Byla I-3688-428/2014
Dėl įsakymo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algio Markevičiaus ir Audriaus Grauželio, sekretoriaujant Laurai Mukaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei R. D. , atsakovės atstovui G. Z. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos IĮ „Romava“ skundą atsakovei Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2014-09-05 įsakymą Nr. D-333 ,,Dėl licencijos panaikinimo IĮ „Romava“ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais“.

3Pareiškėja skunde (b.l. 38-41) nurodė, taip pat atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad ginčijamu administraciniu aktu licencijos, išduotos 2008-03-21 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, galiojimas panaikintas nuo 2014-09-05. Kauno apskrities VMI 2014-06-03 nustatė, kad pareiškėjai priklausančioje parduotuvėje, esančioje Turlojiškės kaime, Kalvarijos savivaldybėje, neturint juridinę galią turinčių privalomų alkoholio įsigijimo dokumentų, buvo laikoma 21 butelis alkoholinių gėrimų. 2014-06-17 Kauno AVMI nutarimu pareiškėjai buvo paskirta ekonominė sankcija - 1000 Lt bauda bei konfiskuoti alkoholiniai gėrimai. Paskirtą baudą pareiškėja sumokėjo. Ekonominės sankcijos pareiškėjai buvo pritaikytos už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimus. Atsakovė, atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, ginčijamu administraciniu aktu nutarė panaikinti licenciją.

4Pareiškėja ir jos atstovė taip pat nurodė, kad licencijos panaikinimas turės didelės neigiamos įtakos pareiškėjos verslui. Licencija pareiškėjai buvo išduota 2008-03-21, per šį laikotarpį jokio prekybos ir prekių tiekimo pažeidimų įmonėje nebuvo padaryta. Pažeidimas padarytas dėl pardavėjos nepatirties. Dėl pažeidimo pažeidėja gailėjosi, tyrimui nekliudė, pažeidimus pripažino. Tokia sankcija, esant sudėtingai ekonominei situacijai, neabejotini labai apsunkintų subjekto, veikusio sąžiningai, bet nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, veiklos galimybes.

5Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija ir jos atstovas teismo posėdžio metu iš esmės prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, tačiau akcentavo, kad ginčijamas individualus administracinis aktas buvo priimtas laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

6Atsakovė atsiliepime į skundą (b.l. 44-45) nurodė, taip pat atsakovės atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad atsakovė gavo Kauno AVMI 2014-06-17 nutarimą taikyti ekonomines sankcijas ir buvo informuota apie tai, jog pareiškėja padarė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimus ir jos atžvilgiu buvo pritaikyta ekonominė sankcija – 1000 Lt bauda. To pasėkoje atsakovė, remdamasis Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 16 d., priėmė ginčijamą individualų administracinį aktą, nes teisės aktai įpareigojo jį tai padaryti – panaikinti licenciją. Atsakovė ir jo atstovas pabrėžė, kad tik teismas turi teisę nuspręsti, ar tikslinga taikyti papildomą ekonominę sankciją – licencijos panaikinimą, nes viešojo administravimo subjektas, atsakingas už licencijos panaikinimą, neturi galimybės pasirinkti.

7Skundas tenkintinas.

8Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2014-09-05 įsakymo Nr. D-333, kuriuo yra panaikinta IĮ „Romava“ licencijos Nr. 126, išduotos 2008-03-21 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais paviljone, esančiame Turlojiškės k., Kalvarijos sav., galiojimas (b.l. 15).

9Teismui pateiktų įrodymų visetas patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad Kauno apskrities VMI 2014-06-03 atlikto patikrinimo metu nustatė, jog pareiškėjai priklausančioje parduotuvėje, esančioje Turlojiškės k., Kalvarijos sav., neturint juridinę galią turinčių privalomų alkoholio įsigijimo dokumentų, buvo prekiaujama ir laikoma 21 butelis alkoholinių gėrimų. Dėl to 2014-06-17 Kauno AVMI nutarimu taikyti ekonomines sankcijas pareiškėjui buvo paskirta 1000 Lt bauda (ekonominė sankcija) bei konfiskuoti alkoholiniai gėrimai (b.l. 11-12). Pareiškėja paskirtą ekonominę sankciją sumokėjo (b.l. 17). Kauno AVMI 2014-07-31 raštu Nr. (8.3-04.7.1)-K-6618 informavo Kalvarijos savivaldybės administraciją, jog pareiškėja pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. reikalavimus ir už tai jai buvo paskirta ekonominė sankcija – 1000 Lt bauda (b.l. 63). 2014-09-05 atsakovė, remdamasi paminėtu Kauno AVMI raštu bei Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 16 d., priėmė ginčijamą administracinį aktą – panaikino pareiškėjai 2008-03-21 išduotą licenciją (b.l. 15).

10Teismas pabrėžia, kad administracinėje byloje ginčas iš esmės kilo ne dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2014-09-05 įsakymo Nr. D-333 ,,Dėl licencijos panaikinimo IĮ „Romava“ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais“ panaikinimo teisėtumo ABTĮ 89 str. kontekste. Pareiškėja ir jo atstovė teismui nepateikė jokių teisiškai reikšmingų argumentų, kad ginčijamas individualus administracinis aktas buvo priimtas pažeidžiant imperatyvius įstatymų ar poįstatyminių aktų reikalavimus, taisykles ir t.t. Pareiškėja ir jo atstovė, vadovaudamosi proporcingumo principu ir 2008-01-21 Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatomis, prašė teismo nepanaikinti licencijos. Teismas taip pat pabrėžia, kad pareiškėja neginčija nei padarytų Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų, nei jų juridinės kvalifikacijos. Jokių akivaizdžių procedūrinių pažeidimų, pažeidėjos veiksmų kvalifikacijos neatitikimo Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. nuostatoms teismas savarankiškai taip pat nenustatė. Dėl to teismas daro išvadą, kad detaliai analizuoti pareiškėjos padarytus pažeidimus ir vertinti juos Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų kontekste dar kartą procesiškai netikslinga ir tam nėra pakankamo pagrindo (ABTĮ 57 str.).

11Priimdamas procesinį sprendimą šioje administracinėje byloje teismas taip pat pabrėžia, kad Kauno AVMI 2014-06-17 nutarimu konstatuotų pareiškėjos padarytų Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. pažeidimų kontekste, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008-01-21 nutarimo nuostatų analizę, administracijos direktorė neturėjo pasirinkimo teisės spręsti, panaikinti pareiškėjai išduotą licenciją ar jos nepanaikinti, kadangi buvo padaryti Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 16 d. nurodyti teisės pažeidimai. Taigi, atsakovė privalėjo licenciją panaikinti, o tai suponuoja išvadą, kad šioje administracinėje byloje ginčijamas atsakovo 2014-09-05 individualus administracinis aktas iš esmės yra teisėtas (ABTĮ 57 str.).

12Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008-01-21 nutarime konstatavo, jog teismas, net ir tuo atveju, kai yra padarytas toks Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimas, už kurį nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas, turi galimybę atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad minėta sankcija neturi būti taikoma, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Tokiu būdu teismas turi teisę spręsti ar papildomos sankcijos skyrimas yra būtinas, o ginčijamas administracinis aktas tokiu atveju gali būti naikinamas ar keičiamas.

13Teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai priklausančioje parduotuvėje buvo rasta tik 21 butelis alkoholinių gėrimų, kurių laikymas bei prekyba neatitiko teisės aktų reikalavimų. Jų vertė nėra didelė (130,70Lt, b.l. 11), o paskirtą 1000 Lt ekonominę sankciją pareiškėja savanoriškai sumokėjo. Parduotuvėje alkoholiu prekiaujama nuo 2008-03-21 (licencijos išdavimo data, b.l. 8). Jokių duomenų apie kitus pareiškėjos anksčiau padarytus pažeidimus teismui pateikta nebuvo, taip nėra pagrindo išvadai, jog padarytas pažeidimas būtų pakartotinis ar piktybiškas. Kauno AVMI 2014-06-17 nutarime konstatavo, kad atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, įmonė pažeidimą pripažįsta, jį operatyviai pašalino ir savo noru užkirto kelią žalingoms pasekmėms.

14Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytų teisiškai reikšmingų aplinkybių visetą, daro išvadą, kad pareiškėjos skundas tenkintinas (ABTĮ 57 str., 88 str. 2 p.). Darydamas šią išvadą teismas vertina ir pareiškėjo veiklos specifiką, prekybos įmonės (parduotuvės) finansinę padėtį, taip pat vadovaujasi teisingumo ir protingumo principais, bei atsižvelgia į tai, jog ginčo atveju veikos žalingumas visuomenei nebuvo didelis. Taigi, papildomos ekonominės sankcijos taikymas akivaizdžiai nebūtų adekvatus siekiamam tikslui ir pažeistų teisingumo bei proporcingumo principą. Konstatuotina ir tai, kad šiuo atveju ekonominių sankcijų tikslai bus pasiekti ir neskiriant papildomos licencijos galiojimo panaikinimo sankcijos. Dėl nurodytų priežasčių atsakovės sprendimas naikintinas.

15Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 2 p.,

Nutarė

16Pareiškėjos skundą tenkinti: panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės 2014-09-05 įsakymą Nr. D-333 ,,Dėl licencijos panaikinimo IĮ „Romava“ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais“.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai