Byla 2-318-425/2016
Dėl likviduojamos D. Š. įmonės 2015-07-03 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2teismo posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė,

3dalyvaujant: pareiškėjo kreditoriaus AB DnB bankas atstovei advokatei Indrei Uždavinytei,

4likviduojamos D. Š. įmonės bankroto administratoriui V. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo kreditoriaus AB DnB bankas skundą suinteresuotiems asmenims kreditoriams VĮ Turto bankas, AB „Panevėžio butų ūkis“, AB „Swedbank“ ir VSDFV Panevėžio skyriui dėl likviduojamos D. Š. įmonės 2015-07-03 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

6Pareiškėjas likviduojamos D. Š. įmonės kreditorius AB DNB bankas 2015-12-04 pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti likviduojamos D. Š. įmonės 2015-11-17 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą „Dėl patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo“ ir klausimą dėl šioje bankroto byloje patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo perduoti nagrinėti iš naujo kreditorių susirinkimui. Pareiškėjas skunde, atstovė teismo posėdyje motyvavo, kad nutarimas patvirtinti patirtas administravimo išlaidas yra nepagrįstas, neatitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principų ir pažeidžia likviduojamos D. Š. įmonės kreditorių interesus, nes administratorius nepagrindė tariamai patirtų administravimo išlaidų dydžio poreikio, panaudojimo tikslingumo bei dydžio pagrįstumo.

 1. šioje bankroto byloje jau buvo kilęs ginčas dėl bankroto administratoriaus nurodomų faktiškai patirtų likviduojamos D. Š. IĮ bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo. Panevėžio apygardos teismas 2015-09-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-652-425/2015 panaikino likviduojamos D. Š. 2015-07-03 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą, kuriuo patvirtintos bankroto administratoriaus nurodytos faktiškai patirtos bankroto administravimo išlaidos. Šioje nutartyje teismas pažymėjo, jog „likviduojamos D. Š. įmonės bankroto administratorius 2014-07-03 kreditorių susirinkimui tik nurodė jo patirtas administravimo išlaidas, t. y. išmokėtas įvairias pinigines sumas įvairiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir iš įvairių juridinių ir fizinių asmenų gautas pinigines sumas, tačiau nepateikė nei vieno dokumento, kurio pagrindu šios sumos buvo išmokėtos ar gautos“, todėl nutarimą panaikino ir perdavė klausimą dėl faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.
 2. 2015-11-17 vykusiame pakartotiniame D. Š. kreditorių susirinkime iš naujo svarstant klausimą dėl faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo situacija iš esmės buvo analogiška - bankroto administratorius kreditoriams pataikė daugybę įvairių pažymų apie išlaidas ir įplaukas (žr. priedą Nr. 4), tačiau nepateikė jokių sutarčių, kurių pagrindu šios išlaidos patirtos, o taip pat ir jokio pagrindo, kokių bankroto procedūrų vykdymui šios išlaidos buvo panaudotos ir ar buvo jos būtinos. Bankas kreipėsi į bankroto administratorių 2015-11-05 el. paštu, prašymas informaciją patikslinti, tačiau nebuvo pateikta jokių išsamesnių paaiškinimų, kokių bankroto administravimo veiksmų atlikimui visos šios išlaidos buvo patirtos bei šias išlaidas patvirtinančių dokumentų.
 3. skundžiamame nutarime „patvirtinti jau patirtas administravimo išlaidas administruojant likviduojamą dėl bankroto D. Š. IĮ Įm. k. 148023166, nurodytas pajamų - išlaidų suvestinėje neviršijant bendros administravimo išlaidų sąmatos" nėra detalizuotas nei patirtų išlaidų dydis, nei laikotarpis, o iš nutarimo turinio apskritai nėra aišku kokios išlaidos juo yra patvirtintos.
 4. bankroto bylose yra išaiškinta, jog bankroto administratorius privalo atsiskaityti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui už ĮBĮ numatytų bankroto administratoriaus pareigų ir įmonės kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų vykdymą, taip pat administratorius privalo atsiskaityti apie ataskaitiniu laikotarpiu patirtas išlaidas bankroto administravimo procedūrų vykdymui bei jas pagristi. Priešingu atveju bankroto administratorius galėtų piktnaudžiauti patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, bankroto procedūrų vykdymui pirkdamas prekes ir paslaugas žymiai didesne kaina nei jų rinkos kaina ar apskritai apmokėti paslaugas, kurios nėra būtinos bankroto procedūrų vykdymui. Todėl vien tai, kad bankroto administratorius pateikia patirtas išlaidas patvirtinančius buhalterinės apskaitos dokumentus, dar neįrodo, kad šios išlaidos buvo būtinos bankroto procedūrų vykdymui ir panaudotos efektyviai, o taip pat ir neįpareigoja kreditorių susirinkimo jas patvirtinti, neįvertinus šių išlaidų būtinumo ir panaudojimo pagrįstumo.
 5. bankroto administratoriaus pateikti duomenys apie patirtas bankroto administravimo išlaidas kelia akivaizdžių abejonių dėl jų pagrįstumo. Pvz., administratorius nurodo buvus patirta 1210 Lt išlaidas auditui, tačiau nėra aišku, kada, už kokias audito paslaugas ir kokiu pagrindu patirtos 1210 Lt suma; transporto išlaidos sudaro apie 16 900 Lt, tačiau nėra aišku, kaip ir už ką susidarė tokia didelė beveik 17 tūkst. litų dydžio transporto išlaidų suma, kai bankroto administratorius veiklos vieta ir administruojamos D. S. IĮ buveinė yra Panevėžyje; patirtos žymios išlaidos buhalterinei apskaitai, nors po bankroto bylos iškėlimo D. S. IĮ ūkinės komercinės veiklos nevykdė, jokio turto ir lėšų neturėjo, o kreditorių reikalavimai sutikrinti ir teismui tvirtinti pateikti dar 2009 m., todėl nėra aišku kam buvo reikalingos buhalterinės apskaitos paslaugos šioje bankroto byloje; patalpų nuoma, komunaliniai patarnavimai, ūkio išlaidos, teisinės išlaidos, archyvas, VĮ „Registrų centras" paslaugos - nurodytos sumos nepagrįstos, neaišku kada jos susidarė, už kokias konkrečiai teisines ar ūkio išlaidas, kokiu pagrindu, pagal kokias sutartis. Teismų praktikoje bankroto bylose vienareikšmiškai pripažįstama, jog įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka bankroto administratoriui.
 6. Bankroto administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo jau patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos bei, kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-16 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-486/2010).
 7. bankrutuojančios įmonės turimų išlaidų dydžio pagrindimas yra vienas svarbiausių bankroto procese klausimų, nes kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti". Bankroto administratoriaus patirtos nepagrįstos administravimo išlaidos neturi būti tvirtinamos kreditorių susirinkime ir jos neprivalo būti apmokamos iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-10 nutartyje c.b. Nr. 2-2646/2011 atkreipė dėmesį, kad „kreditorių susirinkimas turi įgaliojimus nustatyti įmonės konkrečių administravimo išlaidų dydžius ir reikalauti, kad bankroto administratorius atsiskaitytų kreditorių susirinkime ar kreditorių komitete dėl visų patirtų išlaidų, t. y. kreditorių susirinkimas gali netvirtinti jau patirtų išlaidų ataskaitos, jei nutaria, kad jos nepagrįstos tinkamai įformintais dokumentais ar viršija kreditorių susirinkimo sąmatoje patvirtintus dydžius ir pan."
 8. Bankui, kaip hipotekos kreditoriui, perėmusiam įkeistą turtą likviduojamos D. Š. IĮ bankroto byloje, teks administravimo išlaidų apmokėjimo našta, todėl Bankas turi teisėtą ir pagrįstą interesą reikalauti, jog bankroto administratorius pateiktų patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus bei šių išlaidų būtinumą bankroto procedūrų atlikimui patvirtinančius įrodymus.
 9. Banko nuomone, visi minėti argumentai patvirtina, kad 2015-11-17 vykusiame pakartotiniame D. Š. IĮ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl bankroto administratoriaus nurodytų faktiškai patirtų bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo yra akivaizdžiai nepagrįstas, prieštarauja protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principams, o taip pat pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, todėl yra tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas skundžiamą nutarimą panaikinti.

7Likviduojamos D. Š. įmonės bankroto administratorius 2015-12-23 atsiliepime į kreditoriaus skundą, teismo posėdyje nurodė nesutinkantis su skundo motyvais dėl šių priežasčių:

 1. pareiškėjas Bankas prieš kelias valandas iki susirinkimo įpareigojo administratorių pateikti konkretų sąmatos dydį, išskiriant administravimo išlaidų sumą ir nurodant iš ko susideda, bei administratoriaus atlyginimą, aktualius paaiškinimus apie patirtas išlaidas pagal kiekvieną, išlaidų eilutę ( kokiu tikslu , kuriam terminui patirtos išlaidos , koks rezultatas pasiektas), todėl bankroto administratorius neturėjo fizinės galimybės
 2. pareiškėjui kartu su protokolu buvo išsiųsti visi išlaidų dokumentai. Pareiškėjas nenurodė konkrečiai kokios išlaidos ir kokios sąskaitos jam kelia įtarimų ir yra nepagristos. Išlaidų pagrįstumas jau buvo nurodytas atsiliepime į ankstesnį skundą. Reikalavimas dėl aprašymo kiekvienos sąskaitos ir koks tikslas pasiektas yra perteklinis, tuo labiau, kad jis buvo pateiktas paskutinėmis valandomis iki susirinkimo.
 3. Motyvas, kad „nėra detalizuotas nei patirtų išlaidų dydis nei laikotarpis, nėra aišku kokios išlaidos nutarimu yra patvirtintos" yra nepagrįstas, nes pareiškėjui buvo išsiųsta prašoma informacija, kaip ir kitiems kreditoriams informacija ir detalizuota net pagal metus. Buvo patvirtintos išlaidos 113 534,93 Lt sumai: 2009-2014 metai ir 2015 metai – 5 647 Eur, , atlyginimas – 49 959 Eur.
 4. Motyvavo, kad bankroto proceso metu buvo vykdomos likviduojamos D. Š. IĮ turto varžytinės Vilniuje ir ne vieną kartą, kad buvo bylinėjamasi Vilniuje su SWEDBANK lizingu (kad neperduoti bankui patalpų buvo nutarta kreditorių komiteto posėdyje 2010-01-20, toliau buvo bylinėjamasi su SWEDBANK lizingu), buvo vykdoma komercinė veikla ir prekės buvo tiekiamos iš UAB"Exlel one'\ UAB"Odiforus" ir t.t., o pardavus prekes, atsiskaitoma su tiekėjais, nes taip nusprendė kreditoriai, kad vykdyti komercinę veiklą, nesvarbu, kad ji buvo nuostolinga. Komunaliniai patarnavimai ir patalpų nuoma buvo mokami už patalpas, kuriose vyko komercinė veikla ir kuriuos priklausė bankui "SWEDBANKAS" ir dėl kurių lizingo sutarčių nutraukimo buvo bylinėjamasi Vilniaus apylinkės teisme ir dėl to kad bylinėtis taip pat sprendė kreditoriai. Transporto išlaidos susidarė už šešis metus, todėl tai tik keli nuvažiavimai į Vilnių per mėnesį, nors tų važinėjimų buvo daugiau, neskaitant važinėjimą vietoje, kai buvo vykdoma komercinė veikla. Vilniuje vyko 6 varžytinės ( nuo 2011-11-21 iki 2014-08-26. Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas reikalauja, kad įmonės turėtų specialistą, kuris vestų apskaitą, tuo labiau, kai vykdoma komercinė veikla Pareiškėjas reikalauja ataskaitų apie išlaidas, bet prieštarauja, kad būtų vedama buhalterinė apskaita.
 5. Dėl skundo motyvo „Dėl administratoriaus abstrakčiai nurodytų faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, nepateikus šių išlaidų būtinumą pagrindžiančių įrodymų" nurodo, kad buvo pateikti visi išlaidų dokumentai, o išlaidos buvo nurodytos ir bendros ir smulkiai pagal kiekvieną eilutę. Pareiškėja 2015-08-03 skunde teigė, kad yra per mažai informacijos apie administravimo išlaidas, todėl buvo pateiktos detalios suvestinės ( 64 lapai), nurodyta bendra sąmata ir pridedami visų išlaidų dokumentai (91 lapas ), suvestinių 5 lapai, , o suvestinės 64 lapai buvo išsiųsti dar su pranešimu apie susirinkimą.
 6. Pareiškėjas bankas kartu su protokolu gavo ir visus dokumentus, kurie patvirtina padarytas administravimo išlaidas, tačiau nepareiškė pastabų dėl konkrečių sąskaitų, Administratorius sutinka, kad būtų sumažintas administratoriaus atlyginimas dviem trečdaliais ir paliktas tik vienas trečdalis atlyginimo (16 000 Eur.), kuris buvo paskaičiuotas pagal sąmatą (49959,45 Eur), tuomet Bankui tenkanti dalis yra 22 638,80 Eur, o iš jų dar reiks padengti administravimo , buhalterines ir kitas išlaidas.
 7. Bankroto administratorius teigia, kad pareiškėjas bankas piktnaudžiauja savo kreditoriaus teisėmis, nepripažįsta, kad gavo informaciją apie išlaidų dokumentus, susistemintą informaciją apie išlaidas pagal metus, kiek tenka bankui ir t.t ir tuo grindžia skundą, kad neturi dokumentų ir informacijos, todėl pareiškėjui AB DNB bankui skirtina baudą 3000 Eur, puse sumos skiriant D. Š. įmonei.

8Pareiškėjo kreditoriaus AB DnB bankas skundas suinteresuotiems asmenims kreditoriams dėl likviduojamos D. Š. įmonės 2015-11-17 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo tenkintinas.

9Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

10Panevėžio apygardos teismas 2015-09-23 nutartyje yra pasisakęs, kad bankroto administratorius privalo įrodyti kreditoriams, kad jo patirtos administravimo išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos bei, kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Nesant duomenų, jog kartu su administratoriaus ataskaita kreditoriams buvo pateikti administravimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, yra aiškiai apribojamos kreditorių galimybės tinkamai įvertinti administratoriaus veiklos tinkamumą ir jos atitikimą kreditorių interesams, todėl jau vien dėl to kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, ir yra naikintinas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-16 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinis teismas 2012-03-22 nutartis c.b. Nr. 2-489/2012).

11Panevėžio apygardos teismo 2009-03-26 nutartimi D. Š. įmonei iškelta bankroto byla, 2009-05-19 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2010-04-12 nutartimi teismas bankrutuojančią D. Š. įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintas kreditorių finansinių reikalavimų sumas.

12Likviduojamos D. Š. įmonės 2015-11-17 pakartotinis kreditorių susirinkimas (61,91 proc. susirinkimo balsų „už“, 38,08 proc. „prieš“) nutarė patvirtinti jau patirtas administravimo išlaidas, likviduojant likviduojamą D. Š. IĮ, nurodytas pajamų – išlaidų suvestinėje, neviršijant bendros administravimo išlaidų sąmatos (b.l. 10-11).

13Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui pateikė likviduojamos D. Š. IĮ išlaidų suvestines už laikotarpį nuo 2009-04-06 iki 2015-01-01 (b.l. 22-35), kuriose, pasak bankroto administratoriaus, nurodytos visos patirtos bankroto administravimo išlaidos per nurodytą laikotarpį. Tuo pačiu pažymą (b.l. 15) apie patirtas išlaidas, kurioje nurodytos tokios išlaidos: 2009m. – 66 149,06 Lt, 2010 m. – 28 958,21 Lt, 2011 m. – 3 195,36 Lt, 2012 m. – 12 322,31 Lt, 2013 m. – 12 Lt, 2014 m. – 2 897,99 Lt, iš viso išlaidų 113 534,93 Lt. Nurodyta, kad buhalterinės išlaidos už visą laikotarpį – 5 647,0 Eur, administratoriaus atlyginimas – 49 959,45 Eur. Bankui tenkančios apmokėti išlaidos nuo 2011-08-17 iki 2013-03-19: kanceliarijos, pašto, ryšio, transporto ir kt. – 3 524,00 Eur, administratoriaus atlyginimas – 17 377,20 Eur, iš viso: 22 638,80 Eur. Nurodyta, kad viso administratoriaus atlyginimas 49 959,45 Eur (b.l. 15).

14Teismas, susipažinęs su pateiktomis likviduojamos D. Š. IĮ išlaidų suvestinėmis už laikotarpį nuo 2009-04-06 iki 2015-01-01 (b.l. 22-35), kuriose galima nustatyti tam tikru laiku išmokėtas tam tikras sumas įvairiems asmenims, tačiau šiose suvestinėse nurodyta dalis įmonės išmokėtų sumų, nesusijusių su bankroto administravimo išlaidomis, t.y.:

 1. išmokos iš Garantinio fondo atsiskaityti su likviduojamos D. Š. IĮ darbuotojais (b.l. 24) negali būti priskiriamos bankroto administravimo išlaidoms;
 2. apmokėjimas už prekes UAB „Odiforus“, kitiems prekių tiekėjams už nupirktas prekes, kuriomis prekiavo likviduojama D. Š. IĮ, o taip pat išmokėti pardavėjoms atlyginimai, mokesčiai nuo pardavėjoms išmokėtų sumų, kurios negali būti priskiriamos bankroto administravimo išlaidoms;

15Išlaidų suvestinėse nurodyta, kad bankroto administratoriui V. M. kaip atskaitingam asmeniui išmokėta: 2009-10-07 – 700,00 Lt, 2009-12-07 – 2 000,00 Lt, 2009-06-09 – 200,00 Lt, 2009-07-14 – 3 000,00 Lt, 2012-04-30 650 Lt, 2014-09-11 – 9 000,00 Lt, 2014-10-23 – 550,00 Lt ir t.t., tačiau nėra pateikto jokių įrodymų, kaip bankroto administratorius panaudojo jam perduotas pinigų sumas, t.y. kokias apmokėjo paslaugas, kokias materialines vertybes įsigijo ir t.t.

16Nors teismo posėdyje liudytoja buhalterė L. K. ir teigė, kad įvairios pinigų sumos bankroto administratoriui V. M. kaip atskaitingam asmeniui išmokėtos kompensuojant jo patirtas išlaidas, apmokant likviduojamos D. Š. IĮ administravimo išlaidas, tačiau kokios tai konkrečiai administravimo išlaidos, kada jos įmonei buvo suteiktos byloje duomenų nėra, nors turėtų būti.

17Teismas pripažįsta pagrįstus pareiškėjo skundo motyvus, kad likviduojamos D. Š. IĮ bankroto administratorius nepateikė nei kreditorių susirinkimui, nei teismui patirtų administravimo išlaidų dydį ir pagrįstumą patvirtinančių dokumentų, neįrodė šių išlaidų realumo bankroto procedūrų atlikimui, todėl tenkintinas pareiškėjo likviduojamos D. Š. įmonės kreditorius AB DNB bankas skundas panaikinti likviduojamos D. Š. įmonės pakartotinio 2015-11-17 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą „Dėl patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo“ ir klausimą dėl šioje bankroto byloje patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo kreditorių susirinkimui perduoti nagrinėti iš naujo.

18Teismas atkreipia dėmesį, kad į bankroto administravimo išlaidų sąmatą neturėtų būti įtraukiamos įmonės patirtos išlaidos, nesusijusios su bankroto administravimo veiksmų apmokėjimu, pvz., jau paminėtos išmokos įmonės dirbantiesiems iš Garantinio fondo, atlyginimai pardavėjams, sumos prekių įsigijimui, apmokėjimas parduotuvės komunalinių mokesčių ir t.t.

19Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., CPK 290-291 str.,

Nutarė

20

 1. Panaikinti likviduojamos D. Š. įmonės 2015 m. lapkričio 17 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą „Dėl patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo“ ir klausimą „Dėl patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo“ perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.
 2. Nutarties nuorašą nusiųsti šalims.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. teismo posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė,... 3. dalyvaujant: pareiškėjo kreditoriaus AB DnB bankas atstovei advokatei Indrei... 4. likviduojamos D. Š. įmonės bankroto administratoriui V. M.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 6. Pareiškėjas likviduojamos D. Š. įmonės kreditorius AB DNB bankas... 7. Likviduojamos D. Š. įmonės bankroto administratorius 2015-12-23 atsiliepime... 8. Pareiškėjo kreditoriaus AB DnB bankas skundas suinteresuotiems asmenims... 9. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnis numato, kad administravimo išlaidų... 10. Panevėžio apygardos teismas 2015-09-23 nutartyje yra pasisakęs, kad bankroto... 11. Panevėžio apygardos teismo 2009-03-26 nutartimi D. Š. įmonei iškelta... 12. Likviduojamos D. Š. įmonės 2015-11-17 pakartotinis kreditorių susirinkimas... 13. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui pateikė likviduojamos D.... 14. Teismas, susipažinęs su pateiktomis likviduojamos D. Š. IĮ išlaidų... 15. Išlaidų suvestinėse nurodyta, kad bankroto administratoriui V. M. kaip... 16. Nors teismo posėdyje liudytoja buhalterė L. K. ir teigė, kad įvairios... 17. Teismas pripažįsta pagrįstus pareiškėjo skundo motyvus, kad likviduojamos... 18. Teismas atkreipia dėmesį, kad į bankroto administravimo išlaidų sąmatą... 19. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., CPK... 20.
 1. Panaikinti likviduojamos D. Š. įmonės 2015 m. lapkričio... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...