Byla II-564-624/2010
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010-01-29 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. B. ir jos atstovui advokatui Mariui Urbeliui, nedalyvaujant institucijos, priėmusios nutarimą ir surašiusios protokolą atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. B. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010-01-29 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) vyresnysis specialistas 2010-01-26 R. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. AM 053492 dėl to, kad 2010-01-13 atlikus neplaninį – specifinį patikrinimą UAB „Budgailė“, kurios direktorė yra R. B., parduotuvėje, esančioje ( - ), Vilniuje, nustatyta, kad įmonėje nesudarytos sąlygos atiduoti elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekas įsigyjant naują tos pačios paskirties EEĮ prekinį vienetą. Vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti EEĮ atliekas platintojams. Prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos. Vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Tuo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 str. 2 d., 5 d. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymo Nr. 386 „Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių“ (toliau – ir Taisyklės) 11 p., 13.2 p. reikalavimai. Už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi įmonėje atsakinga R. B., atsakomybė už minėtų pažeidimų padarymą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5118 str. 1 d. ir 5124 str. 7 d. (b. l. 33-34).

3Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas 2010-01-29 nutarimu Nr. VR-14.1-29 AM 055271 R. B. už administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamo pažeidimo padarymą, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, vadovaudamasis ATPK 5118 str. 1 d. paskyrė 1000 litų baudą, pagal ATPK 5124 str. 7 d. paskyrė 1000 Lt baudą, galutinė nuobauda paskirta 1000 Lt bauda (b. l. 7-8, 35).

4R. B. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą panaikinti. Nurodo, kad su paskirta administracine nuobauda nesutinka ir prašo nutarimą panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. ATPK 301 str. nustato teisinius pagrindus, kada organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, turi teisę paskirti mažesnę nei įstatymo numatyta minimali nuobauda arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, atsižvelgdamas į ATPK 30 str. 2 d. bei ATPK 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. Pareigūnas, nagrinėjęs bylą, atsižvelgė į atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Pažymėjo, kad šiuo metu pažeidimas yra pašalintas. Taip pat prašo atsižvelgti į tai, kad jos materialinė padėtis yra sunki, ji yra išsituokusi, moka 4600 Lt per metus už sūnaus D. B. studijas Vilniaus universitete, jis stipendijos negauna, viena pati sūnų išlaiko, jis gyvena kartu su ja, todėl paskirta 1000 Lr bauda ženkliai pablogintų ir taip sunkią materialinę padėtį. UAB „Budgailė“ finansinė padėtis taip pat sunki, bendrovė dirba nuostolingai ir 2009 m. patyrė 11 768,06 Lt nuostolį. Padarytas pažeidimas yra formalus ir jo padarymas nepadarė žalos valstybei bei vartotojams. Atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį bei į minėtas atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, daro išvadą, kad skiriant jai nuobaudą, pareigūnas neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjo padaryto pažeidimo pobūdį, jos asmenybę bei atsakomybę lengvinančias aplinkybes, todėl skundžiamas nutarimas ir paskirta 1000 Lt bauda yra nepagrįsta, todėl neteisėta. Taip pat prašo priteisti iš Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros sumokėtą žyminį mokestį bei teismo išlaidas (b. l. 3-6).

5Teismo posėdyje R. B. ir jos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad padaryto pažeidimo neginčija, tačiau tai pirmas jos pažeidimas, o paskirta bauda yra labai didelė. Ji yra bendrovės savininkė, bendrovės materialinė padėtis sunki, dėl to sunki ir jos materialinė padėtis. Ji viena augina sūnų, moka už jo studijas. Buvęs vyras sūnui materialiai nepadeda. Jos darbo užmokestis išskaičiavus mokesčius sudaro 3000 Lt. Pažeidimas nesunkus, skundų iš vartotojų nebuvo gauta, todėl prašė paskirtą baudą sumažinti.

6Skundas netenkinamas.

7Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe (ATPK 297 str.).

8Byloje nustatyta, kad 2010-01-26 buvo atliktas UAB „Budgailė“ neplaninis – specifinis patikrinimas ir surašytas patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-32, kuriame nustatyta, kad įmonė užsiima mažmenine prekyba buities prekėmis. Įmonėje nesudarytos sąlygos vartotojams atiduoti EEĮ atliekas, įgyjant naują tos pačios paskirties EEĮ prekinį vienetą; vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti EEĮ atliekas platintojams; prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos ir vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas (b. l. 12-13).

9Byloje taip pat nustatyta, kad R. B. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas dėl to, kad ji, būdama UAB „Budgailė“ direktorė ir būdama atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi įmonėje, neužtikrino, kad parduotuvėje, esančioje ( - ), Vilniuje, būtų sudarytos sąlygos atiduoti EEĮ atliekas įsigyjant naują tos pačios paskirties EEĮ prekinį vienetą. Vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti EEĮ atliekas platintojams. Prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos. Vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Tuo R. B. pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 str. 2 d., 5 d. bei Taisyklių 11 p., 13.2 p. reikalavimus, atsakomybė už tai numatyta ATPK 5118 str. 1 d. ir 5124 str. 7 d. (b. l. 33-34).

10Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas 2010-01-29 nutarimu Nr. VR-14.1-29 AM 055271 R. B. už administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamo pažeidimo padarymą, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, vadovaudamasis ATPK 5118 str. 1 d. paskyrė 1000 litų baudą, pagal ATPK 5124 str. 7 d. paskyrė 1000 Lt baudą, galutinė nuobauda paskirta 1000 Lt bauda (b. l. 7-8, 35).

11Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 str. 2 d., nustatyta, kad platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Gamintojo ir importuotojo pageidavimu platintojas turi vartotojui nurodyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo išlaidas. To paties straipsnio 5 d. nustatyta, kad platintojai, priimantys iš vartotojų buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams.

12Taisyklių 11 p. nustatyta, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo informuoti vartotojus apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje. Ši informacija prekybos vietose turi būti pateikiama raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje, o 13.2 p. nustatyta, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

13ATPK 51(18) str. 1 d. nustatyta, kad informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, o ATPK 5124 str. 7 d. nustatyta, kad informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

14R. B. padarytų pažeidimų neginčija.

15Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą (ATPK 250 str.), R. B. veika pagal ATPK 51(18) str. 1 d. ir 5124 str. 7 d. kvalifikuota ir nuobauda paskirta teisingai ir pagrįstai: be pačios R. B. paaiškinimo, jos kaltę dėl šių administracinių teisės pažeidimų padarymo patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 33-34), patikrinimo ataskaita ir jos priedas (b. l. 30, 31-32), kita byloje esanti medžiaga.

16ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. ATPK 302 str. 1 ir 2 d. numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jei yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Kaip matyti iš nutarimo, pareigūnas, įvertinęs R. B. atsakomybę lengvinančią aplinkybę (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), paskyrė minimalias nuobaudas, numatytas ATPK 51(18) str. 1 d. ir 5124 str. 7 d. sankcijose, galutinę nuobaudą paskirdamas minimalią - 1000 Lt baudą. Paskirtoji nuobauda savo dydžiu nėra aiškiai per griežta ar neproporcinga padarytam administracinės teisės pažeidimui.

17ATPK 301 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 d., taip pat į šio kodekso 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 str. nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N5‑1647/2006, Nr. N16-1481/06, Nr. N1‑1396/2007, Nr. N17‑103/2007, Nr. N146-474/2009). Įvertinus bylos medžiagą, išskirtinių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą taikyti ATPK 301 str. nuostatas, šioje byloje nenustatyta, o R. B. nurodytų aplinkybių, kad ji viena išlaiko sūnų ir moka už jo studijas, taip pat, kad bendrovės finansinė padėtis ir jos materialinė yra sunki, negalima laikyti išskirtinėmis ATPK 301 str. prasme.

18Pagal ABTĮ 44 str. 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, tačiau šios normos reglamentuoja išlaidų atlyginimą ginčo (o ne administracinių teisės pažeidimų) bylose. Kadangi pagal ATPK 279 str., šios kategorijos bylose numatyta atlyginti tik nukentėjusiųjų, liudytojų, ekspertų ir vertėjų dalyvavimo nagrinėjant šias bylas išlaidas, atstovavimo išlaidų atlyginimas iš viso nėra numatytas, R. B. prašymas priteisti jai atstovavimo išlaidas netenkinamas.

19R. B. taip pat prašo priteisti iš Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros sumokėtą žyminį mokestį. Iš byloje pateikto kasos pajamų orderio Nr. 552954 matyti, kad R. B. už skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Pagal ABTĮ 40 str. 1 d. 10 p. nustatyta, kad žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai dėl administracinių nuobaudų paskyrimo (nepaskyrimo), o ABTĮ 42 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad sumokėta žyminio mokesčio dalis grąžinama, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą. ABTĮ 42 str. 2 d. nustatyta, kad žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija. Kadangi R. B. paduodant skundą sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokestį, jai grąžinamas nepagrįstai sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128 straipsniu, 129 straipsniu,

Nutarė

21R. B. skundo netenkinti ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-01-29 nutarimą Nr. VR-14.1-29 AM 055271, kuriuo R. B. už pažeidimo, numatyto ATPK 5118 str. 1 d., padarymą paskirta 1000 Lt bauda, už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 str. 7 d., padarymą paskirta 1000 Lt bauda, galutinė nuobauda paskirta 1000 Lt bauda, palikti nepakeistą.

22Grąžinti R. B. (asmens kodas ( - ) 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio žyminį mokestį.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas,... 2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 3. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas 2010-01-29... 4. R. B. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą panaikinti. Nurodo,... 5. Teismo posėdyje R. B. ir jos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti... 6. Skundas netenkinamas.... 7. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 8. Byloje nustatyta, kad 2010-01-26 buvo atliktas UAB „Budgailė“ neplaninis... 9. Byloje taip pat nustatyta, kad R. B. administracinio teisės pažeidimo... 10. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas 2010-01-29... 11. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 str. 2 d., nustatyta, kad... 12. Taisyklių 11 p. nustatyta, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių... 13. ATPK 51(18) str. 1 d. nustatyta, kad informacijos apie elektros ir... 14. R. B. padarytų pažeidimų neginčija.... 15. Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra... 16. ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės... 17. ATPK 301 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis... 18. Pagal ABTĮ 44 str. 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas... 19. R. B. taip pat prašo priteisti iš Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 21. R. B. skundo netenkinti ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-01-29... 22. Grąžinti R. B. (asmens kodas ( - ) 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...