Byla II-45-602/2011

1

Nustatė

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2010-10-25 nutarimu Nr. 13.1-344 AM067501 A. P. pagal ATPK 85 str. 4 d. paskirta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas vieneriems metams su medžioklinio šautuvo konfiskacija, o teismui sankcionavus – teisės medžioti atėmimas vienam mėnesiui, už tai, kad jis 2010-10-16, 16.30 val., dalyvaudamas ( - ) medžiotojų klubo organizuotoje medžioklėje, kuri vyko ( - ) MK medžioklės plotų vienete, ( - ) miške, pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisykles, t.y. neužpildė tą dieną jo sumedžiotos stirnos patelės licencijos jos sumedžiojimo vietoje. Medžioklėje naudojo lygiavamzdį medžioklinį šautuvą TOZ 34ER Nr. ( - ). Tokiais veiksmais pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 22 ir 23 p. reikalavimus.

4A. P. prašo nutarimą panaikinti (b. l. 1). Paaiškino, kad vyr. inspektorius, nustatęs pažeidimą, klaidingai interpretavo naujos redakcijos Medžioklės taisykles, nurodęs, kad gyvūno sumedžiojimo vieta yra būtent konkreti vieta, kur gyvūnas buvo nušautas, ir šioje vietoje turėjo būti užpildyta licencija, tuo tarpu patikrinimo metu sumedžiota stirna buvo nuvežta kelis šimtus metrų tam pačiam ( - ) miške. Remiantis 2010-11-11 Aplinkos ministerijos išaiškinimu, atitinkamo gyvūno sumedžiojimo vieta yra licencijoje nurodytas medžioklės plotų vienetas ar jo dalis, laikytina, kad sumedžiotas gyvūnas neišvežtas iš sumedžiojimo vietos, jei jis neišvežtas iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sumedžiotas. A. P. licencijoje nurodyta, kad sumedžioto stirną galima Ukmergės sav. esančiame ( - ) medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete, ( - ) miške. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos išaiškinimą, 2010-10-16 ( - ) miške Medžioklės taisyklės pažeistos nebuvo.

5Per teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovas prašė skundą tenkinti.

6Per teismo posėdį nutarimą priėmusios institucijos atstovas prašė skundą atmesti.

7Skundas netenkintinas.

8Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 85 str. 4 d., kurioje numatyta atsakomybė už medžiojimą medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymą sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimą uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimą draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais. Tam, kad pažeidimas galėtų būti kvalifikuojamas pagal šį straipsnį, būtina nustatyti padarytą pažeidimą, kuris apimtų vieną iš minėtose taisyklėse nurodytų aplinkybių, pažeidimą padariusį asmenį, priežastinį ryšį tarp jo veiksmų ir atsiradusių pasekmių bei administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę.

92010-10-25 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 13.1-342 (b. l. 9-10) nurodyta, kad A. P. 2010-10-16, 16.30 val., dalyvaudamas ( - ) medžiotojų klubo organizuotoje medžioklėje, kuri vyko ( - ) MK medžioklės plotų vienete, ( - ) miške, pažeidė Medžioklės LR teritorijoje taisykles, t.y. neužpildė tą dieną jo sumedžiotos stirnos patelės licencijos jos sumedžiojimo vietoje. Patikrinimo metu stirna buvo atgabenta prie žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės.

10Remiantis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros vyr. specialisto Ž. C. tarnybiniu pranešimu (b. l. 13), 2010-10-16 buvo vykdomas reidas Pašilės medžiotojų būrelio ir ( - ) medžiotojų klubo organizuotose medžioklėse. Atvykus į ( - ) medžiotojų klubo nurodytą vietą, prie žvėrių apdorojimo aikštelės, rasti automobiliai ir į aikštelę suvežti sumedžioti žvėrys, medžiotojų tuo metu dar nebuvo. Pasibaigus varymui, į aikštelę atvyko medžioklės vadovas R. A., vėliau ir kiti medžiotojai bei varovai. Pateiktos licencijos nebuvo užpildytos, kaip tai numatyta Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 22 p., nors sumedžiotos stirnos jau buvo paimtos iš sumedžiojimo vietos ir atvežtos į žvėrių apdorojimo aikštelę.

11A. P. paaiškinime nurodė, kad licencijos stirnos sumedžiojimo vietoje neužpildė, nes nebuvo susipažinęs su naujomis Medžioklės LR teritorijoje taisyklėmis (b. l. 12). Byloje pateikta licencija Nr. ( - ) sumedžioti stirnos patelę arba jauniklį iki vienerių metų, pagal kurią leidžiama per 2010-2011 metų medžioklės sezoną Ukmergės sav. ( - ) medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete, ( - ) miške, sumedžioti stirnos patelę arba jauniklį iki vienerių metų (b. l. 4).

12Per teismo posėdį peržiūrėtame vaizdo įraše matyti, kad sumedžioti žvėrys atvežti į žvėrių apdorojimo aikštelę. Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas Ž. C. paaiškino, kad licencija turėjo būti užpildyta prieš paimant sumedžiotą gyvūną iš sumedžiojimo vietos.

13A. P. patrauktas administracinėn atsakomybės pagal ATPK 85 str. 4 d. už vienus iš šioje normoje alternatyviai nustatytus veiksmus, kurie kvalifikuojami kaip pažeidimas - sumedžiojus gyvūną medžiojant medžioklės plotuose licencijos neužpildymas.

14ATPK 85 str. nustatytų veiksmų sąvokos yra aiškinamos pagal Medžioklės įstatymą ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija).

15Taisyklių 22 p. nustatyta, kad licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik medžiojant joje nurodytame medžioklės plotų vienete arba tik tam tikroje medžioklės plotų vieneto dalyje (miške, seniūnijos teritorijoje ir pan.), jeigu tikslus medžioklės plotų vieneto dalies pavadinimas turi būti įrašomas vadovaujantis atitinkamu savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos sprendimu, priimtu Medžioklės taisyklių 38 punkte nustatyta tvarka. Pavadinimą medžioklės plotų vieneto arba jo dalies, kurioje galioja licencija, prieš išduodamas licenciją įrašo atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas asmuo. Licencijos atkarpa turi būti užpildyta prieš paimant sumedžiotą gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant sumedžioto gyvūno apdorojimą priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, išskyrus atvejus, kai medžioja vienas medžiotojas. Individualiai medžiojantis medžiotojas licencijos atkarpą privalo nedelsdamas užpildyti gyvūno sumedžiojimo vietoje, o užpildytos licencijos numerį įrašyti į medžioklės lapą. Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti nesuteikia teisės medžioti neturint medžioklės lapo ir kitų būtinų medžioklės dokumentų. Jei apie sumedžiotus gyvūnus nepažymima medžioklės lape ir licencijose medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktuose nustatyta tvarka, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai. Pagal šių taisyklių 23 p., už teisingą medžioklės lapo pirmos pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 19 punkto reikalavimus atsako medžioklės lapą išduodantis asmuo, už antros pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 punkto reikalavimus – medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Už teisingą licencijos medžiojamajam gyvūnui sumedžioti užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 22 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas (arba individualiai medžiojantis medžiotojas) ir medžiojamąjį gyvūną sumedžiojęs medžiotojas.

16Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ginčijamu atveju buvo sumedžioti gyvūnai ir paimti iš sumedžiojimo vietos, atvežti į apdorojimo aikštelę. Toks veiksmų eiliškumas neatitiko minėtos Medžioklės taisyklių 22 p. nuostatos prasmės (Licencijos atkarpa turi būti užpildyta prieš paimant sumedžiotą gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant sumedžioto gyvūno apdorojimą priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas.). Dėl to, pagrįstai buvo konstatuota, kad licencijos užpildymas pažeidžiant šią normą laikomas netinkamu licencijos užpildymu, todėl buvo pagrindas konstatuoti, kad licencija nėra užpildyta, t.y. yra padaryti veiksmai, nustatyti ATPK 85 str. 4 d.

17Nepagrįsti argumentai, jog minėtos Medžioklės taisyklių 22 p. nuostatos taikymas turėtų būti suprantamas kaip licencijos užpildymas kol gyvūnas neišvežtas iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sumedžiotas. Priėmus taisyklių naują redakcija, ši nuostata yra susiaurinta, gyvūno sumedžiojimo vieta turėtų būti suprantama būtent ta vieta, kur gyvūnas buvo sumedžiotas.

18Medžioklės taisyklių 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 511 redakcijos 24 p. buvo nustatyta, kad licencijos atkarpa turi būti užpildyta prieš išvežant sumedžiotą gyvūną iš medžioklės plotų arba prieš pradedant žvėrienos apdorojimą priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, išskyrus atvejus, kai medžioja vienas medžiotojas.

19Nurodytas reglamentavimas patvirtina, kad šiuo metu galiojantis Medžioklės taisyklių 22 p. apibūdina gyvūno sumedžiojimo vietą siauriau, ir tai negali būti suprantama kaip licencijos užpildymas medžioklės plotų vieneto ribose. Nurodytas išvadas patvirtina taip pat ir kitos taisyklių nuostatos, pvz. 21 p. nuostata, pagal kurią medžioklei pasibaigus, prieš išvykstant iš medžioklės lape nurodytų medžioklės plotų, medžioklės lape nurodoma, kiek ir kokių gyvūnų sumedžiota, surašomi panaudotų licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti numeriai. Ši nuostata, kaip ir Medžioklės taisyklių 24 p. ankstesnė redakcija aiškiai nustato atvejus, kuomet veiksmai gali ir galėjo būti atlikti medžiotojo arba medžioklės vadovo pasirinktu laiku, bet ne vėliau negu prieš išvežant gyvūną iš sumedžiojimo vietos. Ginčijamu atveju medžiotojas nei medžioklės vadovas tokio pasirinkimo neturėjo, nes yra aiškiai reglamentuotas licencijos užpildymo laikas.

20Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, todėl pagrindo jo panaikinti nėra.

21Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 2 d. 1 p., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

22Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2010-10-25 nutarimu Nr. 13.1-344 AM067501, kuriuo A. P. paskirta nuobauda – teisės medžioti atėmimas vieneriems metams su medžioklinio šautuvo konfiskacija, o teismui sankcionavus – teisės medžioti atėmimas vienam mėnesiui, palikti nepakeistą ir skundo netenkinti.

23Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 3. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 4. A. P. prašo nutarimą panaikinti (b. l. 1). Paaiškino, kad vyr. inspektorius,... 5. Per teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo... 6. Per teismo posėdį nutarimą priėmusios institucijos atstovas prašė skundą... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 85... 9. 2010-10-25 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 13.1-342 (b. l.... 10. Remiantis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono... 11. A. P. paaiškinime nurodė, kad licencijos stirnos sumedžiojimo vietoje... 12. Per teismo posėdį peržiūrėtame vaizdo įraše matyti, kad sumedžioti... 13. A. P. patrauktas administracinėn atsakomybės pagal ATPK 85 str. 4 d. už... 14. ATPK 85 str. nustatytų veiksmų sąvokos yra aiškinamos pagal Medžioklės... 15. Taisyklių 22 p. nustatyta, kad licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti... 16. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ginčijamu atveju buvo... 17. Nepagrįsti argumentai, jog minėtos Medžioklės taisyklių 22 p. nuostatos... 18. Medžioklės taisyklių 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 511 redakcijos 24... 19. Nurodytas reglamentavimas patvirtina, kad šiuo metu galiojantis Medžioklės... 20. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas... 21. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124... 22. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 23. Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos...