Byla I-991-171/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Neringai Adomaitienei, atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atstovei Ingai Titovai, atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atstovei Ingai Titovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovams Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2–4) kuriame prašo solidariai priteisti iš atsakovų Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus apskrities VPK) ir Lietuvos valstybės 1832,02 Lt (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt du litai, du centai) darbo užmokesčio nepriemoką už periodą nuo 2008-03-01 iki 2008-12-31.

5Paaiškino, kad dirba Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų skyriaus tyrėjo pareigose. Nurodė, kad darbo užmokesčio nepriemoka susidarė todėl, kad apskaičiuojant priedus bei priemokas, atsakovas nepagrįstai taikė Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies nuostatą. Ši nuostata ribojo mokamų priedų ir priemokų dydį, nurodydama, kad jų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Todėl nuo 2008-03-01 iki 2008-12-31 pareiškėjui buvo neišmokėta 1832,02 Lt.

6Neišmokėtų priemokų ir priedų sumą patvirtina Vilniaus apskr. VPK išduotas pareiškėjo darbo užmokesčio suvestinis atsiskaitymo lapelis Nr. (duomenys neskelbtini).

7Konstitucinis Teismas 2009-12-11 nutarime konstatavo, kad Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo užmokestis“ (2002 m. balandžio 23 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 45-1708) nustatytas reguliavimas yra neteisėtas.

8Pareiškėjas pažymėjo, kad valstybei nustačius aukščiau nurodytą teisinį reguliavimą, jis prarado savo darbo užmokesčio, t. y. negavo pajamų, kurias būtų gavęs, jei neteisėtas valstybės nustatytas teisinis reguliavimas nebūtų buvęs nustatytas. Taigi valstybės veiksmai nulėmė tai, kad pareiškėjas patyrė nuostolius, kurių dydis yra lygus negautoms pajamoms – darbo užmokesčio nepriemokai. Šios aplinkybės, pareiškėjo manymu, sudaro pagrindą ir valstybės civilinei atsakomybei kilti, bei solidariai iš valstybės ir VPK priteisti negautas pajamas (CK 6.9 straipsnio 1 dalis, 6.279 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

9Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą tenkinti (b. l. 29).

10Atsakovas Vilniaus apskrities VPK su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime (b. l. 12 – 14) nurodė, kad Vilniaus apskrities VPK yra netinkamas atsakovas. Pažymėjo, kad Biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės biudžeto vykdymą organizuoja Vyriausybė. Pagal galiojančius teisės aktus, Vilniaus apskrities VPK, kaip biudžeto asignavimų valdytojui, kyla pareiga tikslingai naudoti biudžeto lėšas, kurios jam yra skirtos atitinkamų funkcijų vykdymui, tuo tarpu biudžeto formavimas priklauso ne Vilniaus apskrities VPK, o Vyriausybės kompetencijai.

11Atsižvelgiant į šiuos argumentus, mano, kad vienintelis tinkamas atsakovas šioje byloje turi būti Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgalioto asmens. Paaiškino, kad apskaičiuodamas ir mokėdamas pareiškėjui darbo užmokestį, veikė teisėtai, t. y. taip, kaip privalėjo veikti pagal įstatymus. Apskaičiuojant priedų ir priemokų dydžius buvo vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais.

12Atsakovas pažymėjo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Kadangi išimtinė teisė spręsti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, yra suteikta Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, kai nėra atitinkamo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-11/03-26/03-27/03).

13Atsakovas nurodė, kad nepažeidė nė vieno iš teisės akto, taikydamas Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 70 procentų ribojimą priedams ir priemokoms. Tokiu būdu jo veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų ar kaltės. Atsižvelgiant į tai, nėra CK 6.271 straipsnyje nustatytų civilinės atsakomybės pagrindų.

14Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities VPK su skundu nesutiko. Atsiliepime (b. l. 18 - 19) nurodė, kad Vilniaus apskrities VPK yra netinkamas valstybės atstovas, paaiškino, kad 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“ 1 punktas įgaliojo Valstybės institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kuriu pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala, atstovauti valstybę.

15Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas 2010 m. sausio 14 d. priėmė potvarkį Nr. 13, kuriuo įgaliojo atstovauti Policijos departamento atstovus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo policijos įstaigų valstybės tarnautojams. Šis potvarkis priimtas išskirtinai byloms dėl Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. taikymo (todėl laikytinas specialiuoju norminiu aktu nutarimo Nr. 923 atžvilgiu) ir visiškai atitinka CK 2.132 str. įtvirtinto atstovavimo administracinio akto pagrindu sąvoką bei atitinka CK 2.137 str. 1 d. nustatytus reikalavimus, tuo tarpu nutarimas Nr. 932 nesuteikia visų šaliai būtinų teisių, jų neįvardija ir neatitinka CK 2.137 str. 1 d. todėl gali suteikti atstovui tik CK 2.137 str. 2 d. numatytas teises tik tiems veiksmams, kuriu reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai.

16Teismo posėdyje atsakovų atstovė palaikė atsiliepime nurodytus argumentus. Nurodė, kad tinkamas atsakovas šioje byloje yra valstybė, konkrečiu atveju, ją atstovauja Vilniaus apskrities VPK pagal Vyriausybės nutarimą, prašė skundą atmesti (b. l. 29).

17Tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus ministerijos atsiliepimo nepateikė, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 26 ).

18Skundas tenkintinas iš dalies.

19Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio redakcijoje, galiojusioje nuo 2002-07-01 iki 2007-10-01 buvo numatyta, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai ir priemokos. Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Nuo 2007-10-01 galiojusioje to paties straipsnio redakcijoje buvo numatyta, kad į šią sumą neįskaitomi Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 (už tarnybos stažą) ir 5 (vienkartinis) punktuose nustatyti priedai. Nuo 2009-01-01 į darbo užmokestį, apibrėžtą Valstybės tarnybos 23 straipsnyje, atskira eilute buvo įtrauktas apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimus, o 23 straipsnio 2 dalies nuostata patikslinta, kad į priedų ir priemokų sumą neįskaitomas šis priedas bei 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyti priedai.

20Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas dirba Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų skyriaus tyrėju (b. l. 2 - 4, 8, 15). Darbo užmokesčio nepriemoka susidarė už periodą nuo 2008-03-01 iki 2008-12-31. Pareiškėjui buvo neišmokėta 1832, 02 Lt (b.l. 8, 15).

21Remiantis DK 186 straipsnio 2 dalimi šie priedai ir priemokos yra sudedamoji darbo užmokesčio dalis.

22Neišmokėtų priemokų ir priedų sumą patvirtina Vilniaus apskrities VPK išduotas pareiškėjo darbo užmokesčio suvestinis atsiskaitymo lapelis Nr. ( - ). (b. l. 8, 15). Byloje ginčo dėl pareiškėjo prašomos priteisti sumos nėra, atsakovas sutinka, kad skunde nurodyta pareiškėjui neišmokėta suma yra teisinga (b. l. 14).

23Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009-12-11 nutarime pripažino, kad Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo užmokestis“ (2002 m. balandžio 23 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 45-1708) ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) nustatytą ribą, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui, o ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 7 d. redakcija) nustatytą ribą, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

24Šiomis nuostatomis remdamasis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo reikalavimai yra pagrįsti. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas.

25Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas pripažino teisę teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 7 d. redakcija) nustatytą ribą. Todėl šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės įgyvendinimo, o ne dėl žalos atlyginimo.

26Reikalavimas priteisti negautą darbo užmokestį nėra reikalavimas dėl žalos atlyginimo.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad laikotarpis, už kurį pareiškėjams turi būti priteisiama nesumokėto atlyginimo dalis, turi būti nustatomas vadovaujantis Darbo kodekso 298 straipsniu ( 2009 m. sausio 23 d. nutartis adm. byloje Nr. A822–790/2009; 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis adm. byloje Nr. A756–859/2009). Pagal nurodytą įstatymo nuostatą darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Taigi, Darbo kodekso 298 straipsniu imperatyviai apribojama teismo galimybė priteisti darbuotojo, kurio teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudai jam priklausantį darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas trejais kalendoriniais metais.

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjas į teismą kreipėsi laiku (skundas paduotas 2010 m. sausio 26 d.), nepraleisdamas valstybės tarnautojų reikalavimams dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytino Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatyto trejų metų senaties termino, todėl jis turi teisę į dėl priedų ir priemokų dydžio ribojimo taikymo neišmokėto darbo užmokesčio priteisimą. Pareiškėjo nurodytas laikotarpis nuo 2008-03-01 iki 2008-12-31 d., už kurį jis prašo išmokėti darbo užmokesčio nepriemoką, neviršija trejų metų ir tai atitinka Darbo kodekso 298 straipsnio nuostatas.

29Įvertinus tai, kad darbo užmokesčio mokėjimas yra asmens, su kuriuo tarnaujantįjį sieja tarnybos santykiai, pareiga, darbo užmokestis priteistinas iš pareiškėjo darbdavio. Šiuo atveju neišmokėtas darbo užmokestis priteistinas iš atsakovo Vilniaus apskrities VPK, o skundas antrojo atsakovo – Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atžvilgiu atmestinas.

30Teismas vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 4 p., 127 str.,

Nutarė

31pareiškėjo G. K. skundą patenkinti iš dalies.

32Pareiškėjui G. K. iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteisti 1832, 02 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt du Lt 02 ct.) neišmokėto darbo užmokesčio.

33Pareiškėjo skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atmesti.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2–4) kuriame prašo... 5. Paaiškino, kad dirba Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 6. Neišmokėtų priemokų ir priedų sumą patvirtina Vilniaus apskr. VPK... 7. Konstitucinis Teismas 2009-12-11 nutarime konstatavo, kad Valstybės tarnybos... 8. Pareiškėjas pažymėjo, kad valstybei nustačius aukščiau nurodytą... 9. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skunde išdėstytas aplinkybes... 10. Atsakovas Vilniaus apskrities VPK su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime... 11. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, mano, kad vienintelis tinkamas atsakovas... 12. Atsakovas pažymėjo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, yra laikomas... 13. Atsakovas nurodė, kad nepažeidė nė vieno iš teisės akto, taikydamas... 14. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities VPK su skundu... 15. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas 2010 m.... 16. Teismo posėdyje atsakovų atstovė palaikė atsiliepime nurodytus argumentus.... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos... 18. Skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio redakcijoje, galiojusioje nuo... 20. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas dirba Vilniaus... 21. Remiantis DK 186 straipsnio 2 dalimi šie priedai ir priemokos yra sudedamoji... 22. Neišmokėtų priemokų ir priedų sumą patvirtina Vilniaus apskrities VPK... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009-12-11 nutarime pripažino, kad... 24. Šiomis nuostatomis remdamasis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas pripažino teisę teisingai... 26. Reikalavimas priteisti negautą darbo užmokestį nėra reikalavimas dėl... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas į teismą kreipėsi laiku (skundas paduotas... 29. Įvertinus tai, kad darbo užmokesčio mokėjimas yra asmens, su kuriuo... 30. Teismas vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 31. pareiškėjo G. K. skundą patenkinti iš dalies.... 32. Pareiškėjui G. K. iš atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 33. Pareiškėjo skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...