Byla A-1733-438/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. T1-73 „Dėl dalies Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

5Pareiškėjas paaiškino, kad įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas). Agentūra atliko pažeidimo tyrimą ir 2013 m. balandžio 25 d. surašė tyrimo išvadą, kurioje konstatavo, kad išlaidos, kuriomis buvo apmokėti mokymai, kuriuose dalyvavo 8 savivaldybių atstovai ir kurie negali būti laikomi UAB „VAATC“ vykdančiuoju personalu / darbuotojais 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) ir projekto finansinio memorandumo prasme, todėl šios išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti. Agentūra 2013 m. balandžio 25 d. priėmė Įsakymą, kuriuo netinkamomis finansuoti pripažino 43 287,41 Lt lėšas ir įpareigojo jas per 60 kalendorinių dienų grąžinti. Pareiškėjo nuomone, atsakovas neįvertino Bendrovės pateiktų įrodymų apie patirtų išlaidų pagrįstumą, atitikimo teisės aktų bei techninės pagalbos sutarties Nr. EUROPEAID/116668/D/SV/LT (toliau – ir Techninės pagalbos sutartis) keliamus reikalavimus, netinkamai aiškino materialinės teisės normas, todėl nepagrįstai pripažino, jog 8 atstovų mokomosios kelionės į Vokietiją išlaidos yra netinkamos finansuoti.

6Pareiškėjas nurodė, kad, atsižvelgiant į sudarytos Techninės pagalbos sutarties nuostatas, Projekto finansinio memorandumo III.2 priede įtvirtintus reikalavimus bei Reglamente Nr. 16/2003 nustatytą teisinį reglamentavimą, apmokymų išlaidų tinkamumas finansuoti yra siejamas su už Projekto įgyvendinimą atsakingais asmenimis, kurie turėjo būti susiję su Projekto įgyvendintoju, t. y. su UAB „VAATC“. Mokymuose dalyvavę UAB „VAATC“ akcininkų deleguoti asmenys buvo pagrindiniai specialistai – ekologai, jie buvo atsakingi už gamtosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnios Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos, atitinkančios nacionalinius ir Europos Sąjungos reikalavimus, sukūrimą, jie yra susiję su projekto įgyvendinimu / vykdymu, todėl jų mokomosios kelionės į Vokietiją išlaidos atitinka reikalavimus ir yra tinkamos finansuoti. Keturi asmenys priklausė UAB „VAATC“ valdybai, kuri atsakinga už Bendrovės veiklos bei plėtojimo strategijos formavimą. Pareiškėjo įsitikinimu, Agentūrai pripažinus išlaidas tinkamomis finansuoti, jas apmokėjus, o vėliau priėmus priešingą sprendimą, būtų pažeisti konstituciniai teisinės valstybės principai bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 8 straipsnio nuostatos.

7Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovas paaiškino, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdytas viešasis pirkimas ir 2004 m. liepos 1 d. tarp Agentūros, UAB „VAATC“ ir Fichtner & GmbH Co. KG pasirašyta Techninės pagalbos sutartis. Agentūra 2013 m. kovo 29 d. inicijavo įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Techninės pagalbos sutarties lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Vokietiją tinkamumo finansuoti. Agentūra 2013 m. balandžio 25 d. padarė išvadą, kad išlaidos, kuriomis buvo apmokėti mokymai 8 savivaldos institucijų atstovams yra netinkamos finansuoti, nes savivaldybių atstovai negali būti laikomi UAB „VAATC“ vykdančiuoju personalu / darbuotojais Reglamento Nr. 16/2003 ir projekto finansinio memorandumo prasme. Direktoriaus kelionės į Vokietiją išlaidos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti. Bendrovės valdyba, skirtingai nei jos vadovas, nesprendžia einamųjų Bendrovės veiklos ir Projekto administravimo klausimų. Bendrovės valdyba atsakinga už strateginių krypčių nustatymą Bendrovei, o ne Projektui aktualių klausimų sprendimą. Nurodė, kad, vadovaujantis Reglamento Nr. 1164/94 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, valstybė paramos gavėja turi tirti visus pažeidimus, rastus pirmine administracine ar teisine tvarka, juos kontroliuoti ir apie juos pranešti Europos Komisijai. Vadovaujantis Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių nuostatomis, visais atvejais pareiga grąžinti lėšas tenka projekto vykdytojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės projekto vykdymui skirtos lėšos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti pagal sudarytą rangos sutartį. Atsakovas pažymėjo, kad teisės aktai nenustato laikotarpio, kuriam suėjus, nebebūtų galima fiksuoti įtarimų apie pažeidimus vykdant iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamų projektus bei inicijuoti netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų susigrąžinimo procedūras, niekur nėra nustatyta ir kiek kartų projekto įgyvendinimo metu gali būti atliekamas Projekto išlaidų tinkamumo patikrinimas. Kaip nustatyta Reglamento Nr. 16/2003 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, projekto įgyvendinimas apima visus etapus – nuo parengiamojo planavimo iki patvirtinto projekto užbaigimo, be to, projekto įgyvendinimo stadija apima laikotarpį, būtiną įgyvendinimo etapams užbaigti, iki to momento, kai projektas pradeda visapusiškai funkcionuoti. Atsakovas manė, kad argumentai, jog yra suėjęs senaties terminas, nepagrįsti jokiais teisiniais pagrindais. Agentūra, kaip valstybės institucija, privalo, nustačiusi ar gavusi informacijos apie pažeidimą, pradėti tyrimą, o, nustačiusi pažeidimus, pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, jog jos būtų grąžintos. Nepriklausomai nuo to, kas rengė viešojo pirkimo dokumentus, kas vykdė viešojo pirkimo procedūras ir kas įtvirtino sutarties nuostatas valstybė, atsakydama prieš Europos Sąjungą už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projektų vykdytojų – galutinių paramos gavėjų. Atsakovas vadovavosi Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Paramos grąžinimo taisyklės) 2 punktu, finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintomis Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėmis (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisyklės).

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. T1-73 „Dėl dalies Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

11Teismas analizavo Pažeidimų nustatymo taisyklių 9 punktą, Reglamento Nr. 16/2003 4 ir 5 straipsnius, Projekto finansinio memorandumo III.2 priedo IX skirsnio 4 straipsnio (b) dalį bei 35 straipsnio 2 dalį, Techninės pagalbos sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedo „Vykdymo sąlygos“ 4.2 punktą, Techninės specifikacijos 6.5 punktą, Techninės pagalbos sutarties 3 priedo „Organizacija ir metodika“ 2.2.2.8 punktą. Atkreipė dėmesį, kad byloje ginčo dėl to, jog išlaidos, patirtos apmokant vykdantįjį personalą, yra kompensuotinos, šioje byloje nekyla. Esmine tarp šalių kilusio ginčo aplinkybe yra vykdančio personalo sąvokos apibrėžimas tiek pagal Reglamentą Nr. 16/2003, tiek pagal Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. PH/2002/3277 su pakeitimais, tiek pagal nacionalinę teisę.

12Išanalizavęs aktualias Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo PH/2002/3277, su pakeitimais, padarytais Komisijos 2008 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. K(2008)4127 bei Komisijos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. K(2012)544, nuostatas, teismas darė išvadą, kad Projekto bendras tikslas yra sukurti gamtosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemą. Už projekto įgyvendinimą atsakingomis institucijomis buvo paskirtos Agentūra ir Bendrovė, kuri yra galutinė paramos gavėja. UAB „VAATC“ – tai aštuonių Vilniaus apskrities savivaldybių: Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui įsteigta ribotos civilinės atsakomybės uždaroji akcinė bendrovė, kurios tikslas – koordinuoti Vilniaus apskrities savivaldybių pastangas ir atstovauti jų interesus įdiegiant regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinant regioninę investicinę programą dalinai finansuojamą ISPA lėšomis.

13Vadovaudamasis Europos Komisijos sprendimu dėl paramos suteikimo, teismas nustatė, kad UAB „VAATC“ įsteigimas buvo vienas iš Projekto vykdymo etapų. Šioje administracinėje byloje yra susiklosčiusi specifinė situacija, kai paramos gavėjas yra savivaldybių įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kuri koordinuoja savivaldybių veiklą, įgyvendinant jų savarankiškąsias funkcijas, o tai, teismo vertinimu, nulemia savivaldybių atsakomybę už sėkmingą minėtos funkcijos įgyvendinimą, taip pat ir didesnį jų interesą dalyvauti projekto vykdyme. Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto savivaldybės yra ne tik UAB „VAATC“ steigėjos, bet ir Bendrovės akcininkės, o tai, teismo įsitikinimu, reiškia, kad jos turi teisę dalyvauti valdant UAB „VAATC“ (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 40 straipsnio 1 dalis).

14Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, jog Reglamento Nr. 16/2003 35 straipsnio 2 dalies nuostata „vykdančio personalo mokymo išlaidos yra tinkamos bet kuriuo būtinu laikotarpiu, nurodytu Komisijos sprendime“ šiuo atveju aiškintina atsižvelgiant tiek į Projekto įgyvendinimą reglamentuojančių Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentuose numatytus tikslus, tiek į aktualias Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, paramos paskirtį ir paties pareiškėjo įsteigimo tikslus ir veiklos pobūdį. Teismas nurodė, kad Europos Sąjungos teisės aktuose bei sudarytuose susitarimuose dėl paramos įsisavinimo nėra nurodoma, jog vykdančiuoju personalu gali būti laikomi tik paramą gaunančios įmonės darbuotojai. Teismo vertinimu, toks aiškinimas yra akivaizdžiai per siauras. Teismas atkreipė dėmesį, kad šioje byloje priimtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartyje išaiškinama, kad, siekiant priskirti asmenį vykdomajam personalui, reikalinga įvertinti jo atliekamų funkcijų pobūdį bei to įtaką projekto įgyvendinimui, tai yra nustatoma, kad vykdomuoju personalu gali būti laikomas su projekto įgyvendinimu susijęs asmuo, jeigu jo veikla užtikrina tinkamą paramos įsisavinimą.

15Įvertinęs nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, teismas konstatavo, kad atsakovas padarė nepagrįstą išvadą, jog savivaldybių atstovai negali būti laikomi UAB „VAATC“ vykdančiuoju personalu / darbuotojais Reglamento Nr. 16/2003 ir projekto finansinio memorandumo prasme, o pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų. Atsižvelgęs į tai, teismas panaikino Agentūros direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. T1-73 „Dėl dalies Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

16III.

17Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

18Atsakovas vadovaujasi analogiškais argumentais, nurodytais atsiliepime į pareiškėjo skundą. Atsakovas papildomai akcentuoja, kad:

  1. Pirmosios instancijos teismas Reglamente Nr. 16/2003 įtvirtintą sąvoką „operating personnel“ (angl. k.) nepagrįstai aiškino plečiamai, neišsamiai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus. Pareiškėjo vertinimu, teisės aktai, kuriais vadovavosi pirmosios instancijos teismas, neįrodo, kad pareiškėjo valdybos nariai gali būti priskiriami vykdančiajam personalui. Atsakovas taip pat pažymi, kad Bendrovės valdyba, priešingai nei Bendrovės vadovas, nesprendžia kasdienių veiklos ir Projekto administravimo klausimų.
  2. Faktas, jog pareiškėjas pažeidė teisės normas, buvo pripažintas ne tik atsakovo – taip pat ir Lietuvos valstybės kontrolės, kurios išvada turi būti laikoma oficialiu rašytiniu įrodymu šioje byloje.

19Pareiškėjas UAB „VAATC“ atisiliepime į atsakovo apeliacinį skundą su šiuo skundu nesutinka.

20Pareiškėjas vadovaujasi skunde pirmosios instancijos teismui bei pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais. Pareiškėjas papildomai akcentuoja, jog tuo atveju, jei kelionėje būtų dalyvavę tik keli pareiškėjo darbuotojai, susidarytų situacija, kai asmenys, atsakingi už sprendimų priėmimą, strategijos, sandorių tvirtinimą, būtų mažiau kompetentingi bei Bendrovės darbuotojai. Pareiškėjo tvirtinimu, nagrinėjamu atveju negalima daryti skirtumo tarp Bendrovės vadovo, kurio kelionės finansavimas nebuvo pripažintas netinkamu, ir tarp Bendrovės valdybos, kadangi jie abu yra Bendrovės valdymo organai. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Lietuvos valstybės kontrolės audito ataskaitos projektas nėra patvirtintas dokumentas, todėl negali būti laikomas oficialiu įrodymu.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. T1-73 „Dėl dalies Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“, teisėtumo ir pagrįstumo.

24Atsakovas pradėjo pažeidimo tyrimą dėl 43 287,41 Lt išlaidų UAB „VAATC“ atstovų mokomajai kelionę į Vokietiją apmokėti, įtardamas, kad pagal Techninės pagalbos sutartį kompensuotos aštuonių savivaldybių atstovų mokomosios kelionės į Vokietiją išlaidos (12 536,9 Eur (43 287,41 Lt)) tiesiogiai nesusijusios su Projekto tikslais, yra netinkamos finansuoti.

25Pareiškėjo UAB „VAATC“ ginčijamu įsakymu Agentūros direktorius nurodė pareiškėjui per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti grąžintinomis pripažintų lėšų sumą – 43 287,41 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną.

26Pareiškėjas su tokia atsakovo pozicija nesutinka ir tvirtina, kad mokomosios kelionės tikslais patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti.

27Reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 4 straipsnyje įtvirtinta, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Šio reglamento 5 straipsnyje, nustatyta, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, ir patvirtintos sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais.

28Memorandumo dėl finansavimo, sudarytame tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos, (toliau – ir Finansinis memorandumas) III.2 priedo „Nuostatos, reglamentuojančios išlaidų tinkamumą ISPA remiamoms priemonėms“ IX skirsnio 4 straipsnio (b) dalyje nustatyta, kad vykdančio personalo mokymo ir projekto bei jo įrangos bandymų išlaidos yra tinkamos bet kuriuo būtinu laikotarpiu, nurodytu Komisijos sprendime (I t., b. l. 145). Analogiškas reikalavimas personalo mokymo lėšų tinkamumui yra nustatytas ir Europos komisijos 2003 m. sausio 6 d. reglamento (EB) Nr. 16/2003 35 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią, nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, vykdančio personalo mokymo ir projekto bei jo įrangos bandymų išlaidos yra tinkamos bet kuriuo būtinu laikotarpiu, nurodytu Komisijos sprendime.

29Ginčo dėl to, kad išlaidos, patirtos apmokant vykdantįjį personalą, atitinka anksčiau išvardintas sąlygas ir yra tinkamos finansuoti, byloje nekyla. Esminis nesutarimas byloje kilo dėl „vykdančio personalo“ (angl., operating personnel) sąvokos apibrėžimo pagal Reglamentą Nr. 16/2003 bei Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. PH/2002/3277 su pakeitimais.

30Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija minėtą sąvoką aiškinant plečiamai, t. y. kaip šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju apimančią ir Bendrovės akcininkus (jų atstovus, Bendrovės valdybą).

31Byloje nustatyta, kad Europos Komisija 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu PH/2002/3277, su pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 28 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2008)4127 bei 2012 m. sausio 27 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2012)544 (toliau – ir Europos Komisijos sprendimas) iš pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento (ISPA) (šiuo metu – Sanglaudos fondas) skyrė paramą projektui „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ CCI 2002LT/16/P/PE/012 (toliau – ir Projektas).

32Kaip matyti iš Europos Komisijos sprendimo, Projekto bendras tikslas yra sukurti gamtosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir Europos Sąjungos reikalavimus, projektas turi būti įgyvendinamas taikant atitinkamas direktyvas ir reglamentus; fiziniai tikslai – įrengti nacionalinius ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį regioninį sąvartyną Kazokiškių seniūnijoje, uždaryti ir sutvarkyti 112 veikiančius ir reikalavimų neatitinkančius šiukšlynus ir sąvartynus bei Kariotiškių sąvartyną, taip sumažinant požeminių ir paviršinių vandenų taršą, taikyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir apskrityje įtvirtina „teršėjas moka“ principą ir kt. (I t., b. l. 102–103). Už Projekto įgyvendinimą atsakingomis institucijomis buvo paskirti atsakovas ir pareiškėjas, kuris yra galutinis paramos gavėjas.

33Pažymėtina, kad pareiškėjas – UAB „VAATC“ – tai aštuonių Vilniaus apskrities savivaldybių: Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto (toliau – ir savivaldybės), Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui įsteigta ribotos civilinės atsakomybės uždaroji akcinė bendrovė, kurios tikslas – koordinuoti Vilniaus apskrities savivaldybių pastangas ir atstovauti jų interesus įdiegiant regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinant regioninę investicinę programą dalinai finansuojamą ISPA lėšomis (II t., b. l. 57–58). Savivaldybės yra ne tik UAB „VAATC“ steigėjos, teikia savo valdybos narius (III t. b. l. 3–6, 8), taip pat yra Bendrovės akcininkės, dalyvauja UAB „VAATC“ valdyme (Akcinių bendrovių įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 40 straipsnio 1 dalis). UAB „VAATC“ įstatų (toliau – ir Įstatai) 8 punktas inter alia įtvirtina, kad Bendrovė siekia sukurti ir įdiegti Vilniaus apskrities regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat, ja galėtų naudotis akcininkų administruojamų teritorijų gyventojai (III t., b. l. 11–22). Kaip matyti iš UAB VAATC akcininkų sutarties 2 punkto, Bendrovės akcininkai visą atliekų tvarkymo veiklą finansuoja iš lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai surenkamų už atliekų tvarkymo paslaugas pagal visiems akcininkams administruojamose teritorijose gyventojams nustatytą vieningą atsiskaitymo už atliekų tvarkymo sistemą (UAB „VAATC“ akcininkų sutartis, III t., b. l. 7–10).

34Vadovaujantis į bylą pateikta medžiaga, galima daryti išvadą, kad atsakovas, pripažindamas dalį pareiškėjo patirtų išlaidų tinkamomis finansuoti, darė skirtumą tarp Bendrovės vadovo ir valdybos bei akcininkų atstovų, kadangi vadovo kelionei patirtas išlaidas pripažino tinkamomis finansuoti, tačiau keturių valdybos narių ir keturių akcininkų atstovų kelionei patirtų išlaidų tokiomis nepripažino. Atsakovas akcentuoja, kad Bendrovės valdyba, priešingai nei Bendrovės vadovas, nesprendžia kasdienių veiklos ir Projekto administravimo klausimų, todėl neturėtų būti laikoma „vykdančiuoju personalu“.

35Pagal UAB „VAATC“ akcininkų sutarties 9 punktą Bendrovės reikalus tvarko jos akcininkai, valdyba ir vadovas.

36Pažymėtina, kad tiek Bendrovės vadovas, tiek valdyba yra Bendrovės valdymo organai, atitinkamai – vienasmenis ir kolegialus, Bendrovės valdybą renka akcininkai (III t., b. l. 8). Nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys į Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktus, pagal kuriuos valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir bendrovės veiklos organizavimą. UAB „VAATC“ valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, struktūrą, pareigybes, analizuoja Bendrovės strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, sandorius, ūkinės veiklos rezultatus (Įstatų 91.1-91.5 p.).

37UAB „VAATC“ akcininkų sutarties 3 punkte nurodoma, kad akcininkai reguliuoja atliekų tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais taip, kad atliekų tvarkymo sistema galėtų naudotis visi akcininkų administruojamose teritorijose esantys gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat. Kartu akcininkai suteikia Bendrovei teisę organizuoti visų buitinių, komunalinių, gamybinių ir kitų atliekų tvarkymą akcininkų administruojamose teritorijose, kiek akcininkai susitaria dėl šios teisės perdavimo.

38Kelionės į Vokietiją metu UAB „VAATC“ dirbo trys darbuotojai, daugiau pareigybių patvirtina nebuvo (III t., b. l. 25). Kaip matyti, UAB „VAATC“ valdyba, atsižvelgusi į Bendrovės veiklos specifiką, nusprendė daugiau pareigybių netvirtinti ir, esant poreikiui, naudotis akcininkų (valdybos) žmogiškaisiais ištekliais pagal šioms struktūroms suteiktas funkcijas. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks pasirinktas Bendrovės darbo ir veiklos organizavimo būdas yra racionalus ir pateisinamas ekonomine logika: kaip buvo aptarta anksčiau, UAB „VAATC“ įstatų (toliau – ir Įstatai) 8 punktas inter alia įtvirtina, kad Bendrovė siekia sukurti ir įdiegti Vilniaus apskrities regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat, ja galėtų naudotis akcininkų administruojamų teritorijų gyventojai (III t., b. l. 11–22), o Bendrovės steigėjos (kartu ir akcininkės) – savivaldybės – visą atliekų tvarkymo veiklą finansuoja iš lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai surenkamų už atliekų tvarkymo paslaugas pagal visiems akcininkams administruojamose teritorijose gyventojams nustatytą vieningą atsiskaitymo už atliekų tvarkymo sistemą.

39Iš šių nuostatų galima daryti pagrįstą išvadą, kad Bendrovės akcininkių ir pačios Bendrovės veikla yra neperskiriamai susijusi, kadangi būtent Bendrovės akcininkės finansuoja visas atliekų tvarkymo paslaugas, kas savaime lemia jų pagrįstą interesą priimant su Bendrovės ūkine veikla susijusius sprendimus. Tai savo ruožtu leidžia spręsti, kad Bendrovės akcininkės, dalyvaudamos Bendrovei vykdant savo ūkinę veiklą, turi turėti reikiamų išteklių, inter alia žmogiškųjų, jog Bendrovėje priimami sprendimai atitiktų Bendrovės veiklai (taip pat – Projekte) keliamus tikslus, o pati Bendrovės veikla būtų kryptinga ir racionali.

40Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Bendrovės akcininkai, atsižvelgus į jų dalyvavimą Bendrovės veikloje bei į Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą, įtvirtinantį, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir organizavimas yra savarankiškosios savivaldybių funkcijos, bei Bendrovės veiklos specifiką, turėjo pagrįstą poreikį į mokymus siųsti ne tik Bendrovės vadovą, bet ir keturis Bendrovės valdybos narius bei keturis savivaldybių atstovus (ekologus bei mero pavaduotojus), kadangi savivaldybių savarankiškųjų funkcijų vykdymas nagrinėjamu atveju yra neperskiriamai susijęs su Bendrovės įsteigimu, jos veikla bei Projektu, ir savivaldybių poreikis turėti kompetentingų bei reikiamų specifinių žinių turinčių specialistų yra pagrįstas. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad minėti asmenys, kurių mokymo kelionės išlaidų atsakovas nepripažino tinkančiomis finansuoti, šiuo konkrečiu atveju turėtų būti laikomi vykdančiuoju personalu Reglamento Nr. 16/2003 prasme.

41Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013 m. balandžio 18 d. valstybinio audito ataskaitą (toliau – ir Ataskaita), kurioje nurodoma, kad 12 536,9 Eur veiklos išlaidų, patirtų dėl aštuonių savivaldybių atstovų mokomosios kelionės į Vokietiją, kurios tiesiogiai nėra susijusios su projekto tikslais, patirtos nesilaikant finansinio memorandumo III.2 priedo X skyriaus 1 dalies reikalavimų ir yra netinkamos finansuoti (III t., b. l. 68). Kaip matyti iš Ataskaitos, išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti dėl to, jog jos vertintos kaip nesusijusios su Projektu. Atkreiptinas dėmesys, kad Ataskaitoje nėra konkrečiai nurodoma, kokiomis aplinkybėmis vadovaujantis mokomosios kelionės išlaidos laikytinos nesusijusios su Projektu bei negali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Atsižvelgus į tai, negalima spręsti apie Valstybės kontrolės motyvus nesutinkant su minėtų lėšų kompensavimu. Tuo labiau kad pats atsakovas, pripažindamas Bendrovės vadovo mokomajai kelionei patirtas išlaidas tinkamomis finansuoti, patvirtino, jog organizuota išvyka laikytina susijusia su vykdomu Projektu.

42Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė išsamų ir bylos duomenimis pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodomais motyvais teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo, todėl atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą atmesti.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad įgyvendino Europos Sąjungos bei Lietuvos... 6. Pareiškėjas nurodė, kad, atsižvelgiant į sudarytos Techninės pagalbos... 7. Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prašė... 8. Atsakovas paaiškino, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdytas... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu... 11. Teismas analizavo Pažeidimų nustatymo taisyklių 9 punktą, Reglamento Nr.... 12. Išanalizavęs aktualias Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo... 13. Vadovaudamasis Europos Komisijos sprendimu dėl paramos suteikimo, teismas... 14. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, jog Reglamento Nr. 16/2003... 15. Įvertinęs nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes bei teisinį... 16. III.... 17. Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,... 18. Atsakovas vadovaujasi analogiškais argumentais, nurodytais atsiliepime į... 19. Pareiškėjas UAB „VAATC“ atisiliepime į atsakovo apeliacinį skundą su... 20. Pareiškėjas vadovaujasi skunde pirmosios instancijos teismui bei pirmosios... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos... 24. Atsakovas pradėjo pažeidimo tyrimą dėl 43 287,41 Lt išlaidų UAB... 25. Pareiškėjo UAB „VAATC“ ginčijamu įsakymu Agentūros direktorius nurodė... 26. Pareiškėjas su tokia atsakovo pozicija nesutinka ir tvirtina, kad mokomosios... 27. Reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias Tarybos reglamento (EB) Nr.... 28. Memorandumo dėl finansavimo, sudarytame tarp Europos Komisijos ir Lietuvos... 29. Ginčo dėl to, kad išlaidos, patirtos apmokant vykdantįjį personalą,... 30. Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 31. Byloje nustatyta, kad Europos Komisija 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu... 32. Kaip matyti iš Europos Komisijos sprendimo, Projekto bendras tikslas yra... 33. Pažymėtina, kad pareiškėjas – UAB „VAATC“ – tai aštuonių Vilniaus... 34. Vadovaujantis į bylą pateikta medžiaga, galima daryti išvadą, kad... 35. Pagal UAB „VAATC“ akcininkų sutarties 9 punktą Bendrovės reikalus tvarko... 36. Pažymėtina, kad tiek Bendrovės vadovas, tiek valdyba yra Bendrovės valdymo... 37. UAB „VAATC“ akcininkų sutarties 3 punkte nurodoma, kad akcininkai... 38. Kelionės į Vokietiją metu UAB „VAATC“ dirbo trys darbuotojai, daugiau... 39. Iš šių nuostatų galima daryti pagrįstą išvadą, kad Bendrovės... 40. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 41. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos valstybės... 42. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimą... 46. Nutartis neskundžiama....