Byla A-442-1223-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, APVA) direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. T1-74 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

5Pareiškėjas paaiškino, kad įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis remiamą projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas). Atsakovas, gavęs Valstybės kontrolės, atlikusios Projekto auditą, pastebėjimą, kad papildomai pagal pakeitimo orderius Nr. 3 ir Nr. 6 įsigyti darbai naujų sąvartynų sutvarkymui atlikti pagal sutartį „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ Nr. A/2007/V26 nebuvo reikalingi sutarčiai užbaigti, atliko pažeidimo tyrimą ir 2013 m. balandžio 29 d. surašė tyrimo išvadą dėl Projekto rangos sutarties Nr. A/2007/V26 „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ išlaidų tinkamumo, kurioje konstatavo, kad Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimas buvo numatytas darbų kiekių žiniaraščiuose ir rangovas, teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime, turėjo šių darbų atlikimo kainą įtraukti į teikiamą pasiūlymą, todėl išlaidos šių aikštelių įrengimui – 45 402,78 Lt (ES lėšos – 6 815,58 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 1 908,36 Lt, bendrąjį finansavimą viršijanti dalis – 36 678,84 Lt) netinkamos finansuoti. Vadovaudamasis šia išvada Agentūros direktorius priėmė skundžiamą įsakymą, kuriuo įpareigojo pareiškėją netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas (45 402,78 Lt) grąžinti per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos. Tačiau, pasak pareiškėjo, Agentūra neįvertino pateiktų įrodymų apie pakeitimo orderio Nr. 3 sudarymo aplinkybes, patirtų išlaidų pagrįstumą, atitiktį teisės aktų bei rangos sutarties Nr. A/2007/V26 „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ reikalavimams, todėl nepagrįstai pripažino, jog Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

6Pareiškėjo teigimu, patirtos išlaidos buvo būtinos ir jos atitinka Europos Sąjungos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies reikalavimus. Rangos darbų sutarties konkrečiųjų sąlygų 13 punktas sutarties šalims suteikė teisę keisti rangos sutarties sąlygas, susijusias su reikalingų sutarčiai įvykdyti darbų kiekiais ir kokybe, o tokie pakeitimai (arba papildomi darbai) turi būti tiesiogiai susiję su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis arba aiškiai įrodomais praleidimais ir netikslumais užsakovo parengtuose projekto dokumentuose. Šiuo atveju pakeitimo orderio Nr. 3 sudarymą dėl Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimo sąlygojo užsakovo parengtoje projektinėje dokumentacijoje esantys praleidimai ir netikslumai – pateikdama informaciją apie atliekų priėmimo punktų išdėstymą, Ukmergės rajono savivaldybė netiksliai nurodė šių 3 aikštelių konfigūraciją, pateikdama nuorodą „nereikia“ vietoje nuorodos „nereikia šaligatvio“. Todėl teikdami pasiūlymą rangovai neįtraukė šių aikštelių įrengimo į numatomų pagal sutartį atlikti darbų apimtis ir neįvertino šių aikštelių įrengimo išlaidų. Pareiškėjas pažymėjo, kad nurodytiems atliekų priėmimo punktų įrengimas buvo svarbus ne tik Vilniaus apskrities savivaldybėms, bet ir Finansiniame memorandume numatytiems fiziniams indikatoriams įgyvendinti bei tikslams pasiekti. Todėl pakeitimo orderiu Nr. 3 įsigyti Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimo darbai buvo sudėtinė ir būtina vykdomų darbų dalis, kurios atlikimas tiesiogiai susijęs ir su viso Projekto, ir su Rangos darbų sutarties tikslų pasiekimu, ir su visišku minėtos rangos sutarties įgyvendinimu.

7Nesutiko su atsakovo tyrimo išvadoje nurodytais argumentais, kad Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimo darbai jau buvo numatyti teikiant pasiūlymą rangos darbų viešajam pirkimui. Pasak pareiškėjo, pati Agentūra 2008 m. spalio 14 d. raštu Nr. APVA-4125 patvirtino, kad neprieštarauja minėto pakeitimo orderio įsigaliojimui. Tad Agentūrai 2008 m. patvirtinus pagal pakeitimo orderį Nr. 3 įsigyjamų darbų teisėtumą, o tuo pačiu ir atitiktį projekto įgyvendinimo sąlygoms bei nacionaliniams ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, o 2013 m. pateikimo orderiu Nr. 3 pagrindu atliktų darbų įsigijimą pripažinus pažeidžiančiu teisės aktų keliamus reikalavimus, yra pažeidžiami Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojami teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo bei teisinio saugumo principai. Nurodo, kad remiantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 8 straipsniu, išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais. Šiuo atveju atsakovas įvertino pateikto mokėjimo prašymo pagrįstumą, patirtų išlaidų atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimas, be to, Agentūros siūlymu ir pritarimu buvo sudarytas bei įsigaliojo pakeitimo orderis Nr. 3. Todėl Agentūrai pripažinus išlaidas tinkamomis finansuoti, jas apmokėjus, o vėliau priėmus priešingą sprendimą, būtų pažeisti ne tik konstituciniai teisinės valstybės principai, bet ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 8 straipsnio nuostatai.

8Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

9Atsiliepime nurodė, kad atlikdama auditą Valstybės kontrolė nustatė, jog papildomi darbai naujiems sąvartynams sutvarkyti atlikti pagal rangos darbų sutartį, įsigyti be viešojo pirkimo procedūros, nebuvo reikalingi sutarčiai užbaigti. Pirkimo „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ Nr. 44456 dokumentų 4 skyriaus 1.2 punkte nurodoma, kad darbų kiekių žiniaraščiuose prie vienetų nurodomi kiekiai parodo įvertintą kiekvienos rūšies darbų, tikėtinų atlikti pagal Sutartį, kiekį (apimtį) ir yra pateikti kaip pagrindas pasiūlymo kainai nustatyti. Rangovui nėra garantijos, kad jo bus prašoma atlikti tokias darbų apimtis, kokios nurodytos prie bet kokio konkretaus punkto Darbų kiekių žiniaraštyje arba kad šie kiekiai savo dydžiu nesiskirs nuo nurodytųjų ir tokios aplinkybės pareiškėjai buvo žinomos. Taip pat pareiškėjui buvo žinoma, jog „Kiekių lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir atspindi patvirtinimo rengti konkursą atliktus vertinimus, kad būtų pagrindas konkurso dokumentų formulavimui ir pasiūlymų teikimui.“ Tai patvirtina, kad viešojo pirkimo dokumentai numatė darbų apimčių pasikeitimo galimybę, tokiu būdu suteikiant užsakovui galimybę tos pačios rangos sutarties atžvilgiu keisti darbų apimtis. Atsakovo teigimu, Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimo darbai buvo numatyti kiekių žiniaraščiuose, todėl teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime rangovas turėjo įsitraukti šių darbų atlikimo kainą į teikiamą pasiūlymą. Vien aplinkybė, kad rangovas teikdamas pasiūlymą dėl jam žinomų priežasčių neįvertino šių trijų atliekų priėmimo punktų įrengimo išlaidų, nėra pagrindas už šiuos darbus apmokėti papildomai. Šiuo atveju nėra tenkinamos pirkimo sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkte nustatytos sutarties keitimo sąlygos. Todėl išlaidos, skirtos Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktams įrengti, t. y. 5 031 000 Lt, yra netinkamos finansuoti ir turi būti grąžintos į Lietuvos Respublikos biudžetą, kadangi patirtos pažeidžiant Europos Sąjungos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalį ir 4 dalį.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė nurodė, kad trečiuoju suinteresuotu asmeniu į bylą yra įtraukta nepagrįstai, nes bylos išsprendimas jos teisėms ir pareigoms neturės įtakos ir nekels jai jokių tiesioginių pasekmių. Pagal esamą teisinį reguliavimą tik Agentūrai priskirta kompetencija nešališkai ir visapusiškai atlikti visus reikiamus pažeidimo tyrimo veiksmus, kurie leistų priimti pagrįstus sprendimus dėl pažeidimo nustatymo arba nenustatymo ir priimti sprendimą dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko.

12Nurodė, kad palaiko atsakovo nurodytas aplinkybes dėl Rangos darbų sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto ir faktinių aplinkybių aiškinimo. Pritarė, kad viešojo pirkimo dokumentai numatė darbų apimčių pasikeitimo galimybę, tokiu būdu suteikiant užsakovui galimybę tos pačios rangos sutarties atžvilgiu keisti darbų apimtis, kad rangovas teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime turėjo įsitraukti šių darbų atlikimo kainą į teikiamą pasiūlymą. Tvirtino, kad skundžiamas įsakymas, nustatantis, jog Projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos darbų sutartį netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimo orderį, kuris nebuvo pakankamai būtinas projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti, tuo pažeisdamas Europos Sąjungos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003/ 22 straipsnio 1 dalį ir 4 dalį, yra teisėtas ir pagrįstas.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansu ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko.

14Nurodė, kad pareiškėjas skunde pripažino, jog darbai per klaidą buvo neįtraukti į Projekto rangos sutarties Nr. A/2007/V26 projektinę dokumentaciją, todėl manė, kad UAB „VAATC“ pažeidė Sutarties nuostatas. Vadovaujantis Sutarties 5 dalies 5.1 punktu, pažeidus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (toliau – ir Administravimo taisyklės), Europos Komisijos (toliau – ir EK) sprendimo sąlygas, kitų įstatymų ar teisės aktų reikalavimus, pareiškėjas privalo grąžinti neteisėtai Projektui išmokėtas Sanglaudos fondo lėšas. Vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka, Sanglaudos fondo lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos visais atvejais susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo, šiuo atveju – UAB „VAATC“, nes būtent jis atsakingas už tai, kad išlaidos būtų patirtos pagal ES, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir EK sprendimo nuostatas. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir skundo argumentus, jog Agentūra pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 8 straipsnio nuostatas, Finansų ministerija pažymėjo, jog pareiškėjo atveju minėtas straipsnis (išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais, išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data nustatoma EK sprendime) nurodo, kad pareiškėjas patirti išlaidas galėjo ne vėliau, kaip iki EK sprendime nurodytos datos ir vėliau patirtos išlaidos turėtų būti pripažintos netinkamomis finansuoti, tačiau nėra susijęs su netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų, patirtų iki EK sprendime nurodytos datos, tinkamumu finansuoti ir/ar grąžinimu.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skundžiamas įsakymas motyvuojamas vienintele faktine aplinkybe – pareiškėjas, kaip projekto vykdytojas ir užsakovas, pasirašė pakeitimo orderį, kuris nebuvo pakankamai būtinas projekto tikslams ir rangos sutarties tikslams pasiekti, ir tuo pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 22 straipsnio 1 ir 4 dalį. Atsakovas nurodė, kad visų atliekų priėmimo punktų bendras skaičius buvo nurodytas viešojo pirkimo dokumentuose, todėl jų įrengimas turėjo būti nurodytas rangovo pateikiamoje pirkimo kainoje. Teismas sprendė, kad pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento 2013 m. birželio 28 d. patikslinta išvada „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskaitines atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybinio audito ataskaitos projekto pastebėjimo Nr. 3“, kadangi Aplinkos ministerija tyrė ne pareiškėjo padarytą pažeidimą, o tai, ar Agentūra nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo, kaip yra nurodyta Aplinkos ministerijos išvados 1-oje pastraipoje. Nustatė, kad Projektui įgyvendinti buvo sudaryta „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ rangos sutartis Nr. A/2007/V26, kurioje nurodyta, jog ji sudaroma tarp Agentūros (Perkančioji organizacija), UAB „VAATC“ (Užsakovas), tai viena sutarties šalis, ir UAB „Kamesta“ (Rangovas), kita sutarties šalis. Tarp Agentūros, kaip įgyvendinančios institucijos, ir pareiškėjo 2007 m. spalio 10 d. buvo sudaryta nauja sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo Nr. 2007/GPG/A4 (toliau – ir Atsakomybės paskirstymo sutartis). Teismas rėmėsi šios sutarties 2.1, 2.4, 25 ir 5 punktais bei sprendė, kad šioje sutartyje numatyta, jog pareiškėjas turi galimybę išieškoti patirtus nuostolius. Nurodė, kad pagal Finansinės paramos grąžinimo taisyklių 5 punkto nuostatas sprendimas priimamas ir lėšos turi būti sugrąžinamos, jeigu įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma, taip pat, kai projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir dėl to projekto vykdytojui sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. UAB „VAATC“ 2008 m. liepos 30 d. raštu Nr. 1.14-361 „Dėl sutarties „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ Nr. A/2007/V26 dėl papildomų darbų kreipėsi į Agentūrą, kuriame ginčo klausimu yra pasakyta, kad Ukmergės rajono savivaldybė, pateikdama informaciją apie atliekų priėmimo punktų išdėstymą bei jų konfigūraciją, netiksliai nurodė trijų aikštelių konfigūraciją, todėl rangovai, teikdami pasiūlymą, neįtraukė šių aikštelių įrengimo į numatomų pagal sutartį atlikti darbų apimtis, nurodomi 3 priėmimo punktai – Rečionių k., Želvos mst., Laumėnų k. Šiame rašte buvo pasakyta, kad papildomi darbai yra sudėtinė šiuo metu vykdomų darbų dalis, jų vykdymas yra svarbus ir savivaldybėms ir Finansiniame memorandume numatytiems fiziniams indikatoriams įgyvendinti, darbų kaina sudarys ne daugiau 2 procentų pagrindinės sutarties vertės. Kartu pateiktas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 24 d. raštas, patvirtinantis, kad projektas reiškė, jog prie šių paminėtų aikštelių nereikia įrengti šaligatvių, bet pačios aikštelės yra reikalingos ir turėtų būti įrengtos projekto lėšomis. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendė, kad Agentūra pareiškėjo minėtu prašymu padaryti pakeitimą buvo suklaidinta dėl aplinkybės, ar iš tiesų pirkimo dokumentuose buvo aiškiai įrodomas praleidimas ir netikslumas. APVA pirmosios instancijos teismui pateikė Ukmergės rajono savivaldybės žiniaraščio Nr. II-6 nuorašą, iš kurio matyti, kad prašoma įrengti 19 atliekų priėmimo punktų, lentelėje yra grafa „Pastabos (su šaligatviu ar be šaligatvio)“, taigi šioje grafoje galėjo būti tik vienos rūšies pastaba apie šaligatvio būtinumą. Ties trimis atliekų priėmimo punktais, dėl kurių vyksta ginčas, nurodyta toje grafoje „nereikia“, pagal tos grafos pavadinimą tai reiškia, kad nereikia šaligatvio. Toje dalyje žiniaraštis yra aiškus, tačiau gali klaidinti šios lentelės grafa „Kaina, Lt“, kadangi ties ginčo punktais nėra jokios kainos. Taigi, teismo vertinimu, atliekų priėmimo punktų kiekis yra aiškus – 19, bendra darbų kaina yra nurodyta, taip pat aišku, kad trims punktams įrengti nereikia šaligatvio.

18Teismas pažymėjo, kad tarp APVA ir pareiškėjo, vadovaujantis tuo metu galiojusių Administravimo taisyklių 10.6 punktu, 2007 m. spalio 10 d. sudaryta ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo, pagal kurios 2 dalies 2.5.3 punktą pareiškėjas prisiėmė atsakomybę už techninių specifikacijų rengimą, jų derinimą su savivaldybės institucijomis, numatyta, kad pareiškėjas teikia pastabas paslaugų tiekėjų parengtoms pirkimų dokumentų techninėms specifikacijoms, kiekių žiniaraščiams. Pareiškėjas pagal šią sutartį atsako už projekto sprendinių ir rezultatų, nustatytų sutarčių sąlygose, įgyvendinimo kontrolę, užtikrina, kad pakeitimų orderiuose numatyti darbai ir tiekimai atitiktų Komisijos sprendimo nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus, tuo pačiu ir už tai, kad išlaidos būtų tinkamos finansuoti. Teismas nurodė, kad šiuo atveju iš Ukmergės rajono savivaldybės pateikto žiniaraščio buvo aišku, jog pareiškėjas bus užsakovu įrengiant 19 atliekų priėmimo punktų, o ne trimis mažiau, nes tuo atveju tie trys punktai neturėjo būti žiniaraštyje. Kaip nustatyta, pagal atsakomybės paskirstymo sutartį dėl žiniaraščių derinimo ir tikslumo atsakingas pareiškėjas. Be to, buvo ir kiti Ukmergės savivaldybės dokumentai, kuriuos turėjo pareiškėjas ir todėl privalėjo įvertinti matydamas, kokie yra žiniaraščiai. Todėl pareiškėjas pagal minėtą 2007 m. spalio 10 d. ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo privalėjo teikti pastabas ir derinti su savivaldybe minėtame žiniaraštyje nurodytus duomenis, tačiau to nedarė, nesidomėjo, kodėl atliekų priėmimo punktų kiekis nurodomas 19, o ties trimis nenurodyta kaina, nors bendra visų kaina nurodyta. Kadangi pareiškėjas teikė tokius dokumentus paslaugos pirkimui pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, o rangovas apsiėmė vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad dėl trijų punktų finansavimo pripažinimo netinkamu yra Agentūros kaltė bei kad pagal Rangos darbų sutarties 13 straipsnį papildomi darbai yra susiję su aiškiai įrodomais praleidimais ir netikslumais užsakovo parengtuose dokumentuose. Darbų kiekis buvo nurodytas, jų bendra kaina buvo nurodyta, todėl teikdamas pasiūlymą rangovas turėjo šią kainą įtraukti. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas pažeidimo nepadarė bei kad už padarytą klaidą pirkimo dokumentuose atsakingas pareiškėjas, nes pareiga tinkamai parengti viešųjų pirkimų dokumentus pagal 2007 m. spalio 10 d. ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tenka pareiškėjui, teismas priėjo išvadą, kad skundžiamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi valstybė privalo susigrąžinti netinkamas finansuoti išlaidas.

19III.

20Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. T1-74 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

21Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidimą grindžia konstatuodamas pareiškėjo kaltę pažeidus Atsakomybės paskirstymo sutarties nuostatas, nors Agentūra ginčijamo įsakymo tokiu pažeidimu negrindžia. Agentūra atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas ir Rangos sutarties Nr. 2007/V/26 „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ 13.1 punkto nuostatas, tačiau ginčijamame įsakyme konstatuojama, kad buvo pažeistos Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos, o ne Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai. Nesutinka su Agentūros teiginiais, kad papildomas atliekų priėmimo punktų įrengimo darbų įsigijimas pagal Orderį Nr. 3 yra darbų įsigijimas antrąkart, nes trijų neįrengtų atliekų priėmimo punktų įrengimas buvo numatytas Rangos sutarties žiniaraštyje Nr. II-6. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą viešasis pirkimas yra perkančiosios organizacijos atliekamas ir įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, t. y. jų atlygintinis įsigijimas, todėl negalima laikyti, kad atsakovas pagal sudarytą Rangos sutartį įsigijo Rečionių, Želvos ir Laumėnų atliekų priėmimo punktų įrengimo darbus. Taip pat nepagrįstas atsakovo teiginys, kad darbų neįtraukimas į žiniaraštį ar Rangos sutarties nuostatų pažeidimas papildomus darbus padaro nesusijusiais su projektu. Pasak pareiškėjo, atsakovas keitė savo poziciją iš esmės pripažindamas, kad ginčijamas įsakymas nepagrįstas ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pareiškėjo teigimu, byloje aptariami du viešieji pirkimai – pirmasis, kurio metu buvo įsigyti darbai pagal Rangos sutartį, ir antrasis – pagal Orderį Nr. 3 įsigyjant papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Rangos sutartyje. Ginčijamu įsakymu pareiškėjas kaltinamas netinkamai atlikęs savo pareigas vykdant pirmąjį pirkimą. Tačiau pirmojo viešojo pirkimo perkančioji organizatorė buvo Agentūra, o antrojo – pareiškėjas. Pirmojo viešojo pirkimo metu neįsigijus darbų dėl Rečionių, Želvos ir Laumėnų atliekų priėmimo punktų įrengimo, nebuvo įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose bei sutartyje numatyti uždaviniai ir dėl to pareiškėjas organizavo antrąjį viešąjį pirkimą pagal Orderį Nr. 3. Pirkdamas esminius, su projektu susijusius darbus, pareiškėjas negalėjo pažeisti Reglamento 2003/16 22 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatų, nes šiuo pirkimu jis įgyvendino Finansiniame memorandume „Atliekų tvarkymas Vilniaus regione“, kuris buvo sudarytas tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos, bei Europos Komisijos sprendimuose nurodytus uždavinius. Pažymi, kad teismo sprendime nenurodyta, kaip papildomų darbų įsigijimas padarė ar galėjo padaryti žalos Europos Sąjungos ar nacionaliniam biudžetams. Pareiškėjo tvirtinimu, žiniaraščių lentelėse nėra grafos, kurioje buvo galima įrašyti, kad nereikia paties atliekų priėmimo punkto, todėl tai buvo įrašyta grafoje „Pastabos (su šaligatviu ar be šaligatvio)“. Tai, kad buvo nenumatytas aptariamų atliekų priėmimo punktų įrengimas, pasak pareiškėjo, patvirtina grafoje „Kaina, Lt“ jokios sumos neįrašymas. Pabrėžia, kad perkančioji organizacija vykdant šį pirkimą buvo Agentūra, ji buvo įgyvendinančioji institucija pagal Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisykles ir žinojo, kiek atliekų priėmimo punktų turi būti įrengta pagal minėtą Memorandumą ir Europos Komisijos sprendimus, todėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovo suklaidinimo yra nepagrįstos. Pažymi, kad Atsakomybės paskirstymo sutartis buvo sudaryta vėliau nei Rangos sutartis, todėl jos nuostatos gali būti taikomos tik Rangos sutarties įgyvendinimo teisiniams santykiams. Be to, teismo nurodytas Atsakomybės paskirstymo sutarties 2.5.3 punktas reguliuoja Projekto sutarčių vykdymo teisinius santykius, o ne viešųjų pirkimų vykdymo ir sutarčių sudarymo teisinius santykius. Atsakomybės paskirstymo sutarties 5 punkto nustatyta tvarka sutarties pažeidimas nebuvo konstatuotas, todėl teismas nepagrįstai konstatavo šį pažeidimą. Pabrėžia, kad Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento 2013 m. birželio 28 d. patikslintoje išvadoje „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskaitines atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybinio audito ataskaitos projekto pastebėjimo Nr. 3“ nustatytos atliekų priėmimo punktų įrengimo Ukmergės rajone aplinkybės, tame tarpe ir Rangos sutarties žiniaraštyje Nr. II-6 padarytos klaidos, ir padaryta priešinga išvada nei atsakovo 2013 m. balandžio 29 d. išvadoje, t. y. kad įvertinus tai, jog pakeitimai dėl trijų atliekų priėmimo punktų įrengimo atsirado dėl neatitikimų projektinėje dokumentacijoje, jie buvo būtini Projekto tikslų įgyvendinimui. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, jog Agentūra pritarė minėtam pakeitimo orderiui bei kad Rangos sutarties 13 straipsnis numatė tokio pakeitimo galimybę.

22Atsakovas su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.

23Nurodo, kad ginčo atliekų priėmimo punktų įrengimo darbai Rangos sutartyje Nr. A/2007/V26 „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų punktų įrengimas“ buvo numatyti ir dvi viešojo pirkimo procedūros nebuvo vykdomos. Pagal pakeitimo orderį Nr. 3 lėšos, būtinos projektui užbaigti, buvo apmokėtos papildomai, įsigytos be viešojo pirkimo procedūrų. Nors apeliantas savo skundo argumentus grindžia viešojo pirkimo procedūrų pažeidimu, Agentūra teisminio nagrinėjimo metu konstatavo, kad priežastis lėšų grąžinimui yra dvigubas minėtų darbų finansavimas ir rangovo neatidumas rengiant pasiūlymą pirkimui, t.y. rangovas, turėdamas pareigą, neįsiskaitė į pirkimo Nr. 44456 dokumentų 4 skyriaus 1.2 punktą ir darbų kiekių žiniaraštyje neįtraukė darbų kainos dėl Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimo. Kadangi už minėtus darbus jau buvo apmokėta, todėl lėšos, išmokėtos užsakovui pagal pakeitimo orderį Nr. 3, buvo konstatuotos kaip perteklinės ir privalo būti grąžintos į biudžetą. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Atsakomybės pasiskirstymo sutartimi, tinkamai nustatė, kad darbų kiekių sutikrinimas priskirtinas pareiškėjo pareigoms. Mano, kad teismas pagrįstai patvirtino atsakovo konstatuotus faktus, jog iš Ukmergės rajono savivaldybės pateikto žiniaraščio buvo aišku, kad pareiškėjas bus užsakovu įrengiant 19 atliekų priėmimo punktų, o ne trimis mažiau.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvados yra pagrįstos ir teisėtos.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė nurodo, kad trečiuoju suinteresuotu asmeniu į bylą yra įtraukta nepagrįstai, nes bylos išsprendimas jos teisėms ir pareigoms neturės įtakos ir nekels jai jokių tiesioginių pasekmių.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir APVA) 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ Nr. T1-74, kuriuo nustatyta, kad projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 vykdytojas, t. y. pareiškėjas, vykdydamas sutartį „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ Nr. A/2007/V26, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimo orderį, kuris nebuvo pakankamai būtinas projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti, tuo pažeisdamas 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 22 straipsnio 1 ir 4 dalis. Įsakymu pareiškėjui nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į APVA sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 45 402,78 Lt bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą pridėtinės vertės mokestį – 7 632,29 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti 0,03 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną.

29Byloje nustatyta, kad parama projektui Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo skirta Europos Komisijos (EK) 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. PH/2002/3277 dėl Sanglaudos fondo paramos skyrimo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, iš dalies pakeistu 2008 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. K(2008)4127, 2010 m. gruodžio 31 d. Europos Komisijos patvirtintu sprendimu Nr. K(2008) 4127 ir 2012 m. sausio 27 d. Europos Komisijos patvirtintu sprendimu Nr. C(2012) 544 final. Projektui įgyvendinti buvo sudaryta „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ rangos sutartis Nr. A/2007/V26, kurioje nurodyta, jog ji sudaroma tarp APVA (perkančioji organizacija) bei UAB „VAATC“ (užsakovas) ir UAB „Kamesta“ (rangovas).

30Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių (2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 905 redakcija) 11.16 punktas nustatė, kad įgyvendinančioji institucija įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato).

31Byloje esančiame 2013 m. balandžio 17 d. APVA vyr. specialistės tarnybiniame pranešime nurodyta, kad ginčo projekto audito metu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnai pateikė pastebėjimą Nr. EX.12, kad atlikdama auditą Valstybės kontrolė nustatė, jog papildomi darbai naujų sąvartynų sutvarkymui atlikti pagal sutartį Nr. A/2007/V26, įsigyti be viešojo pirkimo procedūros, nebuvo reikalingi sutarčiai užbaigti; šie papildomi darbai įsigyti pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 punkto 1 papunkčio reikalavimus, todėl atitinka Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03-LT 1 priedo 21 punkte nurodytas aplinkybes (II t., b. l. 88).

32Remdamasi šiuo 2013 m. balandžio 17 d. tarnybiniu pranešimu, APVA 2013 m. balandžio 29 d. priėmė išvadą „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 rangos sutarties Nr. A/2007/V26 „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ išlaidų tinkamumo“ (I t., b. l. 9–11), kurioje be kita ko nurodė, kad APVA atliko pažeidimo tyrimą ir nustatė, jog vykdant projektą 2008 m. spalio 14 d. pakeitimo leidimo (orderio) Nr. 3 pagrindu buvo atlikti papildomi sutarties darbai. Pagal šį orderį numatytas apmokėjimas trijų atliekų priėmimo punktų (Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumėnų) įrengimui, nors šie darbai buvo numatyti kiekių žiniaraščiuose ir rangovas, teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime turėjo įsitraukti šių darbų atlikimo kainą į teikiamą pasiūlymą. Dėl to prieita išvada, jog išlaidos pagal 2008 m. spalio 14 d. pakeitimo leidimą (orderį) Nr. 3, skirtos minėtų trijų atliekų priėmimo punktų įrengimui, yra netinkamos finansuoti. Pasak atsakovo, šios 2013 m. balandžio 29 d. išvados pagrindu buvo priimtas ginčijamas APVA 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. T1-74 dėl finansinės paramos grąžinimo.

33Iš ginčijamo įsakymo matyti, jog įpareigojimas grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas buvo priimtas, be kita ko, vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Finansinės paramos grąžinimo taisyklės) 5.2.2 punktu. Šioje nuostatoje numatyta, jog sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Kadangi 2013 m. balandžio 30 d. įsakyme kitų įpareigojimo grąžinti lėšas pagrindų nenurodoma, darytina išvada, jog atsakovo priimtas įpareigojimas yra siejamas su teisės aktų ir (arba) paramos sutarties nuostatų pažeidimais pareiškėjui įgyvendinant projektą „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

34Iš APVA 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. T1-74 1 punkto galima spręsti, jog didesnis nei priklauso lėšų sumos išmokėjimas buvo konstatuotas dėl to, kad pareiškėjas, patvirtindamas rangos sutarties pakeitimo orderį Nr. 3, kuris nebuvo pakankamai būtinas projekto tikslas ar rangos sutarties tikslams pasiekti, pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 ir 4 dalis.

35Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog statybvietės paruošimo ir statybos išlaidos, kurios yra esminės projekto įgyvendinimui, yra tinkamos. Pagal to paties straipsnio 4 dalį, tinkamos sąnaudos apima tik tas sąnaudas, kurios atsirado po 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir tiesiogiai susijusios su projektu. Tinkamos sąnaudos gali apimti vieną ar daugiau šių kategorijų: a) darbo sąnaudas (bruto darbo užmokestį); b) mokesčius už ilgalaikės įrangos naudojimą statybos metu; c) produktų, naudojamų projektui įgyvendinti, sąnaudas; d) pridėtines išlaidas ir kitas sąnaudas, jeigu jos yra konkrečiai pagrįstos; jos turi būti paskirstytos sąžiningai vadovaujantis priimtais apskaitos standartais.

36Taigi nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies nuostatas, siekiant paneigti išlaidų tinkamumą, turi būti nustatyta, jog atitinkamos išlaidos nėra esminės projekto įgyvendinimui bei kad sąnaudos nėra tiesiogiai susijusios su projektu. Kompetentinga institucija, pripažindama lėšas netinkamomis finansuoti remiantis Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 ir 4 dalimis, turi pateikti įrodymus apie nurodytų aplinkybių buvimą. Tačiau nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ginčijamas įsakymas dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo, motyvuojamas tuo, jog pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, patvirtindamas pakeitimo orderį, kuris nebuvo pakankamai būtinas projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti. Įsakyme apsiribojama bendro pobūdžio teiginiu, kad tokiu būdu buvo pažeistos Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 ir 4 dalys, nepaaiškinant, kaip šios normos pritaikytos aptariamu atveju. Be to, nors atsakovas teigia, jog įsakymas priimtas atsižvelgiant į APVA 2013 m. balandžio 29 d. išvadą, tačiau pačiame įsakyme nėra nuorodų į jokius administracinius aktus, kuriais atsakovas rėmėsi arba turėjo remtis.

37APVA 2013 m. balandžio 29 d. išvadoje „Dėl projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 rangos sutarties Nr. A/2007/V26 „Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ išlaidų tinkamumo“ taip pat nurodoma tik tai, jog Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumėnų atliekų priėmimo punktų įrengimo darbai buvo numatyti kiekių žiniaraščiuose, todėl rangovas, teigdamas pasiūlymą viešajame pirkime, turėjo įsitraukti šių darbų atlikimo kainą į teikiamą pasiūlymą (I t., b. l. 9–11). Taigi nei ginčijame APVA 2013 m. balandžio 30 d. įsakyme, nei 2013 m. balandžio 29 d. išvadoje nėra nurodyta nustatyto pažeidimo motyvuota kvalifikacija. Ginčijamame akte yra pateikta vien tik nuoroda į neva pažeistas Reglamento Nr. 16/2003 nuostatas.

38Pažymėtina, kad kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų ir konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Todėl APVA, nusprendusi pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidas Rečionių, Želvos-Želvos, Želvos-Laumenų atliekų priėmimo punktų įrengimui pagal 2008 m. spalio 14 d. rangos sutarties pakeitimo leidimą (orderį) Nr. 3, privalėjo tokį savo sprendimą motyvuoti pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

39Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad pastarosios Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., žr. 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756?450/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

40Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi iš esmės yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai. Todėl kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556?336/2011, Administracinių teismų praktika Nr. 21, p. 264-281).

41Be to, pastebėtina, kad individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami klausimai dėl skirtingo pobūdžio teisinių santykių, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438?1116/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

42Nagrinėjamu atveju ginčijamame akte nemotyvavus ir nepaaiškinus, kaip nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su rangos sutarties pakeitimo orderio Nr. 3 patvirtinimu, pažeidžia Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija negali visapusiškai bei objektyviai patikrinti, kiek teisėtas bei pagrįstas yra 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas. Kaip apeliaciniame skunde pažymi pareiškėjas, pati APVA dar 2008 m. rugpjūčio 13 d. rašte Nr. APVA-3179 rekomendavo pareiškėjui svarstyti galimybę minėtus atliekų priėmimo punktus finansuoti užsakovo rezervo lėšomis parengiant pakeitimo orderį, tuo tarpu atsiliepime į skundą atsakovas argumentavo, jog lėšos yra netinkamos finansuoti, nes pareiškėjas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas ir rangos sutarties Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities mažųjų sąvartynų rekultivacija ir atliekų priėmimo punktų įrengimas“ Nr. A/2007/V/26 13.1 punkto nuostatas. Kadangi ginčijamas įsakymas nepagrįstas objektyvių duomenų analize, iš kurios būtų aiškus pareiškėjo padarytas pažeidimas, ir nepateiktas konkrečių teisės aktų normų aiškinimas, galintis pagrįsti šiuo atveju pareiškėjo atžvilgiu taikytą poveikio priemonę, teisėjų kolegija neturi galimybės patikrinti, ar ginčijamas įsakymas iš tikrųjų buvo priimtas remiantis tais motyvais ir pagrindais, kurie nurodomi atsakovo atsiliepimuose. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyti administracinio akto trūkumai laikytini esminiais, dėl ko ginčijamas įsakymas negali būti laikomas atitinkančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus individualiems administraciniams aktams.

43Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto neatitikimas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytiems individualaus administracinio akto bendriesiems reikalavimams yra pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą aktą nepagrįstu, neteisėtu ir jį panaikinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu (aktas yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams). Todėl, atsižvelgiant į nurodytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo pripažinta, jog APVA 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. T1-74 yra teisėtas, naikinamas ir priimamas naujas sprendimas panaikinti APVA 2013 m. balandžio 30 d. įsakymą „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ Nr. T1-74.

44Kadangi skundžiamas administracinis aktas yra neteisėtas iš esmės, kas yra pakankamas pagrindas jį panaikinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.), dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą tenkinti.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

48Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą tenkinti.

49Panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. balandžio 30 d. įsakymą „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ Nr. T1-74.

50Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos... 6. Pareiškėjo teigimu, patirtos išlaidos buvo būtinos ir jos atitinka Europos... 7. Nesutiko su atsakovo tyrimo išvadoje nurodytais argumentais, kad Rečionių,... 8. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 9. Atsiliepime nurodė, kad atlikdama auditą Valstybės kontrolė nustatė, jog... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su... 12. Nurodė, kad palaiko atsakovo nurodytas aplinkybes dėl Rangos darbų sutarties... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansu ministerija su... 14. Nurodė, kad pareiškėjas skunde pripažino, jog darbai per klaidą buvo... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimu... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skundžiamas įsakymas motyvuojamas... 18. Teismas pažymėjo, kad tarp APVA ir pareiškėjo, vadovaujantis tuo metu... 19. III.... 20. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidimą grindžia... 22. Atsakovas su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.... 23. Nurodo, kad ginčo atliekų priėmimo punktų įrengimo darbai Rangos sutartyje... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos... 29. Byloje nustatyta, kad parama projektui Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus... 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026... 31. Byloje esančiame 2013 m. balandžio 17 d. APVA vyr. specialistės tarnybiniame... 32. Remdamasi šiuo 2013 m. balandžio 17 d. tarnybiniu pranešimu, APVA 2013 m.... 33. Iš ginčijamo įsakymo matyti, jog įpareigojimas grąžinti netinkamomis... 34. Iš APVA 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. T1-74 1 punkto galima spręsti,... 35. Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog statybvietės... 36. Taigi nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 16/2003 22... 37. APVA 2013 m. balandžio 29 d. išvadoje „Dėl projekto „Vilniaus apskrities... 38. Pažymėtina, kad kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų ir... 39. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad Viešojo... 41. Be to, pastebėtina, kad individualiais administraciniais aktais, kuriuos... 42. Nagrinėjamu atveju ginčijamame akte nemotyvavus ir nepaaiškinus, kaip... 43. Viešojo administravimo subjekto priimto individualaus administracinio akto... 44. Kadangi skundžiamas administracinis aktas yra neteisėtas iš esmės, kas yra... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą... 48. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą tenkinti.... 49. Panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m.... 50. Sprendimas neskundžiamas....