Byla 2YT-9355-1059/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – darbo stažo nustatymo pagal pareiškėjo P. L. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriui

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Ignas Totilas, sekretoriaujant Astai Butėnaitei, dalyvaujant pareiškėjo P. L. atstovei advokatei Rasai Čibirienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – darbo stažo nustatymo pagal pareiškėjo P. L. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriui,

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d. dirbo nuolatiniu darbininku Pandėlio raj. Siauruko geležinkelyje.

4Nurodė, kad yra gimęs ( - ) gauna senatvės pensiją, tačiau į jo darbo stažą nėra įskaitytas 1948-1951 m. laikotarpiu dirbtas darbas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (ankstesnis pavadinimas Pandėlio r. Siauruko geležinkelis). Į jo 2019 m. sausio 7 d. prašymą VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ atsakė 2019 m. gegužės 22 d. raštu Nr. S-76 ir paaiškino, kad dokumentų saugojimo laikas yra pasibaigęs. Dėl darbo stažą įrodančių dokumentų prieš tai dar buvo kreipęsis ir į Rokiškio r. savivaldybės archyvą, ir į Lietuvos geležinkelių archyvą, tačiau iš jų dokumentų apie darbą aukščiau nurodytu laikotarpiu negavo. Šių įstaigų raštiškų atsakymų negavo, jam tik buvo patarta kreiptis į VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“. Neturėdamas kitokios galimybės įrodyti darbo stažą 1948-1951 metų laikotarpiu, kreipiasi į teismą prašydamas šį juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti teisminiu keliu. Tuo laikotarpiu jis dirbo nuolatiniu darbininku Pandėlio raj. Siauruko geležinkelyje, kuris kursavo nuo Skapiškio geležinkelio stoties iki Suvainiškio miestelio. Jam buvo pavedami įvairūs geležinkelio bėgių remonto ir vagonų pakrovimo darbai. Dirbo kartu su keleto žmonių brigada, kuriai vadovavo N. Š. (jis jau keletas metų kaip miręs). Kartu su juo ir kitais bendradarbiais sezoniniu darbininku dirbo B. S.. Kitų buvusių bendradarbių jau nebėra gyvųjų tarpe. Darbas buvo nuolatinis, nepamaininis, dirbo pilnas darbo valandas. Faktiškai dirbti ten pradėjo 1947 m. pabaigoje, prieš pat Šv. Kalėdas ir dirbo iki 1951 m. gruodžio mėn. pradžios (tikslesnės datos neprisimena). Po darbo geležinkelyje nuėjo dirbti sanitaru į Rokiškio Veterinarijos stotį, apie šį darbą jau turi išlikusius dokumentus, o apie nuo 1948 m. pradžios iki 1951 m. gruodžio pradžios darbą geležinkelyje rašytinių įrodymų neturi ir neturi galimybės jų gauti. Darbo stažo geležinkelyje nustatymo juridinis faktas jam padėtų gauti didesnę senatvės pensiją, kadangi padidėtų jo turimas (ir jau dokumentais įrodytas) darbo stažas.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV Panevėžio skyrius) pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 20-22), kuriame nurodė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą iki 2018 m. sausio 1 d. reglamentavo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (toliau – Pensijų įstatymas) ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (toliau – Nuostatai). Nuostatų 23 punkte nurodyta, kad Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardinti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui iki 1993 m. gruodžio 31 d. prilyginami laikotarpiai įrodomi darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai padaryti remiantis dokumentais, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų išduotais darbo stažo pažymėjimais ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu, ir kitais šiame Nuostatų punkte išvardintais dokumentais. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. 1-549 pakeitimo įstatymas, kuriuo Pensijų įstatymas pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija. Socialinio draudimo pensijos apskaičiuojamos vadovaujantis naujos redakcijos Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – Socialinio draudimo pensijų įstatymas) ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. Al-670 patvirtintais Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau - Socialinio draudimo nuostatai). Socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad laikotarpiai, buvę iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, tai yra iki 1994 m. gruodžio 31 d., kurie yra prilyginami stažui, skiriant senatvės pensiją ar netekto darbingumo pensiją pagal šio įstatymo nuostatas ir tikslinant iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtų senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų dydžius (šio įstatymo 50 straipsnis), nurodyti įstatymo 2 priede. Šie laikotarpiai į stažą įskaitomi kalendorine trukme. Pagal šio priedo 1.1 punktą asmens stažui prilyginami iki valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1991 m. birželio 1 d., buvę laikotarpiai: <...> socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytų kitų asmenų, kurie pagal galiojusius SSRS įstatymus turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas. Panevėžio skyrius, susipažinęs su Pareiškėjo pareiškime išdėstytais argumentais, pareiškimo pagrindu, pateiktais įrodymais, mano, kad teismas įvertinęs Pareiškėjo pateiktus įrodymus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo savo nuožiūra turėtų priimti sprendimą. Dėl pateiktų įrodymų prieštaravimų neturi. Prašo sprendimą, dėl pareiškėjo P. L. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, priimti teismo nuožiūra, pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

6Pareiškėjo atstovė advokatė Rasa Čibirienė pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais ir prašė tenkinti prašymą dėl darbo stažo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Nurodė, kad jai pareiškime nurodytos aplinkybės yra žinomos iš pareiškėjo, kuris į teismo posėdį atvykti ir būti apklausiamas negali dėl silpnos sveikatos. Jis yra sunkus ligonis.

7Pareiškimas netenkintinas.

8Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą juridinę reikšmę turintys faktai nustatinėjami tik esant visoms išvardytoms aplinkybėms: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2010).

9Pareiškėjo prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes nuo jo priklauso pareiškėjo turtinių teisių atsiradimas (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 4 p.). Nustačius, jog pareiškėjas nurodomu laikotarpiu dirbo nuolatiniu darbininku Pandėlio raj. Siauruko geležinkelyje, padidėtų jo turimas darbo stažas, reikalingas apskaičiuojant socialinio draudimo pensiją. Kitokia tvarka pareiškėjas negali gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų ir šių dokumentų negalima atkurti (CPK 445 str.).

10Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinančių rašytinių įrodymų neturi ir gauti negali. Pareiškėjas nurodė, kad jis 2019 m. sausio mėn. kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ su prašymu surasti duomenis, patvirtinančius, kad jis laikotarpiu 1948-1951 m. dirbo Siauruko geležinkelyje (b. l. 6). AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. sausio 24 d. rašte nurodė, kad jų archyve Siauruko geležinkelio dokumentai nesaugomi, todėl prašymą persiuntė į VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (b. l. 8). VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis 2019 m. gegužės 22 d. rašte, atsakydami į P. L. prašymą nurodė, kad negali pateikti dokumentų, įrodančių apie jo dirbtą laiką įstaigoje, nes tokių dokumentų saugojimo terminas yra pasibaigęs (b. l. 7). Atsakydamas į pareiškėjo atstovės prašymą (b. l. 29), VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis 2019 m. spalio 29 d. rašte patikslino, kad negali pateikti dokumentų apie asmens dirbtą laiką įstaigoje, nes tokių dokumentų saugojimo terminas yra pasibaigęs ir jie yra sunaikinti (b. l. 30).

11Pareiškėjo atstovė kreipėsi į VSDFV Panevėžio skyrių su prašymu dėl informacijos pateikimo apie P. L. darbo stažą (b. l. 11), ir gavo 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštą, kuriame nurodoma, kad pagal P. L. socialinio draudimo pensijos byloje esančius dokumentus į socialinio pensijų draudimo stažą įskaityti laikotarpiai:

121951-12-12 – 1953-08-27 darbas Rokiškio centrinėje zoovetapylinkėje,

131953-09-01 – 1957-08-03 mokslas Gruzdžių žemės ūkio technikume,

141957-

1508-15 – 1958-07-01 darbas Skapiškio MTS,

161958-

1707-01 – 1962-05-06 darbas Kupiškio rajono Šimonių vet. punkte,

181962-06-01 – 1966-10-31 darbas Pandėlio vet. vaistinėje,

191966-10-15 – 1969-01-01 darbas Raibėnų (Raikėnų) ir Stunkūnų vet. punkte,

201969-01-01 – 1976-07-01 darbas Stunkūnų vet. apylinkėje,

211976-07-01 – 1989-03-31 darbas Rokiškio rajono „Lėvens krantų“ kolūkyje.

22Iš aptartų įrodymų matyti, kad pareiškėjas ir jo atstovė dėjo pastangas, kad gautų rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškėjas dirbo Siauruko geležinkelyje laikotarpiu nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d., tačiau to padaryti nepavyko, kadangi minėtą faktą patvirtinti galėjusių dokumentų saugojimo terminas yra pasibaigęs ir jie yra sunaikinti. Kaip matyti iš VSDFV Panevėžio skyriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. rašto, P. L. pirmasis laikotarpis, kuris įskaičiuotas į jo socialinio pensijų draudimo stažą yra darbas Rokiškio centrinėje zoovetapylinkėje nuo 1951 m. gruodžio 12 d. iki 1953 m. rugpjūčio 27 d.

23Teismas, siekdamas išsiaiškinti visas bylos teisingam ir visapusiškam išnagrinėjimui reikalingas aplinkybes, atsižvelgdamas į pareiškėjo atstovės prašymą (b. l. 28) ir į tai, kad pareiškėjas byloje ketino remtis liudytojo B. S. parodymais, kuris anot jo, dirbo kartu su pareiškėju, kreipėsi į VSDFV Panevėžio skyrių, prašydamas pateikti duomenis apie B. S. darbą (darbovietes, pareigas), laikotarpiu nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d. VSDFV Panevėžio skyrius 2019 m. lapkričio 15 d. rašte Nr. (10.34) DV_S-33440 (b. l. 33) nurodė, kad remiantis B. S. socialinio draudimo pensijos byloje esančiais dokumentais, laikotarpiu nuo 1950 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d. B. S. dirbo Rokiškio rajono „Lėvens krantų“ kolūkyje darbininko pareigose. Duomenų apie B. S. darbą laikotarpiu nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1949 m. gruodžio 31 d. byloje nėra. Kartu su raštu VSDFV Panevėžio skyrius pateikė B. S. darbo stažo pažymėjimą Rokiškio rajono „Lėvens krantų“ kolūkyje (b. l. 34) ir kolūkiečio darbo knygelę (b. l. 35), kurie patvirtina, kad B. S. 1950 m. sausio 1 d. įstojo į Rokiškio rajono „Lėvens krantų“ kolūkį ir dirbo jame darbininku iki 1952 m. rugsėjo 2 d. (ir vėlesniais laikotarpiais).

24Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014, 2015 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-30-219/2015).

25Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009).

26Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė nurodė, kad jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas dirbo VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, pateikti negali, todėl pareiškime nurodomų aplinkybių patvirtinimui prašė liudytojais apklausti pareiškėjo P. L. sutuoktinę V. L. ir B. S., kuris pareiškėjo teigimu kartu su juo ir kitais bendradarbiais VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dirbo sezoniniu darbininku. Tačiau apklausus minėtą liudytoją B. S. teismo posėdžio metu, jis nurodė, kad kartu su pareiškėju Siauruko geležinkelyje nedirbo. B. S. nurodė, kad jis tik yra matęs kelis kartus, kad P. L. dirbo prie Siauruko geležinkelio, t. y. matė jį ten vaikštant, ravint, statant tvoras nuo užpustymo, tačiau nežino nei kuriais tiksliai metais P. L. ten galėjo dirbti, nei kiek laiko. Jis paaiškino, kad pats geležinkelyje dirbo tik po armijos, apie 1958 metus, sezoniniu darbininku.

27Taigi, atsižvelgiant į liudytojo B. S. parodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas klaidingai nurodė, kad laikotarpiu nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d. dirbo Siauruko geležinkelyje kartu su B. S.. VSDFV Panevėžio skyriaus 2019 m. lapkričio 15 d. raštas (b. l. 33) bei darbo stažo pažymėjimas (b. l. 34) taip pat patvirtina, kad B. S. nuo 1950 m. sausio 1 d. iki 1952 m. rugsėjo 2 d. dirbo ne Siauruko geležinkelyje, o Rokiškio rajono „Lėvens krantų“ kolūkyje darbininko pareigose. Jau minėta, kad įrodymų apie B. S. darbą laikotarpiu nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1949 m. gruodžio 31 d. byloje nėra, o pats B. S. apklaustas liudytoju teismo posėdžio metu nurodė, kad iki 1949 m. jis dirbo tik tėvo ūkyje.

28B. S. parodymai nėra pakankami pareiškėjo prašomam faktui įrodyti – liudytojas paneigė pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad jie buvo bendradarbiai Siauruko geležinkelyje nurodomu laikotarpiu, jis taip pat tiksliai nežino ar pats pareiškėjas ten dirbo, yra tik jį matęs prie geležinkelio statant tvoras, ravint, tačiau net negalėjo nurodyti tikslaus laiko, kada. Šie liudytojo parodymai negali būti pripažinti pagrindžiančiais, o juo labiau pakankamais pareiškėjo darbo stažui nurodytu laikotarpiu nustatyti. Be šio liudytojo, liudytojos pareiškėjo sutuoktinės V. L. parodymų ir paties pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, byloje nėra jokių kitų prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinančių įrodymų.

29Liudytojai pareiškėjo sutuoktinei V. L. aplinkybės, kad pareiškėjas yra dirbęs Siauruko geležinkelyje žinomos tik iš paties sutuoktinio pasakojimų, nes ji su pareiškėju susipažino tik 1960 m., taigi tiesiogiai šio fakto ji patvirtinti negalinti. Jokių rašytinių, daiktinių įrodymų (nuotraukų, uniformos ar pan.), kurie galėtų nors iš dalies patvirtinti sutuoktinio teiginius ji neturinti. Be to, V. L., būdama pareiškėjo sutuoktinė yra suinteresuota, kad būtų nustatytas jo prašomas juridinę reikšmę turintis faktas, kadangi jį nustačius, galimai padidėtų šeimos pajamos (pareiškėjo pensija). Ji teismo posėdžio metu pripažino, kad šis teisminis procesas buvo pradėtas jos iniciatyva siekiant, kad pareiškėjui būtų perskaičiuota ir padidinta pensija.

30Pareiškėjo pareiškime nurodyta (tą patvirtino ir jo atstovė, bei liudytojai), kad kiti su juo dirbę kolegos jau yra mirę, kitų asmenų, kurie galėtų patvirtinti jo prašomas nustatyti aplinkybes, jis nenurodė, taip pat nesuteikė informacijos, kur dar būtų galima gauti reikalingus įrodymus, todėl teismas neturėjo galimybės inicijuoti kitų papildomų įrodymų rinkimą dėl pareiškėjo nepateikiamos pakankamos informacijos. Manytina, kad šiuo atveju, visos galimybės surinkti įrodymus visapusiškam ir pilnam bylos aplinkybių išaiškinimui yra išsemtos. Byloje nėra nei vieno tiesioginio įrodymo, pagrindžiančio pareiškėjo nurodomą aplinkybę, kad jis nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d. dirbo nuolatiniu darbininku Pandėlio raj. Siauruko geležinkelyje.

31Išanalizavus pareiškėjo pareiškime, jo atstovės teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes ir įvertinus byloje pateiktus duomenis, darytina išvada, kad byloje, išskyrus paties pareiškėjo pareiškime nurodytas aplinkybes, kurios iš dalies buvo paneigtos liudytojo B. S. parodymais, taip pat netiesioginių liudytojų V. L. ir B. S. parodymų, nėra surinkta pakankamai įrodymų, kad būtų galima nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą. Byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, taip pat daiktinių įrodymų (nuotraukų, darbo aprangos Siauruko geležinkelyje ir pan.), o liudytojų V. L. ir B. S. parodymai nėra pakankami pagrįsti pareiškėjo nurodomas aplinkybes apie jo darbą nuo 1948 m. sausio 1 d. iki 1951 m. gruodžio 1 d. nuolatiniu darbininku Pandėlio raj. Siauruko geležinkelyje.

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo pareiškime nurodytos aplinkybės laikytinos neįrodytomis, todėl pareiškimas atmestinas.

33Pareiškėjui yra suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba, todėl iš jo bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 96 str., 99 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

35Pareiškėjo P. L. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – darbo stažo nustatymo, netenkinti.

36Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Ignas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę... 3. pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo... 4. Nurodė, kad yra gimęs ( - ) gauna senatvės pensiją, tačiau į jo darbo... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 6. Pareiškėjo atstovė advokatė Rasa Čibirienė pareiškimą palaikė jame... 7. Pareiškimas netenkintinas.... 8. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos... 9. Pareiškėjo prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes nuo jo... 10. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas prašomą nustatyti... 11. Pareiškėjo atstovė kreipėsi į VSDFV Panevėžio skyrių su prašymu dėl... 12. 1951-12-12 – 1953-08-27 darbas Rokiškio centrinėje zoovetapylinkėje,... 13. 1953-09-01 – 1957-08-03 mokslas Gruzdžių žemės ūkio technikume,... 14. 1957-... 15. 08-15 – 1958-07-01 darbas Skapiškio MTS,... 16. 1958-... 17. 07-01 – 1962-05-06 darbas Kupiškio rajono Šimonių vet. punkte,... 18. 1962-06-01 – 1966-10-31 darbas Pandėlio vet. vaistinėje,... 19. 1966-10-15 – 1969-01-01 darbas Raibėnų (Raikėnų) ir Stunkūnų vet.... 20. 1969-01-01 – 1976-07-01 darbas Stunkūnų vet. apylinkėje,... 21. 1976-07-01 – 1989-03-31 darbas Rokiškio rajono „Lėvens krantų“... 22. Iš aptartų įrodymų matyti, kad pareiškėjas ir jo atstovė dėjo... 23. Teismas, siekdamas išsiaiškinti visas bylos teisingam ir visapusiškam... 24. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 25. Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo... 26. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė nurodė, kad jokių rašytinių... 27. Taigi, atsižvelgiant į liudytojo B. S. parodymus, darytina išvada, kad... 28. B. S. parodymai nėra pakankami pareiškėjo prašomam faktui įrodyti –... 29. Liudytojai pareiškėjo sutuoktinei V. L. aplinkybės, kad pareiškėjas yra... 30. Pareiškėjo pareiškime nurodyta (tą patvirtino ir jo atstovė, bei... 31. Išanalizavus pareiškėjo pareiškime, jo atstovės teismo posėdžio metu... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo pareiškime nurodytos... 33. Pareiškėjui yra suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 448... 35. Pareiškėjo P. L. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto –... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...