Byla II-120-281/2011
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui N. Č., institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovui Aurimui Uldikiui, teismo posėdyje išnagrinėjus N. Č. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Agentūra) 2010-10-26 nutarimu Nr. VR-14.1-310 AM067314 N. Č. pagal LR ATPK 844str. 9 d. paskirta 500 Lt bauda, pagal LR ATPK 842 str. 6 d. paskirta 700 Lt bauda. Subendrinus paskirtas administracines nuobaudas paskirta galutinė administracinė nuobauda - 700 Lt bauda.

3Nuobauda paskirta už tai, jog 2010-09-23 atlikto patikrinimo metu Agentūros pareigūnai nustatė, kad N. Č., būdamas UAB „ABB“ darbuotojų saugos specialistu, nustatyta tvarka (iki 2010-03-01) nepateikė Agentūrai informacijos apie F dujas OAM medžiagų naudojimą per 2009 metus ir šiais veiksmais pažeidė LR aplinkos ministro 210-01-07 įsakymu Nr.D1-12 patvirtinto Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo 12 p. nuostatas.

4D. Č. skunde teismui prašo Agentūros 2010-10-26 nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti arba skirti švelnesnę nuobaudą. Dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, nurodė, kad jo finansinė padėtis yra sunki.

5Paaiškino, kad LR aplinkos ministras 2010-01-07 pasirašė įsakymą Nr.Dl-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo vadovaujantis, reikia deklaruoti ankščiau minėtus duomenis. Nurodo, kad pasirodžius šiam teisės aktui, siekdamas gauti išsamesnę ir tikslesnę informaciją (kokias ataskaitas reikia pildyti ir kam jas pateikti), 2010-02-12 telefonu teiravosi LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus ir Agentūros specialistų, tačiau konkrečios informacijos apie minėto teisės akto reikalavimų taikymą negavo. Todėl, užpildęs AM1 formos ataskaitą apie įvežtas į Lietuvos Respubliką kitas iš kitų Europos Sąjungos F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis 2010-02-23, šią ataskaitą pateikė Agentūrai.

6Tačiau AM1 formos AMINI ataskaitos apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas nepridėjo, kadangi iš pokalbių telefonu su minėtų institucijų specialistais suprato, kad jos pateikti 2010 metais nereikia.

72010-10-01 pareiškėjo darbovietėje buvo gautas 2010-09-23 patikrinimo aktas Nr.VR-14.7-463, kuriame nurodytas pažeidimas - UAB „ABB“ nustatyta tvarka (iki 2010-03-01) nepateikė Agentūrai (ir kopijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) informacijos apie F-dujas ir OAM medžiagų naudojimą per 2009 metus tuo pažeidė teisės aktų reikalavimus. Sužinojęs apie nustatytą trūkumą, 2010-10-08 (nuo rugsėjo 13 d. iki spalio 5 d. buvau atostogose) patikslintą AM1 formos AMINI ataskaitą skubiai pateikė Agentūrai.

8Nurodo, kad viena ataskaita buvo pristatyta laiku, o kita nebuvo pristatyta dėl teisės akto naujumo bei praktinio taikymo nebuvimo (2009 metais bendrovė pirko 86,9 kg ir sunaudojo 81,4 kg, t.y. mažus freono kiekius). Taip pat pirko ir pardavė įrengimų, kuriuose buvo mažiau nei viena tona F-dujų (735 kg su tara). Tačiau senos redakcijos teisės aktai nenumatė tokios ataskaitos pateikimo privalomumo. AM1 formos AMINI ataskaitos nepateikė nenorėdamas ir neketindamas slėpti kažkokių duomenų, valstybei žalos nepadarė. Visais atvejais, savo darbines funkcijas atlieka laiku, sąžiningai ir nieko neslėpdamas. Visos kitos, su aplinkosauga susijusios ataskaitos (pakuotės, elektros ir elektronikos įrangos atliekų) buvo tvarkingos ir pateiktos laiku.

9Skundas tenkintinas.

10Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad N. Č. administracinėn atsakomybėn traukiamas už administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 844 str. 9 d. ir LR ATPK 842 str. 6 dalyje.

11LR ATPK 844 str. 9 d. nustatyta, kad informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, naudojimą, utilizavimą, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

12LR ATPK 842 str. 6 d. nustatyta, informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

13Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010-01-07 įsakymu Nr. D1-12 patvirtinto Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 p., įmonės, nurodytos minėtame punkte, kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 12 p. nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus teikia aplinkos apsaugos agentūrai (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD).

14Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog N. Č. UAB „ABB“ būdamas atsakingu už tinkamą duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas pateikimą, Aprašo 11 p. nustatytu terminu informacijos aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė. Tai patvirtina ir byloje esantys įrodymai - UAB „ABB“ prezidento 2009-05-11 įsakymas dėl N. Č. skyrimo apsaugos kokybės valdymo specialisto pareigoms (b.l. 23); patikrinimo aktas (b.l. 26-27); administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 21-22); AM1 formos priedų AM1N.1 ir AM1I.3 2010-10-07 ataskaitos (b.l. 12-16), paties administracinėn atsakomybėn traukiamo N. Č. paaiškinimai (b.l. 1-2, 76).

15Atsižvelgus į tai sprendžiama, kad N. Č. skundžiamu Agentūros nutarimu administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 844 str. 9 d. ir LR ATPK 842 str. 6 d. numatytus pažeidimus patrauktas pagrįstai ir teisėtai.

16Kita vertus, iš elektroninio susirašinėjimo matyti, kad pareiškėjas dar nepasibaigus dokumentų pateikimo terminui siekė išsiaiškinti kokias ataskaitas privalu pateikti, t.y. Agentūros darbuotojų prašė nurodyti kokias ataskaitas būtina teikti importavus fluorintas dujas (b.l. 8-9). Tokiu būdu, dalis teiktinų ataskaitų, t.y. tos, kurios buvo Agentūros pareigūnų nurodytos elektroninio susirašinėjimo metu, buvo pateiktos laiku (b.l. 10-11).

17Byloje esantys įrodymai liudija, kad N. Č., sužinojęs apie netinkamą duomenų pateikimą, nustatytą pažeidimą pašalino nedelsdamas (b.l. 12-16), t.y. iki buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn, ir tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (LR ATPK 31 str. 2).

18Teismui pateikti įrodymai liudija, kad pareiškėjas didelę dalį gaunamų pajamų privalo skirti kredito dengimui, apmokėjimui už studijas bei įvairiems mokesčiams (b.l. 52-70, 73-74).

19Skundžiamo nutarimo priėmimo metu pareiškėjas neturėjo galiojančių nuobaudų už teisės aktais nustatytus aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo pažeidimus.

20Teisminio nagrinėjimo metu Agentūros atstovas neprieštaravo, kad N. Č. paskirtoji administracinė nuobauda būtų sušvelninta.

21Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus sprendžiama, kad Agentūros 2010-10-26 nutarimu N. Č. administracinėn atsakomybė už LR ATPK 842 str. 6 d., 844 str. 9 d. nurodytus pažeidimus yra patrauktas pagrįstai ir teisėtai. Tačiau, įvertinus padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, padarymo aplinkybes, N. Č. požiūrį ir jo asmeninį santykį į padarytą pažeidimą, tai, kad yra dvi atsakomybę lengvinančios ir nėra sunkinančių aplinkybių, kad pažeidimą padarė pirmą kartą, daroma išvada, kad vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, yra pagrindas taikyti LR ATRK 301 str. nuostatas, o administracinės nuobaudos tikslai, numatyti LR ATPK 20 str., bus pasiekti paskiriant švelnesnę galutinę administracinę nuobaudą nei įstatymo sankcijoje numatyta minimali.

22Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. str., 124 str. 1 d. 5 p.

Nutarė

24Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010-10-26 nutarimą Nr.VR-14.1-310 AM067314, kuriuo N. Č. pagal LR ATPK 842 str. 6 d. ir 844 str. 9 d. paskirta subendrinta administracinę nuobauda 700 Lt bauda, paskiriant švelnesnę galutinę administracinę nuobaudą - 100 Lt baudą.

25Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 3. Nuobauda paskirta už tai, jog 2010-09-23 atlikto patikrinimo metu Agentūros... 4. D. Č. skunde teismui prašo Agentūros 2010-10-26 nutarimą panaikinti ir... 5. Paaiškino, kad LR aplinkos ministras 2010-01-07 pasirašė įsakymą Nr.Dl-12... 6. Tačiau AM1 formos AMINI ataskaitos apie gaminamas, importuojamas,... 7. 2010-10-01 pareiškėjo darbovietėje buvo gautas 2010-09-23 patikrinimo aktas... 8. Nurodo, kad viena ataskaita buvo pristatyta laiku, o kita nebuvo pristatyta... 9. Skundas tenkintinas.... 10. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad N. Č. administracinėn atsakomybėn... 11. LR ATPK 844 str. 9 d. nustatyta, kad informacijos apie ozono... 12. LR ATPK 842 str. 6 d. nustatyta, informacijos apie gaminamas,... 13. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010-01-07 įsakymu Nr. D1-12 patvirtinto... 14. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog N. Č. UAB „ABB“ būdamas... 15. Atsižvelgus į tai sprendžiama, kad N. Č. skundžiamu Agentūros nutarimu... 16. Kita vertus, iš elektroninio susirašinėjimo matyti, kad pareiškėjas dar... 17. Byloje esantys įrodymai liudija, kad N. Č., sužinojęs apie netinkamą... 18. Teismui pateikti įrodymai liudija, kad pareiškėjas didelę dalį gaunamų... 19. Skundžiamo nutarimo priėmimo metu pareiškėjas neturėjo galiojančių... 20. Teisminio nagrinėjimo metu Agentūros atstovas neprieštaravo, kad N. Č.... 21. Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus sprendžiama,... 22. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. str., 124... 24. Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 25. Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos...