Byla II-237-665/2012
Dėl Švenčionių rajono agentūros inspektorės Daivos Jakštienės 2011 12 29 nutarimo panaikinimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Čereškevičienė, sekretoriaujant Olgai Saveljevai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. A., jo atstovui advokatui Zenonui Juknevičiui, pareigūnui, priėmusiam nutarimą, Daivai Jakštienei, institucijos, surašiusios protokolą , Valstybinės miškų tarnybos atstovei Daivai Brazauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. A. skundą dėl Švenčionių rajono agentūros inspektorės Daivos Jakštienės 2011 12 29 nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2LR AM Vilniaus RAAD Švenčionių rajono agentūros inspektorė Daiva Jakštienė 2011-12-29 nutarimu Nr. ( - ) administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. A. , vadovaujantis ATPK 621 str. 2 d., už padarytą pažeidimą buvo paskirta administracinė nuobauda- 3000 Lt dydžio bauda, nes buvo nustatyta, kad V. A. pažeidė LR Miškų įstatymo 11 skyriaus 9 str. 6 d. ir 1997 07 24 LRV nutarimu Nr. 799 patvirtintų „Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 111 sk. 20 punkto reikalavimus: 2011 m. lapkričio mėn. vykdydamas miško kirtimus kvartale Nr. 35, UAB „Euro pulsas“ privačiame miško sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) neteisėtai be leidimo kirsti mišką, nukirto kvartale Nr. 35 sklype Nr. 18 4 vnt. žalių pušų – 3,209 m3, 3 vnt. žalių eglių – 2,875 m 3 2 vnt. žalių beržų – 1,062 m3 ; kvartale Nr. 35 sklype Nr. 49 54 vnt. žalių eglių – 2,937 m3 ; kaimyninėje miško valdoje, kurios kadastrinis Nr. ( - ) kvartale Nr. 34 sklype Nr. 16 2 vnt. žalių eglių – 3,077m3 medienos.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas skundžiamą nutarimą panaikinti. Nesutinka su jam paskirta bauda, nes miškas priklauso UAB „Euro pulsas“ , jis yra tik šios bendrovės samdomas įgaliotas darbuotojas. Bendrovė turėjo leidimą miškui kirsti 35 kvartalo 18 ir 49 sklypuose. V. A. veikdamas pagal įgaliojimą bendrovės vardu surado A. S. įmonę kirtimo darbams atlikti. Su šia įmone buvo pasirašyta rangos darbų sutartis, kurios pagrindu buvo atlikti miško kirtimo darbai, po kurių atlikimo bendrovė su įmone atsiskaitė. Buvo iškirsta tiek, kiek nurodyta leidime. Iškirstą medį ištraliavo A. Š. įmonė. V. A. su savavališkų kirtimų patikros rezultatais nesutinka, nes jis apie juos nebuvo informuotas. Apie numatomą patikrinimą jam nebuvo pranešta, todėl jis jame negalėjo dalyvauti, nesutinka, kad UAB „Euro pulsas“ vykdė kirtimus svetimame miške, nesutinka dėl pomiškio iškirtimo. Antras ardas buvo paliktas, bet vykdant kirtimo ir iškirstos medienos ištempimo darbus buvo sužalotos kai kurios jaunos eglutės, todėl teko jas nupjauti, o vėliau atsodinti, nes nulaužtų negalima buvo palikti, reikėjo sutvarkyti kirtavietę. Tai atliko kirtėjas pagal rangos sutartį.

4V. A. gynėjas advokatas Z. Juknevičius prašė skundą patenkinti, nes tikrinant miško kirtimą UAB“Euro pulsas“ priklausančiame miške, miško savininkas apie numatomą patikrą, o taip pat ir jo įgaliotas darbuotojas V. A., nebuvo informuoti. Nesilaikyta privačių miškų tvarkymo nuostatų 32.2 p. reikalavimų, o šiame punkte numatytos savininko teisės, V. A. veikė, kaip savininko atstovas, jis turėjo teisę dalyvauti, kai tikrinama privataus miško savininko miškas. Nei UAB „Euro pulsas“, nei V. A. nebuvo pranešta. Tik po baudos paskyrimo leista susipažinti su patikrinimo aktu apie tai patvirtino pati pareigūnė D. Jakštienė. Miško patikrinimo aktas yra be išvadų, todėl nebuvo pagrindo surašyti ATP protokolą. V. A. dėsto savo poziciją, kad iškirstos eglaitės sudarė kertamo miško pomiškį, todėl jį reikėjo po kirtimų sutvarkyti. Kadangi eglučių viršūnės buvo nulūžusios, todėl jas reikėjo nupjauti. Leidime kirsti mišką nebuvo nurodyta sąlyga išsaugoti pomiškį .ATP protokolas surašytas neesant ataskaitos apie kirtimą . Tarp UAB „Euro pulsas“ ir A. S. įmone UAB „Aukštaitijos miškai“ buvo pasirašyta rangos sutartis kirtimo darbams atlikti, kurioje nustatyta ir kirtėjo pareiga vykdyti tik leistinus kirtimus pagal pateiktus leidimus ir dokumentus bei sutvarkyti kirtavietę. Nutarimas priimtas neišsiaiškinus visų aplinkybių, bylą nagrinėjant teisme paaiškėjo, kad kirtusios mišką įmonės vienas iš darbų vadovų jau yra nubaustas, jog nesilaikė kirtimo sąlygų. Todėl , kad buvo nesilaikyta administracinėn atsakomybėn trauktino asmens teisių, priimtas neteisingas nutarimas ir šių pažeidimų ištaisyti dabar neįmanoma. Nėra nustatyta jokių duomenų, kuriais remiantis galima teigti, kad A. Š. sklype be leidimo iškirstos dvi žalios eglės, buvo iškirstos būtent tuo kirtimu, kai buvo kertama miškas pagal rangos sutartį, A. S. pripažino esant prielaidą, kad jo įmonės darbuotojai galėjo kirsdami suklysti, tačiau kaltės ir kontrolės stokos negalima priskirti UAB „Euro pulsas“, nes iš sutarties matyti, kad už visus trūkumus atsako rangovas – A. S. įmonė UAB „Aukštaitijos miškai“.

5Institucijos, surašiusios nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo protokolą, pareigūnas Daiva Jakštienė prašė skundo netenkinti ir paaiškino, kad ji kartu su kolega L. A. nustatė savavališkus kirtmus sklypuose, kur leidimo kirsti nebuvo išduota. 35 kvartalo 18 sklypui leidimas nebuvo išduotas, o 49 sklypui buvo išduotas leidimas ne plynam , bet atvejiniam kirtimui. Apie patikrinimą miško savininkas nebuvo informuotas, nėra įrodymų, kad šios įmonės įgaliotas atstovas V. A. apie patikrinimą buvo informuotas, bet su juo buvo bendrauta telefonu. Šis asmuo patikrinimo vietoje nebuvo, su patikrinimo aktu buvo supažindintas po ATP protokolo surašymo; jeigu būtų mačiusi, kad nulaužtos eglučių viršūnės, tai, tai nebūtų buvęs V. A. traukiamas atsakomybėn už savavališkus kirtimus, o būtų sprendžiama dėl atsakomybės už technologijos pažeidimą.18-ame sklype rasta iškirsta 4 žalios pušys, dvi eglės ir du beržai, viso -7,146 m3 , o 49 sklype – 54 žalios eglės, viso – 2,937 m3. 54 eglutės buvo aukštos ir plonos, jos neturėjo būti kertamos. Kadangi nematė, kad eglutės buvo sugadintos, tai to ir nevertino. 16 sklype, priklausančiame R. Š. iškirstos 2 žalios eglės , viso – 3,077m3 medienos. R. Š. nebuvo išduotas leidimas kirsti, iškirsta beveik ant ribos su UAB „Euro pulsas“. R. Š. apie kirtimus jo privačiame miške nebuvo informuotas. V. A. nurodė, kad kirto A. S. įmonė, tačiau nepateikė dokumentų, todėl jam buvo surašytas protokolas ir priimtas nutarimas dėl jo patraukimo administracinėn atsakomybėn. Pareiškėjas sako, kad viskas iškirsta pagal leidimą, tai tada turėtų būti 336 m3 , , tačiau perdavimo akte nurodytas 331 m3 , o pinigai sumokėti tik už 300 m 3 . Taip ir lieka neaišku kiek miško sklype yra iškirsta medienos.

6Institucijos surašiusios ir priėmusios nutarimą atstovas Daiva Brazauskienė prašė skundo netenkinti ir paaiškino, kad sutinka su D. Jakštienės nuomone. Šioje byloje daug abejonių kelia rangos sutartis ir užsakymas, kadangi yra netikslumų, nenurodyta kas ir kur vykdys kirtimus. V. A. pasirūpino ne tik leidimo kirsti gavimu, bet ir organizavo miško kirtimo darbus, t.y. surado kirtėjus, nesutinka su pareiškėjo išsakyta nuomone, kad kaltas kirtimus vykdęs asmuo, o ne UA“Euro pulsas“. Pareiškėjas kaltas, nes jis netinkamai organizavo miško kirtimus.

7Liudytojas L. A. paaiškino, kad kartu su kolege D. Jakštiene tikrino valdą, priklausančią UAB „Euro pulsas“ ir buvo rasta įvykdyti neteisėti kirtimai trijose vietose : vienas atvejinis kirtimas, kuriam buvo išduotas leidimas 0,1 plote iškirstas plynai, du medžiai iškirsti už valdos ir keli medžiai iškirsti sklype, kur neišduotas leidimas miškui kirsti, priklausantis Š.. Liudytojas išdavė leidimą, o kreipėsi V. A.. Nėra duomenų, kad buvo pateikta miško naudojimo ir tvarkymo statistinė ataskaita. Tikrinant valdą įmonės atstovas nedalyvavo, V. A. nebuvo . Liudytojas nenustatinėjo, kas mišką kirto. Jam tai nebuvo žinoma, kai pasirašė patikrinimo aktą . Nors R. Š. valdoje buvo matuoti kelmai, tačiau patikrinimo akte tas nebuvo fiksuota. Kadangi leidimas kirsti mišką buvo išduotas UAB „Euro pulsas“, todėl dėl kirtimų R. Š. sklype buvo apkaltintas „Euro pulsas“, nes daugiau teisėtai kirtimų nieks nevykdė. Medienos patikrinimo metu jau nebuvo, nes ji jau buvo išvežta, o kažkiek dar buvo sandėlyje. Pagrindinė mediena buvo iškirsta teisėtai ir tik nedidelė dalis neteisėtai. Nemano, kad dėl kirtimų R. Š. sklype kaltas V. A.. Buvo akivaizdu, kad R. Š. sklype ir „Euro pulsas“ sklype yra to paties kirtėjo darbas. „Euro pulsui „ buvo išduotas leidimas plynam kirtimui. Jeigu kirtimo darbus netinkamai atliko rangovas, tai tokiu atveju jis turi atsakyti. Tikrinant kirtimą dar nebuvo ataskaitos, o kai gavo, tai netikrino. Liudytojas mano, kad medį traliuojant neįmanoma nulaužti viršūnių eglučių. Eglutės buvo plonos ir tikrintojai žinojo, kad jos priskirtinos antram ardui , o ne pomiškiui.

8 Liudytojas R. Š. paaiškino, kad jam miškas priklauso nuosavybės teise, jis yra gavęs oficialų pranešimą, kad jo miške savavališkai iškirstos dvi eglės, sutinka, kad miško savininkas atsakingas už savavališkus kirtimus , tačiau į policiją nesikreipė, pretenzijų niekam neturi, nes iškirstas nedidelis kiekis. Prieš kelis metus pavasarį jo miške buvo vykdomas plynas kirtimas, tačiau tuo metu minėtų eglių iškirtimo jis nepastebėjo. Atrodo, kad iškirsta netoli sklypo ribos. Nežino, kas iškirto tas dvi egles jo sklype.

9Nutarimas skirti administracinę nuobaudą naikintinas , pareiškėjo skundas tenkintinas ir byla nutraukiama (LR ATPK 302 str. 1 d. 2 p.).

10Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis). LR ATPK 256 straipsnis numato, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. LR ATPK 301 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe. Kaip minėta, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 62 prim. straipsnio 2 dalyje, padarymą. Pagal LR ATPK 62 prim, str. 2dalį atsakomybė kyla už savavališką medžių ir krūmų kirtimą, naikinimą arba žalojimą privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama arba sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų. Tokie veiksmai užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

11V. A. savo kaltės visiškai nepripažino administracinės bylos nagrinėjimo metu, šiuo metu jis kelia ginčą dėl veiksmų neteisėtumo, kaltės ,ir nurodo, kad pareigūnas nepagrįstai jam surašė protokolą ir be kaltės jį nubaudė.

12Atsiliepimą pateikusi institucija ir pareigūnas, paskyrę nuobaudą savo pozicijos nekeitė. Todėl teismas, neišeidamas iš skundo ribų, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

13Įrodinėjimo administracinėje byloje tikslas –įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su įvykiu egzistuoja arba neegzistuoja. Įrodymus įvertinus ir nustačius faktines aplinkybes teismas sprendžia ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas , ar jo nėra, ar dėl jo padarymo kaltinamas asmuo yra kaltas. Tuo atveju, jei yra nusprendžiama , kad nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, byla nutraukiama ( LR ATPK 256, 257 , 250 str. 1 p. ).

14Išnagrinėjus V. A. skundą byloje yra neginčijamai nustatyta, kad miško savininkui UAB „ Euro pulsas“ išduotas leidimas kirsti mišką serija A Nr. 082867, remiantis individualiu miškotvarkos projektu, miške, esančiame Švenčionių r. sav., miške, kurio unikalus Nr. ( - ) ( - ) 36 ir 35kavrtaluose . Tame tarpe nuo 2011 spalio 13 d. 35 kvartale leista kirsti 49 sklype - atvejinis kirtimas ir 49a sklype- plynas kirtimas bei 15, 15a,48 sklypuose leisti einamieji kirtimai. ( b.l. 9). Leidimas yra išduotas įmonės atstovui pagal įgaliojimą V. A., kuris yra miško savininko UAB „Euro pulsas „ darbuotojas - vadybininkas ( b.l.6, 7). Todėl negalima spręsti, kad miško savininkas neturėjo leidimo kirsti jam priklausančio miško 35 kvartale, atvirkščiai, jis turėjo leidimą vykdyti kirtimus ir 36 kvartale. Viso galėjo būti iškirsta 346 ktm medienos. Tačiau kirtimai turėjo būti vykdomi laikantis leidime kirsti mišką nustatytos tvarkos. Iš bylos medžiagos matyti, kad kirtimai galimai buvo vykdomi nesilaikant šios tvarkos. Tokią išvadą teismas daro vertindamas ATP protokole išdėstytus kaltinimus, liudytojo L. A. parodymus, pareigūnės surašiusios ATP protokolą ir priėmusios nutarimą D. Jakštienės paaiškinimus. Tačiau teismas sprendžia, kad ATP protokolas surašytas neatlikus išsamaus tyrimo ir pažeidžiant miško savininko teisę dalyvauti jo privačios valdos patikrinime( Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 32.2 p. ) ir šių pažeidimų ištaisyti nebegalima. Byloje yra neabejotinai nustatyta, kad patikrinime nedalyvavo ir nebuvo apie jį informuoti nei UAB „Euro pulsas“, nei liudytojas R. Š.. Šių savininkų miškų valda buvo tikrinama dviejų asmenų, tuo metu dirbusių LR AM Vilniaus RAAD Švenčionių rajono agentūroje- D. Jakštienės ir L. A.. Teismo posėdyje apklausus šiuos asmenis nustatyta, kad jie 2011 12 05 patikrino UAB „Euro pulsas „ miško valdą, esančią ( - ) Švenčionių rajone ir surašė patikrinimo aktą Nr. Vr-11.8-91, kuriame pažymėjo, kad leidime miškui kirsti nurodytų sąlygų laikytasi, tačiau rasta neteisėtų kirtimų, tai yra 35 kvartale 18 sklype neteisėtai iškirsta 7,146 m3 medienos , to paties kvartalo 49 sklype neteisėtai iškirsta 2,937m3 medienos ir 34 kvartalo 16 sklype iškirsta 3,077 m3 medienos. Vienok iš savavališkai iškirstų medžių kelmų matavimo 2011 12 05 akto matyti, kad 34 kvartalo 16 sklypas yra R. Š. privačiame miške, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms tolimesnis tyrimas nevykdytas, nepaimti miško savininkų paaiškinimai, nenustatyti kirtimus vykdę asmenys, o patikrinimas neužbaigtas, nes akte nėra patikrinimo akto išvadų. Liudytojas L. A. paaiškino, kad jis matavo kelmus, tačiau patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kas įvykdė kirtimus, jam nebuvo žinoma, kas kirto mišką, kai jis pasirašė patikrinimo aktą. Patikrinimo akto 14 p. nurodyta, kad surašytas ATP protokolas pagal ATPK 621 str. 2 dalį, tačiau surašant protokolą pirmiausia turėjo būti laikomasi ATPK 272 str. nustatytų administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisių. Kadangi administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. A. nurodė, jog su neteisėtu kirtimu nesutinka, su tikrinimo rezultatu nesutinka, tai nepagrįstai priimtas sprendimas inkriminuoti UAB „Euro pulsas „ atstovui kaltinimą ir dėl neteisėtų kirtimų R. Š. priklausančiame miške ( 34 kv. sklype Nr. 16), kadangi tokiu atveju būtina tirti pirmiausia paties savininko R. Š. paaiškinimą dėl kirtimų, o tokių duomenų byloje nėra. Liudytojas R. Š. savavališko kirtimo fakto jo miške pats nenustatė, patikrinime nedalyvavo, o apklausiamas teismo posėdyje pateikė duomenų, kad pagal miškotvarkos projektą jo miške taip pat buvo vykdomi kirtimai, kas iškirto be leidimo dvi žalias egles jam nežinoma. Teismo posėdyje D. Jakštienė patvirtino, kad V. A. jai nurodė, jog mišką kirto A. S. įmonė UAB „Aukštaitijos miškai“, todėl šias faktines aplinkybes prieš surašant ATP protokolą būtina buvo ištirti. Nors D. Jakštienė nurodo, kad negavo iš miško savininko duomenų, tačiau išreikalautoje administracinės bylos medžiagoje nėra įrodymų, kad tokie duomenys iš UAB „Euro pulsas“ ir kirtimą atlikusios įmonės buvo reikalauti. ATPK 621 str. 2 dalis nustato atsakomybę už savavališką medžių ir krūmų kirtimą, naikinimą arba žalojimą, tačiau nuo iškirsto medienos kiekio priklauso tinkama veikos kvalifikacija. Pateiktoje administracinės bylos medžiagoje nėra pakankamai duomenų apie tai kiek konkrečiai iškirsta medienos, kur ta mediena buvo susandėliuota, o jos neesant nenustatyta pajamų gautų iš šios neteisėtos veiklos dydis. Šios aplinkybės priimant nutarimą visai netirtos, nors šios teisės normos sankcija nustato iškirstos medienos arba pajamų iš jos konfiskavimą. Pati D. Jakštienė teismo posėdyje paaiškino, kad ir bylą nagrinėjant teisme nėra aišku, kiek iškirsta medienos. Todėl nemotyvuotai ir neteisingai nutarimu skirta bauda be iškirstos medienos arba pajamų iš jos konfiskavimo.

15Dėl išdėstyto teismas sutinka su pareiškėjo atstovo argumentu, jog ATP protokolas surašytas ir nutarimas priimtas neištyrus visų įvykio aplinkybių ir neatskleidus administracinio teisės pažeidimo esmės, paskirta nuobauda nenurodyta ATPK 62 1 str. 2 dalies sankcijoje.

16Teisminio nagrinėjimo metu neabejotinai yra nustatyta, kad miško kirtimams V. A., kaip miško savininko UAB „Euro pulsas“ atstovas ir darbuotojas , esant išduotam ir galiojančiam leidimui miškui kirsti, samdė A. S. įmonę UAB „Aukštaitijos miškai“, su kuria sudarė rangos sutartį. Šia sutartimi ir priedais prie jos nustatyta, kad pasirašius sutartį ar užsakymą Užsakovas perduoda rangovui visą būtiną dokumentaciją Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir rangovas privalo vykdyti darbus pagal taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus ir sutarties dokumentus. Rangovas įsipareigojo tinkamai, pagal teisės aktų reikalavimus vykdyti darbus.( b.l. 95-98).Šiais rašytiniais įrodymais ir liudytojo A. S. paaiškinimu, 2011 11 30 PVM sąskaitos faktūros Nr.62 kopija yra paneigta V. A. kaltė vykdžius ar organizavus neteisėtus miško kirtimus sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) ir kaimyninėje miško valdoje, kurios kadastrinis Nr. ( - ).

17Įvertinus visas bylos aplinkybes, darytina išvada, kad priimtas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas ir byla nutrauktina.

18Vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 d. 1 p.,291-302 str., teismas

Nutarė

19Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. A. skundą patenkinti, nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

20Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina... 2. LR AM Vilniaus RAAD Švenčionių rajono agentūros inspektorė Daiva... 3. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. A. kreipėsi į teismą su... 4. V. A. gynėjas advokatas Z. Juknevičius prašė skundą patenkinti, nes... 5. Institucijos, surašiusios nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo... 6. Institucijos surašiusios ir priėmusios nutarimą atstovas Daiva Brazauskienė... 7. Liudytojas L. A. paaiškino, kad kartu su kolege D. Jakštiene tikrino valdą,... 8. Liudytojas R. Š. paaiškino, kad jam miškas priklauso nuosavybės teise, jis... 9. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą naikintinas , pareiškėjo skundas... 10. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 11. V. A. savo kaltės visiškai nepripažino administracinės bylos nagrinėjimo... 12. Atsiliepimą pateikusi institucija ir pareigūnas, paskyrę nuobaudą savo... 13. Įrodinėjimo administracinėje byloje tikslas –įsitikinimas, pagrįstas... 14. Išnagrinėjus V. A. skundą byloje yra neginčijamai nustatyta, kad miško... 15. Dėl išdėstyto teismas sutinka su pareiškėjo atstovo argumentu, jog ATP... 16. Teisminio nagrinėjimo metu neabejotinai yra nustatyta, kad miško kirtimams V.... 17. Įvertinus visas bylos aplinkybes, darytina išvada, kad priimtas nutarimas yra... 18. Vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 d. 1 p.,291-302 str., teismas... 19. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. A. skundą patenkinti,... 20. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...