Byla 2S-1125-555/2012
Dėl teisinės registracijos panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Borta“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, kuria atsisakytas priimti ieškovės UAB „Borta“ ieškinys atsakovui VĮ Registrų centras dėl teisinės registracijos panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovė pateikė teismui ieškinį atsakovui VĮ Registrų centras, trečiasis asmuo BAB spaustuvė „Spindulys“, kuriuo prašė pripažinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 1901/0179:15, su statiniais, esančiais Gedimino g. 10, Kaunas, registro Nr. 44/749041, Kadastrinių matavimų byloje Nr. 10842, esančius įrašus apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4027) ir pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4054), nugriovimą negaliojančiais ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras turto, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro įrašu Nr. 44/749041, atžvilgiu panaikinti įrašus apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4027) ir pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4054), nugriovimą.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį, ieškovui nesilaikius įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos. Nurodė, kad nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų įregistravimas bei išregistravimas, yra Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui – viešojo administravimo subjektui - teisės aktais pavesta viešojo administravimo veikla (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis, Nekilnojamojo turto registro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129, VĮ Registrų centro įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1R-301). VĮ Registrų centras Kauno filialas, būdamas teritorinis valstybinio administravimo subjektas (teritorinis registratorius) tvarko nekilnojamojo turto registrą, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, t.y. vykdo viešojo administravimo funkcijas apibrėžtoje teritorijoje (ABTĮ 2 straipsnio 8 dalis; Nekilnojamojo turto registro įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Taip pat nurodė, kad ieškovui manant, jog teritorinis registratorius neteisėtai ir nepagrįstai įregistravo duomenis apie ginčo pastatą, remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsniu, teritorinio registratoriaus sprendimą gali skųsti Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, o šis skundą privalo išnagrinėti per 30 dienų (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta teritorinių registratorių priimtų sprendimų skundimo tvarka mutatis mutandis taikoma ir skundžiant Kadastro tvarkytojo sprendimus. Jei Centrinio registratoriaus sprendimas ieškovo netenkins, arba Centrinis registratorius per šį terminą neatliks jokių veiksmų ir nepriims jokio sprendimo- ieškovui atsiranda pagrindas ginti savo pažeistas teises kreipiantis su skundu į administracinį teismą. Ieškovui ginčijant atsakovo struktūrinio padalinio atliktą pastatų registraciją, įstatymas numato privalomą tokio ginčo ikiteisminę sprendimo tvarką. Kadangi ieškovas nepridėjo jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šia ginčo sprendimo tvarka buvo pasinaudota, todėl teismas ieškinį atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

5Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Borta“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui perduoti nagrinėti iš naujo. Mano, kad taikydamas CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas formaliai vadovavosi Nekilnojamojo turto registro 30 straipsniu ir 32 straipsnio 1 dalimi neatsižvelgdamas į teisinį ginčo pobūdį ir ginčo santykius reglamentuojančių normų turinį, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą procesinį sprendimą (CPK 330 straipsnis). Teigia, kad ieškovas, nesantis nei nekilnojamojo daikto savininku, nei valdantis jį patikėjimo teise, neturi procesinio subjektiškumo kreiptis į teritorinį registratorių, o po to - į centrinį bei teikti skundą administraciniam teismui (LR nekilnojamojo turto įstatymo 32 straipsnio 1 dalis), kas reiškia, jog jis neturi galimybės pasinaudoti neteismine išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka. Neatlikus naujų nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų VĮ Registrų centras neturi materialinio teisinio pagrindo keisti pagal įstatyme nurodytų asmenų prašymą šiuo metu registre esančius kadastrinius duomenis ir pildyti bylą. Atitinkamai, neatlikus naujų matavimų nėra teisinio pagrindo ir teikti skundą centriniam registratoriui, skundžiant teritorinio registratoriaus veiksmus - atsisakymą pakeisti duomenis. Kadangi ieškovas nėra nei turto savininkas, nei naudotojas, nei bendraturtis ar jų įgaliotas asmuo, todėl ieškovas nepatenka į teisės aktų nurodomą subjektų, turinčių teisę inicijuoti konkretaus nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų atlikimą, ratą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino, kad nei LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, nei LR Nekilnojamojo turto įstatymas nenumato galimybės turto savininkų kreditoriams veikti skolininko interesais teikiant prašymus, susijusius su nauju kadastro duomenų nustatinėjimu ir tikslinimu. Apelianto nuomone, paaiškėjus aplinkybėms, jog viešajame registre įregistruoti skolininko turto duomenys yra neatitinkantys tikrovės, teisės aktams įsakmiai numatant pareigą viešajam registrui atlikti veiksmus tik paties turto savininko/naudotojo/bendraturčio ar jų įgalioto subjekto iniciatyva, teisės aktams nenumatant teisės (tiek procesine, tiek materialiąja prasme) nekilnojamojo turto savininko kreditoriui teikti prašymų atsakovui nei juos skųsti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ar administraciniam teismui, turto savininkui (skolininkui) atsisakant pačiam įgyvendinti savo subjektines teises VĮ Registrų centro atžvilgiu - vienintelė, teisės aktuose reglamentuota galimybė kreditoriui apginti savo interesus -tai pasinaudojimas netiesioginio ieškinio institutu civilinės teisės normų reglamentuojama tvarka, t. y. kreipiantis į bendrosios kompetencijos teismą. Teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis yra vienas iš duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo pagrindų (LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalis). Nurodo, kad nors atsakovas ir vykdo viešojo administravimo funkcijas, tačiau reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su nuosavybės teisių apsauga ir įgyvendinimu, t. y. netiesioginio ieškinio pagalba būtų patvirtinta skolininko nuosavybės teisė į du nekilnojamojo turto objektus, o šis turtas būtų pardavinėjamas viešose varžytynėse LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir iš gautų pajamų dengiami kreditorių reikalavimai. Taigi, neabejotinai turto savininko interesais reiškiamas ieškinys laikytinas reikalavimu dėl daiktinių teisių į turtą (CPK 31 straipsnis), todėl yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Taigi ieškovui nesant nekilnojamojo daikto savininku, o viešojo registro veiklą reglamentuojantiems teisės aktams nenumatant galimybės turto savininko kreditoriui teikti netiesioginio pobūdžio (veikiant skolininko interesais) prašymų, o po to ir skundų dėl VĮ Registrų centro atliktų veiksmų ieškovas neturi jokios objektyvios galimybės pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VĮ Registrų centras prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio l dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

9Nagrinėjamu atveju ieškovei ginčijant kadastrinius matavimus ir pastatų registraciją – viešojo administravimo subjekto teisės aktais pavestą viešojo administravimo veiklą, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovės ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu – ieškovei nesilaikius įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Apeliantė nesutinka su tokia teismo išvada, nurodo, kad nėra tinkamas subjektas, kad galėtų pasinaudoti teismo nurodyta išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka, o ieškinį reiškė turto savininko interesais ir toks ieškinys laikytinas reikalavimu dėl daiktinių teisių į turtą (CPK 31 straipsnis), todėl yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

10Pagal civiliniame procese įtvirtintą dispozityvumo principą (CPK 13 straipsnis) teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių. Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. CPK 135 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančioje ieškinio turinio reikalavimus nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodoma: aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai), be to, ieškinyje turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, jog asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas.

11Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimus: pripažinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. 1901/0179:15, su statiniais, esančiais Gedimino g. 10, Kaunas, registro Nr. 44/749041, Kadastrinių matavimų byloje Nr. 10842, esančius įrašus apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4027) ir pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4054), nugriovimą negaliojančiais ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras turto, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro įrašu Nr. 44/749041, atžvilgiu panaikinti įrašus apie pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4027) ir pastato-gamybinio pastato (unikalus Nr. 1996-3005-4054), nugriovimą. Kaip nurodė ir pirmosios instancijos teismas - nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų įregistravimas bei išregistravimas, yra Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui – viešojo administravimo subjektui - teisės aktais pavesta viešojo administravimo veikla (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis, Nekilnojamojo turto registro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129, VĮ Registrų centro įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1R-301).

12Teismas turi vertinti ieškovo pareikštus reikalavimus ne tik pagal suformuluotą jų dalyką, bet ir išsiaiškinti, kokiu faktiniu pagrindu jie yra reiškiami (ieškinio pagrindą).

13CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus (netiesioginis ieškinys). Pagal šią įstatymo normą, skirtingai nuo teisės pareikšti ieškinį tiesiogiai skolininkui, netiesioginiu ieškiniu kreditoriui suteikiama teisė pareikšti ieškinį asmeniui, su kuriuo jo nesieja prievoliniai santykiai, t. y. savo skolininko skolininkui.

14Nagrinėjamu atveju ieškovė netiesioginio ieškinio reikalavimus grindžia aplinkybėmis, jog turto savininkė AB spaustuvė „Spindulys“ yra bankrutuojanti įmonė ir bankroto administratorius atsisako kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl tikrovės neatitinkančių duomenų panaikinimo nekilnojamojo turto registre, tokiais savo veiksmais grubiai pažeisdamas ieškovės ir kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus, nes užkertama galimybė nukreipti skolų išieškojimą į skolininko turtą Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi registrui panaikinus tikrovės neatitinkančius duomenis nekilnojamojo turto registre būtų patvirtinta bankrutuojančios įmonės nuosavybės teisė į statinius ir turtinė nuomos teisė, todėl ieškovo nuomone, pareikštas ieškinys yra dėl daiktinių teisių, todėl teismingas bendrosios kompetencijos teismui (CPK 31 straipsnio 1 dalis).

15Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės kreditorius turi teisę kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu CK 6.68 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškiant ieškinį skolininko (bankrutuojančios įmonės) vardu, jei pati bankrutuojanti įmonė (jos administratorius) neįgyvendina tokios teisės. Netiesioginiu ieškiniu siekiama apginti pareiškėjo – kreditoriaus, kitų kreditorių ir net paties skolininko interesus. Šiam tikslui pasiekti kreditorius gali inicijuoti bet kokį teisminį ginčą. Nagrinėjamu atveju apeliantas neprašė trečiojo asmens BAB spaustuvė „Spindulys“ ar jo administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro“ veiksmų (neveikimo) pripažinti neteisėtais, t.y. nesikreipė į bankrutuojančią įmonę ar jos administratorių dėl įpareigojimo pakeisti tikrovės neatitinkančius duomenis nekilnojamojo turto registre, kaip matyti iš ieškinio turinio, pareiškė reikalavimus pripažinti negaliojančiais kadastrinius matavimus ir panaikinti viešojo administravimo subjekto atliktus įrašus nekilnojamojo turto registre, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareikštas ieškinys nėra dėl daiktinių teisių, todėl aukščiau nurodytas ieškovės argumentas yra nepagrįstas.

16Bylos nagrinėjimo teisme ribas apibrėžia ieškinio dalykas ir pagrindas. Pagal esamą teismų praktiką ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Įstatyme nustatytas reikalavimas, jog pagal pasirinktą pagrindo apimtį ir reikalavimus turi būti tinkamai suformuluotas ieškinio pagrindas ir dalykas – juos išdėstant procesiniuose dokumentuose aiškiai ir nuosekliai, suprantamai kiekvienam normalių gebėjimų asmeniui – byloje dalyvaujantiems asmenims ir teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-511/2007).

17Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad bendrosios kompetencijos teismai nesprendžia bylų dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo įpareigojimo atlikti veiksmus viešojo administravimo srityje, tokius sprendimus gali priimti administraciniai teismai, nustatę, kad šis subjektas, esant teisiniam pagrindui, vilkino atlikti tokius veiksmus ar nepagrįstai atsisakė juos atlikti. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad nagrinėjamu atveju pareikštas ieškinys yra teismingas administraciniam teismui, t.y. neteismingas bendrosios kompetencijos teismui, todėl turėjo būti taikytinas CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas ieškinio atsisakymo priimti pagrindas – ieškinys neteismingas Kauno miesto apylinkės teismui.

18Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė teisės normą, kurios pagrindu atsisakė priimti ieškinį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, nurodant, jog ieškovės ieškinys atsisakytinas priimti kaip neteismingas Kauno miesto apylinkės teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį pakeisti, nurodant, jog ieškovės UAB „Borta“ ieškinys atsakovui VĮ Registrų centras, trečiasis asmuo BAB spaustuvė „Spindulys“, dėl teisinės registracijos panaikinimo atsisakytinas priimti kaip neteismingas Kauno miesto apylinkės teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. ieškovė pateikė teismui ieškinį atsakovui VĮ Registrų centras,... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi atsisakė... 5. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Borta“ prašo panaikinti Kauno miesto... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VĮ Registrų centras prašo... 7. Atskirasis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Nagrinėjamu atveju ieškovei ginčijant kadastrinius matavimus ir pastatų... 10. Pagal civiliniame procese įtvirtintą dispozityvumo principą (CPK 13... 11. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimus: pripažinti... 12. Teismas turi vertinti ieškovo pareikštus reikalavimus ne tik pagal... 13. CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovė netiesioginio ieškinio reikalavimus grindžia... 15. Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės kreditorius turi teisę kreiptis... 16. Bylos nagrinėjimo teisme ribas apibrėžia ieškinio dalykas ir pagrindas.... 17. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis... 18. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį pakeisti,...