Byla 2A-633-368/2010

1

2Šiauliai

3Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus,

4kolegijos teisėjų Reginos Agotos Gutauskienės, Jolantos Badaugienės,

5sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,

6dalyvaujant atsakovo atstovams D. R., J. A.,

7trečiojo asmens atstovui E. V.,

8teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos ir atsakovo UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliacinius skundus dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-453-671/2010 pagal ieškovų Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) ieškinį atsakovui UAB „Telšių šilumos tinklai“, tretiesiems asmenims Telšių rajono savivaldybei, R. V., S. N., J. J., A. K., I. M., R. J., D. Š., E. D., R. R., S. N., J. L., R. R., G. F., A. I., S. M., R. Š., I. K., A. M., P. G., G. A., Z. R., A. E., R. A., N. J., institucijai teikiančiai išvadą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, dėl neteisėto naujų šilumos tiekimo kainų taikymo Varnių gyvenvietės vartotojams ir kitų reikalavimų, ir

Nustatė

11Ieškovai patikslintu ieškiniu (IV tomas, b. l. 117-124) kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą, prašydami įpareigoti atsakovą netaikyti naujos šilumos tiekimo kainos vartotojams nuo 2008-11-01 visam 2008/2009 metų šildymo sezonui ir susidariusias mokėjimų permokas (žalą), kurios yra 27557,58 Lt, vartotojams išmokėti proporcingai jų turimo buto plotui per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigoti atsakovą grąžinti vartotojams 2500,31 Lt sumą, kuri sąskaitose įvardijama „koregavimu“, proporcingai jų turimo buto plotui per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įpareigoti atsakovą papildyti Šilumos tiekimo-pardavimo sutarčių, pasirašytų su individualiais vartotojais - fiziniais asmenimis, 8 punktą žodžiais „tiesiogiai atskiru pranešimu, nurodant kainų pakeitimo priežastis“; įpareigoti atsakovą įvykdyti 2009-04-23 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo Nr. 10-163 reikalavimus. Nurodė, kad ieškovas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga gavo Daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) ir kelių namo butų savininkų prašymą, kuriame jie nurodė, jog 2008 m. gruodžio mėnesį gavo sąskaitas už šildymą lapkričio mėnesį, kuriose šilumos kaina skaičiuojama nauju 44 centų už kilovatvalandę tarifu. Atsakovas, pažeidė LR Energetikos įstatymo 15 str. 3 d., LR šilumos ūkio įstatymo 22 str., nevykdė LR ūkio ministro 2003-07-10 įsakymo Nr. 4-289 „Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo“ 38 p., nevykdė šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių, pasirašytų su vartotojais 8 p., nes apie pasikeitusias kainas neinformavo vartotojų, nepaskelbė naujos kainos vietinėje spaudoje. Taip pat atsakovas nepagrįstai reikalauja apmokėti skolas („koregavimą“), nes vartotojai nėra skolingi atsakovui. 2008 m. gruodžio mėnesį vartotojai gavo sąskaitas už šildymą lapkričio mėnesį, kuriose nurodyta neteisėta ir nepagrįsta šilumos kaina skaičiuojama nauju 44 centų už kilovatvalandę tarifu ir nurodyta mokėtina suma už „koregavimą“. Atsakovas 2008-12-05 vartotojams įteikė pranešimus, kuriuose nurodo: „Būtent savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendro naudojimo objektų duodamas pajamas, privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Vartotojai , nesutikdami su neteisėtais reikalavimais, 2008-12-09 raštu kreipėsi į atsakovą dėl neteisėtų veiksmų sustabdymo, tačiau jis į raštą nereagavo ir atsakymo nepateikė ir tuo pažeidė LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 str. 2 d. 2009-01-09 atsakovas raštu ( - ) atsisakė pašalinti pažeidimus. Atsakovas privalėjo ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios apie naujas šilumos kainas paskelbti viešai, pranešti apie jas atskiru pranešimu tiesiogiai buitiniam vartotojui ir pateikti naujos kainos pakeitimo priežastis. Telšių rajono savivaldybė 2008-09-25 sprendimu T1-335 nustatė šilumos kainą atsakovui, tačiau negalėjo nustatyti kainos taikymo tvarkos, nes tai yra atsakovo prievolė, kurios jis nevykdė. Šiuo metu tebegalioja Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008-12-29 sprendimas T1-202, kuriame nustatyta įpareigoti atsakovo direktorių iki 2008-10-01 suderinti su šilumos vartotojais ir savivaldybe centralizuoto šilumos tiekimo nutraukimą daugiabučių namų gyventojams ( - ). Atsakovas vartotojams taikė šilumos tiekimo kainas (44 ct/kWh), nustatytas Telšių rajono savivaldybės 2008-09-25 sprendimu Nr. T1-335, kurį Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009-12-11 nutarimu Nr. 03-236 pripažino nepagrįstu bei nustatė, kad ilgalaikė bazinė šilumos kaina privalėjo būti 42,2 ct/kWh. Telšių rajono savivaldybės taryba 2010-02-18 priėmė sprendimą Nr. T1-47, kuriuo pakeitė Telšių rajono savivaldybės 2008-09-25 sprendimą Nr. T1-335, ir nustatė 42,2 ct/kWh šilumos tiekimo kainą. Prieš Telšių rajono savivaldybės 2008-09-25 sprendimu Nr. T1-335 nustatytas ir vėlesniu sprendimu pakoreguotas kainos 42,2 ct/kWh taikymą buvo taikomos Telšių rajono savivaldybės 2006-10-19 sprendimu Nr. T1-440 nustatytos 26,4 ct/kWh dydžio šilumos tiekimo kainos, kurios ir privalėjo būti taikomos iki vartotojams nebus pateikta informacija apie padidintas kainas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties, tarp neteisėtai taikytos 42,2 ct/kWh kainos ir prieš tai taikytos 26,4 ct/kWh kainos susidaręs skirtumas už 2008-2009 metų šildymo laikotarpį privalo būti pripažintas kaip žala ir grąžinta vartotojams. Iš viso per 2008-2009 metų šildymo laikotarpį padaryta 27557,58 Lt žala vartotojams. Atsakovas į sąskaitą už šilumos energiją nepagrįstai įtraukė „koregavimą“. Ieškovai kreipėsi į atsakovą ir tretįjį asmenį Telšių rajono savivaldybę dėl neteisėtai priskaičiuotų mokesčių ir gavo Telšių rajono savivaldybės mero raštus, kuriuose nurodyta: „Šiaulių apygardos teismas išaiškino, kad šilumos tiekėjas skolos gali reikalauti ne iš bendrijos, o iš kiekvieno gyventojo atskirai, todėl sąskaitoje už šildymą atsirado grafa „koregavimai“. Šiaulių apygardos teismas 2008-11-24 nutartimi paliko Telšių rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo atsakovo ieškinys buvo atmestas, iš esmės nepakeistą bei nurodė, kad „teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas gali būti pareikštas tik butų savininkams, bet ne bendrijai kaip jų susivienijimui. Atsakovas didelė dalį „koregavimo“ sumos yra gavęs, t.y. vykdant Telšių rajono savivaldybės 2006-11-16 sprendimu Nr. T1-182, jam pravestos subsidijos (kompensacija) už 2007 m. Atsakovas 2007 m. gavo 57000 Lt subsidijų, o 2007 m. balandžio mėn. jam skirta 1596,91 Lt, todėl beveik visą „koregavimo“ sumą atsakovas jau yra gavęs iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Be to, „koregavimo“ suma yra nepagrįsta dar ir dėl to, kad „koregavimas“ skaičiuotas šilumos tiekimo kainomis 26,4 ct/kWh, nors tuo metu galiojo sutartis, nustatanti 13 ct/kWh šilumos kainą. Atsakovas ieškovams nepateikė jokių „koregavimą“ patvirtinančių dokumentų. Vartotojams neteisėtai buvo priskaičiuota 2384,41 Lt skolos ir 115,90 Lt delspinigių, iš viso 2500,31 Lt. Tarp atsakovo ir šilumos vartotojų pasirašytos šilumos pirkimo-pardavimo sutartys neatitinka įstatymų reikalavimų, nes jose nurodyta, kad apie naujas šilumos kainas yra informuojama tik viešai.

12Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (V tomas, b. l. 17-28), su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad LR Energetikos įstatymo 15 str. 3 d. nustatyta, kad valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios, jei kiti įstatymai nenumato kitaip, ir taikomos nuo mėnesio pirmos dienos, LR šilumos ūkio įstatymo 32 str. 5 d. 2 p. nustatytas 30 dienų terminas. Telšių rajono savivaldybės taryba 2008-09-25 priėmė sprendimą „Dėl šilumos kainų taikymo“ Nr. T1-335, kuris buvo paskelbtas 2008-10-02 laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“. Šiame sprendime nurodyta, kad vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 32 str. 5 d. 2 p. vartotojai apie kainos pasikeitimą turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki šilumos kainos įsigaliojimo. Sprendimo punktai, kuriais nustatyta nauja šilumos kaina, įsigaliojo nuo 2008-11-01. Taigi vartotojai apie šilumos kainos pasikeitimą buvo informuoti tinkamai, t.y. prieš 30 dienų iki šilumos kainos įsigaliojimo. Šilumos vartotojai sąskaitas už šilumos energiją gauna už praėjusį mėnesį ir ją privalo apmokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, taigi vartotojai buvo informuoti prieš 91 kalendorinę dieną iki termino suėjimo apmokėti sąskaitą. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės merui prašymą dėl naujų šilumos kainų patvirtinimo pateikė 2008-04-23 ir laikotarpiu nuo 2008-04-23 iki 2008-09-25, kol buvo priimtas sprendimas, daugiabučio namo, esančio ( - ), gyventojai aktyviai domėjosi apie kainų pasikeitimo procesą. Taip pat 2008-07-16 vyko bendrijos susirinkimas, kuriame šilumos vartotojai buvo informuoti apie galimą kainos pasikeitimą. 2008-09-26 atsakovas apie kainos pasikeitimą vartotojams pranešė atskirais pranešimais, kurie buvo iškabinti namo laiptinėse.

13Trečiojo asmens Telšių rajono savivaldybės atstovas su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad Telšių rajono savivaldybės taryba 2008 09 25 sprendimu Nr.T1-335 nustatė naujas šilumos kainas ir vykdydama Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 5 d. 2 p., apie tai pranešė šilumos tiekėjui, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir vartotojams laiku - prieš 30 dienų iki šilumos kainų įsigaliojimo. Ieškovai 2008 09 25 Telšių rajono savivaldybės sprendimo neskundė, jis yra galiojantis, todėl atsakovas privalėjo jį vykdyti. Prašė ieškinį atmesti.

14Institucija teikianti išvadą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išvadoje nurodė (IV tomas, b. l. 128), kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nėra įgaliota spręsti ar šilumos tiekėjas UAB „Telšių šilumos tinklai“ įvykdė savo pareigą tinkamai informuoti vartotojus apie kainų padidėjimą, taip pat pasisakyti dėl į vartotojų sąskaitas įtrauktos „koregavimo“ sumos pagrįstumo. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo 2009-03-26 gautą ieškovo Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos prašymą ir UAB „Telšių šilumos tinklai“ šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutartį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu bei 2009-04-23 priėmė nutarimą Nr. 10-163, kuriuo pripažino, kad sutarties 7.5 p., 16 p. sąlygos atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. nurodytus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus. UAB „Telšių šilumos tinklai“ buvo pasiūlyta šias sąlygas pakeisti, panaikinti ar netaikyti. Atsakovas į šiuos pasiūlymus atsižvelgė, pakeitė sutarties 7.5 p., 16 p. sąlygas, todėl 2009-04-23 nutarimas Nr. 10-163 yra įvykdytas. Atsižvelgiant į pateiktą išvadą atstovai paaiškino, kad ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą vykdyti jų tarnybos nutarimą yra nepagrįstas ir ieškovas neturėtų teisės tokio reikalavimo pareikšti. O dėl reikalavimo įrašyti į Šilumos tiekimo-pardavimo sutartis sąlygą, kad „vartotojas turi būti informuotas tiesiogiai atskiru pranešimu, nurodant kainų pakeitimo priežastis“, paaiškino, kad tarnyboje buvo svarstomas šis klausimas, tačiau buvo nutarta, kad neįrašius šios sąlygos į Sutartį, sutartis nebūtų pripažinta nesąžininga, nes įstatymu yra reglamentuota kaip turi būti pranešta vartotojui apie kainų pasikeitimą, papildomas įrašas sutartyje nėra privalomas.

15Telšių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 8 d. sprendimu (VI tomas, b. l. 46-54) 2010 03 29 patikslintą ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą UAB „Telšių šilumos tinklai“ įmonės kodas 180373788, netaikyti naujos (2008 09 25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-335 nustatytos ir 2010 02 18 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-47 pakeistos) bazinės šilumos kainos vartotojams - daugiabučio gyvenamojo namo( - ) , gyventojams, nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2008m. gruodžio 31d. ir susidariusias mokėjimų permokas grąžinti vartotojams proporcingai jų turimo buto plotui per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovas pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 22 str. reikalavimą informuoti vartotoją tiesiogiai apie šilumos kainos padidėjimą. Skelbimo pakabinimą laiptinėje teismas nepripažino tinkama vartotojo informavimo priemone, nes nebuvo pateikta duomenų kiek laiko skelbimas kabojo laiptinėse, ar visi vartotojai jį matė. Teismas pažymėjo, kad ieškovai pripažino, kad 2008 11 30 gavę sąskaitas, sužinojo apie naujas šilumos kainas, todėl laikė, kad jie apie naujai įsigaliojančias kainas buvo informuoti 2008 11 30, todėl nauja kaina galėjo būti taikytina po 30 dienų, t. y. nuo 2009 01 01. Teismas nurodė, kad reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo grąžinti vartotojams 2500,31Lt sumą, kuri sąskaitose įvardijama „koregavimu“, proporcingai jų turimo buto plotui per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atmestinas, kaip neįrodytas ir pareikštas neįgalioto asmens, nes būtent kiekvienam buto savininkui priskaitytą sumokėti konkrečią sumą eilutėje „koregavimai“ galėjo ginčyti tik pats buto savininkas, tačiau tokių ieškinių butų savininkai nepareiškė.

16Apeliaciniu skundu (VI tomas, b. l. 60-68) apeliantas UAB „Telšių šilumos tinklai“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-453-671/2010 dalyje, kur nuspręsta įpareigoti atsakovą UAB „Telšių šilumos tinklai“, netaikyti naujos (2008-09-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-335 nustatytos ir 2010-02-18 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-47 pakeistos) bazinės šilumos kainos vartotojams - daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), gyventojams, nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. ir susidariusias mokėjimų permokas grąžinti vartotojams proporcingai jų turimo buto plotui per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir priimti naują sprendimą - ieškinį šioje dalyje atmesti kaip nepagrįstą; panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-453-671/2010 dalyje, kur nuspręsta priteisti iš atsakovo UAB „Telšių šilumos tinklai“ 132 Lt bylinėjimosi išlaidų į Valstybės pajamas ir priimti naują sprendimą - visas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš ieškovų.

17Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181.Teismas netinkamai įvertino faktą, jog daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), gyventojai apie pasikeitusią šilumos energijos kainą faktiškai sužinojo 2010-10-02.

192. Nurodo, kad Šilumos ūkio įstatymas nedetalizavo, kokiu konkrečiai būdu vartotojai turi būti informuojami apie pasikeitusias kainas.

203. Teismo sprendimas neatitinka teisingumo esmės, protingumo, sąžiningumo, ekonomiškumo bei proporcingumo principų.

21Apeliaciniu skundu (VI tomas, b. l. 72-76) apeliantas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga prašo iš dalies panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2010-06-08 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-453-671/2010 ir priimti naują sprendimą – tikslinant ieškinio pirmo reikalavimo, dalinai tenkinto teismo sprendimu, terminus, pilnumoje tenkinant ieškinio antrą ir trečią reikalavimą, ir paliekant galioti teismo sprendimą dėl ketvirto ieškinio reikalavimo; atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

22Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

231.

24Teismas netinkamai vertino įrodymus, todėl netiksliai nustatė šilumos kainų sužinojimo laiką.

252.

26Nurodo, kad teismas visiškai neteisėtai ir nepagrįstai nurodė, kad kiekvienam buto savininkui priskaitytą sumokėti konkrečią suma eilutėje „koregavimas“ galėjo ginčyti tik pats buto savininkas, tačiau tokių ieškinių butų savininkai nepareiškė. Pažymi, kad teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas tinkamai informavo gyvenamojo namo savininkus apie tai, kad už 2007 m. balandžio mėnesį bus pateikti paskaičiavimai 2008 11 30 sąskaitose eilutėje „koregavimas“.

273.

28Teismas netinkamai vertino įrodymą, kad atsakovas nesąžiningai bando pasipelnyti – jau gautas lėšas per subsidijas, dar kartą išieškoti iš vartotojų.

294.

30Nurodo, kad įrašant į šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, įstatymu ir poįstatyminiais aktais reglamentuotą normą – „tiesiogiai atskiru pranešimu, nurodant kainų pasikeitimo priežastis“, būtų apginta silpnesnioji ginčo šalis.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą (VI tomas, b. l. 80-86) atsakovas UAB „Telšių šilumos tinklai“ palaiko savo apeliaciniame skunde nurodytus reikalavimus bei nurodo sekančius atsiliepimo į apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinį skundą argumentus:

321.

33Nurodo, kad UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2008-09-26 tiesiogiai informavo vartotojus apie šilumos energijos kainos pasikeitimą, toks tiesioginis informavimas atitinka Šilumos ūkio įstatymo normas.

342.

35Teismo sprendimas dalyje dėl „koregavimo“ priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas, atitinkantis ir LR teismų formuojamą teisminę praktiką. Pažymi, kad dauguma daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Telšių raj. gyventojų yra apmokėję sąskaitas, kuriose buvo atliktas „koregavimas“, kas patvirtina, jog dauguma gyventojų suvokia, kad už pateiktą produkciją reikia atsiskaityti.

363.

37Teismo sprendimas dalyje dėl Šilumos tiekimo-pardavimo sutarčių, pasirašytų su individualiais vartotojais – fiziniais asmenimis, papildymo yra teisingas ir teisėtas. Nurodo, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo Nr. 10-163 reikalavimas yra įvykdyti.

38Atsiliepimu į apeliacinį skundą (VI tomas, b. l. 89-94) ieškovas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga prašo netenkinti atsakovo UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliacinio skundo, įvertinti atsakovo grasinimus – priteistas sumas perkelti į būsimus vartotojų mokėjimus, atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvus nurodo šiuos:

391.

40Teismas netiksliai nustatė šilumos tiekimo kainų sužinojimo laiką, todėl Telšių apylinkės teismo sprendimas yra koreguotinas, atsižvelgiant į LR energetikos įstatymo 15 str. 3 d. nuostatą.

412.

42Atsakovas klaidina teismą apeliaciniame skunde nurodydamas aplinkybes susijusias su Telšių rajono savivaldybės priimtais sprendimais. Nurodo, kad atsakovas turi turtinius ir teisinius santykius su vartotojais ir privalo laikytis teisės normomis ar tarpusavio sutartimis nustatytų santykių.

433.

44Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas neįrodė, kad vartotojai buvo tinkamai tiesiogiai informuoti. Pažymi, kad atsakovas klaidina teismą, teigdamas, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija šiuo klausimu pasisakė. Minėtos komisijos 2010-03-20 rašte Nr. R2-432 nurodoma, kad Komisija 2009-12-11 nutarime Nr. 03-236 nevertino ir nesprendė vartotojų informavimo ir kainų įsigaliojimo teisėtumo klausimo ir nurodė, kad šiuo klausimu pasisakys Telšių apylinkės teismas.

454.

46Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas nurodydamas, kad teismui priėmus palankų sprendimą dėl žalos, kurią prisiteis vartotojai, atsakovas žalą perkels į kitus mokėjimus, elgiasi nesąžiningai, bando apriboti vartotojų galimybes ginti teisėtus ekonominius interesus.

47Apelianto UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliacinis skundas netenkintinas.

48Apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinis skundas netenkintinas.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų sprendimo negaliojimo pagrindų. Apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal apeliacinio skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

50Apeliantas UAB „Telšių šilumos tinklai“ nurodė, kad namo atstovai ir gyventojai laikotarpiu nuo 2008-04-23 iki 2008-09-25 žinojo apie kainų pasikeitimo svarstymą bei sprendimo priėmimą, kadangi atstovai (gyventojai) aktyviai domėjosi kainos už šilumos energiją keitimo procesu, lankė Telšių rajono savivaldybės Tarybos posėdžius, intensyviai klausinėjo atsakovo darbuotojus apie kainų pasikeitimo procesą ir kt. Teisėjų kolegija pažymi, kad LR energetikos įstatymo 15 str. 3 d. įtvirtinta, kad valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios, jei kiti įstatymai nenustato kitaip, ir taikomos nuo mėnesio pirmos dienos. 2008 09 25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-335 priėmimo metu, galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 22 str. numatė, kad šilumos tiekėjas privalo tiesiogiai informuoti vartotojus apie kainų padidėjimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki šilumos kainų įsigaliojimo. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 22 str. reikalavimą tiesiogiai informuoti vartotoją apie šilumos kainų padidėjimą. Priimdamas tokias išvadas, pirmos instancijos teismas rėmėsi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, kurioje konstatuota, kad atsakovas netinkamai informavo vartotojus apie šilumos kainų padidėjimą ir ieškovų pranešimu, kuriame ieškovai nurodė, kad apie naują šilumos kainą sužinojo iš sąskaitų už 2008 m. lapkričio mėnesį. Todėl būtent atsakovas turėjo įrodyti, kad vartotojai apie šilumos kainos padidėjimą buvo tiesiogiai informuoti prieš 30 dienų iki naujos kainos įsigaliojimo dienos (2008 11 01), tačiau atsakovas tokių įrodymų teismui nepateikė, todėl atsakovo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas netinkamai įvertino faktą, jog daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), gyventojai apie pasikeitusią šilumos energijos kainą faktiškai sužinojo 2010-10-02, atmestinas kaip nepagrįstas.

51Atsakovas UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliaciniame skunde nurodo, kad Šilumos ūkio įstatymas nedetalizavo, kokiu konkrečiai būdu vartotojai turi būti informuojami apie pasikeitusias kainas. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimo Nr. T1-335 priėmimo metu, galiojantis Šilumos ūkio įstatymo 22 str. numatė, kad vartotojai apie kainų padidėjimą privalomai informuojami tiesiogiai (raštu ar kitais būdais). Nagrinėjamos bylos kontekste negalima sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad atsakovas 2008 08 26 pakabindamas skelbimus laiptinėse, t.y. pasirinkdamas pigesnį paskelbimo apie pasikeitusias kainas variantą, tinkamai informavo gyventojus. Atsakovas nepateikė įrodymus, kad daugiabučio namo gyventojai iškabintus laiptinėse skelbimus matė. Priešingai, ieškovai 2009 04 20 pranešime nurodė, kad skelbimų apie šilumos kainos pasikeitimą nematė, todėl kad jų nebuvo iškabinta.

52Apelianto UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliacinio skundo argumentai, kad teismo sprendimas neatitinka teisingumo esmės, protingumo, sąžiningumo, ekonomiškumo bei proporcingumo principų, atmestinas, kaip nepagrįstas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 185 str. 1 d. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Taigi šioje įstatymo normoje įtvirtintas įrodymų vertinimas reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas. Todėl apelianto argumentai, kad pirmos instancijos teismas nevertino, kad atsakovas elgėsi sąžiningai, yra nepagrįsti. CPK 12 str. numato, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti.

53Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinio skundo argumentu, kad teismas netiksliai nustatė kada daugiabučio, esančio ( - ), sužinojo apie naujas šilumos kainas. Nors apeliantas nurodo, kad vartotojai apie naujas šilumos tiekimo kainas sužinojo ne 2008 11 30, o kai gavo registruotus laiškus, t.y. - 2008 12 08, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad 2010-03-25 patikslintame ieškinyje ieškovas nurodo, kad vadinamo „koregavimo“ priežastis atsakovas pateikė 2008-12-05 pranešimu, t.y. vartotojai apie „koregavimą“ sužinojo ne anksčiau kaip 2008-12-05. Pažymėtina, kad 2008-12-05 pranešimai buvo adresuoti visiems daugiabučio ( - ). Pranešimuose nurodyta, kad prie jo pridedama sąskaitos kopiją, todėl apelianto argumentas, kad apie naujas šilumos kainas vartotojai sužinojo, kai gavo registruotus laiškus, t.y. - 2008 12 08, atmestinas, kaip nepagrįstas.

54Apeliantas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga savo apeliaciniame skunde nurodo, kad visi vartotojai turi teisę ginčyti reikalaujamas priteisti iš jų mokesčių sumas, o atsakovas neturėjo teisės be teismo sprendimo teismo nepriteistą sumą iš bendrijos išdalinti vartotojams, iš pastarųjų atimant teisę ginčyti reikalaujamas priteisti mokesčių sumas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmos instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išsamiai ir pagrįstai nurodyta, kodėl reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą grąžinti vartotojams 2500,31Lt sumą, kuri sąskaitose įvardijama „koregavimu“, proporcingai jų turimo buto plotui per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atmestinas. Teismas nurodė, kad 2007 05 09 bendrijai buvo pateikta sąskaita-faktūra serija ( - ) 2384,41 Lt už 2007 m. balandžio mėnesio šildymą, o kai DNSB atsisakė apmokėti sąskaitą, UAB „Telšių šilumos tinklai“ kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą dėl skolos priteisimo. 2008 07 16 Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-93-344/2008 ieškinį atmetė, o 2008 11 24 Šiaulių apygardos teismas nutartimi sprendimą paliko iš esmės nepakeistą. Telšių rajono apylinkės teismas sprendime nurodė, kad šilumos tiekėjas turi teisę išreikalauti nesumokėtas sumas ne iš bendrijos, o iš namo butų savininkų. Kadangi atsakovas į gyvenamąjį namą ( - ) 2007 m. balandžio mėnesį teikė šilumos energiją, vartotojai - šio gyvenamojo namo savininkai, naudojosi šilumos energija, taip konkliudentiniais veiksmais buvo išreikšta abiejų šalių valia. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad butų savininkai privalėjo sumokėti skolą, kadangi naudojosi į butus tiekiama šilumos energija. CK 6.388 str. įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pirmos instancijos teismas teisingai nurodė, kad reikalavimas pareikštas netinkamo ieškovo, nes būtent kiekvienam buto savininkui priskaitytą sumokėti konkrečią sumą eilutėje „koregavimai“ galėjo ginčyti tik pats buto savininkas, tačiau tokių ieškinių butų savininkai nepareiškė.

55Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinio skundo argumentu, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino įrodymą, kad atsakovas nesąžiningai bando pasipelnyti – jau gautas lėšas per subsidijas, dar kartą išieškoti iš vartotojų. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Teismas, vertindamas įrodymus, vadovaujasi įstatymo reikalavimais ir remiasi logikos dėsniais, sprendžia apie gautų faktinių duomenų tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams nustatyti. Teisėjų kolegija pasikartojant pažymi, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

56Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos apeliacinio skundo argumentą, kad įrašant į šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, įstatymu ir poįstatyminiais aktais reglamentuotą normą – „tiesiogiai atskiru pranešimu, nurodant kainų pasikeitimo priežastis“, būtų apginta silpnesnioji ginčo šalis. Pirmos instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą įpareigoti atsakovą papildyti Šilumos tiekimo-pardavimo sutarčių, pasirašytų su individualiais vartotojais - fiziniais asmenimis 8 punktą žodžiais „tiesiogiai atskiru pranešimu, nurodant kainų pakeitimo priežastis“, bei įpareigoti atsakovą įvykdyti 2009 04 23 valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo Nr.10-163 reikalavimus, atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvadą, kurioje tarnyba konstatavo, kad atliekant UAB „Telšių šilumos tinklai“ Šilumos pirkimo-pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties patikrinimą, nebuvo nustatyta, kad Sutarties 8 p. atitinka CK 6.188 str. 2 d. nurodytus nesąžiningų sutarčių sąlygų kriterijus, nes įstatymas numato įpareigoti vartotojus apie kainų pasikeitimą ir tai numatyti papildomai nėra būtina, taip pat nurodė, kad Tarnybos nutarimo Nr. 10-163 reikalavimai yra įvykdyti, tai patvirtino ir atsakovas pateikdamas įrodymus. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymą 12 str. 1 d. 1 p. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina vartotojų teisių apsaugą, šio straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad ši tarnyba vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų skundus, o vadovaujantis 12 str. 1 d. 6 p. tarnyba įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas.

57Kiti apeliacinio skundo argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, yra teisiškai nereikšmingi ir neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui.

58Kadangi apeliaciniai skundai atmestini, iš apeliantų priteistinos po 12,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme valstybei.

59Apibendrinant pirmiau nurodytą apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti.

60Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

63Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

64Priteisti iš apeliantų Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos (įmonės kodas 300081927, adresas Gynėjų g. 4-320, LT-01109 Vilnius) ir UAB „Telšių šilumos tinklai“ (įmonės kodas 180373788, adresas Lygumų g. 69, Telšiai) po 12,75 Lt (dvylika litų 75 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme valstybei.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Šiauliai... 3. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. kolegijos teisėjų Reginos Agotos Gutauskienės, Jolantos Badaugienės,... 5. sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,... 6. dalyvaujant atsakovo atstovams D. R., J. A.,... 7. trečiojo asmens atstovui E. V.,... 8. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 11. Ieškovai patikslintu ieškiniu (IV tomas, b. l. 117-124) kreipėsi į Telšių... 12. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (V tomas, b. l. 17-28), su... 13. Trečiojo asmens Telšių rajono savivaldybės atstovas su ieškiniu nesutiko... 14. Institucija teikianti išvadą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 15. Telšių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 8 d. sprendimu (VI tomas,... 16. Apeliaciniu skundu (VI tomas, b. l. 60-68) apeliantas UAB „Telšių šilumos... 17. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 18. 1.Teismas netinkamai įvertino faktą, jog daugiabučio gyvenamojo namo,... 19. 2. Nurodo, kad Šilumos ūkio įstatymas nedetalizavo, kokiu konkrečiai būdu... 20. 3. Teismo sprendimas neatitinka teisingumo esmės, protingumo, sąžiningumo,... 21. Apeliaciniu skundu (VI tomas, b. l. 72-76) apeliantas Nacionalinė dujų,... 22. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 23. 1.... 24. Teismas netinkamai vertino įrodymus, todėl netiksliai nustatė šilumos... 25. 2.... 26. Nurodo, kad teismas visiškai neteisėtai ir nepagrįstai nurodė, kad... 27. 3.... 28. Teismas netinkamai vertino įrodymą, kad atsakovas nesąžiningai bando... 29. 4.... 30. Nurodo, kad įrašant į šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, įstatymu ir... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (VI tomas, b. l. 80-86) atsakovas UAB... 32. 1.... 33. Nurodo, kad UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2008-09-26 tiesiogiai informavo... 34. 2.... 35. Teismo sprendimas dalyje dėl „koregavimo“ priteisimo yra teisėtas ir... 36. 3.... 37. Teismo sprendimas dalyje dėl Šilumos tiekimo-pardavimo sutarčių,... 38. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (VI tomas, b. l. 89-94) ieškovas... 39. 1.... 40. Teismas netiksliai nustatė šilumos tiekimo kainų sužinojimo laiką, todėl... 41. 2.... 42. Atsakovas klaidina teismą apeliaciniame skunde nurodydamas aplinkybes... 43. 3.... 44. Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas neįrodė, kad vartotojai buvo... 45. 4.... 46. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas nurodydamas, kad teismui priėmus... 47. Apelianto UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliacinis skundas... 48. Apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 50. Apeliantas UAB „Telšių šilumos tinklai“ nurodė, kad namo atstovai ir... 51. Atsakovas UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliaciniame skunde nurodo, kad... 52. Apelianto UAB „Telšių šilumos tinklai“ apeliacinio skundo argumentai,... 53. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir... 54. Apeliantas Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga savo... 55. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto Nacionalinės dujų, elektros ir... 56. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apelianto Nacionalinės dujų,... 57. Kiti apeliacinio skundo argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, yra... 58. Kadangi apeliaciniai skundai atmestini, iš apeliantų priteistinos po 12,75 Lt... 59. Apibendrinant pirmiau nurodytą apeliacinės instancijos teismas daro... 60. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 63. Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. sprendimą palikti... 64. Priteisti iš apeliantų Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų...