Byla e2-2964-653/2019
Dėl viešojo pirkimo Nr. 405014, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rosk Consulting“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Vilniaus universitetas“ dėl viešojo pirkimo Nr. 405014, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Rosk Consulting“ kreipėsi į teismą, ieškiniu (e. b. l. 1–17) prašydama:

51)

6panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilniaus universitetas“ sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „Rosk Consulting“ ir UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“, pasiūlymą, apie kurį UAB „Rosk Consulting“ buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184;

72)

8panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilniaus universitetas“ sprendimą įtraukti tiekėją UAB „Rosk Consulting“ į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, apie kurį

9UAB „Rosk Consulting buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184.

102.

11Ieškinyje nurodė, kad atsakovė vykdo ribotą konkursą „Vilniaus universiteto metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimas VU10084“, pirkimo Nr. 405014 (toliau – ir Pirkimas), kurio metu siekia įsigyti Vilniaus universiteto metinio finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas. Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „ROSK Consulting“ ir

12UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“, pateikė Pirkime pasiūlymą. Perkančioji organizacija, įvertinusi Tiekėjo pateiktus dokumentus, 2018-12-14 ir 2019-01-24 pranešimais prašė patikslinti Tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovė 2018-12-31 ir

132019-02-01 raštais paaiškino savo pasitelkto eksperto patirtį, pateikė turimus papildomus dokumentus, taip pat nurodydama, kad atitinkamų dokumentų pateikimas yra komplikuotas, nes jie yra konfidencialūs.

143.

15Perkančioji organizacija, neatsižvelgusi į pateiktus paaiškinimus dėl ribotos galimybės pateikti atitinkamus dokumentus, 2019-02-19 pašalino ieškovę iš Pirkimo procedūrų, nurodydama, kad ji neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, kadangi perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino duomenų apie savo atitiktų nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Sprendime taip pat pažymėjo, kad neva pateikė melagingą informaciją apie pasitelkto specialisto įvykdytas sutartis. Ieškovė dėl šių aplinkybių pateikė perkančiajai organizacijai 2019-02-28 pretenziją, tačiau atsakovė nepagrįstai ją atmetė.

164.

17Ieškovė teigia, jog sprendimas yra nepagrįstas ir priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) nuostatas bei fundamentaliuosius viešųjų pirkimų principus, riboja konkurenciją ir pažeidžia ieškovės teises: ieškovė pateikė visus Pirkimo sąlygose reikalaujamus ir vėliau perkančiosios organizacijos prašytus dokumentus, kuriuos turėjo galimybę gauti. Šie pateikti dokumentai patvirtina ieškovės specialistą turint reikalaujamą 2 metų patirtį, todėl atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą. Perkančioji organizacija neteisingai aiškina ir taiko VPĮ 46 str. 4 d. 4 p.ir 52 str. numatytą pašalinimo pagrindą dėl melagingos informacijos pateikimo ir įtraukimą į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, netinkamai suvokia „melagingos informacijos“ sampratą bei absoliučiai neatsižvelgia į objektyvias aplinkybes, užkertančias kelią ieškovei pateikti perkančiosios organizacijos prašomus dokumentus.

185.

19Pažymėjo, kad kaskart, teikdama prašomą informaciją perkančiajai organizacijai, paaiškindavo, kad V. K. patirtį įgijo dalyvaudamas projektuose su kita įmone, todėl tiekėjos galimybės gauti kitos įmonės vidinius dokumentus ir sutartis yra labai ribotos, o pastarosios įmonės nėra linkusios dalintis savo konfidencialiais dokumentais. Sutarčių kopijų ar pareiginių instrukcijų pateikimas nebuvo numatytas Pirkimo sąlygose, o tai dirbtinai riboja konkurenciją. Perkančioji organizacija neatsižvelgė į ieškovės pateiktus dokumentus (pvz. specialisto gyvenimo aprašymą), iš kurių matyti, jog specialistas ne tik diegė sistemą, tačiau atliko kitas nurodytas funkcijas, išimtinai susijusias su jau veikiančios IS auditu.

206.

21Nagrinėjamu atveju atsakovė sąvoką „auditas“ supranta itin siauriai ir aiškinta tik kaip finansinį auditą, neatsižvelgdama, jog auditoriaus nepriklausomumo reikalavimas IS auditui jokiame teisės akte ar tuo labiau Pirkimo sąlygose nėra keliamas. Egzistuoja dvi audito rūšys – jau veikiančių IS auditas ir kuriamų IS auditas. Konsultacijos ir auditas yra du skirtingi dalykai.

22Be to, Perkančioji organizacija nepagrįstai plečiamai aiškina kvalifikacijos reikalavimą.

237.

24Teigia, jog atsakovė, nenustačiusi objektyvios tiesos, o remdamasi tik prielaidomis ir savo teiginiais, nepagrįstai konstatavo tiekėjo pateiktą informaciją esant melaginga. Nėra ne tik objektyviojo, bet ir subjektyviojo elemento informacijai pripažinti melaginga. Teigia, jog UAB „Synergy Consulting“ sutiko ieškovei pateikti dalį sutarčių, iš kurių kylančias funkcijas vykdė ieškovės pasitelktas specialistas. Nors perkančioji organizacija ieškovei buvo nurodžiusi, kad jai pateikta informacija yra neaiški, tokią informaciją atsakovė galėjo rasti pateiktuose dokumentuose.

258.

26Atsakovė VšĮ „Vilniaus universitetas“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (e. b. l. 141–155).

279.

28Atsiliepime nurodė, kad Pirkimo dokumentų 4.9 p. 2 lentelės 3.4 p. nustatė minimalų kvalifikacinį reikalavimą specialistui, kurį Pirkimo pagrindu numatomas sudaryti sutarties vykdymui turi paskirti tiekėjas. Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką, atsakovė privalėjo prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Vien dokumento pateikimas negali būti laikomas atitikties nustatytam kvalifikacijos reikalavimui įrodymu, jei pateiktas dokumentas yra nepatikimas ir neįrodo objektyvios atitikties nustatytam reikalavimui. Atsakovas privalėjo ieškovo teikiamus dokumentus vertinti turiningai, o ne formaliai.

2910.

30Ieškovė su pretenzija nepateikė atsakovei atitinkamų dokumentų dėl kvalifikacijos, o tik vėliau, t. y. ginčo nagrinėjimo teisme metu, pradėjo kelti naujus perkančiosios organizacijos sprendimo neteisėtumą neva pagrindžiančius argumentus ir teikti su tuo susijusius įrodymus. Ieškovė nepateikė jokių objektyvių argumentų, kurie galėtų pateisinti papildomų, naujų dokumentų teikimą išimtinai teismui, tačiau ne atsakovei iki skundžiamo sprendimo priėmimo. Nurodo, kad ši ieškinio dalis ir naujai teikiami argumentai turi būti nenagrinėjami.

3111.

32Beveik visi ieškovės nurodyti įvykdytų sutarčių užsakovai yra perkančiosios organizacijos, kurios turi pareigą teikti ataskaitas apie įvykdytus pirkimus, sudarytas ir įvykdytas sutartis. Tuo tarpu tokios paskelbtos ieškovės deklaruojamų užsakovų informacijos nėra. Perkančioji organizacija, susipažinusi su ieškovės pateikta informacija, nustatė, kad ieškovė nepateikė jokių atsakovės 2018-12-14 prašytų dokumentų, kurie leistų įsitikinti anksčiau deklaruotos informacijos pagrįstumu, o tiesiog atnaujino savo paties deklaracija – įvykdytų sutarčių sąrašą. Atsakovė pakartotinai kreipėsi į ieškovę dėl dokumentų pateikimo, tačiau ieškovė vis tiek tokios informacijos nepateikė. Įvertinusi išdėstytą, atsakovė nustatė, kad ieškovės siūlomas specialistas V. K. turi tik 14 mėn. patirtį, kuria gali būti grindžiama atitiktis Pirkimo dokumentuose nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui.

3312.

34Ieškovės deklaruota patirtis įgyta darbo Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose metu negali būti laikoma tinkama, pagrindžiant atitiktį Pirkimo dokumentuose nurodytam kvalifikacijos reikalavimui, kadangi ji įgyta darbo santykių pagrindu. Be to, iš ieškovės pateiktų dokumentų nėra pagrindo teigti, kad V. K. pateiktos pareiginės instrukcijos pagrindu galėjo įgyti konsultavimo patirties. V. K. prisidėjo prie naujos IS kūrimo, o ne auditavo veikiančią IS bei konsultavo su veikiančios IS auditavimu susijusiais klausimais, kaip to reikalaujama minėtame kvalifikacijos reikalavime. Ieškovė nepateikė jokios informacijos apie tai, kad V. K. dalyvavo platesniame audite, kurio dalimi iš tikrųjų buvo Telemedicinos IS auditas. Be to, negali būti audituojamas dar nesukurtas ar neveikiantis objektas, nes audito tikslas yra patikrinti realybėje veikiančio proceso atitiktį teisės aktų ar kitiems reikalavimams. Kol objektas dar nėra sukurtas ar veikiantis (pvz., informacinė sistema), jis negali būti audituojamas.

3513.

36Net jei teismas nuspręstų vertinti ieškovės naujai pateikiamus dokumentus, jie negali būti laikomi paneigiantys ieškovės teiktą melagingą informaciją, kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų ar informacijos apie įvykdytas, jo anksčiau deklaruotas, sutartis su VRM ir Valstybine energetikos inspekcija; kartu su ieškiniu pateikta informacija apie įvykdytą sutartį su

37UAB „Šiaulių vandenys“ leidžia pagrįsti tik 1 savaitės trukmės įgytą patirtį; ieškovė melagingai deklaravo, kad su Klaipėdos jūrų uosto direkcija sudaryta ir vykdyta sutartis apėmė laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. vasario mėn., kadangi pateiktas priėmimo–perdavimo aktas patvirtina, kad paslaugos buvo suteiktos ir perduotos iki 2012-12-21; su ieškiniu pateikta informacija apie įvykdytas sutartis su UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Santa Monica Networks“ neapima konsultavimo paslaugų, atliekant informacinių sistemų auditą.

3814.

39Nurodo, kad dėl Centrinės hipotekos įstaigos projekto įgyvendinimo ieškovė sudarė sutartį su UAB „Santa Monica Networks“. Tuo tarpu viešai prieinamoje ataskaitoje nurodyta, kad

402013-01-24 Centrinės hipotekos įstaigos sudaryta sutartis su tiekėju UAB „Santa Monica Networks“, o ne UAB „Synergy Consulting“. Ataskaitoje nurodyta, kad kiti subrangovai nepasitelkiami, todėl kokiu pagrindu UAB „Synergy Consulting“ galėjo vykdyti šią sutartį, yra neaišku. Projektas, kurį vykdant neva prisidėjo ir UAB „Synergy Consulting“, vyko nuo

412013-01-24. Kokią patirtį ir kokia apimti V. K. galėjo įgyti UAB „Synergy Consulting“ vykdant šią sutartį, jei V. K. dirbo UAB „Synergy Consulting“ vos iki 2013 kovo mėn., nėra atskleista.

4215.

43Trečiasis asmuo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė.

4416.

45Ieškovė UAB „Rosk Consulting“ dublike (e. b. l. 159–170) su atsakovės atsiliepimu nesutiko ir prašė ieškinio reikalavimus tenkinti.

4617.

47Dublike nurodė, kad atsakovas nepagrįstai taiko tik pažodinį specialisto pagrindinių funkcijų sąrašo vertinimo metodą; netinkamai ir itin siaurai supranta sąvoką „auditas“ ir IS auditą tapatina su finansiniu auditu; nepagrįstai Pirkimo sąlygų 3.4 p. kvalifikacijos reikalavimą „turėti ne trumpesnę kaip 2 metų konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą“ aiškina kaip „IS audito atlikimo patirtį“; nepagrįstai ir deklaratyviai teigia, kad atsižvelgia, jog IS auditas gali būti atliekamas ir kuriamai IS.

4818.

49Ieškovė naujai pateiktais dokumentais grindžia būtent atsakovės sprendimo dalies įtraukti ieškovę į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą nepagrįstumą. Remiantis teismų praktika, vertinant informacijos tikrumą, faktinis pasiūlymo turinys gali būti nustatytas tiek nagrinėjant tiekėjo pateiktą pretenziją, tiek sprendžiant ginčą teisme. Todėl atsakovė nepagrįstai siekia apriboti ieškovės galimybes gintis nuo jo teises pažeidžiančio atsakovė sprendimo ieškovę įtraukti į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Be to, su ieškiniu pateiktus dokumentus ieškovė gavo jau po jo pretenzijos išnagrinėjimo, todėl objektyviai jų pateikti anksčiau negalėjo.

5019.

51Perkančioji organizacija, nenustačiusi objektyvios tiesos, nepagrįstai konstatavo tiekėjos pateiktą informaciją esant melaginga.

5220.

53Atsakovė VšĮ „Vilniaus universitetas“ tripliku (e. b. l. 173–180) su dubliku nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5421.

55Triplike nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad bet koks IS auditas buvo atliktas ir ieškovės siūlomas specialistas teikė su tuo susijusias konsultacijas. Ieškovė taip pat nepateikia jokių įrodymų ar pagrindimų apie neva vykdytą platesnį auditą, kurio dalimi galėjo būti IS sistemos auditas.

5622.

57Atsakovė neturėjo pagrindo priimti teigiamo sprendimo dėl ieškovės kvalifikacijos atitikties dėl ieškovės neteikiamos dokumentacijos. Ieškovė atsakovei kvalifikacijos vertinimo metu neteikė jokių jo reikalautų patikimų dokumentų, pagrindžiančių jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, o teikė tik savo paties deklaracijas ir nepatikimus, klaidinančius duomenis. Vadovaujantis

58VPĮ 46 str. 4 d. 4 p., egzistuoja du savarankiški Tiekėjo pašalinimo pagrindai dėl melagingos informacijos teikimo. Ieškovė savo pozicijos, neva tinkamą patirtį įgijo, nepagrindžia niekaip, išskyrus savo paaiškinimus, kurie prieštarauja pateiktų sutarčių nuostatoms.

59Ieškinys atmestinas.

6023.

61Byloje kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, nustatant ar atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą dėl to, kad ieškovas nepatikslino duomenų apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (pirkimo dokumentų 3.4.p. – IS audito specialistas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą), taip pat dėl to, ar ieškovas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį minėtam kvalifikaciniam reikalavimui.

6224.

63Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ginčijant atsakovo sprendimą, taip pat nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių apie viešojo pirkimo procedūrų eigą, šalių susirašinėjimą, atsakovo priimtus sprendimus, todėl dėl šių abiejų šalių nurodytų faktinių aplinkybių teismas plačiau nepasisako, jos laikomos nustatytomis.

6425.

65Atsakovui nustatant ar ieškovo pasitelktas specialistas V. K. turi reikiamą patirtį pagal ieškovo deklaruotą įvykdytų sutarčių sąrašą, atsakovas turėjo teisę ir pareigą įpareigoti ieškovą pateikti tokią patirtį patikimai patvirtinančius dokumentus. Akivaizdu, kad ieškovo deklaruoti duomenys bei paties specialisto parengti sąrašai, gyvenimo aprašymas tokio fakto patikimai neįrodo, todėl atsakovas pagrįstai įpareigojo pateikti deklaruotą kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus – ieškovo nurodytas kaip įvykdytas sutartis ir pan. Perkančiosios organizacijos teisė ir pareiga reikalauti, kad tiekėjai pateiktų kvalifikaciją patvirtinančius patikimus įrodymus, pripažįstama ir teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį (ši VPĮ (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 30 d.) nuostata turiniu yra beveik identiška šiam ginčui aktualiai PĮ 58 straipsnio 5 daliai) privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Perkančiosios organizacijos iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016, 28 punktas). Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį (nagrinėjamu atveju PĮ

6658 straipsnio 5 dalį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

6726.

68Atsakovas du kartus nustatė ieškovui terminus pateikti tokius įrodymus – atitinkamas sutartis, darbo pareigų aprašymą. Ieškovas tokių įrodymų nepateikė, taip pat nepateikė ir kitų pirminių dokumentų, iš kurių būtų galima objektyviai įsitikinti ieškovo pasitelkto specialisto patirtimi. Pažymėtina, kad 2019-01-24 rašte atsakovas nenurodė konkrečiai kokius dokumentus turi pateikti ieškovas, bet nustatė papildomą terminą ieškovui pateikti dokumentus, patikimai (duomenimis, kuriuos galima patikrinti) įrodančius, kad ieškovo lentelėje nurodytos sutartys buvo sudarytos ir paslaugos buvo iš tikrųjų teiktos, taip pat paaiškinimą kaip ir kokiu pagrindu V. K. galėjo įgyti patirties vykdant sutartį, kurios šalimi (vienos iš šalių darbuotoju) nebuvo. Taigi, priešingai nei teigė ieškovas, atsakovas neapribojo ieškovo teisės pateikti bet kokius patikimus įrodymus, o sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą nulėmė ne tai, kad nebuvo pateiktos būtent atsakovo reikalaujami dokumentai, bet nulėmė pateiktų dokumentų vertinimas kaip nepatvirtinantys reikiamos kvalifikacijos. Ieškovas nenurodė jokių argumentų, paneigiančių atsakovo išvadą, jog ieškovo pateikti kvalifikaciją įrodantys dokumentai buvo nepatikimi, neobjektyvūs.

6927.

70Ieškovas įrodinėjo pareiginiais nuostatais specialisto atitinkamą patirtį jam dirbant pagal darbo sutartį Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose. Šalys skirtingai vertina pareiginiuose nuostatuose nurodytas specialisto funkcijas, kaip konsultacinių paslaugų teikimo patirtį atliekant IS auditą (t.y. pareiginiuose nuostatuose numatytos tokios pareigos kaip sistemos poreikių reikalavimų analizės etape formulavimas, siūlymų teikimas, sistemos priežiūra, sukuriamų rezultatų nuolatinis vertinimas ir pan.). Atmestini ieškovo argumentai, jog tokios specialisto darbo funkcijos, susijusios su sistemos priežiūra, stebėjimu, veikimo vertinimu laikytinas konsultavimu atliekant auditą. Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 3 str., 4 str. auditą atliekantys subjektai turi būti nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvauti audituojamai įmonei priimant sprendimus. Vidaus audito tarnybos veiklos nepriklausomumas taip pat imperatyviai nustatytas ir Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 str. Taigi, auditas savo esme yra specifinis nepriklausomas patikrinimas, kuriuo siekiama įsitikinti ar

71IT sistemos veikimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Tuo tarpu iš pareiginiuose nuostatuose yra numatytos įprastinės IT specialisto darbo funkcijos sukuriant sistemą, dirbant su ja bei prižiūrint jos veikimą projekto įgyvendinimo metu, kurios neatitinka nepriklausomo sistemos audito esmės. Atkreiptinas dėmesys, kad konkurso dokumentuose atsakovas reikalavo konsultacijų teikimo patirties būtent IT audito srityje, priešingu atveju reikalavimas būtų susijęs su konsultacijų teikimu dirbat IT srityje. Svarbu pažymėti ir tai, kad kvalifikaciniai reikalavimai nėra savitiksliai, bet jie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu, kuris šiuo atveju yra finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugos, o ne IT sistemų techninė priežiūra. Ieškovo argumentai apie tai, kaip jis supranta IT auditą yra deklaratyvaus pobūdžio, todėl teismas neturi pagrindo jais vadovautis. Taigi, ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių specialisto darbo patirties jam dirbant Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose, taip pat nepateikė įrodymų (dėl to ginčo nėra) apie šio specialisto dalyvavimą įgyvendinant kitas sutartis (su

72UAB „Šiaulių vandenys“, VRM, Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto direkcija, Centrinė hipotekos įstaiga, UAB „Aukštaitijos vandenys“, Valstybinė energetikos inspekcija). Dėl to atsakovas pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad ieškovas per nustatytą terminą (kurio pratęsti neprašė) nepateikė duomenų, patvirtinančių kvalifikacijos atitikimą viešojo pirkimo dokumentų reikalavimams, todėl ieškovo pasiūlymas, kaip nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas

73(VPĮ 2 str. 18 d.), turėjo būti atmestas ir nevertinamas. Ieškovo dėstomi teiginiai apie tai, kad dėl tam tikrų priežasčių jis turėjo sunkumų gauti kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus (sutartis ar pan.), nepaneigia išvados, kad ieškovas kvalifikacijos reikalavimo viešojo pirkimo procedūrų metu neįrodė, o galimi sunkumai tokius įrodymus gauti neatleido ieškovo nuo pareigos pagrįsti kvalifikacijos atitikimą konkurso reikalavimams. Priešingu atveju, pripažinus ieškovo teisę toliau dalyvauti pirkimo procedūrose, būtų pažeisti viešojo pirkimo skaidrumo, rungimosi, lygiateisiškumo principai, taip pat kitų tiekėjų teisėti ineteresai lygiomis teisėmis dalyvauti konkurse. Dėl šių motyvų tai, kad ieškovas kartu su ieškiniu pateikė naujus įrodymus, siekiant pagrįsti atitikimą viešojo pirkimo kvalifikaciniams reikalavimams, nepaneigia fakto, jog per nustatytą terminą bei pakarotinai nustatytą terminą ieškovas tokių įrodymų neteikė, todėl naujai teikiami įrodymai nesudaro pagrindo vertinti atsakovo 2019-02-19 sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neteisėtą.

7428.

75Vertinant ar ieškovas pateikė melagingą informaciją, deklaruojant kvalifikacijos atitikimą bei teikiant duomenis apie įvykdytas sutartis, yra svarbūs pačio ieškovo paaiškinimai kokiu būdu buvo atsakovui nurodytas sudarytų sutarčių sąrašas (t.y. tik pagal specialisto nurodytą įrodymais nepagrįstą informaciją) bei tai, kad ieškovui buvo ir turėjo būti žinoma, jog ši informacija galėjo būti netiksli dėl objektyvių priežasčių (dubliko 46-49 p.). Tokioje situacijoje ieškovo veiksmai – tvirtinimas, kad specialistas turi tokią patirtį, kad jo nurodytos sutartys yra sudarytos, - negali būti pripažinti sąžiningais. Pažymėtina, kad nei teikiant pasiūlymą, nei 2018-12-31, 2019-02-01 atsakant į ieškovo reikalavimus pagrįsti reikiamą patirtį, ieškovas, teikdamas įvykdytų sutarčių sąrašą, nenurodė jokių aplinkybių, kad toks sąrašas gali būti netikslus ar pan. Atmestinas ieškovo teiginys, kad jis neturėjo tikslo klaidinti atsakovo: akivaizdu, kad tvirtindamas, jog atitinkamą kvalifikaciją ieškovas turi, ieškovas turėjo interesą laimėti konkursą. Dėl išdėstyto darytina išvada, kad ieškovas tyčiniais veiksmais nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją turint tikslą suklaidinti atsakovą dėl ieškovo atitikties kvalifikaciniams reikalavimas ir tokiu būdu nebūti pašalintam iš konkurso.

7629.

77Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti sutartis, kuriomis ieškovas grindžia kvalifikacijos reikalavimą, o tai, kad atitinkamas sutartis ieškovas pateikė su ieškiniu po to, kai atsakovas priėmė ginčijamą sprendimą, tik rodo, jog ieškovas turėjo galimybę gauti šiuos įrodymus atsakovo nustatytu laikotarpiu. Taigi, ieškovo teiginys, jog po ilgų diskusijų UAB „Synergy Consulting“ sutiko ieškovui pateikti dalį sutarčių ne tik neįrodo, jog ieškovas tų sutarčių negalėjo gauti ankščiau, bet ir papildomai įrodo ieškovo nesąžiningą elgesį, jam vengiant teikti įrodymus apie savo deklaruotą patirtį.

7830.

79Vertinant ar naujai pateikti įrodymai (sudarytos sutartys) patvirtina ieškovo kvalifikacijos atitikimą, pažymėtina, kad ieškovas neginčija, jog pateiktos sutartys su UAB „Šiaulių vandenys“ ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija buvo vykdytos trumpiau nei ieškovas buvo nurodęs; ieškovas deklaratyviai teigia, kad pagal sutartis su UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Santa Monica Networks“ bei Centrine hipotekos įstaiga buvo teikiamos konsultavimo paslaugos, nors sutartyse tokių paslaugų teikimas nėra nurodytas, todėl tokie ieškovo teiginiai yra atmestini. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie jo nurodytas kaip įvykdytas sutartis su VRM, Valstybine energetikos inspekcija.

8031.

81Dėl nurodytų motyvų teismas konstatuoja, kad atsakovas įrodė, jog ieškovas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui, todėl pagrįstai pašalino ieškovo pasiūlymą iš pirkimo procedūros vadovaujantis VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. bei turėjo pareigą vadovaujantis VPĮ 52 str. 1 d. priimti sprendimą paskelbti informaciją apie ieškovą, kuris pirkimo procedūrų metu pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 47 str. nustatytiems reikalavimams ir kuris dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 str.

82Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

83ieškinį atmesti.

84Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „Rosk Consulting“ kreipėsi į teismą, ieškiniu (e. b. l.... 5. 1)... 6. panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilniaus universitetas“... 7. 2)... 8. panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilniaus universitetas“... 9. UAB „Rosk Consulting buvo informuota 2019-02-19 raštu Nr. 14800-S-184.... 10. 2.... 11. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė vykdo ribotą konkursą „Vilniaus... 12. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“, pateikė Pirkime pasiūlymą.... 13. 2019-02-01 raštais paaiškino savo pasitelkto eksperto patirtį, pateikė... 14. 3.... 15. Perkančioji organizacija, neatsižvelgusi į pateiktus paaiškinimus dėl... 16. 4.... 17. Ieškovė teigia, jog sprendimas yra nepagrįstas ir priimtas pažeidžiant... 18. 5.... 19. Pažymėjo, kad kaskart, teikdama prašomą informaciją perkančiajai... 20. 6.... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovė sąvoką „auditas“ supranta itin siauriai ir... 22. Be to, Perkančioji organizacija nepagrįstai plečiamai aiškina... 23. 7.... 24. Teigia, jog atsakovė, nenustačiusi objektyvios tiesos, o remdamasi tik... 25. 8.... 26. Atsakovė VšĮ „Vilniaus universitetas“ atsiliepime į ieškinį su... 27. 9.... 28. Atsiliepime nurodė, kad Pirkimo dokumentų 4.9 p. 2 lentelės 3.4 p. nustatė... 29. 10.... 30. Ieškovė su pretenzija nepateikė atsakovei atitinkamų dokumentų dėl... 31. 11.... 32. Beveik visi ieškovės nurodyti įvykdytų sutarčių užsakovai yra... 33. 12.... 34. Ieškovės deklaruota patirtis įgyta darbo Vilniaus Universiteto ligoninės... 35. 13.... 36. Net jei teismas nuspręstų vertinti ieškovės naujai pateikiamus dokumentus,... 37. UAB „Šiaulių vandenys“ leidžia pagrįsti tik 1 savaitės trukmės... 38. 14.... 39. Nurodo, kad dėl Centrinės hipotekos įstaigos projekto įgyvendinimo... 40. 2013-01-24 Centrinės hipotekos įstaigos sudaryta sutartis su tiekėju UAB... 41. 2013-01-24. Kokią patirtį ir kokia apimti V. K. galėjo įgyti UAB „Synergy... 42. 15.... 43. Trečiasis asmuo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atsiliepimo į... 44. 16.... 45. Ieškovė UAB „Rosk Consulting“ dublike (e. b. l. 159–170) su atsakovės... 46. 17.... 47. Dublike nurodė, kad atsakovas nepagrįstai taiko tik pažodinį specialisto... 48. 18.... 49. Ieškovė naujai pateiktais dokumentais grindžia būtent atsakovės sprendimo... 50. 19.... 51. Perkančioji organizacija, nenustačiusi objektyvios tiesos, nepagrįstai... 52. 20.... 53. Atsakovė VšĮ „Vilniaus universitetas“ tripliku (e. b. l. 173–180) su... 54. 21.... 55. Triplike nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad bet koks IS... 56. 22.... 57. Atsakovė neturėjo pagrindo priimti teigiamo sprendimo dėl ieškovės... 58. VPĮ 46 str. 4 d. 4 p., egzistuoja du savarankiški Tiekėjo pašalinimo... 59. Ieškinys atmestinas. ... 60. 23.... 61. Byloje kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, nustatant ar atsakovas pagrįstai... 62. 24.... 63. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas pasinaudojo privaloma ikiteismine... 64. 25.... 65. Atsakovui nustatant ar ieškovo pasitelktas specialistas V. K. turi reikiamą... 66. 58 straipsnio 5 dalį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d.... 67. 26.... 68. Atsakovas du kartus nustatė ieškovui terminus pateikti tokius įrodymus –... 69. 27.... 70. Ieškovas įrodinėjo pareiginiais nuostatais specialisto atitinkamą patirtį... 71. IT sistemos veikimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Tuo tarpu iš... 72. UAB „Šiaulių vandenys“, VRM, Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto... 73. (VPĮ 2 str. 18 d.), turėjo būti atmestas ir nevertinamas. Ieškovo dėstomi... 74. 28.... 75. Vertinant ar ieškovas pateikė melagingą informaciją, deklaruojant... 76. 29.... 77. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog dėl objektyvių... 78. 30.... 79. Vertinant ar naujai pateikti įrodymai (sudarytos sutartys) patvirtina ieškovo... 80. 31.... 81. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatuoja, kad atsakovas įrodė, jog... 82. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260,... 83. ieškinį atmesti.... 84. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...