimo termino paaiškino, kad Įsakymas nėra niekaip susijęs su pareiškėja, todėl UAB „ŽVC“ apie jį sužinojo vėliau.

9Atsakovė Ūkio ministerija atsiliepimuose į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundus su skundais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus.

10Atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą, kuriuo prašoma panaikinti Įsakymo 9 punktą ir Finansų ministerijos sprendimą, Ūkio ministerija paaiškino, kad AB „Precizika“ pagal VP2-2.1-ŪM-01-K priemonę „Lyderis LT“ (toliau – priemonė „Lyderis LT“) pateiktos Paraiškos dėl Projekto vertinimas buvo atliktas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo nustatyta tvarka. Aprašo 1 priedo 19 punkte nustatyta, jog atliekant administracinės atitikties vertinimą, pareiškėjas pateikia PAV ataskaitą, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti PAV arba pareiškėjo laisvos formos raštą, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl PAV (kai PAV atlikti neprivaloma). Nagrinėjamu atveju AB „Precizika“ kartu su Paraiška Agentūrai pateikė 2009-07-09 laisvos formos raštą Nr. ( - ), kuriame nurodė, kad planuojamai Projekto metu vykdyti veiklai nėra reikalingas PAV. Be to, ir pati AB „Precizika“ kreipėsi į Departamentą dėl PAV, kuris 2010-10-11 sprendime nurodė, kad Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti fotoelektrinių modulių pusiau automatinės surinkimo linijos įrengimo veikla nėra įrašyta į PAV įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, todėl PAV procedūrų šiam projektui atlikti nereikia. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Ūkio ministerija mano, jog Agentūra AB „Precizika“ Paraišką įvertino nepažeisdama nei Apraše, nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

11Nesutinka Ūkio ministerija ir su UAB „ŽVC“ skundo teiginiu, kad priimant Įsakymą buvo pažeisti VAĮ 8 str. 1 dalies reikalavimai ir šio įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 3 punktuose įtvirtinti viešojo administravimo principai. Tvirtina, kad Ūkio ministerija, priimdama sprendimą dėl finansavimo skyrimo AB „Precizika“, kurį išdėstė Įsakymo 9 punkte, laikėsi VAĮ 8 straipsnio individualiam administraciniam aktui keliamų teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimų, objektyviai įvertino Agentūros 2010-02-17 pagal priemonę „Lyderis LT“ projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitoje Nr. 1 išdėstytas aplinkybes, susijusias su AB „Precizika“ Paraiškos vertinimo rezultatais, taip pat vadovavosi VAĮ 3 str. 2 punkte įtvirtintu objektyvumo principu.

12Atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą, kuriuo prašoma panaikinti Departamento 2010-10-11 sprendimą ir 2010-11-05 bei 2010-11-16 raštus, Ūkio ministerija pabrėžė, jog ji tik priėmė Įsakymą, kuriuo AB „Precizika“ skirta ES struktūrinių fondų finansinė parama ir nurodė, kad paraiškų vertinimą atlieka Agentūra, kuri nustatė, kad AB „Precizika“ planuojama veiklos rūšis į PAV įstatymo priedų sąrašus neįrašyta, todėl šio įstatymo nuostatos netaikomos ir PAV procedūrų atlikti nereikia. Atsižvelgiant į tai, Ūkio ministerija mano, kad UAB „ŽVC“ skundas yra nepagrįstas.

13Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepimuose į UAB „ŽVC“ skundus išdėstytus argumentus ir prašė skundų netenkinti. Taip pat pabrėžė, kad UAB „ŽVC“ yra praleidusi skundo dėl Įsakymo dalies panaikinimo padavimo terminą. Nurodė, kad 2010-03-05 priimtas Įsakymas 2010-03-10 buvo paskelbtas „Valstybės žinios“ priede, o įsigaliojo 2010-03-11. Kadangi UAB „ŽVC“ su skundu į teismą dėl šio Įsakymo dalies panaikinimo kreipėsi tik 2010-12-10, ji praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ABTĮ) nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti.

14Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad AB „Precizika“ Projekte, kuriam finansavimas skirtas Įsakymo 9 punktu, yra numatytos veiklos, susijusios su vidinių inžinerinių tinklų, skirtų naujos technologinės linijos (saulės elementų modulių gamyba) įdiegimui, įrengimu bei novatoriškos fotoelektrinių saulės elementų modulių gamybos linijos įsigijimui, o industrinė fotoelektros laboratorija buvo kuriama kito UAB „Precizika-MET SC“ vykdomo projekto metu, kuriam finansavimas skirtas LR ūkio ministro 2008-11-07 įsakymo Nr. 4-536 20 punktu. Todėl pareiškėjos argumentas, kad Paraiška dėl Projekto turėjo būti atmesta administracinės atitikties vertinimo metu, kaip neatitinkanti priemonės „Lyderis LT“ Aprašo 7 punkto nuostatų, kuriuose yra nurodytas finansuojamų veiklų sąrašas, yra nepagrįstas. Akcentavo, kad Finansų ministerija, nagrinėdama UAB „ŽVC“ prašymą, neturėjo įgaliojimų priimti privalomų vykdyti sprendimų ir taip sukelti teisines pasekmes pareiškėjai, todėl 2010-12-02 Finansų ministerijos sprendimas (atsakymas) pareiškėjai nepažeidžia jokio pareiškėjos teisinio intereso.

15Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Finansų ministerijos atstovai palaikė atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundų netenkinti. Papildomai akcentavo, jog apskritai nėra aišku, kokį pažeidimą yra padariusi Finansų ministerija, nes Ūkio ministerijai priėmus Įsakymą vertinimo procedūros buvo baigtos, finansavimas paskirtas, todėl Finansų ministerija Bendrovės skundą nagrinėjo ne kaip skundą, o kaip raštą.

16Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Visų pirma atkreipė dėmesį, kad UAB „ŽVC“ skundžiamo 2011-11-16 Departamento rašto laikyti individualiu administraciniu aktu nėra pagrindo, kadangi juo pareiškėjai tik pateikiama informacija. Skundžiamas aktas yra informacinio pobūdžio, o tai reiškia, jog jis negalėjo sukelti ir nesukėlė pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, t. y. jis nėra individualus administracinis aktas, dėl ko jį naikinti nėra teisinio pagrindo. Todėl Departamentas atsiliepime pateikia savo poziciją tik dėl pareiškėjos skundo reikalavimo įpareigoti Departamentą atlikti atranką dėl AB „Precizika“ planuojamos ūkinės veiklos, o ne dėl 2010-11-16 informacinio pobūdžio rašto.

17Departamentas nurodė, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundžiama AB „Precizika“ planuojama fotoelektrinių modulių pusiau automatinės surinkimo linijos įrengimo veikla nėra įrašyta į PAV įstatymo 1 arba 2 priedų sąrašus. Be to, iki 2010-10-11 Departamento sprendimo priėmimo dėl AB „Precizika“ planuojamos veiklos niekas iš suinteresuotos visuomenės atstovų į Departamentą nesikreipė su reikalavimu atlikti PAV, nebuvo nepareikštas nei vienas pasiūlymas ar pretenzija. Tokie UAB „ŽVC“ reikalavimai gauti jau po priimto sprendimo. Svarbu ir tai, kad kreipėsi tik pareiškėja, jokių kitų Žirmūnų gyventojų skundų ar prašymų nebuvo gauta, nes Žirmūnų rajono gyventojų pozicija skiriasi nuo UAB „ŽVC“ – jie neprieštarauja AB „Precizika“ veiklai.

18Aiškindamas PAV įstatymo 3 str. 3 dalies nuostatą, Departamentas pabrėžė, kad visi planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o Departamentas spręsti, ar atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri nėra įrašyta į sąrašus veiklos, kuriai toks vertinimas privalomas pagal įstatymą. Šiuo atveju Departamentas, įvertinęs planuojamą ūkinę veiklą, turėdamas įstatymo suteiktą teisę šiame procese priimti sprendimą, negavęs visuomenės pretenzijų, įvertinęs veiklos mastą, pobūdį, vietos ypatumus kaip atsakinga institucija, priėmė sprendimą netaikyti PAV procedūrų. Tačiau, nors PAV procedūrų AB „Precizika“ planuojamasi veiklai atlikti nereikia, esama aplinkos būklė, planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai statinio statybos ir naudojimo etapais ir numatytos priemonės šiam poveikiui sumažinti bus įvertintos rengiant statinio projekto aplinkos apsaugos dalį, kurią parengti reikalavimas AB „Precizika“ yra nurodytas. Mano, kad Departamento 2010-10-11 sprendimas UAB „ŽVC“ teisių nepažeidžia, nes pareiškėja nepateikė jokių faktinių aplinkybių, pagrindžiančių PAV proceso būtinumą, ir duomenų, kad planuojama veikla galėtų būti daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai.

19Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundus išdėstytus argumentus ir prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus. Papildomai akcentavo, kad pareiškėja savo 2011-05-12 teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose klaidingai nurodo, jog Departamentas 2011-02-07 rašte sutiko, kad turi būti atliktos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. Atstovės teigimu, apie tai rašte pasisakyta nebuvo, nes poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros nėra Departamento kompetencijoje.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Precizika“ atsiliepimuose į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundus su skundais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. AB „Precizika“ teigimu, pareiškėjos skundai turėtų būti netenkinti, remiantis keletu argumentų.

21Dėl pareiškėjos skundo, kuriuo prašoma panaikinti Įsakymą ir Finansų ministerijos sprendimą pabrėžė, kad UAB „ŽVC“ praleido įstatyme nustatytą terminą Įsakymui apskųsti. Kadangi Įsakymas 2010-03-10 buvo paskelbtas „Valstybės žinios“ priede Informaciniai pranešimai Nr. 18-270, skundą dėl šio Įsakymo panaikinimo teismui pareiškėja galėjo paduoti iki 2010-04-12. Kadangi skundas teismui paduotas gerokai vėliau, remiantis ABTĮ 37 str. 2 d. 8 punktu, skundą turėjo būti atsisakyta priimti.

22AB „Precizika“ teigimu, pareiškėja absoliučiai klaidingai nurodo, kad neva AB „Precizika“ planuojama vykdyti veikla yra ūkinė veikla, kuriai PAV yra privalomas ir paaiškina, jog pagal vykdomą Projektą yra numatoma įrengti fotoelektrinių modulių automatinę surinkimo liniją, kurioje bus gaminami (surenkami) ES sertifikuoti fotoelektriniai moduliai iš ES sertifikuotų medžiagų. Visa reikiama informacija apie surinkimo liniją buvo pateikta Departamentui ir iš šios kompetentingos institucijos buvo gautas patvirtinimas, kad planuojamai veiklai PAV nėra atliekamas, nes ji nepatenka į PAV įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus sąrašus. Antra, UAB „ŽVC“ skunde painioja laboratorijos ir gamyklos sąvokas bei tuo remdamasi daro niekuo nepagrįstas išvadas apie neva neteisėtai skirtą paramą. Suinteresuotas asmuo pažymi, jog jam priklausančiame gamybiniame-administraciniame pastate yra įkurta industrinė fotoelektros laboratorija (SELAB), priklausanti UAB „Precizika-MET SC”, taigi, laboratorija ir surinkimo linija yra skirtingi bei savarankiški objektai. Trečia, pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių teiginius apie tariamą norminių aktų pažeidimą, kas sudaro savarankišką pagrindą atmesti skundus.

23AB „Precizika“ įsitikinimu, UAB „ŽVC“ neturi jokio teisinio suinteresuotumo ginčyti Įsakymą, nes: 1) nepateikė jokių realių įrodymų, galinčių pagrįsti teiginius apie tariamą pareiškėjos nekilnojamojo turto vertės sumažėjimą, patirtus nuostolius bei nuomininkų nerimą; 2) pareiškėja iš AB „Precizika“ įsigydama greta gamybinio-administracinio pastato esantį administracinį pastatą, žinojo tiek apie pačios gamyklos egzistavimą, tiek apie suinteresuoto asmens vykdomą mokslinę-gamybinę veiklą ir, būdama verslo subjektu, turėjo pagrįstai tikėtis, kad tokia veikla žemės sklype bus vykdoma ir toliau; 3) pareiškėja neturi jokių nuomos teisių į Sklypą ir, AB „Precizika“ turimais duomenimis, nevaldo jo kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

24Dėl pareiškėjos skundo, kuriuo prašoma panaikinti Departamento sprendimus, AB „Precizika“ paaiškino, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs baigtinį sąrašą atvejų, kada PAV atranka privalo būti atliekama. AB „Precizika“ vykdoma veikla nėra įrašyta į PAV įstatymo sąrašus, todėl PAV atrankos jai atlikti neprivaloma. Tačiau įstatymų leidėjas, be kita ko, suteikė išimtinės diskrecijos teisę Departamentui konkrečiais (išimtiniais) atvejais nuspręsti dėl PAV atrankos atlikimo ir kitai planuojamai ūkinei veiklai. Šiais atvejais visuomenei suteikiama tik teisė reikalauti atsakingos institucijos, kad ši nuspręstų, jog PAV atranka būtų atliekama, tačiau galutinį sprendimą dėl atrankos atlikimo/neatlikimo visuomet turi priimti atsakinga institucija.

25Pabrėžė, jog, aptariamu atveju, teisės aktų nustatyta tvarka buvo išsamiai ištirta ir įvertinta AB „Precizika“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos įtaka aplinkai ir tai atlikus, pagrįstai konstatuota, jog PAV įstatymo procedūros šios veiklos atžvilgiu netaikytinos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad UAB „ŽVC“ remiasi vien tik Projekto verte ir nepateikia jokių įrodymų, galinčių patvirtinti tai, kad AB „Precizika“ vykdoma veikla pagal jos mąstą, pobūdį ar vietos ypatumus gali būti prilyginama PAV įstatymo sąrašuose nurodytai veiklai, kuriai PAV atranka yra privaloma, pareiškėjos teiginiai dėl tariamų PAV įstatymo tikslų pažeidimų laikytini visiškai nepagrįstais ir neįrodytais.

26Nesutinka AB „Precizika“ ir su UAB „ŽVC“ teiginiais, kad 2010-10-11 Departamento sprendimas pažeidžia Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, nes bendrasis planas bei jo sprendiniai atskiruose sklypuose iki jo įsigaliojimo pradėtai vykdyti veiklai nėra taikomi ir pabrėžė, kad Sklype, kuriame esančiame pastate AB „Precizika“ planuoja vykdyti veiklą, gamybinė veikla nepertraukiamai vykdoma jau daugiau nei 40 metų.

27AB „Precizika“ teigimu, pareiškėja nėra įgaliota ginti visuomenės interesų, todėl nepagrįstas yra skundo teiginys, jog priimant 2010-10-11 Departamento sprendimą buvo pažeistos PAV proceso dalyvio – visuomenės – teisės. Be to, PAV įstatymo nuostatos planuojamos AB „Precizika“ veiklos vertinimui netaikomos, todėl šiuo atveju apskritai nėra jokio pagrindo kalbėti apie tariamą PAV proceso dalyvių teisių pažeidimą.

28AB „Precizika“ nesutinka ir su nepagrįstais UAB „ŽVC“ teiginiais, jog priimant 2010-10-11 Departamento sprendimą nebuvo tinkamai ištirtas planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis aplinkai ir kad šis sprendimas yra nemotyvuotas, nes Departamentas ypatingai atidžiai ištyrė planuojamos veiklos galimą poveikį aplinkai ir pateikė motyvuotą išvadą dėl PAV atrankos procedūrų netaikymo, o sprendimas yra pakankamai motyvuotas, nes iš jo turinio akivaizdžiai galima suprasti visuomeninių santykių esmę, identifikuoti subjektus, jame aiškus aptariamų santykių teisinis įvertinimas. Galiausiai pažymėjo, kad UAB „ŽVC“ savo skunde iš esmės apsiribodama gausiu LVAT praktikos bei teisės aktų nuostatų citavimu, nepateikė jokių įrodymų, galinčių pagrįsti jos teiginius neva AB „Precizika“ planuojamai vykdyti veiklai turėtų būti atliekama PAV atranka, todėl tai laikytina savarankišku pagrindu pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens AB „Precizika“ atstovas palaikė atsiliepimuose į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundus išdėstytus argumentus ir prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad skundas dėl Įsakymo dalies ir Finansų ministerijos sprendimo nepagrįstas iš esmės, nes AB „Precizika“ Paraiška atitiko Aprašo 1 priedo 19 punkto reikalavimus. Atkreipė dėmesį, jog pagal ABTĮ teisė kreiptis į administracinį teismą pripažįstama, kai kreipimasis į teismą siejamas su specifiniu galutiniu pareiškėjo tikslu – kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau šioje byloje tenka pripažinti, kad ES struktūrinių fondų paramos suteikimas savaime nepažeidžia jokių su aplinkosauga susijusių pareiškėjos teisių ar teisėtų interesų, nes su paramos suteikimu susiję viešojo administravimo institucijų sprendimai savaime neįtakoja ūkinės veiklos turinio, be to, bet koks šį skundą nagrinėjančio teismo sprendimas neišspręstų ginčo esmės ir nepašalintų prielaidų pareiškėjos teigiamam jos teisėtų interesų pažeidimui, kadangi skundo faktiniu pagrindu laikytina ūkinė veikla galės būti vystoma nepriklausomai nuo to, ar parama bus suteikta, ar ne.

31Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Agentūros atstovė palaikė savo atsiliepime į UAB „ŽVC” skundą išdėstytus argumentus ir pritarė Ūkio ministerijos bei Departamento išdėstytai pozicijai bei prašė skundus atmesti.

32Byloje kilęs ginčas dėl Ūkio ministro Įsakymo 9 punkto, kuriuo paskirtas finansavimas AB „Precizika“ Projekto kapitalo formavimo išlaidoms iki 10 068 103,00 Lt padengti iš ES Europos regioninės plėtros fondo programos, taip pat dėl Finansų ministerijos sprendimo, kuriuo atsisakyta siūlyti nutraukti sutartį dėl AB „Precizika“ Projekto finansavimo, bei dėl Departamento 2010-10-11 sprendimo, dėl Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16 raštų, kuriuose nurodyta, kad AB „Precizika“ planuojamai vykdyti ūkinei veiklai nereikia atlikti PAV atrankos procedūrų, teisėtumo ir pagrįstumo.

33Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad administracinė byla pagal UAB „ŽVC“ skundą dalyje dėl Įsakymo dalies panaikinimo turi būti nutraukiama, vadovaujantis ABTĮ 101 str. 6 punktu, kadangi pareiškėja praleido terminą skundui dėl šio akto teismui paduoti ir neprašė termino atnaujinti.

34Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Pabrėžtina, kad asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (Konstitucinio Teismo 2004-12-29 nutarimas). Tačiau savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (LVAT 2010-10-22 nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-69/2010).

35Pagal ABTĮ 33 str. 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

36Byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog Įsakymas, kurio 9 punkte nurodyta, kad AB „Precizika“ Projekto kapitalo formavimo išlaidoms padengti skiriamas iki 10 068 103,00 Lt ES finansavimas, buvo priimtas 2010-03-05 (t. I, b. l. 8-14). Teismo žinioje turimi „Valstybės žinios“ leidiniai ir LR Seimo internetiniame puslapyje www.lrs.lt skelbiama informacija patvirtina, kad šis Įsakymas 2010-03-10 buvo paskelbtas viešai „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 18-270 ir įsigaliojo 2010-03-11. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog apie tai, kad yra priimtas Įsakymas, dėl kurio 9 punkto šioje byloje yra kilęs ginčas, UAB „ŽVC“ turėjo galimybę sužinoti 2010-03-10, t. y. šio Įsakymo viešo paskelbimo dieną. Tačiau UAB „ŽVC“ skundą dėl Įsakymo dalies panaikinimo teismui pateikė tik 2010-11-22 (t. 1, b. l. 1-7), t. y. nuo Įsakymo viešo paskelbimo praėjus daugiau nei 8 mėnesiams.

37UAB „ŽVC“ nurodo, jog apie tai, kad yra priimtas Įsakymas sužinojo tik 2010-10-18, gavusi informaciją iš Žirmūnų mikrorajono bendruomenės, o šį faktą patvirtina ant Įsakymo nurodyta jo gavimo data. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas pabrėžė, kad Įsakymas niekaip nėra susijęs su pareiškėja, todėl apie jį UAB „ŽVC“ sužinojo vėliau.

38Pagal ABTĮ 33 str. 1 dalį atskaitos tašku, nuo kurio pradedamas skaičiuoti terminas skundui paduoti, gali būti: skundžiamo akto paskelbimo diena arba diena, kada individualus aktas įteikiamas suinteresuotai šaliai. Teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ atskaitos tašku, nuo kurio pradedamas skaičiuoti terminas skundui paduoti, šiuo atveju neteisingai pasirinko 2010-10-18 dieną, kurią neva ji sužinojo apie priimtą Įsakymą. Nagrinėjamu atveju terminas skundui dėl Įsakymo dalies panaikinimo turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo 2010-03-10, t. y. nuo dienos, kada šis aktas buvo paskelbtas viešai „Valstybės žinios“ priede Informaciniai pranešimai. Kadangi ginčijamas aktas buvo paskelbtas viešai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, o informacija su „Valstybės žinios“ priedų Informaciniai pranešimai turiniu yra prieinama kiekvienam (netgi internetinėje erdvėje), teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ nebuvo pakankamai atidi, kad galėtų laiku ir tinkamai imtis aktyvių veiksmų realizuoti savo teises.

39ABTĮ 101 str. 6 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą.

40Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ skundo reikalavimas panaikinti Įsakymo 9 punktą teismui yra paduotas praleidus terminą, o termino atnaujinti pareiškėja neprašė, todėl administracinė byla pagal UAB „ŽVC“ skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Ūkio ministro Įsakymo 9 punktą nutrauktina.

41Vertinant UAB „ŽVC“ reikalavimą dėl Finansų ministerijos sprendimo (t 1, b. l. 72-73) panaikinimo, darytina išvada, kad šis sprendimas (raštas) priimtas, atsakant į pareiškėjos 2010-10-18 raštą Nr. 02-10/263, kuriame ji prašė Finansų ministerijos pateikti paaiškinimą, ar Įsakymu skiriant ES paramą AB „Precizika“ Projektui nebuvo pažeistos vertinimo procedūros ir (ar) paramos skyrimo taisyklės, ir pripažinus, kad būta pažeidimų, siūlyti tarpinei institucijai – Ūkio ministerijai – nutraukti finansavimo ir administravimo sutartį su AB „Precizika“ (t. 1, b. l. 26-29). Iš pareiškėjos 2010-10-18 kreipimosi į Finansų ministeriją turinio matyti, kad prašymus Finansų ministerijai pareiškėja kildino iš Įsakymo 9 punkto nuostatos, t. y. neskųsdama Ūkio ministro Įsakymo, su raštu dėl informacijos pateikimo ir reikalavimu pateikti siūlymą kreipėsi į Finansų ministeriją.

42Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgdamas į tai, kad UAB „ŽVC“ nepateikia jokių atskirų argumentų, nenurodo konkrečių teisės aktų, kuriais remiantis sprendžia apie Finansų ministerijos sprendimo neteisėtumą ir skundo reikalavimą panaikinti Finansų ministerijos sprendimą teismui grindžia tais pačiais argumentais, kuriais remiantis prašo panaikinti Įsakymo dalį, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ reikalavimas panaikinti Finansų ministerijos sprendimą yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti Įsakymo 9 punktą, šis reikalavimas yra nepagrįstas, nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, todėl UAB „ŽVC“ skundas dalyje dėl Finansų ministerijos sprendimo panaikinimo atmestinas.

43Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2009-07-28 AB „Precizika“ pateikė Paraišką dėl Projekto finansavimo (t. II, b. l. 46-71). Pagal Paraiškoje pateiktus duomenis, Projekto metu bus įrengiama fotoelektrinių modulių pusiau automatinė surinkimo linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai. Vadovaujantis Aprašo 1 priedo 19 punktu, kartu su Paraiška AB „Precizika“ Agentūrai pateikė 2009-07-09 raštą Nr. 271 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo“ (t. II, b. l. 104), kuriame nurodoma, kad planuojamai veiklai nėra būtinas PAV. Be to, AB „Precizika“ 2010-09-21 raštu Nr. 256 (t. V, b. l. 7) kreipėsi į Departamentą su prašymu pateikti išvadą, ar Projekto įgyvendinimui yra privalomas PAV, o 2010-09-30 raštu Nr. 260 (t. V, b. l. 8) prašė Departamento pateikti išvadą, ar Projekto įgyvendinimui yra privalomos kokios nors gamtosaugos procedūros dėl gamybos pasikeitimo. Į šiuos raštus Departamentas atsakė 2010-10-11 sprendimu (t. V, b. l. 83), kuriame nurodė, kad išnagrinėjo AB „Precizika“ prašymą pagal Projektą planuojamos fotoelektrinių modulių pusiau automatinės surinkimo linijos įrengimo PAV ir nustatė, kad ši veiklos rūšis nėra įrašyta į PAV įstatymo 1 arba 2 priedų sąrašus, todėl PAV procedūrų atlikti nereikia.

44Išanalizavęs byloje pateiktą medžiagą ir įvertinęs skundo argumentus, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ skundas dalyje dėl 2010-10-11 Departamento sprendimo panaikinimo ir iš šio reikalavimo išvestas reikalavimas įpareigoti Departamentą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei linijai pagal Projektą atmestinas kaip nepagrįstas.

45Pagal ABTĮ 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, remiantis šio įstatymo 22 str. 1 dalimi, skundą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Minėtos nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą, tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu; tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2-4 punktuose numatytų būdų; nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą ABTĮ 88 str. 1 punkto pagrindu (LVAT 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-884/2008).

46Šiuo aspektu pažymėtina, jog nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą dėl jo teisių pažeidimo, teismas, visų pirma, įvertina skundo (prašymo) pagrįstumą, t. y. nustato, ar pareiškėjo teisės ar interesai buvo pažeisti, ar jie pažeisti viešojo administravimo subjekto veiksmais (neveikimu), ar pažeidimas padarytas viešojo administravimo srityje. Iš išdėstyto seka, jog būtina sąlyga pripažinti skundą (prašymą) pagrįstu yra pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas.

47Išanalizavęs teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ teisės, priėmus 2010-10-11 Departamento sprendimą nebuvo pažeistos, nes šiuo sprendimu Departamentas nurodė, kad AB „Precizika“ PAV procedūrų atlikti nereikia ir paaiškino to priežastis. Teismas daro išvadą, kad tokia Departamento pateikta išvada pati savaime jokių pasekmių nesukėlė, nepažeidė ir pareiškėjos teisių ar teisėtų interesų, nes pasekmes, apie kurias UAB „ŽVC“ kalba skunde, gali sukelti tik pati PAV atrankos išvada, joje konstatuojant, kad AB „Precizika“ planuojama vykdyti veikla jokių pasekmių aplinkai neturės. Kadangi ginčijamu 2010-10-11 Departamento sprendimu jokia – nei teigiama, nei neigiama – PAV išvada nėra pateikiama, o konstatavimas, kad tokios atrankos atlikti nereikia, pats savaime jokių pasekmių pareiškėjai nesukelia, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“ skundas dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2010-10-11 Departamento sprendimą ir įpareigoti Departamentą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei linijai pagal Projektą, atmestinas kaip nepagrįstas.

48ABTĮ 15 straipsnyje yra pateiktas sąrašas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai. Pagal minėto straipsnio 1 d. 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 str. 1 dalyje taip pat nustatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo, t. y. sukelia asmeniui teisines pasekmes. Tokių teisinių pasekmių nebuvimas reiškia, jog ginčo iš esmės nėra, o nesant ginčo – nėra ir bylos nagrinėjimo dalyko. Vadinasi, teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 str. 1 d. 1 punkto ir 22 str. 1 dalies reikalavimus, t. y. veikla, kuri įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus (LVAT 2007-10-11 nutartis administracinėje byloje Nr. AS8–467/2007).

49Teismo vertinimu, iš skundžiamų Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16 raštų (t. IV, b. l. 29 ir t. V, b. l. 82) matyti, kad šie raštai yra informacinio pobūdžio, juose Agentūrai ir UAB „ŽVC“ pateikiama informacija, jog AB „Precizika“ kreipėsi į Departamentą dėl išvados pagal Projektą planuojamos fotoelektrinių modulių pusiau automatinės surinkimo linijos įrengimo PAV procedūrų atlikimo ir, kad Departamentas AB „Precizika“ atsakė 2010-10-11 sprendimu. Raštuose primenama, kad PAV procedūros atliekamos toms ūkinės veiklos rūšims, kurios yra įrašytos į PAV įstatymo 1 arba 2 priedų sąrašus ir paaiškinama, kad AB „Precizika“ planuojama veiklos rūšis į šio įstatymo priedų sąrašus neįrašyta, todėl PAV įstatymo nuostatos netaikomos ir PAV procedūrų atlikti nereikia.

50Teismas daro išvadą, kad dėl tokių Departamento raštų UAB „ŽVC“ teisių apimtis nei susiaurėjo, nei atsirado kokių nors papildomų pareigų, todėl pareiškėjos skundžiami Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16 raštai laikytini informacinio pobūdžio dokumentais, dėl kurių administracinė byla negalėjo būti iškelta, nes teisminis nagrinėjimas dėl tokių dokumentų yra teisiškai beprasmis, paneigiantis teismui priskirtą funkciją spręsti socialinius konfliktus.

51Sistemiškai aiškinant pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16 raštai negali būti laikomi administraciniais aktais, priimtais pareiškėjos atžvilgiu, kadangi jie, kaip informacinio pobūdžio dokumentai, savaime nesukelia UAB „ŽVC“ teisinių pasekmių (neįtakoja pareiškėjos teisių ir pareigų). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad administracinė teisena dėl UAB „ŽVC“ reikalavimų panaikinti Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16 raštus negalėjo būti pradėta (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 punktas), todėl turi būti nutraukta ABTĮ 101 str. 1 punkto pagrindu. Pabrėžtina, kad tokią poziciją pagrindžia nuosekli administracinių teismų praktika (LVAT nutartys bylose Nr. A556–1616/2008, Nr. AS822–604/2009 ir kt.).

52Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos UAB „ŽVC” skundas dalyje dėl reikalavimo panaikinti Įsakymo 9 punktą nutrauktinas dėl to, kad pareiškėja praleido įstatyme nustatytą terminą šiam sprendimui apskųsti (ABTĮ 101 str. 6 punktas), pareiškėjos reikalavimai panaikinti Finansų ministerijos sprendimą, Departamento 2010-10-11 sprendimą ir iš šio reikalavimo išvestas reikalavimas įpareigoti Departamentą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei linijai pagal Projektą atmestini, kaip nesukeliantys pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, o dalyje dėl pareiškėjos reikalavimų panaikinti Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16 raštus administracinė byla nutrauktina 101 str. 1 punkto pagrindu, kaip nepriskirtina administracinių bylų kompetencijai.

53Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 101 str. 1 ir 6 punktais, 127 str., teismas

Nutarė

54administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ŽVC” skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-03-05 įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ 9 punktą bei dėl reikalavimų panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-11-05 raštą Nr. VR-1.7-1833 ir 2010-11-16 raštą Nr. VR-1.7-1887 nutraukti.

55Likusioje dalyje pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundą atmesti.

56Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „ŽVC“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundais... 4. Skunduose UAB „ŽVC“ paaiškino, jog ji nuosavybės teise valdo... 5. UAB „ŽVC“ teigimu, Įsakymo 9 punktas ir Finansų ministerijos sprendimas,... 6. UAB „ŽVC“ paaiškino, kad Įsakymo 9 punktas ir Finansų ministerijos... 7. Kitame skunde UAB „ŽVC“ prašo panaikinti Departamento sprendimą... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „ŽVC“ atstovas skundus... 9. Atsakovė Ūkio ministerija atsiliepimuose į pareiškėjos UAB „ŽVC“... 10. Atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą, kuriuo prašoma panaikinti Įsakymo 9... 11. Nesutinka Ūkio ministerija ir su UAB „ŽVC“ skundo teiginiu, kad priimant... 12. Atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą, kuriuo prašoma panaikinti Departamento... 13. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Ūkio ministerijos atstovė palaikė... 14. Atsakovė Finansų ministerija atsiliepime į pareiškėjos UAB „ŽVC“... 15. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Finansų ministerijos atstovai palaikė... 16. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundą su... 17. Departamentas nurodė, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundžiama AB... 18. Aiškindamas PAV įstatymo 3 str. 3 dalies nuostatą, Departamentas pabrėžė,... 19. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovė palaikė atsiliepime... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Precizika“ atsiliepimuose į... 21. Dėl pareiškėjos skundo, kuriuo prašoma panaikinti Įsakymą ir Finansų... 22. AB „Precizika“ teigimu, pareiškėja absoliučiai klaidingai nurodo, kad... 23. AB „Precizika“ įsitikinimu, UAB „ŽVC“ neturi jokio teisinio... 24. Dėl pareiškėjos skundo, kuriuo prašoma panaikinti Departamento sprendimus,... 25. Pabrėžė, jog, aptariamu atveju, teisės aktų nustatyta tvarka buvo... 26. Nesutinka AB „Precizika“ ir su UAB „ŽVC“ teiginiais, kad 2010-10-11... 27. AB „Precizika“ teigimu, pareiškėja nėra įgaliota ginti visuomenės... 28. AB „Precizika“ nesutinka ir su nepagrįstais UAB „ŽVC“ teiginiais, jog... 29. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens AB „Precizika“... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į UAB „ŽVC“ skundą... 31. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens Agentūros... 32. Byloje kilęs ginčas dėl Ūkio ministro Įsakymo 9 punkto, kuriuo paskirtas... 33. Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro... 34. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą... 35. Pagal ABTĮ 33 str. 1 dalį, jeigu... 36. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog Įsakymas, kurio 9 punkte nurodyta,... 37. UAB „ŽVC“ nurodo, jog apie tai, kad yra priimtas Įsakymas sužinojo tik... 38. Pagal ABTĮ 33 str. 1 dalį atskaitos tašku, nuo kurio pradedamas skaičiuoti... 39. ABTĮ 101 str. 6 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu... 40. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“... 41. Vertinant UAB „ŽVC“ reikalavimą dėl Finansų ministerijos sprendimo (t... 42. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgdamas į tai, kad UAB „ŽVC“... 43. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2009-07-28 AB „Precizika“... 44. Išanalizavęs byloje pateiktą medžiagą ir įvertinęs skundo argumentus,... 45. Pagal ABTĮ 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę... 46. Šiuo aspektu pažymėtina, jog nagrinėdamas administracinę bylą pagal... 47. Išanalizavęs teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad UAB „ŽVC“... 48. ABTĮ 15 straipsnyje yra pateiktas... 49. Teismo vertinimu, iš skundžiamų Departamento 2010-11-05 ir 2010-11-16... 50. Teismas daro išvadą, kad dėl tokių Departamento raštų UAB „ŽVC“... 51. Sistemiškai aiškinant pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, teismas daro... 52. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 53. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 101 str. 1 ir 6... 54. administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ŽVC” skundą dalyje dėl... 55. Likusioje dalyje pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundą atmesti.... 56. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...