Byla 2-199/2007
Dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvo bankroto byloje Nr. B2-53-230/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti skundų dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvo bankroto byloje Nr. B2-53-230/2007.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2004 m. kovo 23 d. nutartimi iškėlė KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvui bankroto bylą. Kauno apygardos teismas 2004 m. lapkričio 30 d. nutartimi nutarė pripažinti KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvą bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto.

4Tretysis asmuo (kreditorius) KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga 2006 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas pripažinti negaliojančiu likviduojamos dėl bankroto KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo (toliau tekste – LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo) kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. lapkričio 14 d., nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu. 2006 m. gruodžio 29 d. teismui pateikė teismui skundą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 14 d., nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Tretysis asmuo (kreditorius) KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga nurodė, kad 2006 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos, turinčio 7 procentus visų reikalavimų, atstovai ir LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorius L. N. , turintis 93 procentus visų reikalavimų. Šiame susirinkime, svarstant penktąjį darbotvarkės klausimą dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo, L. N. pareiškė, kad jis atsisako jam tenkančios 9 915,32 Lt dalies kito kreditoriaus - KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos - naudai. Šiuo klausimu balsuota nebuvo ir nebuvo priimtas joks nutarimas, tačiau kreditorių susirinkimo protokole buvo įrašytas nutarimas įpareigoti administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka bei įvertinus 2006 m. lapkričio 14 d. L. N. prašyme-atsisakyme nurodytus motyvus tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus ir dėl to LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas mokėjimo pavedimu pervedė KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai 10 293,04 Lt. Nurodė, kad, kreipusis į teismą dėl LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. lapkričio 14 d., nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, 2006 m. gruodžio 14 d. buvo sušauktas kitas kreditorių susirinkimas, kurio metu pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių išmokėti trečios eilės kreditoriui KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai 10 293,04 Lt sumą, kad būtų visiškai patenkintas kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos kreditorinis reikalavimas ir, remiantis CK 6.123 straipsniu, laikyti, kad prievolė pasibaigia ir tinkamai įvykdyta. Trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos nuomone, priimti nutarimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms – Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnyje numatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo eilei, numatančiai, kad paskesnės eilės kreditorių reikalavimai patenkinami po to, kai patenkinami pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Nurodė, kad kadangi atsisakymą nuo reikalavimų priima tik teismas, todėl L. N. atsisakymas nuo pirmosios, antrosios ir dalies trečiosios eilės reikalavimų galėjo būti pareikštas tik teismui ir, neišsprendus šio klausimo nustatyta tvarka, nebuvo galima tenkinti KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos reikalavimo. Trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos nuomone, aplinkybė, kad L. N. pateikė pasiūlymą nutraukti bankroto bylą, negali turėti jokios įtakos reikalavimų tenkinimui ir joks kitas kreditorius be kreditoriaus sutikimo negali įvykdyti prievolę už bankrutuojančią įmonę. Trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos teigimu, kadangi priimtų nutarimų pagrindu kreditoriaus reikalavimas būtų patenkintas ne įstatymo numatyta tvarka, todėl pažeidžiamos kreditoriaus teisės, be to, pažeidžiamas kreditoriaus interesas būti LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditoriumi ir dalyvauti įmonės bankroto procese.

5Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos skundus atmesti, nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių 2006 m. gruodžio 14 d. susirinkimo nutarimo dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo tenkinimo vykdymo sustabdymą.

6Teismas konstatavo, kad šiuo metu LKB „Kalvarijos vartotojų kooperatyvo yra tik du kreditoriai – KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga ir L. N. . 2006 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu buvo išspręstas klausimas dėl kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo. Kadangi pardavus įmonės turtą buvo gauta 10 661,31 Lt lėšų, kreditorius L. N. pateikė prašymą-atsisakymą (t. 2, b.l. 86), kurio atsisakė reikalavimų tenkinimo pirmąja ir antrąją eilėmis bei dalies trečiosios eilės reikalavimų kito kreditoriaus – KB Lietuvos kooperatyvų ąjungos naudai ir paprašė lėšas išmokėti šiam trečiosios eilės kreditoriui. Kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių, įvertinus kreditoriaus L. N. prašymą, tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.

7Teismas nurodė, kad nors KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos teigimu 2006 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime nebuvo balsuojama ir buvo pateiktas kitokio turinio L. N. prašymas-atsisakymas, tačiau nėra pakankamai įrodymų, jog kreditorių susirinkimo protokolas neatitiko jo eigos bei procedūrinių veiksmų ir ši aplinkybė laikytina neįrodyta. Teismas pažymėjo, kad net jei ši aplinkybė ir būtų nustatyta, ji ypatingos reikšmės neturi, kadangi, iškilus nesutarimams dėl šio kreditorių susirinkimo eigos ir atliktų veiksmų, administratorius 2006 m. gruodžio 14 d. sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą kreditorių reikalavimų tenkinimo klausimams spręsti ir šiame kreditorių susirinkime buvo priimtas iš esmės toks pats nutarimas, įpareigojantis administratorių išmokėti trečios eilės kreditoriui KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai 10 293,04 Lt sumą, kad būtų visiškai patenkintas šio kreditoriaus reikalavimas, ir laikyti, kad prievolė šiam kreditoriui įvykdyta tinkamai ir yra pasibaigusi.

8Teismas nurodė, kad kadangi pirmąja eile turėtų būti tenkinami darbuotojų reikalavimai ir asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją, o antrąja eile - reikalavimai dėl mokesčių, draudimo įmokų ir valstybės vardu gautų paskolų, todėl darytina išvada, jog Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio nuostatomis yra ginami silpnesnės šalies (dirbančiųjų) bei viešasis valstybės (dėl mokesčių surinkimo) interesai, todėl, jei ši įstatymu apsaugota šalis pati atsisako įstatyminės apsaugos, negalima laikyti, jog pažeidžiamas imperatyvus įstatymo reikalavimas. Teismas pažymėjo, kad asmens atsisakymas jam taikytinos pirmenybės teisės galėtų būti atmestas, jei būtų nustatyta, kad tai akivaizdžiai prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui, tačiau įstatyme nėra numatytas draudimas asmeniui, kuriam suteikta pirmenybės teisė, jos atsisakyti, taip pat nenustatyta, kad toks atsisakymas pažeistų viešąjį interesą. Teismo nuomone, kitaip aiškinant Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio reikalavimus būtų pažeista asmens laisva teisė disponuoti savo ir jo interesais nustatytomis teisėmis, todėl minėtos įstatymo normos imperatyvus pobūdis negali būti suabsoliutintas iki tokio laipsnio, kad asmuo negalėtų laisva valia jomis disponuoti ir dėl to darytina išvada, jog kreditorius, kurio interesai saugomi specialia įstatymo norma, pats gali atsisakyti tokios teisės. Teismas nurodė, kad duomenų, jog kreditorius L. N. pirmenybės teisių atsisakė kieno nors poveikyje, nėra, jo veiksmai reiškia laisvą apsisprendimą, todėl šio kreditoriaus priimtas sprendimas, kad pirmiau būtų patenkintas kito kreditoriaus reikalavimas, nepažeidžia jo teisių, be to, L. N. atsisakymas nuo pirmenybės teisių gali būti vertinamas ir kaip trečiojo asmens teisė įvykdyti prievolę už skolininką CK 6.51 straipsnio pagrindu. Teismas konstatavo, kad kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos reikalavimas, jog būtų besąlygiškai laikomasi įstatymo numatyto reikalavimų tenkinimo eiliškumo, yra nepagrįstas ir labai formalus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio reikalavimai kreditoriaus teisės atsisakyti savo pirmenybės teisių prasme nėra imperatyvi, konstatavo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, įpareigojantis administratorių tenkinti trečiosios eilės kreditoriaus reikalavimus kitam kreditoriui atsisakius įstatymo jam suteiktų pirmenybės teisių, nelaikytinas prieštaraujančiu imperatyviems įstatymo reikalavimams ir todėl nepagrįsti argumentai, jog toks kreditorių reikalavimų tenkinimas yra galimas tik tuomet, kai pirmosios ir antrosios eilės kreditoriai atsisakytų reikalavimų.

9Teismas konstatavo, kad kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos argumentas, jog kreditorių susirinkimo nutarimais yra pažeidžiamos jo teisės, nepagrįstas. Teismas nurodė, kad kreditoriaus teisių turinį ir apimtį apibrėžia bankroto byloje patvirtintas reikalavimas, o Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnyje numatytų kreditoriaus teisių esmė yra ta, kad būtų apgintas ir patenkintas jo reikalavimas, todėl patenkinus kreditoriaus reikalavimą, jis kitokių teisių bankroto byloje nebegali turėti. Teismas pažymėjo, kad KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos veiksmai, kuriais iš esmės yra siekiama, kad būtų nepatenkintas jo reikalavimas, yra logiškai nepaaiškinami, o kreditoriaus L. N. veiksmai, atsisakant pirmenybės teisių patenkinti kreditorinius reikalavimus, yra pateisinami, kadangi jis siekia maksimaliai patenkinti reikalavimus per taikos sutarties su įmonės savininkais sudarymą ir įmonės veiklos atnaujinimą. Teismas nurodė, kad nesvarstytina ar tikslingas ir pagrįstas yra siekimas atnaujinti įmonės veiklą, nes tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

10Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos skundai dėl priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų yra nepagrįsti, todėl jie netenkintini ir atmestini.

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartį ir kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais tenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismo išvada, kad nėra pakankamai įrodymų, jog kreditorių susirinkimo protokolas neatitiko jo eigos bei procedūrinių veiksmų ir ši aplinkybė laikytina neįrodyta, nepagrįsta. Aplinkybes, kad 2006 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu nebuvo priimtas ir prie surašyto šio kreditorių susirinkimo protokolo pridėtas kreditoriaus L. N. prašymo-atsisakymo turinys neatitiko to, kuris buvo pagarsintas susirinkimo metu, patvirtino teismo posėdžio metu liudytoja apklausta D. Š. , kuri dalyvavo 2006 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime, bei patvirtina kartu su skundu KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos pateiktas susirašinėjimas su atsakovo LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo administratoriaus įgaliotu asmeniu. Teismas nepagrįstai nevertino šių įrodymų.
 2. Teismo išvada, kad net ir nustačius aplinkybę, jog kreditorių susirinkimo protokolas neatitiko jo eigos ir procedūrinių veiksmų, neturi ypatingos reikšmės, kadangi, iškilus nesutarimams dėl šio kreditorių susirinkimo eigos ir joje atliktų veiksmų administratorius sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą kreditorių reikalavimų tenkinimo klausimams spręsti, yra nepagrįsta. Nurodytos aplinkybės turi esminę reikšmę, kadangi nustačius, jog minėtas darbotvarkės klausimas nebuvo svarstytas ir dėl jo nebuvo priimtas joks nutarimas, ji yra esminis tokio niekinio nutarimo pripažinimo negaliojančiu pagrindas, be to, pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimas ir jame priimtas toks pat nutarimas nepašalino 2006 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo padarytų pažeidimų.
 3. Teismo išvada, kad 2006 m. lapkričio 14 d. ginčijami kreditorių susirinkimų nutarimai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra nepagrįsta. Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio nuostatos, nustatančios kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą bei tvarką, pagal reguliuojamų teisinių santykių pobūdį ir jų turinį yra imperatyvios, kadangi įstatymų leidėjas tam tikras kreditorių reikalavimų grupes išskiria kaip prioritetines ir įstatyme įtvirtina tokių reikalavimų tenkinimo pirmaeiliškumą, kurio keisti galimybės nenumato.
 4. Teismo išvada, kad kreditorius, kurio interesai saugomi specialia įstatymo norma, pats gali atsisakyti tokios teisės ir kreditoriaus L. N. atsisakymas nuo pirmenybės teisės tenkinti jo turimus pirmosios ir antrosios eilės kreditoriaus reikalavimus pripažintinas kaip leidžiamas ir neprieštaraujantis imperatyviai Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio normai, yra nepagrįsta, nes:
  1. Imperatyvios teisės normos esmė yra ta, jog net ir pats teisinio santykio subjektas, kurio interesų apsaugą įstatymų leidėjas reguliuoja imperatyvia teisės norma, negali jos nei atsisakyti, nei pakeisti, todėl teismui pripažinus, kad Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio suformuluotos nuostatos yra imperatyvios, nebuvo pagrindo daryti išvadą apie asmens teisę šių taisyklių nesilaikyti.
  2. Teismas nevertino aplinkybės, kad bankroto procesas susideda ne tik iš vieno kreditoriaus, turinčio pirmosios ir antrosios eilės reikalavimus bei pareiškiančio apie pirmenybės teisių juos tenkinti anksčiau už trečiosios eilės reikalavimus atsisakymą, bet ir kitų kreditorių, bankrutuojančios (bankrutavusios) bendrovės, jos dalyvių teisių bei pareigų bankroto procese. Visi šie asmenys yra suinteresuoti bankroto bylos eiga, jos galutiniu rezultatu, todėl toks laisvas pirmosios ir antrosios eilės reikalavimus turinčio kreditoriaus teisių interpretavimas yra nelogiškas ir neteisingas.
  3. Kreditoriaus L. N. pirmenybės teisių atsisakymas turėjo būti patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančio teismo, atitinkamai pakoreguotos kreditorių reikalavimų eilės ir tik tada turėtų būti svarstomi svarstyti tolimesni klausimai.
 5. Teismo išvada, kad kreditoriaus L. N. sprendimas, kad pirmiau būtų patenkintas kito kreditoriaus reikalavimas, nepažeidžia kreditoriaus L. N. teisių, kas jam ir suteikia galimybę taip pasielgti, nepagrįsta, nemotyvuota ir pažeidžianti imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo normas bei KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos teises ir interesus, nes:
  1. Įmonių bankroto įstatymo nuostata, numatanti kaip bankroto byloje turi būti tenkinami tos pačios eilės kreditorių reikalavimai, kai turimo turto ir/ar piniginių lėšų nepakanka, yra imperatyvi ir nėra numatyta galimybės šį reikalavimų tenkinimo proporcingumo principą pakeisti ar jo netaikyti.
  2. Teisės aktai nesuteikia vienam kreditoriui teisės atsisakyti pirmenybės teisių tenkinti dalį jo turimų tos pačios eilės kreditoriaus reikalavimų kito kreditoriaus naudai. Ginčijamu atveju kreditoriaus L. N. pareikštas atsisakymas gauti tos pačios eilės reikalavimo patenkinimą KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos naudai, savo turiniu yra prievolės įvykdymas už trečiąjį asmenį, tačiau bankroto byloje negali būti taikomos Civilinio kodekso 6.50 ir 6.51 straipsniuose numatytos teisės įvykdyti prievolę už trečiąjį asmenį, ir tai patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.
  3. KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga nesutiko su tuo, jog kreditorius L. N. jam tenkančią kreditoriaus reikalavimų dalį perleistų KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai.
  4. Nutartyje nėra argumentų, kuriais remdamasis teismas padarė išvadą, jog tenkinant tos pačios eilės kreditorių reikalavimus vienas kreditorius turi teisę atsisakyti jam tenkančios reikalavimo patenkinimo dalies kito kreditoriaus naudai, neturėdamas pastarojo sutikimo.
 6. Teismo išvada, kad KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos argumentas, jog kreditorių susirinkimo nutarimais yra pažeidžiamos jo teisės, yra nepagrįstas, bei išvada, kad kreditoriaus teisių turinį ir apimtį apibrėžia bankroto byloje patvirtintas reikalavimas ir kreditoriaus teisių esmė apsiriboja jo reikalavimų patenkinimu, yra nepagrįstos. Neteisėti atsakovo LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo nutarimai, kuriuos įvykdžius KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga buvo pašalinta iš kreditorių sąrašų, pažeidė KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos teisę ir interesą būti atsakovo LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditoriumi. Be to, įgyvendinus neteisėtus kreditorių susirinkimų būtų pažeista KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės valdyme. Taip pat pažeidžiama ir teisė įstatymo nustatyta tvarka gauti reikalavimo patenkinimą, kadangi reikalavimas patenkintas nesilaikant įstatyme nustatytos reikalavimų tenkinimo eilės ir proporcingumo principo.
 7. Nors teismas pagrįstai nurodė, kad patenkinus kreditoriaus reikalavimą jis kitokių teisių bankroto byloje nebegali turėti, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnis apibrėžia kreditoriaus teisę ginti savo reikalavimus, t. y. gindamas savo reikalavimus kreditorius gina ir kitas savo, kaip kreditoriaus, teises bei interesus, todėl iki to momento, kol kreditoriaus reikalavimas nėra pilnai patenkintas teisės aktų nustatyta tvarka, visos kreditoriaus teisės ir interesai yra ginami įstatymo.
 8. Teismo išvada, kad kreditoriaus L. N. siekis pašalinti KB Lietuvos kooperatyvų sąjungą iš atsakovo LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo yra pateisinamas, kadangi jis turi tikslą maksimaliai patenkinti savo reikalavimus per taikos sutarties su įmonės savininkais sudarymą ir įmonės veiklos atnaujinimą, yra nepagrįsta, kadangi, atsižvelgiant į tai, kad KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas yra pripažintas bankrutavusia ir likviduojama, baigti bankroto bylą taikos sutartimi ir tokiu būdu atnaujinti kooperatyvo veiklą nėra galimybės.
 9. Teismo išvada, kad vertinti ar kreditoriaus L. N. siekimas atnaujinti įmonės veiklą yra tikslingas ir pagrįstas nėra pagrindo, nes tai nėra šios bylos dalykas, yra nepagrįsta, kadangi neįvertinus šių kreditoriaus L. N. siekių teisėtumo ir tikslingumo negalima jų vertinti kaip tam tikrų kreditoriaus veiksmų pateisinimo.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas nurodo, kad su trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

14Pagal CPK 1 straipsnio nuostatas, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Specialus įstatymas, reglamentuojantis bankroto bylų nagrinėjimo tvarką, yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 3 d.).

15Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio antrąją dalį kreditoriai turi teisę atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų. Minėto straipsnio trečioji dalis numato, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui; šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia. Pažymėtina, kad kreditorius reikalavimų atsisakymą teismui pateikia raštu, o teismas reikalavimų atsisakymą priima nutartimi, atitinkamai sumažina kreditorių reikalavimų sumą ir išbraukia reikalavimų atsisakiusį kreditorių iš sąrašo (jeigu jis atsisakė visų reikalavimų). Įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui ar asmeniui tik įstatymo nustatyta tvarka ir kreditorių sąrašo bei jų reikalavimų patikslinimai tvirtinami teismo nutartimi. Taigi Įmonių bankroto įstatymas įtvirtina kreditorinio reikalavimo atsisakymo bei jo perleidimo galimybę, tačiau pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymas nenumato galimybės atsisakyti šio įstatymo 35 straipsnio imperatyvios normos nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Teisėjų kolegijos nuomone, Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnis yra imperatyvi įstatymo norma.

16Į bylą nepateikta įrodymų, kad LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorius L. N. teismui pateikė raštu atsisakymą nuo kreditoriaus reikalavimų ar prašymą su sutartimi dėl kreditoriaus reikalavimų perleidimo kitam kreditoriui arba asmeniui įstatymo nustatyta tvarka.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005) ir aiškindama teisės normas, sprendžia, kad pagal CK 6.50, 6.51 straipsnių, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio septintosios dalies 3 punkto, 26, 35 straipsnių reikalavimus kreditorius L. N. neturi teisės įvykdyti prievolę už skolininką LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvą kreditoriui KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai.

18Bylos duomenys patvirtina, kad LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorius L. N. 2006 m. prašymu-atsisakymu kreditorių susirinkimui (t. 2, b.l. 86) ir LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimų, įvykusių 2006 m. lapkričio 14 d. bei 2006 m. gruodžio 14 d., metu atsisakė jam įstatymu nustatytos pirmenybės teisės į kreditorinių reikalavimų tenkinimą. Teisėjų kolegijos nuomone, Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniui nenumatant galimybės keisti įtvirtintą kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką, kreditorius L. N. neturėjo teisės atsisakyti jam įstatymu nustatytos pirmenybės teisės į kreditorinių reikalavimų tenkinimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorius L. N. , vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio trečiąją dalimi, turėjo teisę kreditoriui KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai perleisti tik savo reikalavimo teisę, tačiau ne pirmenybės teisę į kreditorinių reikalavimų tenkinimą. Reikalavimo teisės perleidimu laikoma sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius savo reikalavimo teisę perduoda kitam asmeniui - naujajam kreditoriui, o pats nustoja būti prievolės šalimi. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl kreditoriaus L. N. neturėjimo teisės perleisti pirmenybės teisę į kreditorinių reikalavimų tenkinimą.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pripažinus, jog kreditorius L. N. neturėjo teisės pagal Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio reikalavimus perleisti pirmenybės teisę į kreditorinių reikalavimų tenkinimą, neturėjo teisės įvykdyti prievolę kreditoriui KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai CK 6.50, 6.51 straipsnių nustatyta tvarka, pripažintini negaliojančiais LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. lapkričio 14 d., nutarimas, priimtas penktuoju darbotvarkės klausimu, ir LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 14 d., nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, kadangi šie nutarimai prieštarauja imperatyviai įstatymo normai – Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniui.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti, ir sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - pripažintinas negaliojančiu LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 14 d., nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių išmokėti trečios eilės kreditoriui kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjungai 10 293,04 Lt sumą, kad būtų visiškai patenkintas kreditoriaus kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos kreditorinis reikalavimas ir, remiantis CK 6.123 straipsniu, laikyti, kad prievolė pasibaigia ir yra tinkamai įvykdyta; pripažintinas negaliojančiu LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. lapkričio 14 d., nutarimas, priimtas penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka bei įvertinus 2006 m. lapkričio 14 d. L. N. prašyme-atsisakyme nurodytus motyvus tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą bei trečiojo asmens (kreditoriaus) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos advokato darbo ir laiko sąnaudas, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo trečiajam asmeniui (kreditoriui) KB Lietuvos kooperatyvų sąjungai 3 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai apie dalyvaujančių byloje asmenų išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti.

25Trečiojo asmens (kreditoriaus) kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais tenkinti.

26Pripažinti negaliojančiu likviduojamos dėl bankroto kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. gruodžio 14 d., nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių išmokėti trečios eilės kreditoriui kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjungai 10 293,04 Lt sumą, kad būtų visiškai patenkintas kreditoriaus kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos kreditorinis reikalavimas ir, remiantis CK 6.123 straipsniu, laikyti, kad prievolė pasibaigia ir yra tinkamai įvykdyta.

27Pripažinti negaliojančiu likviduojamos dėl bankroto kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2006 m. lapkričio 14 d., nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka bei įvertinus 2006 m. lapkričio 14 d. L. N. prašyme-atsisakyme nurodytus motyvus tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.

28Priteisti iš atsakovo likviduojamos dėl bankroto kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvo (įmonės kodas 6565289) trečiajam asmeniui (kreditoriui) kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjungai (įmonės kodas 110054563) 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismas 2004 m. kovo 23 d. nutartimi iškėlė KB Kalvarijos... 4. Tretysis asmuo (kreditorius) KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga 2006 m.... 5. Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė trečiojo asmens... 6. Teismas konstatavo, kad šiuo metu LKB „Kalvarijos vartotojų kooperatyvo yra... 7. Teismas nurodė, kad nors KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos teigimu 2006 m.... 8. Teismas nurodė, kad kadangi pirmąja eile turėtų būti tenkinami darbuotojų... 9. Teismas konstatavo, kad kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos... 10. Dėl nurodytų motyvų teismas konstatavo, kad trečiojo asmens (kreditoriaus)... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) KB Lietuvos kooperatyvų... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas LKB Kalvarijos vartotojų... 13. Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d.... 14. Pagal CPK 1 straipsnio nuostatas, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 15. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio antrąją dalį kreditoriai... 16. Į bylą nepateikta įrodymų, kad LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo... 17. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką (Lietuvos... 18. Bylos duomenys patvirtina, kad LKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pripažinus, jog kreditorius L. N.... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, atsižvelgdama į bylos... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai apie... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti.... 25. Trečiojo asmens (kreditoriaus) kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų... 26. Pripažinti negaliojančiu likviduojamos dėl bankroto kooperatinės bendrovės... 27. Pripažinti negaliojančiu likviduojamos dėl bankroto kooperatinės bendrovės... 28. Priteisti iš atsakovo likviduojamos dėl bankroto kooperatinės bendrovės...