Byla A-525-1170-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universitetas apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universitetas skundą atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims biudžetinei įstaigai Studijų kokybės vertinimo centras, biudžetinei įstaigai Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešojo įstaiga (toliau – ir VšĮ) Šiaulių universitetas (toliau – ir Universitetas) su skundu (I t., b. l. 1−7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą (toliau – ir Ministras), remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą atlikti Ministro kompetencijai priskirtą veiksmą − sudaryti komisiją Universiteto skundui „Apeliacija dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo“ nagrinėti;

72) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją (toliau – ir Ministerija), remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo 29 punkte nurodytą atlikti Ministerijos kompetencijai priskirtą veiksmą − pranešti Universitetui komisijos sprendimą dėl Universiteto skundo „Apeliacija dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo“ registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo.

8Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 patvirtinto Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatas, įgaliotos institucijos priimtą sprendimą per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo aukštoji mokykla gali skųsti Ministrui, o šis skundui nagrinėti sudaro komisiją. Įgaliota institucija Ministro sudarytos komisijos (toliau – ir Komisija) reikalavimu per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo komisijai turi pateikti paaiškinimus dėl aukštosios mokyklos įvertinimo ir visus susijusius su aukštosios mokyklos įvertinimu dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Aukštosios mokyklos skundas turi būti išnagrinėtas Komisijoje per 30 kalendorinių dienų nuo skundo Ministerijoje gavimo. Aprašo 29 punkte nustatyta, kad Komisija gali priimti sprendimą skundo netenkinti arba skundą tenkinti ir pavesti įgaliotai institucijai per Komisijos nustatytą laiką iš naujo įvertinti aukštąją mokyklą. Apie Komisijos sprendimą Ministerija praneša aukštajai mokyklai ir įgaliotai institucijai registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo. Jei skundas patenkinamas, įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo gavimo pradeda naują vertinimą. Pagal Aprašo 27 punkto nuostatas, aukštosios mokyklos skundas turi būti išnagrinėtas Komisijoje per 30 kalendorinių dienų nuo skundo Ministerijoje gavimo. Tačiau Ministras ir Ministerija, 2012 m. liepos 5 d. gavę pareiškėjo 2012 m. birželio 29 d. skundą – „Apeliacija dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo“ (toliau – ir Apeliacija) nesudarė Komisijos jam nagrinėti, o Ministerija apie Komisijos sprendimą registruotu laišku nepranešė Universitetui. Terminas Ministrui sudaryti Komisiją ir Ministerijai pateikti pareiškėjui atsakymą į Apeliaciją, kurią Ministerija, minėta, gavo 2012 m. liepos 5 d., baigėsi 2012 m. rugpjūčio 10 d., tačiau pareiškėjas iki šiol nesulaukė Ministro ir Ministerijos kompetencijai priskirtų veiksmų įvykdymo. Taip pat nurodė, kad remiantis 2011 m. lapkričio 24 d. Ministro įsakymo Nr. V-2250 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ 1 punktu, buvo inicijuotas Universiteto išorinis veiklos vertinimas. Šis vertinimas vykdomas remiantis Aukštųjų mokyklų vertinimo tvarka. Ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1169 „Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos“ 1 punktu Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (toliau – ir MOSTA) įgaliotas atlikti valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje realiųjų (materialinių ir žmogiškųjų) išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams vertinimus. Šis vertinimas vykdomas pagal nustatytą metodiką, patvirtintą Ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1170 (toliau – ir Metodika). MOSTA, remdamasis 2011 m. lapkričio 24 d. Ministro įsakymo Nr. V-2250 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ 1 punktu, Ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1169 „Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos“ 1 punktu, įvertinęs Universiteto realiuosius išteklius, 2012 m. birželio 25 d. Universitetui pateikė 2012 m. birželio 25 d. raštą (reg. Nr. D-3-30) „Dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių už 2008, 2009 ir 2010 metus įvertinimo“, prie kurio buvo pateikta: MOSTA 2012 m. birželio 22 d. išvada apie universiteto realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams; MOSTA direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. sprendimas dėl Universiteto realiųjų išteklių įvertinimo (Nr. Sp-IR-16/12), kuriame nurodyta, kad Universiteto realieji ištekliai įvertinti neigiamai remiantis išvadoje pateiktais 2008, 2009, 2010 metų realiųjų išteklių vertinimo rezultatais; Universiteto realiųjų išteklių skaitinės reikšmės. Tame pačiame MOSTA rašte taip pat nurodyta, kad aukštosios mokyklos išorinio vertinimo apeliacijų tvarka reglamentuoja Aprašas. Pareiškėjas pasinaudojo Aprašo 26 punkte nustatyta teise ir Ministrui 2012 m. liepos 4 d. išsiuntė 2012 m. birželio 29 d. Apeliaciją, kuri Ministerijai įteikta 2012 m. liepos 5 d. Iki 2012 m. rugpjūčio 10 d., t. y. iki paskutinės dienos, kada Ministerija turėjo pranešti apie Komisijos sprendimą aukštajai mokyklai ir įgaliotai institucijai registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo, pareiškėjas iš Ministerijos negavo jokio sprendimo dėl pateiktos Apeliacijos. Taip pat per laikotarpį nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. Ministerijos internetiniame tinklalapyje www.smm.lt nebuvo paskelbta jokių teisės aktų, kuriais Ministras būtų sudaręs Komisiją pareiškėjo Apeliacijai nagrinėti, kaip numatyta Aprašo 26 punkte. Taigi atsakovas iki šiol nesudarė Komisijos minėtam raštui nagrinėti, Komisijos sprendimas nepriimtas. Pareiškėjas teigė, kad Ministerijos ir jos vadovo – Ministro − vilkinimas ar neveikimas atlikti Ministro ir Ministerijos kompetencijai priskirtus veiksmus, pažeidžia Aprašo 26, 27, 29 punktus. Taip pat nurodė, kad išorinis aukštosios mokyklos vertinimas apima realiųjų išteklių vertinimą ir veiklos atitikties vertinimą. Išorinį vertinimą organizuoja Ministerijos įgaliota institucija. MOSTA atlikus pareiškėjo realiųjų išteklių vertinimą, Studijų kokybės ir vertinimo centrui (toliau – ir Centrui), pagal Ministro 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2250 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ 3 punktą, pavesta atlikti šio įsakymo 1 punkte nurodytų aukštųjų mokyklų, taip pat ir pareiškėjo, išorinį veiklos vertinimą, todėl Universitete dar tik vyks antroji išorinio vertinimo dalis − veiklos atitikties vertinimas, kurį atlieka Centras. Centro ekspertų vizitas į Universitetą numatytas 2012 m. rugsėjo 18−20 dienomis. Atsižvelgiant į tai, kad Ministro 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2250 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ 2 punkte nustatyta, kad išorinis veiklos vertinimas atliekamas atsižvelgiant į realiųjų išteklių vertinimo rezultatus, pareiškėjas darė išvadą, kad Centro ekspertai neturėtų atlikti Universiteto išorinės veiklos vertinimo atsižvelgiant į realiųjų išteklių vertinimo rezultatus, nes, kaip minėta, MOSTA pateikta Universiteto realiųjų išteklių vertinimo išvada apskųsta ir pareiškėjas dėl jos iki šiol nėra gavęs atsakymo. Kadangi Centro ekspertų vizitas dėl Universiteto išorinio vertinimo suplanuotas 2012 m. rugsėjo 18−20 d., pareiškėjas neturi galimybių sustabdyti Centro veiksmų, susijusių su Universiteto išoriniu vertinimu, kuris vykdomas atsižvelgiant į minėtą Universiteto realiųjų išteklių vertinimo išvadą.

9Atsakovai Ministerija ir Ministras atsiliepime į skundą (I t., b. l. 53−55) prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

10Rėmėsi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) 43 straipsniu, nurodė, jog Aprašas patvirtintas įgyvendinant minėto straipsnio bei MSĮ 40 straipsnio nuostatas. Apraše nurodyti aukštųjų mokyklų vertinimo uždaviniai, vertinamosios sritys, vertinimo kriterijai ir kitos pagrindinės aukštųjų mokyklų vertinimo nuostatos. Pažymėjo, kad Realiųjų išteklių vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1170 nauji aukštųjų mokyklų vertinimo uždaviniai, vertinamosios sritys, kriterijai nenustatomi, o tik detalizuojami ir paaiškinami aukštųjų mokyklų vertinimo rodikliai. Paaiškino, kad pagal Aprašo 9 punktą, išorinis aukštosios mokyklos vertinimas apima realiųjų išteklių vertinimą ir veiklos atitikties vertinimą. Taigi, aukštosios mokyklos vertinimas susideda iš dviejų dalių. Realiųjų išteklių vertinimą organizuoja Ministerijos įgaliota institucija, nagrinėjamu atveju − MOSTA, o Realiųjų išteklių vertinimą ir veiklos atitikties vertinimą gali atlikti skirtingos įgaliotos institucijos, tokiu atveju sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priima veiklos atitikties vertinimą atliekanti įgaliota institucija. Veiklos atitikties vertinimą atlikti ir aukštosios mokyklos įvertinimo sprendimą priimti Ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pavesta Centrui. Pabrėžė, jog dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priimtą Centro sprendimą galima skųsti Aprašo nustatyta tvarka, tačiau dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo apeliacijų teikimas teisės aktais nenustatytas. Universiteto realiųjų išteklių vertinimas yra tik dalis viso veiklos išorinio vertinimo. Atlikus realiųjų išteklių vertinimą, universiteto veiklos išorinis vertinimas dar nebaigtas ir administracinė procedūra nebaigta, galutinis įgaliotosios institucijos sprendimas nepriimtas. Teigė, kad pareiškėjas, neteisingai supranta Aprašo nuostatas, kurios numato apeliacijų tvarką dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo, nepagrįstai 2012 m. birželio 29 d. raštu Nr. 1-02-1825-06-11 prašo sudaryti Komisiją, kadangi administracinė procedūra dar nėra baigta, išorinis Universiteto vertinimas nebaigtas, įgaliotosios institucijos − Centro − sprendimas dar nepriimtas. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pažymėjo, kad pareiškėjo prašyme išdėstyti argumentai dėl Ministerijos ir Ministro vilkinimo ar neveikimo atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus yra teisiškai nepagrįsti. Taip pat pažymėjo, kad 2012 m. liepos 5 d. Ministerijoje gauta pareiškėjo Apeliacija buvo priimta ir nagrinėjama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (toliau – ir VAĮ) nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į VAĮ 23 straipsnio 5 dalies reikalavimą, nepažeidžiant to paties įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų (administracinė procedūra buvo baigta per 16 darbo dienų), Universitetui 2012 m. liepos 30 d. raštu Nr. SR-3830 buvo pateiktas atsakymas į Apeliaciją. Minėtame rašte paaiškinta, kad dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priimtą Centro sprendimą galima skųsti Aprašo nustatyta tvarka. Dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo apeliacijų teikimas nenumatytas. Atsižvelgiant į tai darė išvadą, jog Ministerijos ir Ministro kompetencijai priskirti veiksmai buvo atlikti tinkamai ir nepažeidžiant VAĮ nustatytų reikalavimų ir terminų, Ministerijos ir Ministro vilkinimo ar neveikimo atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus yra nepagrįsti teisės aktų reikalavimais ir neatitinkantys faktinių aplinkybių.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga (toliau – ir BĮ) Studijų kokybės vertinimo centras atsiliepime (I t., b. l. 38−41) prašė pareiškėjo skundą spręsti teismo nuožiūra.

12Rėmėsi Aprašo 9 ir 10 punktais, pažymėjo, kad realiųjų išteklių vertinimą ir veiklos atitikties vertinimą gali atlikti skirtingos įgaliotos institucijos, tokiu atveju sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priima veiklos atitikties vertinimą atliekanti įgaliota institucija. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir 2011 m. birželio 30 d. ministro įsakymu Nr. V-1169 „Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos“ buvo paskirtos dvi skirtingos institucijos aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimui ir aukštųjų mokyklų veiklos atitikties vertinimui atlikti. Už realiųjų išteklių vertinimą yra atsakingas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), tuo tarpu, veiklos atitikties vertinimą atlieka Centras. Nurodė, kad vadovaujantis Aprašo 13 punktu, Ministro 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-2250 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ buvo inicijuotas pareiškėjo išorinis veiklos vertinimas. Centras 2011 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 7-04-2914 „Dėl savianalizės suvestinės pateikimo“, vadovaudamasis Aprašo 12 punktu bei Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-135 (toliau – ir Vertinimo metodika), 27 ir 28 punktais, informavo pareiškėją apie siūlymą pateikti pareiškėjo veiklos savianalizės suvestinę Centrui iki 2012 m. gegužės 8 d. Pareiškėjas 2011 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 1-02-695-06-10 „Dėl savianalizės suvestinės pateikimo“ paprašė nukelti savianalizės pateikimo terminą į 2012 m. rugpjūčio 15 d., šis prašymas buvo patenkintas, Centras 2011 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 7-04-3062 „Dėl savianalizės suvestinės pateikimo“ nukėlė savianalizės suvestinės pateikimo terminą iki 2012 m. rugpjūčio 16 d. 2012 m. rugpjūčio 14 d. Centre buvo gautas pareiškėjo prašymas „Dėl Šiaulių universiteto veiklos ir savianalizės suvestinės vertinimo“, kuriame pareiškėjas paprašė įvertinti jo veiklą bei pateikė savianalizės suvestinę. Centras, vadovaudamasis Aprašo 15 punktu bei Vertinimo metodikos 29 punktu, sudarė pareiškėjo veiklą vertinsiančią ekspertų grupę ir, vadovaudamasis Vertinimo metodikos 30 punktu, 2012 m. balandžio 5 d. raštu Nr. S-776 „Dėl ekspertų grupės sudėties ir vizito datos“ informavo pareiškėją apie jo veiklą vertinsiančios ekspertų grupės sudėtį bei vieno iš privalomų išorinio vertinimo etapų − vizito į aukštąją mokyklą − datą. Pareiškėjas nereiškė pastabų ar pageidavimų dėl ekspertų grupės sudėties. 2012 m. rugpjūčio 23 d. Centras gavo pareiškėjo raštą Nr. 1-08-1704-06-54 „Dėl Šiaulių universiteto išorinio vertinimo“, kuriame pareiškėjas prašė sustabdyti išorinio vertinimo procedūras (įskaitant vizitą) iki kol bus priimtas sprendimas dėl MOSTA priimto sprendimo dėl pareiškėjo realiųjų išteklių vertinimo. Centras 2012 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. S-1919 šio prašymo netenkino dėl to, jog nei Vertinimo metodika nei Aprašas nenumato išorinio vertinimo procedūrų sustabdymo iki kol bus išnagrinėtas skundas dėl realiųjų išteklių vertinimo rezultatų bei dėl to, kad vizitas buvo suderintas su ekspertų grupe, kurios dauguma narių atvyksta iš užsienio valstybių, tad vizitas į aukštąją mokyklą įvyko 2012 m. rugsėjo 18-20 dienomis. Taip pat pažymėjo, kad Aprašo 13 punktas numato, kad veiklos atitikties vertinimas remiasi aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatais, tikslinio vertinimo rezultatais, savianalizės suvestine, kitais aukštosios mokyklos dokumentais, vizito į aukštąją mokyklą metu gautais duomenimis, ankstesnio vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat kita informacija apie aukštosios mokyklos veiklą. Atsižvelgiant į šią nuostatą darė išvadą, jog realiųjų išteklių vertinimo rezultatai yra vienas iš savarankiškų išorinio vertinimo šaltinių ir jo apskundimas negali lemti proceso sustabdymo, tame tarpe ir vizito į aukštąją mokyklą, kurio metu yra renkami duomenys apie aukštosios mokyklos veiklą, sustabdymo. Teigė, kad Centras neturėjo teisinio pagrindo sustabdyti išorinio vertinimo procedūrų ir atidėti vizito datos. Paaiškino, kad po vizito ekspertų grupė rengs pareiškėjo veiklos išorinio vertinimo išvadas, jas rengdama privalės atsižvelgti į turimos informacijos visumą, taip pat ir į įsiteisėjusius ir neginčijamus realiųjų išteklių vertinimo rezultatus. Pažymėjo, kad Centras, priimdamas sprendimą, taip pat remsis išsamiomis ekspertų grupės išvadomis, kurios, kaip minėta, bus parengtos remiantis turimos informacijos visuma, taip pat ir įsiteisėjusiais bei neginčijamais realiųjų išteklių vertinimo rezultatais. Taip pat nurodė, kad pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. 1-08-1704-06-54 „Dėl Šiaulių universiteto išorinio vertinimo“, kuriame išdėstytas prašymas atidėti vizitą, Centras gavo 2012 m. rugpjūčio 23 d., t. y. iki vizito į aukštąją mokyklą likus mažiau negu mėnesiui. Atsižvelgiant į tai, jog įgyvendinant Aprašo 15 punkto reikalavimus į ekspertų grupę buvo įtraukti ekspertai iš užsienio valstybių, iš naujo suderinti vizito datą sudėtinga, be to ekspertų grupės nariai (iš viso 7, iš kurių 5 yra iš užsienio valstybių, o 2 iš Lietuvos) būtų patyrę papildomų finansinių sąnaudų atšaukdami skrydžių ir (ar) kito transporto bei viešbučių rezervacijas, kas savaime būtų padidinę pareiškėjo išorinio vertinimo kaštus, kuriuos turėtų padengti Centras.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo BĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras atsiliepime (I t., b. l. 51−52) prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

14Paaiškino, kad MOSTA Ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1169 „Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos“ įgaliotas atlikti valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje realiųjų (materialinių ir žmogiškųjų) išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams vertinimus. Aukštųjų mokyklų realiųjų (materialinių ir žmogiškųjų) išteklių vertinimas (toliau – ir Realiųjų išteklių vertinimas), kaip dalis aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo, atliekamas vadovaujantis Aprašu ir Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika (toliau – ir Realiųjų išteklių metodika), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1170. Realiųjų išteklių metodika nustato aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo Lietuvos Respublikoje realiųjų (materialiųjų ir žmogiškųjų) išteklių vertinimo principus, vertinimo sritis, vertinimo eigą ir rodiklius. Atlikusi pareiškėjo realiųjų išteklių atitikties minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams vertinimą, MOSTA parengė išvadą, kuri su 2012 m. birželio 25 d. raštu Nr. D3-30/12 išsiųsta pareiškėjui ir 2012 m. birželio 25 d. raštu Nr. D3-32/12 aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą organizuojančiam bei sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo priimančiam Centrui. Pareiškėjas, nesutikdamas su realiųjų išteklių vertinimo išvada, 2012 m. birželio 29 d. raštu Nr. 1-02-1825-06-11 Ministrui pateikė apeliaciją, vadovaudamasis Aprašo 26 punkto nuostata, reglamentuojančia sprendimo dėl aukštosios mokyklos išorinio vertinimo, kaip integralaus sprendimo, apimančio tiek realiųjų išteklių vertinimą, tiek aukštosios mokyklos veiklos atitikties vertinimą, apskundimo tvarka. Pažymėjo, kad Realiųjų išteklių vertinimo metodika ar Aprašas atskiros apeliacijų dėl realiųjų išteklių vertinimo išvadų tvarkos nenumato. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. birželio 29 d, kai pareiškėjas pateikė apeliaciją dėl Universiteto realiųjų išteklių vertinimo, išorinis vertinimas pareiškėjo atžvilgiu nebuvo atliktas ir atitinkamai nebuvo priimtas sprendimas dėl pareiškėjo įvertinimo, darė išvadą, kad pareiškėjas netinkamai taikė Aprašo 26 punkto nuostatą bei pateikė nepagrįstą Apeliaciją. Teigė, kad atsakovai nėra įpareigoti Apraše nustatytos apeliacijų nagrinėjimo tvarkos sudaryti komisiją nepagrįstai apeliacijai nagrinėti.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimu (I t., b. l. 142−150) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Teismas įvertino byloje nustatytas aplinkybes, rėmėsi MSĮ 43 straipsnio 1−4 dalimis, Aprašo 1, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18−30 punktais. Apibendrinęs šį teisinį reglamentavimą, pažymėjo, kad jis nenumato, kad aukštoji mokykla, kurios išorinis vertinimas yra atliekamas, galėtų skųsti įgaliotosios institucijos sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo Aprašo III skyriaus „Apeliacijų tvarka“ nustatyta tvarka: šia tvarka švietimo ir mokslo ministrui, administracinių ginčų komisijai arba teismui yra skundžiamas sprendimas, kuris sukelia pasekmes, t. y. sprendimas dėl aukštosios mokyklos išorinio vertinimo. Tuo tarpu sprendimu dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo baigiama tik viena iš išorinio vertinimo procedūros dalių, todėl netgi sprendimas neigiamai vertinti aukštosios mokyklos realiuosius išteklius, kas, atsižvelgiant į Aprašo 211 punkto nuostatas, jau apsprendžia ir sprendimą dėl aukštosios mokyklos išorinio vertinimo, savaime nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl negali pažeisti teisių ar teisėtų interesų bei būti ginčo dalyku Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) prasme. Taip pat pažymėta, kad nei Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika, patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-01-135, kuri, be kita ko, nustato Ministro įgaliotos institucijos organizuojamo aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo eigą bei procedūras, vertinamąsias sritis ir kriterijus, nei Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika, patvirtinta Ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1170, nenumato, kad sprendimas dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo galėtų būti skundžiamas Aprašo nustatyta tvarka. Atsižvelgęs į nustatytas faktines aplinkybės ir minėtą teisinį reglamentavimą, teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimai įpareigoti Aprašo III skyriaus „Apeliacijų tvarka“ tvarka Ministerijoje sudaryti komisiją ir išnagrinėti jo apeliaciją dėl Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centas sprendimo, kuriuo buvo įverti Universiteto realieji ištekliai, yra nepagrįsti.

18Teismas taip pat pažymėjo, kad Ministerijos su atsiliepimu pateiktas raštas Nr. SR-3830, kuriuo, kaip teigiama, VAĮ nustatyta tvarka atsakyta į 2012 m. birželio 29 d. Apeliaciją dėl Universiteto realiųjų išteklių vertinimo, negali būti vertinamas kaip sprendimas VAĮ prasme: nors šiuo raštu, kuris, kaip nurodoma, skirtas eilei adresatų ir parengtas pagal kompetenciją išnagrinėjus „universitetų siūlymus dėl universitetų išorinio vertinimo reguliavimo“, ir paaiškinta aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka, taip pat nurodyta, kad apeliacijos dėl realiųjų išteklių vertinimo nenumatytos, juo (šiuo Ministerijos raštu) nėra pasisakoma dėl pareiškėjo pateiktos apeliacijos priėmimo/nepriėmimo, tokio sprendimo motyvai, apskundimo tvarka (VAĮ 8 str.), todėl jis vertinamas kaip informacinio pobūdžio raštas. Kadangi minėtas Ministerijos raštas negali būti vertinamas kaip sprendimas VAĮ prasme, jis negali būti ginčo dalyku ir įtakoti pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumo/nepagrįstumo nagrinėjamoje byloje, t. y. vertinant, kad aukštoji mokykla galėti skųsti įgaliotosios institucijos sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo Aprašo III skyriaus „Apeliacijų tvarka“ nustatyta tvarka, šis raštas negali būti pagrindas skundui netenkinti.

19III.

20Pareiškėjas VšĮ Šiaulių universitetas pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 1−14), kuriuo prašo panaikinti 2012 m. gruodžio 31 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą tenkinti:

211) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą atlikti Ministro kompetencijai priskirtą veiksmą − sudaryti komisiją Universiteto skundui „Apeliacija dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo“ nagrinėti;

222) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo 29 punkte nurodytą atlikti Ministerijos kompetencijai priskirtą veiksmą − pranešti Universitetui komisijos sprendimą dėl Universiteto skundo „Apeliacija dėl Šiaulių universiteto realiųjų išteklių vertinimo“ registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo;

233) pripažinti negaliojančiu Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“.

24Taip pat pateiktas prašymas priteisti iš atsakovo Ministerijos pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas.

25Apeliaciniame skunde, be skunde pateiktų argumentų, pateikia šiuos argumentus:

261) teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą, kurio tekstą pareiškėjas teismui pateikė 2012 m. gruodžio 11 d. teismo posėdyje, bei informavo teismą, kad jį išsiuntė paštu 2012 m. gruodžio 10 d., t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės. Patikslintame skunde pareiškėjas prašė pripažinti negaliojančiu Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“. Pažymi, kad minėtą raštą pareiškėjas gavo tik su atsiliepimu į skundą, todėl kitos galimybės pateikti patikslintą skundą neturėjo. Teigia, kad teismas, žinodamas apie patikslintą skundą turėjo bylos nagrinėjimą atidėti ir patikslinto skundo priėmimo klausimą spręsti tik jį gavęs. To nepadarius pareiškėjui užkirstas kelias į teisminę gynybą. Teigia, jog tai, kad teismas nepriėmė ir nenagrinėjo patikslinto skundo yra pakankamas pagrindas skundžiamam teismo sprendimui panaikinti.

272) Apie skundžiamą Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą Universitetas sužinojo tik iš atsakovų atsiliepimo į skundą šioje byloje. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Universitetas šio rašto anksčiau nėra gavęs. Pažymi, kad teismui yra pateikti kitų minėtame rašte nurodytų aukštųjų mokyklų atsakymai, kad jos tokio rašto taip pat nėra gavusios. Atsakovas nepateikė įrodymų apie šio rašto įteikimą pareiškėjui. Be to, pats raštas, pateiktas kartu su Ministerijos atsiliepimu, turi formos ir turinio trūkumų – jame nenurodyta į kokį Universiteto raštą pateikiamas šis atsakymas, jis nepasirašytas viceministrės, kurios pavardė nurodyta po tekstu. Apeliantas mano, kad šis raštas neturi įrodomosios galios, nes atsakovas nepateikė įrodymų, kad viceministrė galėjo tokį raštą pasirašyti. Pareiškėjas teismo posėdžio metu prašė išreikalauti tokius įrodymus, tačiau teismas tokio prašymo nepatenkino. Pastebi, jog pats teismas sprendime pažymėjo, kad šis raštas nėra tinkamas atsakymas į pareiškėjo Apeliaciją.

283) Nesutinka su teismo išvada, kad ginčui aktualus teisinis reglamentavimas aukštajai mokyklai, kurios išorinis vertinimas atliekamas, nenumato galimybės skųsti įgaliotosios institucijos sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo Aprašo III skyriaus „Apeliacijų tvarka“ nustatyta tvarka. Tokia išvada paremta prielaidomis, nepagrįstomis teisės aktais. Apraše nėra konkrečiai apibrėžta kas yra įgaliota institucija, kurios sprendimą aukštoji mokykla gali skųsti Ministrui, be to, pats MOSTA 2012 m. birželio 25 d. rašte nurodė, kad jis gali būti skundžiamas Apraše nurodyta tvarka.

294) Nesutinka su teismo išvada, kad sprendimas neigiamai vertinti aukštosios mokyklos realiuosius išteklius savaime nesukelia teisinių pasekmių. Remiantis Aprašo 21 ir 211 punktais, aukštoji mokykla, kurios realieji ištekliai įvertinami neigiamai, gauna neigiamą įvertinimą. Be to, apskųsta neigiama išvada Universitetui jau yra sukėlusi neigiamus padarinius ir pažeidusi Universiteto teises. Tai pripažinta Seimo kontrolieriaus sprendimu.

305) Nesutinka su teismo išvada, kad galimybės sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo skųsti Aprašo nustatyta tvarka nenumato ir Vertinimo metodika. Tai prieštarauja Vertinimo metodikos 58 punktui. Be to, Apraše nėra konkrečiai apibrėžta, kokį sprendimą (dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo, dėl veiklos atitikties vertinimo, ar dėl bendro išorinio veiklos vertinimo) aukštoji mokykla gali skųsti Ministrui.

316) Dėl teismo išvados, kad sprendimu dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo baigiama tik viena iš išorinio vertinimo procedūros dalių, pažymi, kad realiųjų išteklių vertinimas ir veiklos vertinimas yra dvi atskiros išorinio vertinimo dalys, kurios tarpusavyje gali būti siejamos tik 2011 m. lapkričio 24 d. Ministro įsakymu „Dėl aukštųjų mokyklų vertinimo“. Šį teiginį grindžia taip pat ir tuo, jog Centras, kaip vienintelė Ministerijos įgaliota institucija organizuoti aukštųjų mokyklų vertinimą, turi teisę priimti sprendimus dėl realiųjų išteklių vertinimo.

32Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 37−38) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, o Universiteto apeliacinį skundą atmesti.

33Atsiliepime į apeliacinį skundą, be argumentų pateiktų atsiliepime, nurodo:

341) pareiškėjo reikalavimas panaikinti 2012 m. liepos 30 d. Ministerijos raštą Nr. SR-3830 nepagrįstas, nes jis nebuvo pateiktas skunde ir keliamas tik apeliaciniame skunde.

352) Teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą, visas aplinkybes ir teisės normas nurodydamas 2013 m. gruodžio 31 d. nutartyje, kurios argumentams atsakovas visiškai pritaria.

363) Kiti pareiškėjo reikalavimai išsamiai išnagrinėti ir įvertinti skundžiamame teismo sprendime, kurio argumentams atsakovas visiškai pritaria.

374) Aprašo III skyriuje (27-30 punktai) nėra paminėta, kad skundai dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo galėtų būti pateikti Ministrui, o skundui nagrinėti sudaroma Komisija. Minėtame skyriuje kalbama tik apie aukštųjų mokyklų vertinimą kaip baigtinį procesą. Pagal MSĮ bei jį įgyvendinančius teisės aktus tik visos aukštosios mokyklos, o ne vien tik jos realiųjų išteklių vertinimas, gali sukelti teisines pasekmes.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo BĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 31−33) prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

401) sutinka su teismo išvada, kad realiųjų išteklių įvertinimas ir informavimas apie tai Universitetui teisinių pasekmių nesukėlė ir jo teisių nepažeidė. Atkreipia dėmesį, kad Apeliacija pateikta vadovaujantis Aprašo 26 punkto nuostata, reglamentuojančia sprendimo dėl aukštosios mokyklos išorinio vertinimo, kaip integralaus sprendimo, apimančio tiek realiųjų išteklių, tiek aukštosios mokyklos veiklos atitikties vertinimą, apskundimo tvarką. Aprašas nenumato apeliacijų dėl realiųjų išteklių vertinimo išvadų.

412) Apeliantas nepagrįstai ginčija Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. rašto prijungimą prie bylos ir nepagrįstai reikalauja pateikti pasirašytą rašto kopiją. Atkreipia dėmesį, jog pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-117, pasirašyti privaloma tik siunčiamą dokumento egzempliorių, o įstaigoje liekantis egzempliorius vizuojamas dokumento rengėjo.

423) Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, kad tik Centras turi įgaliojimus atlikti aukštosios mokyklos išorinį vertinimą (įskaitant ir realiųjų išteklių vertinimą) prieštarauja Aprašo nuostatoms, 2010 m. gruodžio 22 d. Ministro įsakymui Nr. V-2356, protingumo kriterijui ir yra nepagrįsti.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo BĮ Studijų kokybės vertinimo centras atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 34−35) prašė sprendimą dėl pareiškėjo skundo priimti teismo nuožiūra.

44Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad Centras yra vienintelė institucija įgaliota organizuoti išorinį aukštųjų mokyklų vertinimą, paaiškino, kad už realiųjų išteklių vertinimą atsakingas MOSTA, o išorinį veiklos vertinimą atlieka Centras. Tuo tarpu pareiškėjas netinkamai aiškina teisės aktus, t. y. painioja išorinio aukštosios mokyklos vertinimo sąvoką (apimančią aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimą ir veiklos vertinimą) su veiklos vertinimo sąvoka.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinis skundas atmestinas.

48Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, jog, kaip teigia pareiškėjas, atsakovai neatliko savo pareigų, nustatytų Aprašo 26 ir 29 punktuose, t. y. Ministras nesudarė komisijos nagrinėti pareiškėjo pateiktą Apeliaciją, o Ministerija nepranešė Universitetui apie komisijos sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo.

49Pareiškėjo Apeliacija pateikta dėl atlikto Universiteto realiųjų išteklių vertinimo. Realiųjų (materialiųjų ir žmogiškųjų) išteklių vertinimas yra išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo dalis (Aprašo 9 p.). Atlikus realiųjų išteklių vertinimą, o vėliau ir veiklos atitikties vertinimą, priimamas galutinis teigiamas ar neigiamas sprendimas dėl aukštosios mokyklos įvertinimo, kuris ir sukelia aukštajai mokyklai realias teisines pasekmes (MSĮ 44 str. 3 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 patvirtinto Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo 7 p.; Aprašo 20, 25 p.). Tuo tarpu vien realiųjų išteklių vertinimas, kuris, kaip minėta, yra tik viena iš viso aukštosios mokyklos vertinimo, t.y. visos administracinės procedūros, dalių, realių teisinių pasekmių aukštajai mokyklai nesukelia. Aprašo III dalies Apeliacijų tvarka 26−30 punktų sisteminė analizė patvirtina, kad apeliacija gali būti teikiama tik dėl galutinio sprendimo dėl aukštosios mokyklos įvertinimo. Galimybė skųsti sprendimą dėl realiųjų išteklių įvertinimo nenumatyta ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1170 patvirtintoje Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikoje. Nors Aprašo 21 ir 211 punktų analizė leidžia daryti išvadą, jog neigiamas realiųjų išteklių įvertinimas, lemia tai, kad galutiniu sprendimu dėl aukštosios mokyklos vertinimo aukštoji mokykla bus įvertinta neigiamai, tai nesuteikia aukštajai mokyklai, kurios realieji ištekliai įvertinti neigiamai, teisės teikti apeliaciją įgaliotai institucijai nepriėmus galutinio administracinės procedūros sprendimo – t. y. sprendimo dėl aukštosios mokyklos vertinimo.

50Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, visas bylai reikšmingas aplinkybes ir bylai reikšmingų teisės aktų nuostatas, remdamasis teisės aktų nuostatomis, teisingai jas aiškindamas, aiškiai sudėliodamas argumentaciją, detaliai, kiek tai aktualu nagrinėjamos bylos kontekste, pasisakydamas dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos, pagrįstai konstatavo, kad ginčui aktualus teisinis reguliavimas aukštajai mokyklai, kurios išorinis vertinimas atliekamas, nenumato galimybės skųsti įgaliotos institucijos sprendimo dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo, nes sprendimu dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo, baigiama tik viena išorinio vertinimo procedūros dalių, juo savaime nesukeliamos teisinės pasekmės, jis negali pažeisti teisių ar teisėtų interesų bei negali būti ginčo dalyku ABTĮ prames.

51Tai, kad administracinio teismo nagrinėjamo ginčo dalyku gali būti tik galutinis administracinės procedūros sprendimas, o ne procedūriniai, tarpiniai sprendimai, ne kartą pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo skunde išdėstyti reikalavimai nenagrinėtini administraciniame teisme.

52Teisėjų kolegija paaiškina, kad tokiu būdu pareiškėjui nėra užkertamas kelias į teisminę gynybą, nes skundo reikalavimais keliamas klausimas – dėl neigiamo Universiteto realiųjų išteklių įvertinimo – gali būti nagrinėjamas teisme, tačiau tai turi būti daroma ne pagal atskirus reikalavimus, o sprendžiant dėl galutinio Universiteto išorinio vertinimo sprendimo teisėtumo, t. y. nesutikdamas su tarpiniu procedūriniu sprendimu dėl realiųjų išteklių vertinimo, pareiškėjas savo nesutikimo su tokiu sprendimu argumentus (bet ne reikalavimus) gali pareikšti ginčydamas galutinį sprendimą dėl Universiteto išorinio vertinimo. Vertinant jo teisėtumą, bus įvertintas ir tarpinių (procedūrinių) sprendimų teisėtumas.

53Apeliaciniame skunde pareiškėjas pateikė papildomą reikalavimą, kuris nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme – pripažinti negaliojančiu Ministerijos 2012 m. liepos 30 d raštą.

54ABTĮ 130 straipsnio 5 dalis numato, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Tad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šio reikalavimo nenagrinėja.

55Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, jog nors, kaip apeliaciniame skunde nurodė pareiškėjas, pirmosios instancijos teismas nepriėmė pareiškėjo patikslinto skundo, papildyto pastaruoju reikalavimu, skundžiamame sprendime teismas pasisakė dėl Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. rašto, konstatuodamas, kad tai informacinio pobūdžio raštas, kuris negali būti vertinamas kaip sprendimas VAĮ įstatymo prasme. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su minėtu raštu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tai informacinio-aiškinamojo pobūdžio raštas, nes jame nėra imperatyviai suformuluotų pareiškėjui ar kitiems rašto adresantams privalomų elgesio taisyklių, teisių ir pareigų, jis nesukelia teisinių pasekmių, jame, remiantis teisės aktų, susijusių su aukštųjų mokyklų išoriniu vertinimu, nuostatomis, nurodyta ir paaiškinta išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo procedūra.

56Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad informacinio pobūdžio dokumentai nėra aktai, dėl kurių pagalima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui. Administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl viešojo administravimo subjektų informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentų, adresuotų kitiems asmenims, kaip atsakymų į jų paklausimus. Teismas imasi nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos, o ne aiškinama subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikyti teisės aktai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A14-966/2006, AS822-727/2011).

57Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 30 d. Ministerijos raštą, yra nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, todėl net jei šį reikalavimą pareiškėjas būtų pateikęs pirminiame skunde, teismas, nustatęs aptartas aplinkybes skundo priėmimo stadijoje šį reikalavimą turėtų atsisakyti priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o jį priėmus nagrinėti ir ginčą sprendžiant iš esmės, byla dalyje dėl šio reikalavimo, turėtų būti nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies pagrindu.

58Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, aptartą teismų praktiką, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė visas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

60pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universitetas apeliacinį skundą atmesti.

61Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešojo įstaiga (toliau – ir VšĮ) Šiaulių universitetas... 6. 1) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą (toliau –... 7. 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją (toliau... 8. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d.... 9. Atsakovai Ministerija ir Ministras atsiliepime į skundą (I t., b. l. 53−55)... 10. Rėmėsi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) 43... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga (toliau – ir BĮ)... 12. Rėmėsi Aprašo 9 ir 10 punktais, pažymėjo, kad realiųjų išteklių... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo BĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės... 14. Paaiškino, kad MOSTA Ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1169... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimu (I... 17. Teismas įvertino byloje nustatytas aplinkybes, rėmėsi MSĮ 43 straipsnio... 18. Teismas taip pat pažymėjo, kad Ministerijos su atsiliepimu pateiktas raštas... 19. III.... 20. Pareiškėjas VšĮ Šiaulių universitetas pateikė apeliacinį skundą (II... 21. 1) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą, remiantis... 22. 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, remiantis... 23. 3) pripažinti negaliojančiu Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą „Dėl... 24. Taip pat pateiktas prašymas priteisti iš atsakovo Ministerijos pareiškėjui... 25. Apeliaciniame skunde, be skunde pateiktų argumentų, pateikia šiuos... 26. 1) teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė priimti pareiškėjo... 27. 2) Apie skundžiamą Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. raštą Universitetas... 28. 3) Nesutinka su teismo išvada, kad ginčui aktualus teisinis reglamentavimas... 29. 4) Nesutinka su teismo išvada, kad sprendimas neigiamai vertinti aukštosios... 30. 5) Nesutinka su teismo išvada, kad galimybės sprendimą dėl aukštosios... 31. 6) Dėl teismo išvados, kad sprendimu dėl aukštosios mokyklos realiųjų... 32. Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į... 33. Atsiliepime į apeliacinį skundą, be argumentų pateiktų atsiliepime,... 34. 1) pareiškėjo reikalavimas panaikinti 2012 m. liepos 30 d. Ministerijos... 35. 2) Teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą,... 36. 3) Kiti pareiškėjo reikalavimai išsamiai išnagrinėti ir įvertinti... 37. 4) Aprašo III skyriuje (27-30 punktai) nėra paminėta, kad skundai dėl... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo BĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės... 39. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 40. 1) sutinka su teismo išvada, kad realiųjų išteklių įvertinimas ir... 41. 2) Apeliantas nepagrįstai ginčija Ministerijos 2012 m. liepos 30 d. rašto... 42. 3) Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, kad tik Centras turi... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo BĮ Studijų kokybės vertinimo centras... 44. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad Centras yra vienintelė institucija... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. Apeliacinis skundas atmestinas.... 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, jog, kaip teigia... 49. Pareiškėjo Apeliacija pateikta dėl atlikto Universiteto realiųjų... 50. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 51. Tai, kad administracinio teismo nagrinėjamo ginčo dalyku gali būti tik... 52. Teisėjų kolegija paaiškina, kad tokiu būdu pareiškėjui nėra užkertamas... 53. Apeliaciniame skunde pareiškėjas pateikė papildomą reikalavimą, kuris... 54. ABTĮ 130... 55. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, jog nors, kaip apeliaciniame skunde... 56. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios... 57. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad reikalavimas pripažinti... 58. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių universitetas apeliacinį skundą... 61. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 31 d. sprendimą... 62. Nutartis neskundžiama....