Byla N-575-742-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutarties E. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Vilniaus regiono aplinkos pasaugos departamento apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutarties E. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra (toliau –ir Institucija) 2007-11-14 surašė E. Č. administracinio teisės pažeidimo protokolą (toliau – Protokolas), už tai, kad jo individuali įmonė importavo į Lietuvą transporto priemones ir nevykdė veiklos – neužsiregistravo gamintojų ir importuotojų sąvade, nesudarė ir nustatyta tvarka nesuderino vykdomos veiklos techninio projekto aplinkos apsaugos dalies su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu. Tuo E. Č. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (1992-01-22 įstatymo redakcija) 15 str. 2 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (1998-06-16 įstatymo redakcija) 342 str. 1 d., jo veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 512 str. 1 d. bei 5120 str. 3 d.

5E. Č. paaiškino, kad dėl padarytų pažeidimų labai gailisi, pažada pašalinti nustatytus pažeidimus, augina tris mažamečius vaikus, dėl to didelė nuobauda būtų sunki našta jo šeimai. Pažymėjo, kad minėti pažeidimai nėra susiję su mokesčių dydžiu, nes dėl pažeidimo valstybei mokami mokesčiai nesumažėjo, dėl to baudos dydis yra neadekvatus pažeidimui.

6Institucijos pareigūno 2007-11-15 nutarimu (toliau – ir Nutarimas) E. Č. už 512 str. 1 d. ir 5120 str. 3 d. pažeidimą, nustačius jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pažeidėjas supranta ir gailisi dėl pažeidimo, skirta 2 500 litų bauda. Nutarime konstatuota, kad pažeidimu E. Č. pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr.Dl-555 patvirtintų „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" taisyklių 3.1.1 p. reikalavimus.

7E. Č. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros priimtą 2007-11-15 nutarimą ir bylą nutraukti. Nurodė, kad jis negali būti administracinės atsakomybės subjektu pagal ATPK 5120 str. 3 d., nes juo gali būti tik pareigūnas. Jis yra individualios įmonės savininkas, bet ne pareigūnas. Tvirtino, kad jo įmonė neturi licencijos netinkamoms eksploatuoti transporto priemonėms įvežti, jas ardyti, prekiauti jų dalimis, todėl tokia veikla įmonė neužsiima. Nurodė, kad Institucija nei 2007-11-12 patikrinimo akte, nei Protokole nenustatinėjo aplinkybių dėl netinkamų eksploatuoti transporto priemonių įvežimo, jų tvarkymo. Todėl Nutarimas yra nepagrįstas ir fakto klausymu, nes nebuvo nustatytos aplinkybės, kurios yra būtini ATPK 5120 str. numatyto pažeidimo sudėties požymiai. Taip pat jis negalėjo būti atsakomybės subjektu pagal ATPK 512 str. 1 d., nes nėra pareigūnas. Nei akte, nei Protokole nėra fiksuotų jokių objektyvių aplinkybių apie ATPK 512 str. numatyto pažeidimo sudėties egzistavimą, kuo jis pasireiškia, kokia formali tvarka ir kokiu teisės aktu nustatyta yra pažeista, koks pastato ir patalpų statusas ir kuo jis netinkamas. Pažymėjo, kad įmonėje dirba 36 darbuotojai, neskaitant jo, kaip individualios įmonės savininko, įmonės finansinė padėtis yra sunki, kadangi veikos plėtojimui ir aplinkos apsaugos reikalavimų gerinimui įmonė yra paėmusi kreditą. Apmokėjus įmonės finansinius įsipareigojimus ir darbo užmokesčius, bei mokesčius, įmonė pastaruosius metus neturi pelno. Pažymėjo, kad jis auginu tris mažamečius vaikus, du iš vaikų yra moksleiviai, sutuoktinės pajamos nėra didelės. Todėl jam, kaip tariamam pareigūnui, nepagrįstai skirta 2500 litų bauda yra labai didelė.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-04-07 priėmė nutartį, kuria E. Č. skundą tenkino iš dalies: panaikino Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros pareigūno 2007-11-15 nutarimą, o Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūrą įpareigojo surinktų įrodymų pagrindu tinkamai įforminti administracinio pažeidimo dokumentus ir, esant pagrindui, spręsti atsakomybės klausimą.

10Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Nutarimą priėmusi Institucija pilnai nesilaikė ATPK 260 str. 1 d. reikalavimų. Pagal ATPK 51 str. 3 d. atsakomybė vežėjui gali atsirasti tik tuo atveju, jeigu atsakomybės subjektas gamina ar importuoja į Lietuvos Respubliką transporto priemones, neįsiregistravęs gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade. Tačiau tokios transporto priemonės turi būti netinkamos eksploatuoti. Jeigu asmuo gamina ar įveža tinkamas eksploatuoti transporto priemones, pagal minimą straipsnį atsakomybė neatsiranda. Nutarimą priėmusi Institucija netyrė aplinkybių, kokias transporto priemones įveža E. Č. individuali įmonė. Nustačius netinkamų eksploatacijai transporto priemonių įvežamo į Lietuvos Respubliką atvejus, administracinio teisės pažeidimo protokole turėjo būti konkretizuojama kada ir kokios konkrečiai netinkamos eksploatuoti transporto priemonės buvo įvežtos į Lietuvą. Pažymėjo, kad atsakomybė pagal ATPK 512 str. 1 d. atsiranda už objektų statybą, konstravimą, plėtimą, atidavimą ar priėmimą naudoti be reikiamos dokumentacijos, arba nesilaikant dokumentacijoje nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Byloje nėra įrodymų, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens įmonė statė, rekonstravo, plėtė ūkinės ar kitokios veiklos objektą, atidavė, ar priėmė jį naudoti be reikiamos dokumentacijos ar nesilaikant tokioje dokumentacijoje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų, be to, E. Č. neigia minėtame straipsnyje vardintus bet kokius panašaus pobūdžio veiksmus. Protokole nurodoma, kad buvo pažeista Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d., E. Č. buvo nubaustas už Atliekų tvarkymo įstatymo 34 str. 1 d. Protokole nurodyto Aplinkos apsaugos įstatymo 15 str. 2 d. nustatyta kad „Juridiniai ir fiziniai asmenys, planuojantys užsiimti ūkine veikla, savo lėšomis nustato, apibūdina ir įvertina planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį aplinkai, parengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją ir pateikia ją poveikio vertinimo proceso dalyviams įstatymo nustatyta tvarka. Nutarime nurodyta, kad pažeisti Aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr. Dl-555 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų taisyklių 3.1.1 punkto reikalavimai, tačiau minėtos taisyklės tokio punkto neturi.

11III.

12Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Vilniaus regiono aplinkos pasaugos departamentas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-04-04 nutartį ir priimti naują sprendimą, E. Č. skundą atmetant kaip nepagrįstą. Institucija nurodė, kad nesutinka su teismo pateiktu ATPK 5120 str. 3 d. aiškinimu ir taikymu, nes vadovaujantis minėto straipsnio formuluote, importuojamos transporto priemonės būklė nėra teisės pažeidimą kvalifikuojantis požymis. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. Dl-555 "Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" 3 p., transporto priemonių importuotojai, išleidžiantys į vidaus rinką transporto priemones privalo registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade. E. Č. individuali įmonė, pagal byloje esančią Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketą, 2007 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido 835 vienetus transporto priemonių, todėl vadovaujantis tokiais byloje esančiais įrodymais, E. Č. kyla administracinė atsakomybė pagal LR ATPK 5120 str. 3 d. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 23 str., atliekų tvarkymo išlaidas apmoka teršėjas. Minėtą "teršėjas moka" principą įgyvendina Atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 4 d. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymu Nr.Dl-555 patvirtintos gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 2 d., registruodamiesi gamintojų ir importuotojų sąvade, gamintojai ir importuotojai turi pateikti informaciją apie išleidžiamas transporto priemones (kiekius ir kt.). Registruojant gamintojus ir importuotojus į gamintojų ir importuotojų sąvadą nereikia pateikti informacijos apie į vidaus rinką išleidžiamos transporto priemonės būklę, ši informacija neanalizuojama registruojant gamintojus ir importuotojus į gamintojų ir importuotojų sąvadą. Institucija pažymėjo, kad vadovaujantis Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų 2007-11-12 patikrinimo aktu, teismo posėdžio metu šį patikrinimą atlikusio pareigūno teiktais paaiškinimais, E. Č. individuali įmonė vykdė ūkinę veiklą be techninio projekto "Aplinkos apsaugos dalies". Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr.701 patvirtinto Statybos techninį reglamento STR 1.05.05:2004 3 p., ši projektinė dokumentacija rengiama vykdant veiklą, veikiančią aplinką. Prie 2008-02 13-20d. Patikrinimo akto Nr.14.49-33 esančios fotonuotraukos įrodo pavojingų medžiagų buvimo individualios įmonės patalpose faktą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas netenkinamas.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 259 str. 1 d., 260 str., 284 str. 2 d., yra pažymėjęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas, kurio turiniui keliami reikalavimai reglamentuoti ATPK 260 str., yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir būtent šiuo kaltinimu yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Vadovaujantis minėtos ATPK 284 str. 2 d. nuostatomis, organas, nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą ir priimantis galutinį sprendimą byloje, gali pakeisti tik traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens veikos, nurodytos administracinio teisės pažeidimo protokole, teisinę kvalifikaciją, tačiau minėta teisės norma jokiu būdu nesudaro galimybės jam savo iniciatyva papildyti kaltinimą naujomis esminėmis faktinėmis veikos aplinkybėmis ar pripažinti asmenį kaltu padarius administracinį pažeidimą nurodant naujus esminius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N756-135/2008). Priešingu atveju negali būti laikoma, kad administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyta pažeidimo esmė.

17E. Č. surašytame Protokole aprašant administracinio teisės pažeidimo esmę nurodyti šie jam inkriminuojamos veikos objektyvieji požymiai: E. Č. individuali įmonė importavo į Lietuvą transporto priemones ir nevykdė veiklos – neužsiregistravo gamintojų ir importuotojų sąvade, nesudarė ir nustatyta tvarka nesuderino vykdomos veiklos techninio projekto aplinkos apsaugos dalies su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu. Nurodyta, kad tuo E. Č. pažeidė Aplinkos apsaugos įstatymo 15 str. 2 d., Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d. Ši jo veika kvalifikuota pagal ATPK 512 str. 1 d. bei 5120 str. 3 d.

18Įvertinus minėto aprašymo turinį, spręstina, kad E. Č. buvo pareikštas kaltinimas pažeidus nurodytų teisės aktų reikalavimus tuo, kad, pirma, jo individuali įmonė importavo į Lietuvą transporto priemones ir neužsiregistravo gamintojų ir importuotojų sąvade, ko pasekoje tokia veika buvo pažeistos ATPK 5120 str. 3 d. nuostatos. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, Institucija Protokole nenurodė, kokia konkrečiai E. Č. įmonės veikla buvo pažeista minėta ATPK nuostata (t.y. kokias konkrečiai transporto priemones importavo ir kada jas importavo E. Č. individuali įmonė ir pan.). Antra, Protokole E. Č. yra kaltinamas pažeidęs ATPK 512 str. 1 d. reikalavimus tuo, kad jis nesilaikė ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybos, rekonstravimo, plėtimo, atidavimo ar priėmimo naudoti be nustatyta tvarka patvirtintos ir suderintos dokumentacijos arba nesilaikant joje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Minėtas pažeidimas Protokole aprašytas nebuvo, be to, iš bylos medžiagos matyti, kad Institucija rinko įrodymus bylos nagrinėjimo metu, todėl akivaizdu, kad Institucija netyrė šios E. Č. įmonės faktiškai vykdytos veikos. Taigi įvertinus minėtą Protokolo turinį, nėra aiškus E. Č. reiškiamas kaltinimas, o būtent, kuo konkrečiai buvo pažeisti Aplinkos apsaugos įstatymo 15 str. 2 d., Atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d. reikalavimai, dėl ko E. Č. veika buvo kvalifikuota pagal ATPK 512 str. 1 d. bei 5120 str. 3 d. Akivaizdu, kad nenurodžius minėtų aplinkybių, buvo pažeistos ATPK 260 str. nuostatos. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokių objektyviųjų požymių nurodymas protokole yra svarbus ne tik gynybos, bet ir ATPK 35 str. numatytiems administracinės nuobaudos skyrimo terminams skaičiuoti.

19Dėl aukščiau paminėtų priežasčių byloje nesant tinkamai suformuluotam asmeniui reiškiamam kaltinimui yra pažeidžiama traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens teisė į gynybą. Be to, esant Protokole suformuluoto kaltinimo trūkumams, teismas negali išnagrinėti bylos iš esmės, nes teisme byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Tad pirmosios instancijos teismo 2008-04-07 nutartis, kuria Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2007-11-15 nutarimas buvo panaikintas, o Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra įpareigota surinktų įrodymų pagrindu tinkamai įforminti administracinio pažeidimo dokumentus ir, esant pagrindui, spręsti atsakomybės klausimą, yra paliekamas nepakeistu.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Vilniaus regiono aplinkos pasaugos departamento apeliacinį skundą atmesti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai