Byla AS-63-91-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. K. įgaliotos atstovės V. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. K. įgaliotos atstovės V. S. skundą atsakovui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus rajono savivaldybei, A. U. individualiai įmonei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja E. K. , atstovaujama V. S. (toliau – ir pareiškėja) 2008 m. gruodžio 1 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama pripažinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsisakymą pritarti 1,3000 ha žemės sklypo, esančio ( - ), padalijimo į šešis sklypus ir trijų jų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo į kitą paskirtį, gyvenamąją teritoriją, detaliojo plano sprendiniams neteisėtu ir įpareigoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą derinti detaliojo plano sprendinius.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos E. K. įgaliotos atstovės V. S. skundą.

7Teismas nurodė, kad ginčas tarp pareiškėjos bei jos įgaliotos atstovės ir atsakovo kilo dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento veiksmų detaliojo planavimo procese. Kaip matyti iš skundo ir prie jo pateikto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2008 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. ARD-5-178 atsakovas atsisakė pritarti detaliojo plano sprendiniams. Teismas pažymėjo, jog ginčams dėl teritorijų planavimo procesų ir procedūrų tvarkos pažeidimų spręsti įstatymas nustato privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo procedūrą: pirmiausia suinteresuotas asmuo turi kreiptis į apskrities viršininko administraciją, po to – į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir tik tada į teismą (Teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 1 d., 2 d. 2 p., 35 str. 4 p., 5., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų 3.2 p., 20.4 p.). Pabrėžė, jog kadangi Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimtas sprendimas pareiškėjos netenkina, dėl šio ginčo išsprendimo pareiškėja pirmiausia turi teisę paduoti skundą Alytaus apskrities viršininko administracijai, o jei netenkins ir jos sprendimas – teikti skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Nurodė, kad jos sprendimas gali būti apskųstas teismui per 20 dienų nuo jo teikimo. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėja nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl jos skundą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 3 p.).

8III.

9Pareiškėjos E. K. atstovės V. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento neteisėto sprendimo skundas buvo pateiktas Alytaus apskrities viršininko administracijai, kaip institucijai nagrinėjančiai ginčus ikiteismine tvarka.

112. Alytaus apskrities viršininko administracija, išnagrinėjusi pateiktą skundą, 2008 m. spalio 7 d. rašte Nr. 4-578-(1.28.) nurodė, jog išnagrinėjusi skunde išdėstytus motyvus bei pateiktą papildomą medžiagą nusprendė siūlyti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pakartotinai išnagrinėti detaliojo plano derinimo klausimą, atsižvelgiant į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 9 d. raštą Nr. V3-7.7-1694 „Dėl vandens telkinių šlaitų“, į prie skundo pridėtą topografinės nuotraukos fragmentą ir jo pagrindu suformuotą modelio pjūvį, bei įvertinant tai, jog Alytaus regiono aplinkos apsaugos Poveikio vertinimo ir normatyvų skyriaus 2005 m. rugpjūčio 26 d. išduotos planavimo sąlygos Nr. 05V2-2968 suteikė teisėtus lūkesčius pareiškėjai įgyvendinti statytojos teises nuosavybės teise valdomame sklype. Taigi iš Alytaus apskrities viršininko administracijos atsakymo matyti, kad skundas buvo tenkintas, pasiūlant Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pakartotinai apsvarstyti detaliojo plano sprendinių derinimo klausimą.

123. Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus apskrities viršininko administracija skundą tenkino, teikti skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo (Teritorijų planavimo įstatymo 35 str. 5 p.), kadangi pagal teisės aktų reikalavimus skundas pateikiamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos tik tuo atveju, jeigu apskrities viršininko administracijos sprendimas pareiškėjo netenkina.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnis numato, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

17Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, 34 straipsnio 2 dalies 2 punktą, 35 straipsnio 4 ir 5 punktus, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų 3.2 ir 20.4 punktus, detaliojo teritorijų planavimo proceso metu kylantiems ginčams spręsti yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. Pagal šią tvarką asmuo, prieš kreipdamasis į teismą dėl iškilusio ginčo, turi kreiptis į apskrities viršininko administraciją, jei jo priimtas sprendimas netenkina pareiškėjo – ir į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, tada į teismą. Tai, jog minėta ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka yra privaloma, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinės bylos Nr. AS15-116/2006, Nr. AS2-81/2006, Nr. AS6-163/2006, Nr. AS14-227/2006, Nr. AS10-257/2006, Nr. AS10-355/2007, AS11-394/2007, Nr. AS63-261/2008).

18Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl detaliojo plano sprendinių derinimo, kas pagal savo pobūdį patenka į detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamąjį etapą (Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 5 d. 1 p.), todėl ginčui dėl tokio administracinio akto nagrinėti turi būti taikoma minėta privaloma ikiteisminė tvarka.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad E. K. atstovė V. S. nesutikdama su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. vasario 9 d. ir 2007 m. spalio 29 d. sprendimais kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją, kuri 2008 m. spalio 7 d. raštu, išnagrinėjusi pareiškėjos atstovės skundą kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, numatyta Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte, iš esmės siūlė Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pakartotinai išnagrinėti detaliojo plano derinimo klausimą. Atsižvelgiant į tai, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 22 d. raštas Nr. ARD-5-178, surašytas Alytaus apskrities viršininko administracijos pavedimu, yra naujas atsakymas į pareiškėjos atstovės prašymą derinti detaliojo plano sprendinius, kuris, vadovaujantis minėtomis Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalies, 34 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 35 straipsnio 4 ir 5 punktų, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų 3.2 ir 20.4 punktų nuostatomis, turi būti apskųstas ikiteismine tvarka. Kadangi dėl pastarojo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymo į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją – Alytaus apskrities viršininko administraciją – nebuvo kreiptasi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nebuvo laikytasi šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, o tai pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą yra pagrindas atsisakyti priimti skundą.

20Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjos E. K. įgaliotos atstovės V. S. atskirąjį skundą atmesti.

23Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai