Byla I-2924-789/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities viršininko administracija, R. J., D. Č., G. S.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Rasos Ragulskytės-Markovienės (pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Irmai Jočionytei, dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei Gedmantei Klenauskytei, atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovui Donatui Lapinskui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. J., D. Č., G. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities viršininko administracija, R. J., D. Č., G. S.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi į teismą ir prašo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 26 str. 4 d., t. y. arba patvirtinti sklypo Kaminkelio gatvėje detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėto detaliojo plano netvirtinimo.

4Pareiškėjas prašyme (b. l. 2–4) paaiškino, kad į 2008-01-23 vykusio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas sprendimo projektas „Dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“. Kartu su sprendimo projektu buvo pateikti: Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-08-10 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. (100)-11.81-357, kurio išvada yra teigiama; minėto sprendimo projekto 2007 metų aiškinamasis raštas; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos 2007-09-18 posėdžio, kuriame buvo svarstytas minėto sklypo detalusis planas, protokolas. Iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-01-23 posėdžio Nr. 16 protokolo matyti, jog 2008-01-23 vykusiame tarybos posėdyje minėtas detalusis planas nebuvo nei patvirtintas, nei motyvuotai nepatvirtintas, nuspręsta nepradėti projekto „Dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ svarstymo procedūros, grąžinti projektą tobulinti pagal Miesto plėtros komiteto pateiktas pastabas.

5Pareiškėjas nurodė, kad, atsižvelgiant į aukščiau nurodytų dokumentų datas, darytina išvada, jog Vilniaus miesto savivaldybės taryba praleido nustatytą 20 darbo dienų terminą, per kurį taryba turėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti ir pateikti motyvuotą atsakymą dėl detaliojo plano netvirtinimo. TPĮ nesuteikia detaliuosius planus tvirtinančiai institucijai teisės tikslinti ar koreguoti pateiktų detaliųjų planų sprendinius, savivaldybės taryba detalųjį planą turi patvirtinti tokį, koks jis yra pateiktas planavimo organizatoriaus, ir kurį yra patikrinusi valstybinė teritorijų planavimo priežiūros institucija arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir pateikti motyvuotą atsakymą.

6Apie minėtų įstatymo normų pažeidimus Vyriausybės atstovas 2008-02-01 reikalavimu Nr. 1R-2 informavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, reikalaudamas nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d., t. y. arba patvirtinti sklypo Kaminkelio gatvėje (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėto detaliojo plano netvirtinimo. Į 2008-02-13 vykusio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas projektas „Dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, tačiau sprendimas dėl detaliojo plano tvirtinimo ar atsisakymo jį tvirtinti nebuvo priimtas, nuspręsta sprendimo projektą „Dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ grąžinti tobulinti, derinti su Miesto plėtros komitetu, ir tik pataisytą projektą teikti tarybai. Prašymo pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą nebuvo. Vyriausybės atstovo reikalavimas nebuvo įvykdytas.

7Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė nurodė, kad prašymas tvirtinti detalųjį planą pateiktas 2007-10-21, nuo prašymo pateikimo jau yra įvykę keli tarybos posėdžiai. Dėl atsakovės teiginio, kad detalusis planas yra koreguotinas, turi tam tikrų neatitikimų ir nesuderinamumų, pareiškėjo atstovė paaiškino, kad detaliojo plano teisėtumas yra tikrinamas apskrities viršininko administracijoje ir po šio patikrinimo detaliojo plano keisti negalima, taryba turi patvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.

8Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime (b. l. 27–29) prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad LR savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. norma aiškintina kaip leidžianti kreiptis Vyriausybės atstovui į teismą tik tada, kai yra gautas savivaldybės administravimo subjekto atsisakymas įvykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą. Vyriausybės atstovo teisė kreiptis į teismą suponuojama savivaldybės administravimo subjekto nesutikimu (atsisakymu) su siūlymu atlikti teikime nurodytus veiksmus. Šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės taryba neatsisakė ir neatsisako atlikti 2008-02-22 prašyme Nr. 3-79 reikalaujamų veiksmų, t. y. įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. nuostatas. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 str. 2 d. 2 p., kuriuo vadovaudamasis Vyriausybės atstovas kreipiasi į teismą, yra imperatyvi norma, ji negali būti aiškinama plečiamai kaip leidžianti pareiškėjui kreiptis ir nesant atsisakymo (nesutikimo) ar negavus nustatytu laiku informacijos apie reikalavimo vykdymą.

9Atsakovė nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba priimdama sprendimus vadovaujasi Tarybos 2004-01-14 sprendimu Nr. 1-202 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – ir Reglamentas) nuostatomis. Reglamento VIII skyriuje įtvirtinta Tarybos sprendimų priėmimo tvarka. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas trys mėnesiai, tuo tarpu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. teisės norma, kad detalusis planas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos, prieštarauja vietos savivaldą reglamentuojantiems teisės aktams (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d. nuostatoms ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pagrindu parengto bei Reglamento nuostatoms).

10Pagal sklypo ( - ) (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) rengiamą detalųjį planą sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas neatitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, todėl projekto rengėjui buvo siūloma sumažinti planuojamos teritorijos užstatymo aukštį ir užstatymo intensyvumą. Vyriausybės atstovui Tarybos sprendimas buvo žinomas iš pateiktų Tarybos posėdžių 2008-01-23 Nr. 16 ir 2008-02-13 Nr. 17 protokolų. ( - ) (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) detaliojo plano ir šio plano projektas yra grąžintas projekto rengėjui tik dėl to, kad planuojamos teritorijos užstatymo intensyvumas bei aukštis neatitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių. Vyriausybės atstovas ignoravo viešojo administravimo principus ir kreipdamasis į teismą vien tuo pagrindu, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepateikė Vyriausybės atstovui prašymo pratęsti reikalavimo įvykdymo termino, viršijo Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte apibrėžtą kompetenciją.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo prašymu. Nurodė, kad detaliojo planavimo procesas yra ilgas, sudėtingas, laikas, skirtas detaliojo plano procedūroms, išnaudotas pakankamai gerai.

12Tretieji suinteresuoti asmenys R. J., D. Č., G. S. atsiliepime į prašymą (b. l. 20–22) prašo tenkinti pareiškėjo prašymą. Paaiškino, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 5 d. dokumentų tvirtinimas yra baigiamojo (paskutinio) detaliojo teritorijų planavimo etapo dalis, į šį etapą galima pereiti tik tinkamai įvykdžius visus kitus detaliojo teritorijų planavimo etapus, t. y. parengus visus dokumentus ir gavus visų detaliojo planavimo sąlygas išdavusių ir kitų reikiamų institucijų pritarimus bei suderinimus. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 34 str. pagrindinė institucija, vykdanti detaliojo planavimo proceso valstybinę priežiūrą ir užtikrinanti jo teisėtumą, yra Vilniaus apskrities viršininko administracija. Ši institucija vienareikšmiškai patvirtino visų planavimo procedūrų teisėtumą, detaliojo plano sprendinių pagrįstumą, teisėtumą ir pan. bei rekomendavo patvirtinti detalųjį planą; tai įtvirtinta 2007-08-10 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. (100)-11.81-357. Detaliojo plano projektą kompleksiškai be jokių pastabų suderino ir Vilniaus m. savivaldybė. Tai buvo padaryta 2007-07-11 Vilniaus m. savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje (Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolas 2007 m. liepos 11-12 Posėdžio Nr. 1-28). Kadangi pirmasis šio detaliojo plano svarstymas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje įvyko 2007-09-18, tačiau detalusis planas vis dar nėra patvirtintas, darytina išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. nustatytą 20 darbo dienų terminą patvirtinti detaliajam planui.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo R. J. paaiškino, kad detaliojo plano procedūros buvo įvykdytos tinkamai, liko tik patvirtinti patį detalųjį planą.

14Skundas tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija patikrino Žemės sklypo (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)) Kaminkelio g., Vilniuje detalųjį planą, komisijos išvada – derinti teritorijų planavimo dokumento projektą (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolas 2007 m. liepos 11-12 Posėdžio Nr. 1-28) (b. l. 24–25).

162007-08-10 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, patikrinęs projektą „Žemės sklypo (kad. Nr. (duomenys neskelbtini) ) Kaminkelio g., Vilniuje detalusis planas“ (pateikti tikrinti detaliojo plano aiškinamasis raštas, brėžiniai, viešo svarstymo su visuomene ataskaita, procedūrų ir papildomi dokumentai), Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. (100)-11.81-357 pateikė teigiamą išvadą, siūloma tvirtinti projektą „Žemės sklypo (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)) Kaminkelio g., Vilniuje detalusis planas“ (b. l. 36).

172007-09-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos posėdyje pakartotinai svarstytas klausimas dėl sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo, rekomenduota pritarti (2007-09-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos posėdžio protokolas Nr. A16-938(2.17-TAR-1) (b. l. 177–179).

182007-11-07 Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros komitete svarstytas klausimas dėl Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo, nuspręsta pritarti Tarybos sprendimo projekto pateikimui ir siūlyti mažinti užstatymo intensyvumą (2007-11-07 Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros komiteto posėdžio Nr. 13 protokolo Nr. 4-222-(1.170-TAR-1) išrašas (b. l. 180).

19Iš 2008-01-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 16 protokolo Nr. 2-16 matyti, kad posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo ir nuspręsta nepradėti projekto „Dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ svarstymo procedūros, grąžinti projektą tobulinti pagal Miesto plėtros komiteto pateiktas pastabas (b. l. 7–11).

20Vyriausybės atstovas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pateikė 2008-02-01 reikalavimą „Dėl Lietuvos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. įgyvendinimo“ Nr. 1R-2, kuriame nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba pažeidė Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. ir 5 d. numatytą 20 darbo dienų terminą, per kurį taryba turėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti ir pateikti motyvuotą atsakymą dėl detaliojo plano netvirtinimo; reikalavo nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d., t. y. arba patvirtinti sklypo Kaminkelio g. detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėto detaliojo plano netvirtinimo (b. l. 5–6).

212008-02-13 vykusiame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje pakartotinai buvo svarstytas klausimas dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo ir nuspręsta sprendimo projektą „Dėl sklypo Kaminkelio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ grąžinti tobulinti, derinti su Miesto plėtros komitetu ir tik pataisytą projektą teikti Tarybai (2008-02-13 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 16 protokolas Nr. 2-17) (b. l. 12–15).

222008-02-22 Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d., t. y. arba patvirtinti sklypo Kaminkelio gatvėje detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėto detaliojo plano netvirtinimo (b. l. 2–4).

23Šioje byloje ginčas kilo dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-01-23 ir 2008-02-13 posėdžiuose nei patvirtino, nei atsisakė tvirtinti žemės sklypo Kaminkelio gatvėje, Vilniuje (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)) detalųjį planą.

24Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas (1995-12-12 LR teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 (2004-01-15 redakcija) 25 str. 1 d. (2006-06-08 redakcija)). Baigiamąjį etapą sudaro: 1) teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas; 2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre (TPĮ (2004-01-15 redakcija) 25 str. 5 d.).

25Pagal Teritorijų planavimo įstatymo (2004-01-15 redakcija) 26 str. 4 d. (2006-06-08 redakcija) detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu; prie dokumento, kuriuo tvirtinamas detalusis planas, pridedami detaliojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas); detalusis planas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos.

26Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad buvo parengtas žemės sklypo Kaminkelio gatvėje, Vilniuje (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)) detalusis planas, šis planas buvo patikrintas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje (Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente) ir pateikta teigiama išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo (b. l. 36). Šiuo metu vyksta baigiamasis detaliojo teritorijų planavimo proceso etapas, šis planas yra svarstomas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje.

27Pagal TPĮ 26 str. 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba privalėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba jo netvirtinti ir pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl detaliojo plano patvirtinimas yra negalimas. Savivaldybės taryba neturi teisės priimti kitokio sprendimo šiame teritorijų planavimo etape – siūlyti keisti pateiktą tvirtinti detaliojo plano projektą ar pan.

28Pagal 1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 (2000-10-12 redakcija) 14 str. 4 d. savivaldybės tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra,– mero pavaduotojas. Vilniaus miesto tarybos 2004-01-14 sprendimu Nr. 1-202 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 37 str. 2 d. nustatyta, kad eiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius. Šiuose nuostatose įtvirtintas reikalavimas rengti savivaldybės tarybos posėdžius ne rečiau kaip kas 3 mėnesius ir reikalavimas priimti sprendimą dėl detaliojo plano tvirtinimo per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos (TPĮ 26 str. 4 d.) neprieštarauja vienas kitam. Numatytas reikalavimas rengti savivaldybės tarybos posėdžius ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, vadinasi, jie gali būti rengiami ir dažniau nei kas 3 mėnesius. Sistemiškai aiškinant šias teisės normas, darytina išvada, kad savivaldybės tarybos posėdis turėjo būti surengtas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurios trukdytų Vilniaus miesto savivaldybės tarybai surengti posėdį per teisės aktų nustatytus terminus ir priimti sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas klausimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006-09-07 sprendimo „Dėl žemės sklypo Varnių g. 44A detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. T-346 teisėtumo, 2007-11-05 nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-990/2007 konstatavo, kad, kai teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra teigiama, savivaldybės taryba privalėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl detaliojo plano patvirtinimas yra negalimas.

29Pagal 1998-05-14 Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 (2004-06-08 redakcija) 5 str. 2 d. 1 p. Vyriausybės atstovas nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą. Vyriausybės atstovo reikalavimą savivaldybės kolegialus administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos; apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti reikalavimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs šios dalies 1 punkte nurodytą Vyriausybės atstovo reikalavimą, atsisako jį vykdyti) Vyriausybės atstovas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo (Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (2004-06-08 redakcija) 5 str. 2 d. 2 p.).

30Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė 2008-02-01 reikalavimą „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. įgyvendinimo“ Nr. 1R-2 Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ir reikalavo nedelsiant įgyvendinti Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d., t. y. arba patvirtinti sklypo Kaminkelio g. detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėto detaliojo plano netvirtinimo (b. l. 5–6). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovė nepranešė atsakovei apie pateikto reikalavimo įvykdymą ar atsisakymą vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą. 2008-02-22 Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu įpareigoti įgyvendinti Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d.

31Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nepriimdama sprendimo patvirtinti arba atsisakyti tvirtinti žemės sklypo Kaminkelio gatvėje, Vilniuje (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)), detalųjį planą pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. reikalavimus, todėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymas tenkintinas.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 3 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

33pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.

34Įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės tarybą per teisės aktų nustatytus terminus, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priimti sprendimą patvirtinti žemės sklypo Kaminkelio gatvėje, Vilniuje (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)), detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėto detaliojo plano netvirtinimo.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir... 4. Pareiškėjas prašyme (b. l. 2–4) paaiškino, kad į 2008-01-23 vykusio... 5. Pareiškėjas nurodė, kad, atsižvelgiant į aukščiau nurodytų dokumentų... 6. Apie minėtų įstatymo normų pažeidimus Vyriausybės atstovas 2008-02-01... 7. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė nurodė, kad prašymas tvirtinti... 8. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime (b. l. 27–29)... 9. Atsakovė nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba priimdama... 10. Pagal sklypo ( - ) (kadastro Nr. 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo... 12. Tretieji suinteresuoti asmenys R. J., 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. J. paaiškino, kad... 14. Skundas tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto... 16. 2007-08-10 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 17. 2007-09-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės sklypų... 18. 2007-11-07 Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros komitete svarstytas... 19. Iš 2008-01-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 16... 20. Vyriausybės atstovas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pateikė 2008-02-01... 21. 2008-02-13 vykusiame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje... 22. 2008-02-22 Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti... 23. Šioje byloje ginčas kilo dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba... 24. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas,... 25. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo (2004-01-15 redakcija) 26 str. 4 d.... 26. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad buvo parengtas žemės sklypo... 27. Pagal TPĮ 26 str. 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba privalėjo arba... 28. Pagal 1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533... 29. Pagal 1998-05-14 Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės... 30. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pateikė 2008-02-01 reikalavimą... 31. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir Lietuvos... 33. pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.... 34. Įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės tarybą per teisės aktų... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...