Byla eAS-1436-624/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centro Alytaus filialui, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus hidroprojektas“, V. K., V. B., M. K. dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė: 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos O. S. 2005 m. vasario 18 d. sprendimą (toliau – 2005 m. vasario 18 d. sprendimas dėl 4,69 ha sklypo), kad 4,69 ha ploto žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – 4,69 ha sklypas), plane pažymėtos ribos atitinka ( - ) žemėtvarkos projekte, patvirtintame Alytaus apskrities viršininko 2000 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 38-1050 (toliau – Žemėtvarkos projektas), suprojektuotas ribas; 2) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos O. S. 2005 m. balandžio 21 d. sprendimą suderinti 4,69 ha sklypo planą (toliau – 2005 m. balandžio 21 d. sprendimas); 3) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos O. S. 2005 m. vasario 18 d. sprendimą (toliau – 2005 m. vasario 18 d. sprendimas dėl 0,24 ha sklypo), kad 0,24 ha ploto žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – 0,24 ha sklypas), plane pažymėtos ribos atitinka ( - ) žemėtvarkos projekte, patvirtintame Alytaus apskrities viršininko 2000 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu, suprojektuotas ribas; 4) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 38-19864 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėse piliečiui A. K.“ (toliau – 2005 m. vasario 22 d. sprendimas) priedą – 4,69 ha sklypo planą; 5) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. vasario 22 d. sprendimo priedą – 0,24 ha sklypo planą.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su skundo reikalavimais nesutiko.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centro Alytaus filialas, UAB „Vilniaus hidroprojektas“, V. K., V. B., M. K.) dėl sprendimų panaikinimo nutraukė ir išaiškino, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8Teismas nustatė, ( - ) žemėtvarkos projekte, suprojektuotas žemės sklypas, kurio projektinis Nr. 111. Įgyvendinant projektą buvo atliekami žemės sklypo Nr. 111 matavimai, kurių metu žemės sklypas padalintas į 3 atskirus žemės sklypus (atskiriant 0,25 ha kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), 4,69 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) ir už upės Blanką esantį 0,24 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. ( - ))). Remiantis matavimų rezultatais ir sudarytais žemės sklypų planais, pareiškėjui Alytaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 38-19864 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 5,18 ha žemės, miško ir vandens telkinio ( - )

9Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (redakcija galiojusia nuo 2004 m. spalio 12 d. iki 2005 m. gegužės 25 d.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (toliau – Įstatymo įgyvendinimo tvarka ir sąlygos, redakcija galiojusi nuo 2004 m. rugpjūčio 31 d. iki 2005 m. balandžio 10 d.), Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika (VII skyriumi, 75 punktu), Įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 103, 100 punktais. Remiantis aptartu teisiniu reguliavimu matyti, kad pareiškėjo skundžiamų prie 2005 m. vasario 22 d. sprendimo pridėtų žemės sklypų planų, kuriuose nurodoma nekilnojamo turto buvimo vieta ir ribos, rengimas ir derinimas yra nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą neatsiejama procedūros dalis. 2005 m. vasario 22 d. sprendimu pareiškėjui nuosavybės teisės buvo atkurtos būtent į planuose apibrėžtus žemės plotus. Pareiškėjas nesutinka su jam suprojektuotais ir naudojamais žemės sklypais, kurie buvo suformuoti nuosavybės teisių atkūrimo į žemę metu. Pažymėjo, kad pareiškėjui nuosavybės teisės atkurtos natūra. Dėl to, norint keisti sugrąžintų žemės sklypų ribas ar poziciją, ko iš esmės siekia pareiškėjas, teikdamas skundą teismui, būtina vertinti ar pats sprendimas atkurti nuosavybės teises yra teisėtas ir pagrįstas. Priešingu atveju, susidarytų neleistina situacija, kuomet sprendimas atkurti nuosavybės teises būtų priimtas anksčiau nei yra nusprendžiama dėl konkrečių grąžinamų žemės plotų. Pareiškėjas sprendimo atkurti nuosavybes teises panaikinti neprašė, atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus atsisakė. Kaip matyti iš pareiškėjo paaiškinimų, pareiškėjas siekė, jog jam būtų suteikta pirmenybės teisė lengvatinėmis sąlygomis išsipirkti iš valstybės naudojamo žemės sklypo dalį, į kurį jam nuosavybės teisės pagal suprojektuotus žemės sklypus atkurtos nebuvo.

10Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (LVAT 2014 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-564/2014).

11Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui teisines pasekmes (nuosavybės teisės į žemės sklypą atsiradimą) sukėlė būtent 2005 m. vasario 22 d. sprendimas, kuris buvo parengtas atliekant pareiškėjo ginčijamus viešojo administravimo subjektų veiksmus (2005 m. vasario 18 d. priimti sprendimai dėl 4,69 ha ir 0,24 ha žemės sklypų ir 2005 m. balandžio 21 d. sprendimas). Nurodyti žemės, miško sklypų planai yra priedas prie 2005 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 38-19864. Nuosavybės teisės ir yra atkurtos būtent į šiuos žemės sklypus, kurių planai yra įvardinti kaip minėto sprendimo priedas. Todėl, kaip buvo minėta, žemės, miško sklypų planai yra neatskiriama sprendimo atkurti nuosavybės teises grafinė dalis, kuri negali būti atsietai vertinama nuo sprendimo tekstinės dalies. Pareiškėjas šio sprendimo teismui neskundė. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundo argumentai dėl galimai neteisėtai suformuotų žemės sklypų, jų neatitikimas Žemėtvarkos projektui, nevertinami. Pareiškėjo skundžiami Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos sprendimai derinant ir tvirtinant žemės, miško sklypų planus, į kuriuos pareiškėjui atkurtos nuosavybės teisės, laikytini tarpiniais viešojo administravimo subjekto priimtais dokumentais, nesukuriančiais pareiškėjui konkrečių materialinių teisinių pasekmių. Skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių, negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Daryta išvada, kad šiuo atveju, administracinis teismas neturi kompetencijos spręsti dėl minėtų sprendimų pagrįstumo, todėl administracinė byla nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu. Vadovaujantis ABTĮ 10 straipsniu, paaiškinta, kad pareiškėjas, norėdamas apginti savo pažeistas teises, turėtų ginčyti galutinio, t. y. 2005 m. vasario 22 d. sprendimo teisėtumą ir prašyti teismo įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų. Teismo posėdžio metu pareiškėjui ši teisė buvo išaiškinta, tačiau pareiškėjas atstovaujamas kvalifikuoto teisininko, tikslinti skundo reikalavimus atsisakė.

12III.

13Pareiškėjas A. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti šiam teismui iš naujo.

14Atskirajame skunde teigia, kad prašomas panaikinti 2005 m. balandžio 21 d. sprendimas negalėjo būti ir nėra tarpiniu dokumentu, sudarančiu prielaidas priimti galutinį 2005 m. vasario 22 d. sprendimą, nes pastarasis sprendimas buvo priimtas prieš du mėnesius iki prašomo panaikinti sprendimo. Su pareiškėju pasirašytinai suderinta ir jam dalyvaujant paženklinta upe ( - ) einanti žemės sklypo riba be jo žinios buvo nukelta nuo šios upės kranto lygiai 100 metrų ne pagal 2005 m. vasario 22 d. sprendimą, o pagal pareiškėjo prašomą panaikinti 2005 m. balandžio 21 d. sprendimą.

15Teismas nevertino, kad 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderinto 4,69 ha žemės sklypo planas yra atliktas ant 2005 m. vasario 18 d. sprendimu suderinto šio sklypo plano nespalvotos kopijos, pakoregavus tik to sklypo planą, nukeliant sklypo ribą nuo upės ( - ) lygiai 100 metrų, todėl to plano dešinėje pusėje esanti tekstinė dalis liko nepakeista. Nevertino, kad 2005 m. vasario 22 d. sprendimo priedais yra 2005 m. vasario 18 d. sprendimais suderinti žemės sklypų planai, iš jų ir 4,69 ha žemės sklypo planas, o ne 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderintas 4,69 ha žemės sklypo planas. Teismas taip pat nevertino tos aplinkybės, kad 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderintas 4,69 ha žemės sklypo planas nebuvo pateiktas apskrities viršininkui. Nevertino, kad nebuvo priimtas apskrities viršininko sprendimas atkurti nuosavybės teises pagal 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderintą 4,69 ha žemės sklypo planą. Minėto apskrities viršininko sprendimo nebuvimą buvo mėginama pridengti, nurodant neegzistuojantį apskrities viršininko 2005 m. balandžio 4 d. sprendimą, ir tik po daugkartinių pareiškėjo prašymų teismui išreikalauti iš atsakovo ir VĮ Registrų centro Alytaus filialo jų nurodomą apskrities viršininko 2005 m. balandžio 4 d. sprendimą minėtas trečiasis asmuo 2015 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. (2.16.13.)R5-120 ištaisė Nekilnojamojo turto registre neteisingą įrašą, nurodant „Apskrities viršininko 2005 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. 38-19864“.

16Pareiškėjui nuosavybės teisės buvo atkurtos ne tik pagal 2005 m. vasario 22 d. sprendimą, bet ir pagal 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderintą 4,69 ha žemės sklypo planą be pareiškėjo žinios ir be atitinkamo Apskrities viršininko sprendimo.

17Teismas nepagrįstai mano, kad pareiškėjui nuosavybės teisės yra atkurtos į žemės sklypus, kurių planai yra įvardinti kaip minėto 2005 m. vasario 22 d. sprendimo priedas. Šio sprendimo priedais yra 2005 m. vasario 18 d. sprendimai, kurie nepažeidžia pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų.

18Teismas nepagrįstai teigia, kad 2005 m. vasario 22 d. sprendimu pareiškėjui nuosavybės teisės buvo atkurtos būtent į planuose apibrėžtus žemės plotus, nes nuosavybės teisės taip pat buvo atkurtos vėlesniu 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu, paneigiant 2005 m. vasario 18 d. sprendimu suderintą 4,69 ha žemės sklypo planą, kuris ir buvo priedas prie 2005 m. vasario 22 d. sprendimo.

19Teismas netinkamai taikė ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, neatsižvelgęs į Įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 114 ir 115 punktus, ta apimtimi, kuria apibrėžiamas apskrities viršininko sprendimo atkurti nuosavybės teises turinys. Teismas nepagrįstai vadovavosi tarpinio viešojo administravimo subjekto dokumento teorija, neindividualizavo teisės normų taikymo šioje byloje susiklosčius ypatingai teisinei situacijai, kai prie 2005 m. vasario 22 d. sprendimo priedų priskyrė 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderintą 4,69 ha žemės sklypo planą.

20Apskrities viršininko administracijos 2005 m. vasario 22 d. sprendimas nepažeidžia pareiškėjo teisių. Pareiškėjas neginčija sprendimo dėl ploto. Sprendime nenurodomi konkretūs nekilnojamojo turto objektai, jų vieta. Šie duomenys apibrėžti ir pateikti sprendimo prieduose (planuose) ir patvirtinti ginčijamais administraciniais sprendimais.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo pasiūlymo ginčyti 2005 m. vasario 22 d. sprendimo teisėtumą ir prašyti teismo įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą įgyvendinimas sukeltų neapibrėžtumą nuosavybės teisiniuose santykiuose, nes tektų iš naujo pakartoti nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą, o pareiškėjas neprognozuojamam laikotarpiui prarastų jau 10 metų turimą nuosavybės teisę, ko pareiškėjas tikrai nesiekia.

22Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiktu atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jo netenkinti.

23Nurodo, kad tiek patenkinus pareiškėjo reikalavimus, tiek panaikinus sprendimą nuosavybės teisių atkūrimo, turėtų būti pakartotinai vykdomas žemės reformos žemėtvarkos projekto įgyvendinimas, kuomet būtų paženklinti suprojektuoti žemės sklypai, parengtos kadastro duomenų bylos, šioje situacijoje greičiausiai būtų tikslinamas ir žemėtvarkos projektas. Skirtumas būtų tik tame, kad vienu atveju žemės sklypai būtų perduodami sprendimu dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o kitu – turėtų būti priimamas įsakymas dėl žemės sklypų suteikimo.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria administracinė byla pagal pareiškėjo A. K. skundą nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu, teisėtumas ir pagrįstumas.

27ABTĮ 101 straipsnio 1 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

28Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009).

29Pirmosios instancijos teismas bylą nutraukė iš esmės motyvuodamas tuo, kad ginčijamų sprendimų, priimtų derinant žemės sklypų, į kuriuos pareiškėjui atkurtos nuosavybės teisės, planus ir žemės sklypo planų, kurie yra sprendimo atkurti nuosavybės teises dalis, panaikinimas, neginčijant 2005 m. vasario 22 d. sprendimo atkurti jam nuosavybės teises į žemę, t. y. galutinio sprendimo šioje nuosavybės teisių atkūrimo procedūroje, nesukurs pareiškėjui konkrečių materialinių teisinių pasekmių.

30Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas galimybę ginti pareiškėjo, kaip teigiama, pažeistas teises administraciniame teisme, visų pirma pabrėžia, kad, vykdant nuosavybės teisių atkūrimą į žemę pareiškėjui, galimai buvo padaryti pažeidimai (dėl ko iš esmės ginčo ir nėra), kurie įtakojo byloje susiklosčiusią situaciją ir kurie, teisėjų kolegijos vertinimu, gali būti ištaisyti ir administracine tvarka: tuo atveju, jeigu nustatoma, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo priimti pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką ir jeigu dėl to nekyla ginčų, sprendimą gali panaikinti arba jį pakeisti sprendimą priėmęs Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas (Žemės reformos įstatymo 18 str. 9 d.).

31Šalims nepavykus išspręsti susidariusios situacijos administracine tvarka arba sudarant taikos sutartį (ABTĮ 521 str.), vadovaujantis ABTĮ 10 straipsnio nuostatomis, turėtų būti svarstoma galimybė siūlyti pareiškėjui tikslinti skundo dalyką, formuluojant jį labiau pareiškėjui priimtinu būdu: pavyzdžiui, prašyti įpareigoti atitinkamai patikslinti žemės sklypo planus ir pakeisti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. 38-19864, kuriuo pareiškėjui A. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 5,18 ha žemės ir miško ( - ).

32Siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1238/2009). Nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra išnaudotos minėtos galimybės siekiant realiai apginti galimai pažeistas pareiškėjo teises.

33Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartis, kuria byla nutraukta, naikintina.

34Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad skundo reikalavimas, be kita ko, turi būti toks, kad jį patenkinus, pažeidimas būtų pašalintas efektyviai ir veiksmingai, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011). Kitaip tariant, skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 21d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009).

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą tenkinti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, ( - ) žemėtvarkos projekte, suprojektuotas žemės... 9. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į... 10. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 11. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui teisines pasekmes (nuosavybės teisės į... 12. III.... 13. Pareiškėjas A. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 14. Atskirajame skunde teigia, kad prašomas panaikinti 2005 m. balandžio 21 d.... 15. Teismas nevertino, kad 2005 m. balandžio 21 d. sprendimu suderinto 4,69 ha... 16. Pareiškėjui nuosavybės teisės buvo atkurtos ne tik pagal 2005 m. vasario 22... 17. Teismas nepagrįstai mano, kad pareiškėjui nuosavybės teisės yra atkurtos... 18. Teismas nepagrįstai teigia, kad 2005 m. vasario 22 d. sprendimu pareiškėjui... 19. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, neatsižvelgęs į... 20. Apskrities viršininko administracijos 2005 m. vasario 22 d. sprendimas... 21. Vilniaus apygardos administracinio teismo pasiūlymo ginčyti 2005 m. vasario... 22. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiktu... 23. Nurodo, kad tiek patenkinus pareiškėjo reikalavimus, tiek panaikinus... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio... 27. ABTĮ 101 straipsnio 1 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla... 28. Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5... 29. Pirmosios instancijos teismas bylą nutraukė iš esmės motyvuodamas tuo, kad... 30. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas galimybę ginti pareiškėjo,... 31. Šalims nepavykus išspręsti susidariusios situacijos administracine tvarka... 32. Siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens teises,... 33. Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą, vadovaudamasi teisingumo ir... 34. Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 36. Pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą tenkinti.... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....