Byla 2A-1310-153/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

3sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimo už akių, priimto civilinėje byloje Nr. 2-588-831/2010 pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei T. A. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės T. A. 2736,94 Lt įsiskolinimą už neteisėtai gautas ir negrąžintas kompensacines išmokas; 9,30 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų iki 2010-03-09 (įskaitytinai); vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14 punktais, palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas LR žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. kovo 10 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo negrąžintos skolos sumos.

6Ieškinyje nurodė, kad Agentūrai pervertinus atsakovės 2005-05-05 pateiktą paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano (KPP) priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (toliau – Paraiška) paaiškėjo, kad atsakovei buvo permokėta 4 454,07 Lt. Dalis atsakovės skolos buvo padengta, išskaičiuojant iš atsakovei mokėtinų sumų pagal Kaimo plėtros priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ už 2008–2010 m. Agentūroje buvo užfiksuotas atsakovės skolos apmokėjimas. Po išskaičiavimų bei apmokėjimo atsakovės skolos dalis 2 736,94 Lt. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iš atsakovės T. A. 2 736,94 Lt įsiskolinimą už neteisėtai gautas ir negražintas kompensacines išmokas, 9,30 Lt delspinigių, apskaičiuotų iki 2010-03-09, iš viso 2746,24 Lt ir 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą – 2746,24 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2010-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovės T. A. 82,39 Lt žyminį mokestį ir 3,99 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

7Teismas nustatė, kad atsakovei ieškinio ir jo priedų nuorašai įteikta tinkamai 2010-03-25. Atsakovė per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Ieškovė atsakovei T. A. pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano (KPP) priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ 2005-12-16 išmokėjo 6376,67 Lt paramą už 2006 m. Vadovaudamasi Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. 3D-423, 16.1 punktu, ieškovė, pervertinusi T. A. paraišką, priėmė sprendimą susigrąžinti 4 454,07 Lt susidariusią permoką dėl neteisėtai suteiktos paramos ir apie tai atsakovę informavo 2007-09-04 raštu Nr. BR6-(3.82)-23562. Atsakovei nurodyta permoką grąžinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Atsakovė permokos negrąžino, todėl ieškovė, vadovaudamasi EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪOGF ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų pagal valstybės biudžeto specialiąsias programas ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į LR valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo ir paramos gavėjų abejotinų skolų nurašymo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2006-10-17 įsakymu Nr. 3D-402, 15 punktu, nuo 2007-09-15 pradėjo skaičiuoti atsakovei delspinigius. Lėšų grąžinimo taisyklių 14 punkte numatyta, kad kiekvienam ketvirčiui LR finansų ministras nustato delspinigių dydį, kuris skelbiamas „Valstybės žiniose“, jei ES teisės aktai nenustato kitaip. Pagal LR finansų ministro įsakymus: 2007-03-20 „Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2007 m. trečiajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansų mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšas“ Nr. 1K-102 – 2007 m. trečiajam ketvirčiui delspinigių dydis yra 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną; 2007-09-10 Nr. 1K-258 – 2007 m. ketvirtajam ketvirčiui delspinigių dydis yra 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną; 2007-12-21 Nr. 1K-385 – 2008 m. pirmajam ketvirčiui delspinigių dydis yra 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną. Pasikeitus teisės aktams,ieškovė, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų, susidarius įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137, 13-14 punktais, nuo 2008-03-01 pradėjo atsakovei skaičiuoti palūkanas nuo 4 454,07 Lt. Vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 11, 15.2 bei 16 punktais, ieškovė delspinigius ir dalį skolos bei dalį palūkanų išskaičiavo iš atsakovei mokėtinų sumų pagal Kaimo plėtros priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“, t. y. 1 366,88 Lt 2008-07-10, 874,79 Lt 2009-04-07, 874,79 Lt 2010-03-03. 2009-12-11 atsakovė pervedė 46,59 Lt ieškovei, ir taip buvo sudengta dalis palūkanų. Po išskaičiavimų bei apmokėjimo skola yra 2 736,94 Lt. Ieškovė prašė priteisti palūkanas, skaičiuotinas nuo 2010-03-10 iki tos kalendorinės dienos, kurią bus sugrąžintos visos lėšos, nenurodant konkrečios sumos, skaičiuotinas remiantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14 punktais, nuo negrąžintos sumos.

8Teismas nurodė, kad pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Teismas sprendė, kad iš atsakovės turi būti priteista 2 736,94 Lt skola už neteisėtai gautas ir negrąžintas kompensacines išmokas bei 9,30 Lt palūkanų, apskaičiuotų iki 2010-03-09. Teismas nurodė, kad remiantis CK 6.37 str., atsakovei gali būti skaičiuojamos palūkanos, kurių dydį nustato įstatymai arba šalių susitarimas. Kadangi ieškovė nepateikė teismui šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nustatymo, todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.210 str., iš atsakovės priteisė 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Apeliaciniu skundu ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su teismo sprendimu nesutiko iš dalies. Nurodė šiuos motyvus:

101) teismo rezoliucinėje dalyje, kuria ieškovei priteista 9,30 Lt delspinigių, apskaičiuotų iki 2010 m. kovo 9 d., neteisinga formuluotė. Sprendime turėtų būti nurodyta, kad priteisiama ne 9,30 Lt delspinigių, o 9,30 Lt palūkanų. Pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, nuo 2008 m. kovo 1 d. atsakovei buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos, kurios ieškinio pateikimo dieną buvo 9,30 Lt;

112) teismas, nurodydamas, kad ieškovei priteisiamos penkių procentų metinės palūkanos už priteistus 2 746,24 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2010-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, neteisingai išsprendė klausimą dėl nekonkrečių palūkanų priteisimo. Teismas vadovavosi CK 6.210 str. Neteisėtai gautų ir negrąžintų paramos lėšų (t. y. skolos) ir palūkanų išieškojimas yra reglamentuojamas Grąžintinų lėšų taisyklėmis, kurių redakcijos, galiojusios iki 2010 m. balandžio 28 d., 13 punkte buvo nurodyta, kad palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis nustatomas kiekvieną ketvirtį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kuris skelbiamas „Valstybės žiniose“, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Palūkanų dydis kinta kiekvieną ketvirtį, todėl ieškinyje buvo prašoma priteisti palūkanas, skaičiuojamas nuo dienos, einančios po ieškinio pateikimo teismui dienos iki dienos, kurią lėšos visiškai susigrąžinamos, nenurodant jų konkrečios sumos;

123) teismas nurodė, jog nekonkrečios palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo 2 746,24 Lt, t. y. negrąžintos skolos ir palūkanų, susidariusių iki ieškinio pateikimo teismui dienos, sumos, tačiau palūkanos, vadovaujantis Grąžintinų lėšų taisyklių 13 punktu, gali būti skaičiuojamos tik nuo negrąžintos lėšų (t. y. nuo neteisėtai gautų ir negrąžintų kompensacinių išmokų, dėl ko susidarė atsakovės skola) sumos;

134) ieškinyje nurodytos palūkanos yra apskaičiuotos iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t. y. 2010-03-09. Teismui priteisus nekonkrečių palūkanų skaičiavimą nuo 2010-03-24, atsiranda keturiolikos dienų tarpas, per kurį palūkanos nėra skaičiuojamos. Grąžintinų lėšų taisyklių 14 punkte nustatyta, kad palūkanas Agentūra turi skaičiuoti iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Palūkanos turi būti skaičiuojamos nepertraukiamai nuo dienos, einančios po ieškinio pateikimo teismui dienos iki grąžintinų lėšų, t. y. skolos, grąžinimo.

14Apeliaciniu skundu ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašė pakeisti teismo sprendimą, ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės T. A. 2 736,94 Lt dydžio įsiskolinimą už neteisėtai gautas ir negražintas kompensacines išmokas; 9,30 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų iki 2010 m. kovo 9 d. (įskaitytinai); vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14 punktais, palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. kovo 10 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo negrąžintos skolos sumos.

15Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovė T. A. nepateikė.

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir nagrinėja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Apeliantas nurodė apeliaciniame skunde, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė poįstatyminio akto normą, dėl to neteisingai išsprendė klausimą dėl palūkanų dydžio ir jų skaičiavimo tvarkos. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą, be kitų reikalavimų prašė priteisti iš atsakovės palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas LR žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. kovo 10 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo negrąžintos skolos sumos. Palūkanų dydį ir apskaičiavimo tvarką ieškovė prašė nustatyti remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos sąjungos žemės ūkio fondų priemonės, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 13 p., kuriame nurodyta, kad: Palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis nustatomas žemės ūkio ministro įsakymu kiekvieną ketvirtį, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Palūkanų dydis nustatomas taip: už praėjusio kalendorinio ketvirčio, palyginti su tuo ketvirčiu, kuriam palūkanų dydis nustatomas, Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių, išleistų litais aukciono būdu, metinės palūkanų normos svertinis vidurkis didinamas 10 procentinių punktų. Ši 13 p. taisyklių redakcija iki 2010-04-21 (V.Ž. 2010, Nr. 48-2323) galiojo ieškinio pateikimo metu (2010-03-15 reg. Nr. 34-133) ir teismo sprendimo už akių priėmimo 2010-04-20 momentu (b. l. 16), todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, turi būti taikoma ginčo teisiniams santykiams išspręsti. Esant tokioms aplinkybėms skundžiamo teismo sprendimo dalis keistina, nurodant, jog palūkanos už pavėluotai grąžintas lėšas skaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos sąjungos žemės ūkio fondų priemonės, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 13 p. tvarka.

19Teismo sprendimas yra prieštaringas, nes motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje nurodyta, jog iš atsakovės priteistinos palūkanos (b. l. 17), o teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad iš atsakovės priteistini delspinigiai. Ši teismo sprendimo dalis naikintina, nes ieškovei neprašius, teismas neturėjo pagrindo delspinigius priteisti (CPK 42 str. 1 d.).

20Taigi skundžiamas teismo sprendimas keistinas, apeliacinis skundas tenkintinas (326 str. 3 p., 330 str.).

21Apeliacinės instancijos teisme valstybė turėjo bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus apeliacinį skundą išlaidos priteistinos iš atsakovės. Ieškovė už apeliacinį skundą nemokėjo žyminio mokesčio, nes nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl 67 Lt apeliacinio skundo žyminis mokestis ir 13,40 Lt pašto išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą šalims (b. l. 26) priteistinos iš atsakovės (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331, 333 str.,

Nutarė

23Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą už akių pakeisti.

24Teismo sprendimo už akių dalį dėl 5 procentų metinių palūkanų pritesimo panaikinti. Panaikintą sprendimo už akių dalį išdėstyti nurodant, kad iš atsakovės T. A. ieškovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos priteistini 9,30 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų iki 2010 m. kovo 9 d. (įskaitytinai), kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. kovo 10 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo negrąžintos skolos sumos.

25Panaikinti sprendimo už akių dalį dėl 9,30 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės.

26Kitos teismo sprendimo už akių dalies nekeisti.

27Priteisti iš atsakovės T. A. (a. k. ( - )) 67 Lt bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme už apeliacinį skundą ir 13,40 Lt pašto išlaidas, iš viso 80,40 (aštuoniasdešimt Lt 40 ct) Lt valstybei.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,... 3. sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Ieškinyje nurodė, kad Agentūrai pervertinus atsakovės 2005-05-05 pateiktą... 7. Teismas nustatė, kad atsakovei ieškinio ir jo priedų nuorašai įteikta... 8. Teismas nurodė, kad pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 10. 1) teismo rezoliucinėje dalyje, kuria ieškovei priteista 9,30 Lt... 11. 2) teismas, nurodydamas, kad ieškovei priteisiamos penkių procentų metinės... 12. 3) teismas nurodė, jog nekonkrečios palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo... 13. 4) ieškinyje nurodytos palūkanos yra apskaičiuotos iki ieškinio pateikimo... 14. Apeliaciniu skundu ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 15. Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovė T. A. nepateikė.... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliantas nurodė apeliaciniame skunde, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Teismo sprendimas yra prieštaringas, nes motyvuojamojoje teismo sprendimo... 20. Taigi skundžiamas teismo sprendimas keistinas, apeliacinis skundas tenkintinas... 21. Apeliacinės instancijos teisme valstybė turėjo bylinėjimosi išlaidų.... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331, 333 str., ... 23. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą už... 24. Teismo sprendimo už akių dalį dėl 5 procentų metinių palūkanų pritesimo... 25. Panaikinti sprendimo už akių dalį dėl 9,30 Lt delspinigių priteisimo iš... 26. Kitos teismo sprendimo už akių dalies nekeisti.... 27. Priteisti iš atsakovės T. A. (a. k. ( - )) 67 Lt bylinėjimosi išlaidas...