Byla eI-5473-208/2016
Dėl išvados panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Jolantos Malijauskienės, Ivetos Pelienės ir Donato Vansevičiaus (pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos SIA „UniCredit Leasing“ atstovei advokato padėjėjai Ievai Četrauskaitei, atsakovės Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui G. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos SIA „UniCredit Leasing“ skundą atsakovei VĮ Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant R. P. (R. P.) dėl išvados panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja SIA „UniCredit Leasing“ (toliau – ir pareiškėja) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti 2015-11-25 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) (reorganizuotas į VĮ Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) (toliau – ir atsakovė, Tarnyba) galutinės išvados dėl bankroto administratoriaus UAB „Avere“ veiksmų, administruojant bankrutavusios UAB „Egvilta“ ir bankrutavusios UAB „Faulana“ bankroto procesus (toliau – ir Išvada) dalį dėl SIA „UniCredit Leasing“ skundo, kaip nepagrįstą ir neteisėtą; 2) įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti SIA „UniCredit Leasing“ skundą dėl bankroto administratoriaus pareigų netinkamo vykdymo ir priimti naują sprendimą.

4Pareiškėja paaiškina, jog 2009-08-31 Vilniaus apygardos teismas iškėlė UAB „Egvilta“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Avere“, įgaliotas asmuo R. P. (toliau – ir Administratorius). 2010-06-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Bendrovė pripažinta bankrutavusia, nutartis įsiteisėjo 2010-06-22. 2015-10-01 pareiškėja pateikė Tarnybai skundą dėl Administratoriaus pareigų netinkamo vykdymo (toliau – ir Skundas). Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjos Skundą bei prie jo prijungtą 2015-10-08 Inti kinnisvara OU prašymą, priėmė šioje byloje skundžiamą Išvadą, kuri pareiškėjos teigimu yra neteisėta ir nepagrįsta dalyje dėl pareiškėjos Skundo.

5Pareiškėja teigia, jog Tarnyba jos Skundą išnagrinėjo formaliai ir nevertino dalies Skundo argumentų. Pareiškėja Tarnybai nurodė, jog Administratorius nevykdo savo pareigų, yra pasyvus bei atliko neteisėtus veiksmus įregistruodamas nekilnojamąjį turtą, švaisto UAB „Egvilta“ lėšas, per šešerius metus nesiėmė veiksmų turto įvertinimui, sąmoningai nevykdo savo pareigų ir viršija savo įgaliojimus bei neteikia informacijos kreditorių susirinkimui. Išvadoje Tarnyba nurodė, jog dalies Skundo nenagrinėja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-03-30 įsakymu Nr. 4-299 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 28 p., tačiau, pareiškėjos teigimu, nors Administratorius neteisėtus veiksmus atliko daugiau nei prieš vienerius metus, tačiau pažeidimas tęsiasi iki šiol, todėl nebuvo pagrindo nenagrinėti pareiškėjos Skundo. Be to, vadovaujantis minėtu Taisyklių punktu Tarnyba apie sprendimą nenagrinėti Skundo pareiškėjai turėjo pranešti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, tačiau per minėtą terminą pareiškėja buvo informuota, kad pradėtas neplaninis Administratoriaus veiklos patikrinimas, o apie sprendimą dalies Skundo nenagrinėti nebuvo pranešta.

6Teigia, jog Administratoriaus patikrinimo Tarnyba neatliko, nes buvo apsiribota tik Administratoriaus įpareigojimu pateikti paaiškinimą į Skunde keliamus klausimus, o vadovaujantis Taisyklių 35 p. atsakovė privalėjo bent jau apklausti UAB „Egvilta“ kreditorių susirinkimo pirmininką. Išvadoje neatliktas aplinkybių vertinimas, o tik cituojami Administratoriaus paaiškinimuose pateikti atsikirtimai.

7Pareiškėjos teigimu, Administratoriaus neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog vykdydamas kreditorių susirinkimo sprendimą, Administratorius įregistravo Nekilnojamojo turto registre objektus, kurie realiai neegzistuoja. Jų nebuvimo faktą patvirtina kadastrinių matavimų bylose esančios nuotraukos bei antstolio I. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Be to, dėl neegzistuojančių daiktų Administratorius 2013-10-03 be varžytinių sudarė parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pareiškėjos žiniomis yra ginčijamos teismine tvarka. Taip pat, kreditorių susirinkimas buvo priėmęs sprendimą išskaidyti pastatus, tačiau Administratorius, kaip profesionalus subjektas, neturi vykdyti neteisėtų sprendimų. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) normos, reglamentuojančios administratoriaus funkcijas ir įgaliojimus, yra imperatyviojo pobūdžio. Šių normų reikalavimai negali būti keičiami nei pavedimo sutartimi, nei konkrečiais kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimais. Dėl to ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p. nuostata, kuria administratoriui pavedama vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus, negali būti aiškinama taip, kad administratorius yra besąlygiškai saistomas nutarimų net tada, kai jie pažeidžia teisės normas, kitų kreditorių (likusių mažumoje) ar skolininko teises. Nors ĮBĮ 24 str. 5 d. nuostatoje nesuformuluota teisės administratoriui skųsti teismui kreditorių susirinkimo (nutarimo) sprendimus, tačiau tai kyla iš administratoriaus, kaip specialaus bankroto teisės subjekto, turinčio specialią įstatymo jam suteiktą kompetenciją, teisinės padėties ir yra vienareikšmiškai pripažįstama teismų praktikoje. Pažymi, kad ir pats Administratorius 2015-08-31 kreditorių susirinkimo metu nurodė, kad jis nėra įpareigotas besąlygiškai vykdyti bet kokius kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus. Taigi pats Administratorius supranta, kad privalo aktyviai veikti, nevykdyti nepagrįstų sprendimų, todėl darytina išvada, kad Administratorius sąmoningai atliko neteisėtus veiksmus įregistruodamas neegzistuojančius nekilnojamojo turto objektus. Be to, Administratorius gyvenamajam namui ir komerciniam pastatui neįregistravo hipotekos. UAB „Egvilta“ kreditoriams pareiškėjai ir Estijos Respublikos bendrovei Inti kinnisvara OU yra įkeistas visas nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas, kartu su 0,8970 ha žemės sklypo nuomos teise. Administratorius dalį šio turto įregistravo kaip atskirus nekilnojamojo turto vienetus, tačiau neįregistravo fakto, jog šis turtas įkeistas pareiškėjai ir Inti kinnisvara OU. Tokiu būdu Administratorius sumažino UAB „Egvilta“ kreditoriams įkeisto turto vertę, kas reiškia, jog Administratorius veikia ne siekdamas ginti kreditorių interesus, o darydamas kreditoriams žalą. Tarnyba, atlikdama Administratoriaus veiklos tyrimą, šių kreditorių neapklausė. Pareiškėjos teigimu, Administratorius taip pat iššvaistė UAB „Egvilta“ lėšas, nes iš vienintelių, už gyvenamojo namo ir komercinio pastato pardavimą, gautų 800 000 Lt, net 780 353,79 Lt skirta bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, o tokios išlaidos yra nepagrįstos, nes bankroto procesas buvo nesudėtingas, tariamos 431 789,87 Lt papildomos administravimo išlaidos už visas paslaugas, t. y. už buhalterines paslaugas, nekilnojamojo turto priežiūrą, administravimo bei teisines paslaugas yra sumokėtos vienai bendrovei UAB „MP Consulting Group“, kuri, netrukus po pinigų išmokėjimo, bankrutavo. Neatliekamas nepriklausomas turto vertinimas, sąlygoja situaciją, jog turtas nėra parduodamas, nes kreditorių susirinkimai nustato nepagrįstai didelę turto pardavimo kainą, o Administratorius, kaip profesionalus bankroto proceso subjektas, nepaaiškina kreditoriams, kad pradinės turto rinkos vertę viršijančios kainos nustatymas sąlygoja bankroto procedūrų vilkinimą bei nepagrįstai užkerta kelią šio turto pardavimui. Išvadoje nenagrinėta aplinkybė, jog Administratorius nėra perėmęs visų daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), statybos projekto dokumentų. Administratorius paskutinio kreditorių susirinkimo metu nurodė, jog mano, kad visa projektinė dokumentacija yra. Taigi, Administratorius net nežino, ar tikrai yra visi reikalingi objekto dokumentai, kurie turėtų būti perduoti pirkėjui. Tačiau tuo pačiu Administratorius nurodė, kad Bendrovės bankroto pradžioje buvo informuotas, kad dokumentai yra saugomi kitos įmonės patalpose ir kai jų reikės, juos galima bus paimti, tačiau per 6 (šešerius) metus Administratorius dokumentų neperėmė. Tai akivaizdžiai nelaikytina atidžiu Administratoriaus pareigų vykdymu. Pažymėtina, kad šie dokumentai yra reikalingi ir turto pardavimui.

8Taip pat, pareiškėja nurodo, jog kreditorių susirinkimai dėl vienintelio UAB „Egvilta“ turto pardavimo yra organizuojami išimtinai kreditorių, turinčių teisę inicijuoti susirinkimus iniciatyva, o ne Administratoriaus iniciatyva. Taip pat, Administratorius nedalyvavo 2015 m. kovo 3 d. ir 16 d. vykusiuose kreditorių susirinkimuose. Pareiškėja be kita ko, pažymi, jog Administratorius vienu metu administravo UAB „Egvilta“ ir UAB „Faulana“ iš kurios dokumentų buvo matyti, jog 2010-09-10 tarp UAB „Faulanos“ ir G. M. buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kuria UAB „Faulana“ perleido G. M. nuosavybės teisę į 69 proc. UAB „Egvilta“ akcijų. Administratorius, matydamas šią sutartį ir būdamas UAB „Egvilta“ Administratoriumi, turėjo pareigą informuoti apie šią sutartį akcininkus ir galimai ginčyti sutartį teisme. Ši pareiga Administratoriui buvo privaloma, nes jis būdamas dviejų įmonių administratoriumi matė, jog informacija apie UAB „Faulanos“ akcininkus dviejose įmonėse nesutampa, tačiau jokių veiksmų nesiėmė. Be to, Tarnyba, vertindama aplinkybę, jog Administratorius UAB „Egvilta‘ kreditoriams nepateikė susipažinimui su UAB „CRE pro“ sudarytos turto vertinimo sutarties nepagrįstai rėmėsi kreditorių patvirtinta informacijos apie UAB „Egvilta“ bankroto eigą (procedūras) tvarka. Šioje tvarkoje nustatyta, kad informacija kreditoriams teikiama pateikus raštišką prašymą, tačiau pareiškėja pažymi, kad Administratoriaus buvo prašoma pateikti su UAB „Cre pro“ sudarytą turto vertinimo sutartį kreditorių susirinkimo, vykusio Administratoriaus patalpose, metu ir tai darytina žodžiu.

9Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog Tarnyba formaliai vertino pareiškėjos skundą, nesiėmė jokių veiksmų, neapklausė Administratoriaus. Sutiko, kad kiekvienas atskiras Administratoriaus veiksmas galimai nelaikytinas pažeidimu, tačiau jų visuma rodo, kad kreditorių interesai buvo pažeidžiami. Pažymėjo, kad 800 000 Lt administravimo išlaidoms yra nepagrįstai didelė suma (kreditoriai buvo patvirtinę daug mažesnę sąmatą). Akcentavo, kad Administratorius iki šiol neturi visų administruojamos įmonės turto dokumentų.

10Atsakovė Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

11Nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika pareiškėja neturi tiesioginio teisinio suinteresuotumo dėl Administratoriaus atžvilgiu priimto sprendimo. Taip pat, teigia, jog pareiškėjos argumentai dėl dalies Skundo nenagrinėjimo yra nepagrįsti vadovaujantis Taisyklių 28 p., t. y. Tarnyba nenagrinėjo Skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo praėjus daugiau kaip vieneriems metams. Pažymi, kad Taisyklės nenumato atvejų, kai dėl kelių pareiškėjo skunde nurodytų nenagrinėtinų argumentų, skundą būtų galima atsisakyti priimti, todėl pareiškėjos Skundas buvo pagrįstai priimtas nagrinėti. Pareiškėjos teiginys, jog Administratoriaus veiklos patikrinimas atliktas nebuvo, yra nepagrįstas, nes Tarnyba patikrinimą atliko Taisyklių 36.1 p. nustatytu būdu. Taisyklių 35 p. šiuo atveju neturėjo būti taikomas, nes iš pareiškėjos skundo bei Administratoriaus pateiktos medžiagos buvo vienareikšmiškai nustatyta, jog ji yra UAB „Egvilta“ kreditorė bei hipotekos turėtoja ir gina savo, kaip kreditorės teises bei interesus, todėl kreditorių pirmininko apklausa neturėjo būti atliekama. Taip pat, nepagrįstas pareiškėjos argumentas, jog Tarnyba nevertino Administratoriaus neveikimo per šešerius metus nesiimant veiksmų UAB „Egvilta“ turto vertinimui, nes bankroto procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra įtvirtinto reikalavimo dėl privalomo turto vertinimo, atliekamo kvalifikuoto turto vertintojo, procedūros. Iki 2015 m. kovo mėn. teisminių ginčų dėl kreditorių susirinkimuose patvirtintos pradinės turto pardavimo kainos nebuvo inicijuota. Taip pat, nepagrįstas pareiškėjos argumentas, jog Tarnyba nevertino Administratoriaus pareigų neatlikimo, kai jis būdamas dviejų įmonių administratoriumi, neginčijo akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ir nevienodino apskaitos, nes tokie veiksmai nepriskirtini administratoriaus kompetencijai. Be to, Tarnybai nepriskirta nagrinėti administratorių vedamą įmonių buhalteriją. Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismas 2015-11-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5886-823/2015 priėmė sprendimą Skunde keliamu klausimu dėl Administratoriaus įgaliojimų viršijimo ir konstatavo, kad kreditorių susirinkimas iš esmės pritarė Administratoriaus veiksmams, susijusiems su UAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto vertinimu, todėl vadovaujantis Taisyklių 28 p. Skundo dalis dėl Administratoriaus įgaliojimų viršijimo buvo nenagrinėta pagrįstai.

12Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad Tarnyba įvertino visus Administratoriaus pateiktus dokumentus ir jokių pažeidimų nenustatė. Be to, pareiškėjos atstovė netinkamai interpretuoja Tarnybos kompetenciją. Pažymėjo, kad pareiškėjui nurodžius, jog jis skundą pateikia visų kreditorių vardu – turėtų būti apklausiamas kreditorių susirinkimo pirmininkas, tačiau šiuo atveju pareiškėja skundą Tarnybai pateikė savo vardu, todėl Tarnybai nekilo pareiga apklausti kreditorių susirinkimo pirmininką.

13Skundas atmestinas.

14Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl Tarnybos Išvados, priimtos išnagrinėjus pareiškėjos SIA „UniCredit Leasing“ skundą dėl UAB „Egvilta“ bankroto administratoriaus R. P. veiksmų. Pareiškėjos teigimu, Išvada yra nepagrįsta, nes Tarnyba Skundą išnagrinėjo formaliai ir nepagrįstai nevertino dalies jo argumentų.

15Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad pareiškėja kreipėsi į Tarnybą su Skundu, kuriame nurodė, jog UAB „Egvilta“ Vilniaus apygardos teismo 2010-06-14 nutartimi pripažinta bankrutavusia, o pareiškėja yra viena iš minėtos įmonės kreditorių. Paaiškino, kad UAB „Egvilta“ bakroto byla buvo iškelta net prieš šešis metus, o šios įmonės turtas dėl Administratoriaus neveikimo iki šiol yra nerealizuotas, todėl bankroto procedūros iki šiol nėra užbaigtos. Pareiškėja teigė, kad Administratorius nevykdo savo pareigų, yra pasyvus bei atliko neteisėtus veiksmus įregistruodamas du naujus nekilnojamojo turto objektus, kurie realiai neegzistuoja. Be to, Administratorius švaisto UAB „Egvilta“ lėšas, nes iš visų įmonėje buvusių 800 000 Lt kreditorių reikalavimams tenkinti buvo skirta tik 25 428,34 Lt, o likusi suma panaudota administravimo išlaidoms padengti. Taip pat, per šešerius metus trukusią bankroto procedūrą Administratorius nesiėmė veiksmų UAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto įvertinimui, todėl šis turtas pardavinėjamas nepagrįstai didele kaina ir iki šiol nėra nupirktas, neperėmė visų UAB „Egvilta“ priklausančio nekilnojamojo turto dokumentų. Administratorius, vienu metu būdamas UAB „Egvilta“ ir UAB „Faulana“, kuriai priklausė 69 proc. UAB „Egvilta“ akcijų, Administratoriumi viršijo savo įgaliojimus, nes neginčijo akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ir minėtose įmonėse nesuvienodino apskaitos bei viršijo savo įgaliojimus ir nepateikė kreditorių susirinkimui UAB „Egvilta“ turto vertinimo sutarties.

16Tarnyba dalies Skundo argumentų dėl Administratoriaus veiksmų, atliktų iki 2013 m. nenagrinėjo, nes nuo Skunde nurodytų galimų pažeidimų padarymo iki Skundo padavimo praėjo daugiau nei vieneri metai. Pareiškėja teigia, jog Tarnyba šioje dalyje nepagrįstai nenagrinėjo Skundo, nes pažeidimai tęsiasi iki šiol. Teismas su tokiu pareiškėjos argumentu nesutinka vadovaudamasis Taisyklių 28 p., kuris nustato, jog skundas nenagrinėjamas, jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip 1 metai.

17Atsakovė nenagrinėjo pareiškėjos argumentų dėl to, jog UAB „Ravena“ turėjo 800 000 Lt, tačiau kreditorių reikalavimams tenkinti buvo skirta tik 25 428,34 Lt, o likusi suma panaudota administravimo išlaidoms padengti. Taip pat, nenagrinėjo argumento dėl naujai suformuotų turtinių vienetų bei jų pardavimo be varžytinių. Teismo vertinimu tokie pažeidimai yra baigtiniai, nes turtas jau yra parduotas, o administravimo išlaidos apmokėtos, tokie Administratoriaus veiksmai įstatymo nustatytu terminu nebuvo skundžiami. Pareiškėja nenurodo kuo remdamasi ji teigia, jog minėti pažeidimai yra tęstiniai ir iki Skundo Tarnybai padavimo dienos buvo nepasibaigę, todėl šis pareiškėjos argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Pareiškėja Skunde Tarnybai bei teismui nurodė, jog Administratorius nesiėmė veiksmų UAB „Ravena“ turto įvertinimui. Šiuo aspektu teismas pažymi, jog vadovaujantis ĮBĮ 23 str. 5 p. teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą turi kreditorių susirinkimas, o Aprašo 7 p., galiojęs iki 2013-04-17, numatė, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kaip teisingai pažymi atsakovė, vėlesnėje šio Aprašo redakcijoje iš viso nėra jokio turto vertinimo privalomumo. Pažymėtina, jog vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, administratoriui pareiga organizuoti parduodamo turto įvertinimą kyla tik tada, kai tarp kreditorių kyla ginčas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2013). Šiuo atveju tokių aplinkybių byloje nenustatyta, todėl atsakovė pagrįstai šiuo aspektu pareiškėjos Skundą laikė nepagrįstu.

19Pareiškėja taip pat teigia, kad Administratorius nepagrįstai neginčijo akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ir dvejose bendrovėse nesuvienodino apskaitos, tačiau skunde nepateikia jokių teisės aktų nuostatų nustatančių Administratoriui tokią pareigą. Taip pat, pareiškėja nepateikia ir jokios teismų praktikos, pagrindžiančios, jog tokie Administratoriaus veiksmai laikytini netinkamais, todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėja dėl minėtų Administratoriaus veiksmų pateikia savo subjektyvią ir niekuo nepagrįstą nuomonę. Be to, Administratoriaus kompetencijos ribas aiškiai nustato ĮBĮ 11 str. 5 d., iš kurios turinio aiškiai matyti, jog Administratoriui nekyla imperatyvi pareiga ginčyti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir vienodinti apskaitą, todėl Administratorius turi teisę, o ne pareigą atlikti minėtus veiksmus. Sutiktina su atsakove, jog vadovaujantis ĮBĮ 21, 23 straipsniais kreditoriui ar kreditorių susirinkimui nėra numatyta teisė duoti pavedimus administratoriui dėl jo pareigos, susijusios su sandorių ginčijimu, todėl Tarnyba pagrįstai minėtuose Administratoriaus veiksmuose jokių pažeidimų nenustatė.

20Pareiškėjos skunde pateiktas argumentas dėl Administratoriaus įgaliojimų viršijimo ir turto vertinimo sutarties kreditorių susirinkimui nepateikimo nagrinėjamu atveju nėra vertinamas, nes dėl tokių Administratoriaus veiksmų yra priimta Vilniaus apygardos teismo 2015-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5886-823/2015.

21Pareiškėja taip pat teigia, jog jos Skundas išnagrinėtas formaliai, nes Išvada surašyta vadovaujantis vien Administratoriaus paaiškinimais, neįvertinta aplinkybių visuma, neapklaustas kreditorių susirinkimo pirmininkas.

22Taisyklių 36 punkte nustatyta, kad administratoriaus veikla tikrinama taikant vieną ar kelis iš šių būdų: administratoriaus pateiktos informacijos ir ją pagrindžiančių dokumentų nagrinėjimas ir vertinimas (36.1 p.); pateiktų duomenų tikrinimas administruojamoje įmonėje (36.2 p.); pateiktų duomenų tikrinimas administratoriaus buveinėje (36.3 p.). Departamento teisės tikrinant administratoriaus veiklą, numatytos šių Taisyklių 37 p. Atsakovė nurodė, jog Administratoriaus veikla buvo patikrinta Priežiūros taisyklių 36.1 punkte numatytu būdu. Teismas pažymi, kad neplaninio patikrinimo parinkimo būdo parinkimą lemia pagrindas, kuriuo remiantis buvo pradėtas neplaninis patikrinimas (Taisyklių 23 p.), o atitinkamais atvejais ir patikrinimo eiga. Taisyklių 40 p. nurodyta, kad administratoriaus veikla tikrinama tiek, kiek to prašoma skunde, išskyrus atvejus, kai atliekant administratoriaus veiklos patikrinimą paaiškėja kitų pažeidimų. Tokiu atveju tikrinama ir administratoriaus veikla, susijusi su paaiškėjusiais kitais pažeidimais. Neplaninį patikrinimą atliekantis tikrintojas turi diskreciją Taisyklių 36 p. ribose nuspręsti keli ir kurie neplaninio patikrinimo būdai turi būti taikomi kiekvieno konkretaus neplaninio patikrinimo atveju, atsižvelgiant į neplaninio patikrinimo pagrindą, numatytą šių Taisyklių 23 p. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais, esą Skundų tyrimas atliktas neišsamiai, nes Tarnyba pasinaudojo vienu iš Taisyklių 36 p. nustatytų neplaninio patikrinimo būdų, pareiškėja skunde nenurodė kodėl toks būdas yra netinkamas, kokie kiti Taisyklių 36 p. nustatyti neplaninio patikrinimo būdai turėjo būti pasirinkti. Atsižvelgiant į Skunde iškeltus klausimus, nėra pagrindo išvadoms, kad tikrintojo pasirinktas tikrinimo būdas buvo nepakankamas tam, kad neplaninis patikrinimas pasiektų tikslą – patikrinti Administratoriaus veiklą pagal Skundą ir dėl jo priimti sprendimą.

23Pagal Taisykles, tikrintojas neplaninio patikrinimo metu turi teisę reikalauti iš administratoriaus rašytinių paaiškinimų ir atitinkamų dokumentų dėl atitinkamų veiksmų ar neveikimo dėl kurio atliekamas neplaninis patikrinimas. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad tikrintojas, vadovaudamasis Taisyklių 37.1 p., pareikalavo (2015-10-05, 2015-10-16, 2015-10-21 ir 2015-11-05 raštai), kad Administratorius dėl skundų dalyko per nustatytą terminą pateiktų išsamius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. Administratorius šiuos reikalavimus įvykdė pateikdamas 2015-11-03 ir 2015-11-09 paaiškinimus su priedais (dokumentais). Atlikęs Administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą, tikrintojas surašė išvadas (Taisyklių 42 p.), kuriose išdėstė neplaninio patikrinimo pagal pareiškėjų skundus rezultatus ir konstatavo, kad Administratorius teisės aktų, reglamentuojančių bankroto procedūras, nepažeidė. Atsižvelgdamas į šias išvadas, Departamento direktorius priėmė ginčo sprendimus.

24Nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais, kad Tarnyba rėmėsi tik Administratoriaus paaiškinimais. Minėta, kad prie Administratoriaus paaiškinimo buvo pridėti atitinkami priedai. Pareiškėja prie savo skundo taip pat pridėjo atitinkamus dokumentus. Iš Išvados turinio matyti, kad Tarnyba vertino ir pareiškėjos ir Administratoriaus pateiktą medžiagą, o atsižvelgiant į tai, jog Skundą padavė UAB „Egvilta“ kreditorius, kreditorių pirmininko apklausa, vadovaujantis Taisyklių 35 p. neprivalėjo būti atlikta. Pažymėtina ir tai tai, kad Tarnybos vyr. specialistas R. L. prieš pradėdamas Administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą užpildytoje nešališkumo deklaracijoje, kurią privalu pateikti pagal Priežiūros taisyklių 33 p. reikalavimus, deklaravo, kad nėra jokių aplinkybių, kurios galėtų sukelti pagrįstų abejonių dėl jo nešališkumo, todėl visiškai nėra pagrindo abejoti Tarnybos atliktu Administratoriaus veiksmų tyrimu.

25Kitų procedūrinių pažeidimų pareiškėja nenurodė, todėl dėl jų šiame sprendime nepasisakoma.

26Atsižvelgiant į tai, kad byloje nustatyta, jog Tarnyba pareiškėjos skundą pagal kompetenciją išnagrinėjo nepažeisdama Taisyklėmis sureglamentuotų procedūrų ir taisyklių, priėmė nustatytomis aplinkybėmis ir teisės normomis pagrįstą Išvadą (Lietuvos Respublikos viešojo administracinio įstatymo 8 str.) ir išsamiai atsakė į pareiškėjos Skunde išdėstytus argumentus bei pagrįstai nenagrinėjo dalies pareiškėjos Skundo argumentų, todėl naikinti Išvadą ir įpareigoti Tarnybą nagrinėti pareiškėjos Skundą iš naujo nėra pagrindo.

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 str. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjos SIA „UniCredit Leasing“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja SIA „UniCredit Leasing“ (toliau – ir pareiškėja)... 4. Pareiškėja paaiškina, jog 2009-08-31 Vilniaus apygardos teismas iškėlė... 5. Pareiškėja teigia, jog Tarnyba jos Skundą išnagrinėjo formaliai ir... 6. Teigia, jog Administratoriaus patikrinimo Tarnyba neatliko, nes buvo apsiribota... 7. Pareiškėjos teigimu, Administratoriaus neteisėti veiksmai pasireiškė tuo,... 8. Taip pat, pareiškėja nurodo, jog kreditorių susirinkimai dėl vienintelio... 9. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog Tarnyba formaliai... 10. Atsakovė Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir... 11. Nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau... 12. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad Tarnyba įvertino visus... 13. Skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjamas ginčas kilęs dėl Tarnybos Išvados, priimtos išnagrinėjus... 15. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad pareiškėja kreipėsi į... 16. Tarnyba dalies Skundo argumentų dėl Administratoriaus veiksmų, atliktų iki... 17. Atsakovė nenagrinėjo pareiškėjos argumentų dėl to, jog UAB „Ravena“... 18. Pareiškėja Skunde Tarnybai bei teismui nurodė, jog Administratorius... 19. Pareiškėja taip pat teigia, kad Administratorius nepagrįstai neginčijo... 20. Pareiškėjos skunde pateiktas argumentas dėl Administratoriaus įgaliojimų... 21. Pareiškėja taip pat teigia, jog jos Skundas išnagrinėtas formaliai, nes... 22. Taisyklių 36 punkte nustatyta, kad administratoriaus veikla tikrinama taikant... 23. Pagal Taisykles, tikrintojas neplaninio patikrinimo metu turi teisę reikalauti... 24. Nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais, kad Tarnyba rėmėsi tik... 25. Kitų procedūrinių pažeidimų pareiškėja nenurodė, todėl dėl jų šiame... 26. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nustatyta, jog Tarnyba pareiškėjos skundą... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 28. pareiškėjos SIA „UniCredit Leasing“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...