Byla A-248-1171-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Giedrei Telksnienei, dalyvaujant pareiškėjai R. M., pareiškėjos atstovui adv.Simui Bendoriui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui K. B., trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui adv. Inai Navickienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. M. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims T. B., M. P., K. B. dėl termino atnaujinimo ir sprendimo pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) pakeisti Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr.2.7-79-14361, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės T. B. į 1,92 ha F. T. nuosavybės teise valdytą žemę Senųjų Trakų kaime, Trakų rajone, nustatant, kad T. B. atkuriamos nuosavybės teisės į 0,83 ha žemės; 2) atnaujinti jai terminą pareiškimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti ir dokumentams, įrodantiems giminystės ryšį, pateikti.

5Pareiškėja nurodė, kad jos prašomas pakeisti sprendimas yra iš dalies neteisėtas. Su seserimi T. B. jos buvo sutarusios, jog visus nuosavybės teisių atkūrimo klausimus tvarkys T. B., tačiau jų abiejų vardu. Pareiškėja kreipėsi į Trakų rajono žemėtvarkos skyrių su 2003 m. kovo 28 d. prašymu įrašyti ją pretendente atkurti nuosavybės teises į senelio F. T. turėtą žemę Senuosiuose Trakuose, nes prašymą 2001 m. rugpjūčio 16 d. pateikė jos sesuo T. B.. T. B. teisę atkurti nuosavybės teises į 0,26 ha žemės perleido M. P., o atsakovas atitinkamais sprendimais jiems atkūrė nuosavybės teises į žemę, bet į pareiškėjos 2003 m. kovo 28 d. prašymą nebuvo atsakyta. Pareiškėja nurodė, kad T. B. privalėjo ją įrašyti pretendente atkurti nuosavybės teises, o Trakų rajono žemėtvarkos skyrius jos 2003 m. kovo 28 d. prašymą privalėjo tenkinti. T. B. galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės tik į 0,83 ha. Pareiškėja nurodė, kad prašymo atkurti nuosavybės teises padavimo terminą ji praleido dėl T. B. nesąžiningumo ir atsakovo neatidumo.

6Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į F. T. Senuosiuose Trakuose turėtą žemę 2000 m. gegužės 25 d. pateikė T. B. ir jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,92 ha žemės. Pareiškėja prašymo atkurti nuosavybės teises nustatytu terminu nepateikė. T. B. ją, kaip pretendentę, įrašyti į savo prašymą galėjo, bet neprivalėjo, todėl pareiškėjos nurodyta priežastis (sesers nesąžiningumas) nelaikytina svarbia. Pareiškėja apie senelio turėtą žemę žinojo, prašymų padavimo terminas buvo gana ilgas. Todėl pripažintina, jog termino praleidimo priežastis šiuo atveju buvo nerūpestingumas.

8Trečiasis suinteresuotasis asmuo T. B. su pareiškėjos skundu nesutiko.

9T. B. nurodė, kad pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir terminas jai negali būti atnaujintas. Ji su pareiškėja jokių susitarimų nebuvo pasirašiusi. Pareiškėja nepagrįstai ją kaltina nesąžiningumu.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 7 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

12Teismas nurodė, kad pagal T. B. prašymo padavimo metu (2000 m. gegužės 25 d.) galiojusius teisės aktus ji pareigos savo prašyme atkurti nuosavybės teises nurodyti kitus pretendentus į F. T. valdytą žemę neturėjo. Be to, kito žinomo pretendento nurodymas neprilygsta prašymo atkurti nuosavybės teises padavimui. Asmenys, pretendento prašyme dėl nuosavybės teisių atkūrimo nurodyti kaip pareiškėjui žinomi piliečiai, turėję teisę į turto sugrąžinimą, tačiau patys nepareiškę valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nepripažįstami pretendentais į nuosavybės teisių atkūrimą, tačiau asmenys, kurie pretendento prašyme nurodyti kaip pretendentui žinomi piliečiai, turėję teisę į turto sugrąžinimą, ir kurie savo valią dėl nuosavybės teisių jiems atkūrimo nuosavybės teisių atkūrimą vykdančioms institucijoms išreiškė kitais būdais (pvz., su kitu pretendentu pasirašytu susitarimu), pripažįstami pretendentais į nuosavybės teisių atkūrimą. Taigi, tokiu atveju būtina, jog asmuo būtų įrašytas kaip pretendentas kito asmens prašyme, jog jis savo valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo būtų išreiškęs kitu būdu ir jog tokia valia būtų žinoma nuosavybės teisių atkūrimą vykdančioms institucijoms. Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėja, kaip pretendentė, T. B. prašyme nenurodyta, T. B. bet kokio susitarimo egzistavimą neigia, nuosavybės teisių atkūrimą vykdančios institucijos apie tai neinformuotos ir jokie objektyvūs duomenys nepateikti, todėl pareiškėja negali būti laikoma pretendente į F. T. valdyto turto nuosavybės teisių atkūrimą. Teismas nurodė, kad pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalį prašymai atkurti nuosavybės teises atsakingoms institucijoms turėjo būti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d.. Pareiškėjos 2003 m. kovo 28 d. prašymas pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą, kuris tuo metu buvo naikinamasis, todėl pareiškėjos nuosavybės teisių atkūrimo procesas pagrįstai nepradėtas apie tai pareiškėją informuojant ant prašymo uždėta atitinkama rezoliucija, kuri pareiškėjai įteikta pasirašytinai. Teismas nurodė, kad valią atkurti nuosavybės teises į ginčo žemę šiuo atveju pareiškė T. B., kuri laiku pateikė visus reikalingus dokumentus, todėl jai pagrįstai ginčijamu sprendimu atkurtos nuosavybės teisės. Priimant šį sprendimą norminių teisės aktų reikalavimai nepažeisti. Teismas nurodė, kad pripažinus nepagrįstu pareiškėjos skundo reikalavimą pakeisti ginčijamą atsakovo sprendimą kitas jos reikalavimas taip pat netenkintinas, nes tai jokių teisinių pasekmių pareiškėjai nesukeltų. Valstybės ir jos institucijų dispozicijoje nėra objekto - nekilnojamojo turto, į kurį teismui atnaujinus terminą galėtų būti atkurtos nuosavybės teisės. Be to, pareiškėja nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurios objektyviai jai būtų sukliudžiusios paduoti prašymą ir reikalingus dokumentus per įstatymo nustatytą terminą.

13III.

14Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jos skundą patenkinti.

15Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nurodo, kad faktą, jog tarp jos, T. B. ir M. P. egzistavo susitarimas pasidalinti žemę, į kurią atstatomos nuosavybės teisės, patvirtina tai, jog jie tarpusavyje bendru sutarimu pasidalijo kitą žemės sklypą, esantį Šventininkų kaime, Trakų rajone. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad jokio susitarimo nebuvo. Toks susitarimas nebūtinai turėjo būti išreikštas rašytine forma. Pareiškėja nurodo, kad ji buvo išreiškusi valią, kad jai būtų atkurtos nuosavybės teisės. Ji manydama, jog T. B. įvykdė susitarimą ir įrašė ją pretendente atkurti nuosavybės teises į F. T. turėtą žemę, 2003 m. kovo 28 d. pareiškimu išreiškė pageidavimą, kad nuosavybės teisės būtų atkurtos ir jai. Prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo jau buvo paduotas. Teismas neteisingai jos prašymą vertino kaip pavėluotą pareiškimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Tai buvo ne atskiras pareiškimas, o jos, kaip pretendentės, kuris tikėjosi, jog yra nurodyta T. B. prašyme, valios atkurti nuosavybės teises išreiškimas. Pareiškėja nurodo, kad ji manydama, jog jos prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus apskrities viršininko administracijoje priimtas ir nuosavybės teisės jai bus atkurtos, jei ji pateiks giminystės ryšius patvirtinančius dokumentus, kreipėsi į archyvą, kad būtų išduoti dokumentai, patvirtinantys, jog F. T. yra jos senelis. Tai taip pat patvirtina, kad ji sąžiningai tikėjosi, jog jos sesuo T. B. savo ir jos vardu tvarko nuosavybės teisės atkūrimo dokumentus. Pareiškėja nurodo, kad teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog rezoliucija ant jos 2003 m. kovo 28 d. prašymo yra sprendimas atsisakyti atkurti nuosavybės teises. Ši rezoliucija nėra priimta kompetentingo pareigūno, joje tinkamai nėra nurodytas sprendimas, ji neatitinka administracinio sprendimo formos reikalavimų. Esant tokioms aplinkybėms pareiškėja pagrįstai galėjo tikėtis, kad sprendimas dėl nuosavybės teisių jai atkūrimo vis dėlto bus priimtas.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Atsakovas nurodo, kad pareiškėja pagrįstai nebuvo laikoma pretendente į F. T. valdyto turto nuosavybės teisių atkūrimą. Ji pasirašytinai buvo informuota, dėl kokios priežasties jai negali būti atkurtos nuosavybės teisės. Atitinkamo atsakovo specialisto pasirašytą atsisakymą laikyti ją padavusia prašymą atkurti nuosavybės teises pareiškėja galėjo skųsti teismui, tačiau to laiku nepadarė. Atsakovas nurodo, kad prašymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo pagal įstatymą buvo priimami pakankamai ilgą laiko tarpą, todėl pareiškėja galėjo tinkamai pasirūpinti nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, tačiau to per įstatymo nustatytą terminą nepadarė. Ji teismui nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurios objektyviai jai būtų sukliudžiusios pateikti prašymą laiku.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo T. B. prašo apeliacinį skundą atmesti.

19T. B. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo bylą bei priėmė pagrįstą ir motyvuotą sprendimą. T. B. nurodo, kad pareiškėja įstatymo nustatytu terminu nepateikė prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o atnaujinti jai šį terminą nėra jokio pagrindo. Pareiškėjos teiginiai dėl susitarimų tarp jos ir T. B. buvimo bei kaltinimai T. B. nesąžiningumu yra visiškai nepagrįsti.

20Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas prašė apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo K. B. ir trečiojo suinteresuoto asmens T. B. atstovė prašė apeliacinio skundo netenkinti.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24apeliacinis skundas netenkintinas.

25Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 ir 10 straipsnių prasmę nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkuriamos tik tiems asmenims, kurie pagal įstatymą priskirti tokių asmenų grupėms ir kurie įstatymo nustatytais terminais padavę prašymą atkurti nuosavybės teises.

26Pareiškėja prašymą atkurti nuosavybės teises pateikė 2003 m. kovo 28 d.. Tuo metu galiojusi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustatė, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. Piliečiai, praleidę nustatytus terminus prašymams paduoti, netenka teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pagal šį įstatymą. Todėl pareiškėjos prašymą pagrįstai buvo atsisakyta priimti, apie tai tą pačią dieną ją informuojant. Kadangi pareiškėja iki 2001 m. gruodžio 31 d. prašymo padavusi nebuvo, ji neteko teisės į F. T. valdytą žemę ir nuosavybės teisės pagrįstai buvo atkurtos tiems pretendentams, kurie tokius prašymus buvo padavę. Naikinti ar keisti Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr.2.7-79-14361, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės T. B. į 1,92 ha F. T. nuosavybės teise valdytą žemę Senųjų Trakų kaime, Trakų rajone, nėra teisinio pagrindo.

27Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis (2004 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. IX-2490 redakcija) nustato, kad piliečiams, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

28Terminai prašymams ir reikalingiems dokumentams pateikti buvo nustatyti pakankamai ilgi, apie dešimt metų, kad savo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą galėtų realizuoti ir tie pretendentai, kurie tam tikrą laiką šia teise dėl kokių nors priežasčių pasinaudoti negalėjo. Todėl minėti terminai atnaujintini tik ypatingais atvejais, esant objektyvioms, nuo pretendentų valios nepriklausančioms priežastims. Svarbiomis negali būti pripažintos subjektyvaus pobūdžio, pretendento pasirinkto elgesio nulemtos priežastys.

29Būtent tokiomis priežastimis savo prašymą atnaujinti praleistą terminą grindžia pareiškėja. Ji nurodo, kad buvo susitarusi su seserimi- trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje T. B., kad ši tvarkys dokumentus dėl nuosavybės atkūrimo abiejų vardu. Pažymėtina, kad pareiškėjos aiškinimai prieštaringi: nors ji nurodo, kad T. B. turėjo ją įrašyti pretendente ir tokiu atveju nuosavybės teisės turėtų būti atkurtos ir jos vardu, tuo pačiu aiškina, kad buvo susitarta nuosavybės teises atkurti vieno iš pretendentų vardu ir po to pasidalinti žemę, kaip buvo padaryta su kitu žemės sklypu. Jokių įrodymų, patvirtinančių susitarimą su T. B., pareiškėja teismui nepateikė, todėl kolegija pripažįsta, kad tokio susitarimo egzistavimas neįrodytas. Kolegija pripažįsta, kad pati pareiškėja nebuvo pakankamai apdairi ir atidi, nepakankamai rūpinosi savo teisių realizavimu ir todėl jos nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis nėra pagrindo.

30Pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

32apeliacinį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėja nurodė, kad jos prašomas pakeisti sprendimas yra iš dalies... 6. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į F. T.... 8. Trečiasis suinteresuotasis asmuo T. B. su pareiškėjos skundu nesutiko.... 9. T. B. nurodė, kad pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 7 d. sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad pagal T. B. prašymo padavimo metu (2000 m. gegužės 25... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 17. Atsakovas nurodo, kad pareiškėja pagrįstai nebuvo laikoma pretendente į F.... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis asmuo T. B.... 19. T. B. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo bylą... 20. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas prašė... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo K. B. ir trečiojo suinteresuoto asmens T. B.... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 26. Pareiškėja prašymą atkurti nuosavybės teises pateikė 2003 m. kovo 28 d..... 27. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 28. Terminai prašymams ir reikalingiems dokumentams pateikti buvo nustatyti... 29. Būtent tokiomis priežastimis savo prašymą atnaujinti praleistą terminą... 30. Pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas, todėl... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 32. apeliacinį skundą atmesti.... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 7 d. sprendimą palikti... 34. Nutartis neskundžiama....