Byla 2-73-322/2015
Dėl nekilnojamojo turto įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant pareiškėjai G. K., pareiškėjos G. K. įstatyminei atstovei A. K., pareiškėjų atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. K. ir G. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyriui ir Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl nekilnojamojo turto įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėjos teismui pateiktu pareiškimu (4-6 b. l.) prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad jų (pareiškėjų) tėvas A. K. nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2007 m. sausio 25 d., toliau jos (pareiškėjos), perėmusios tėvo turtines teises, atvirai ir nepertraukiamai, sąžiningai ir teisėtai, valdo iki šiol ir įgijo nuosavybės teises į nuosavomis lėšomis pastatytą garažą 127G1p, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

4Pareiškėjos ir jų atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko.

5Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (41 b. l.), gautas atsiliepimas (52 b. l.), kuriame nurodoma, kad Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis garažas 127G1p, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir daiktinės teisės į jį neįregistruotos, nekilnojamasis daiktas yra formuojamas, dėl pareiškimo prieštaravimų neturi ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (42 b. l.), gautas atsiliepimas, (53-54 b. l.), kad pareiškimui neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

7Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (43 b. l.), gautas atsiliepimas (47-48 b. l.), kad neturi teisinio suinteresuotumo dėl pareiškimo, todėl prašo bylą nagrinėti ir priimti sprendimą jo atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (45 b. l.), gautas atsiliepimas (51 b. l.), kad neprieštarauja pareiškėjų pareiškimui dėl nekilnojamojo turto įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymo, prašo bylą nagrinėti ir priimti sprendimą jo atstovui nedalyvaujant.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 532 straipsnio 1-2 dalimis, apie bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo 2014 m. gruodžio 3 d. buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt) (36-37, 39 b. l.). Kitų asmenų prašymų dėl jų įtraukimo į bylą suinteresuotais asmenimis negauta. Statinio (garažo 127G1p) valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami, iki šiol nėra gauta jokių suinteresuotų asmenų prieštaravimų dėl pareiškimo.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnio 11 punktas numato, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.68 straipsnį fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininku, įgyja nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, kai šį yra įgijęs sąžiningai bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo.

12Kaip matyti iš pareiškėjų ir jų atstovės, liudytojų paaiškinimų teismo posėdžio metu, byloje pateiktų rašytinių įrodymų – gimimo liudijimo (7 b. l.), mirties liudijimo (8 b. l.), sprendimo ir narių sąrašo (9-13 b. l.), Kelmės rajono 1-ojo notaro biuro paveldėjimo pagal įstatymą liudijimo (papildomai) (14 b. l.), VĮ Registrų centro Šiaulių filialo sprendimo (15-16 b. l.), pažymos (17 b. l.) ir Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (18-31 b. l.) – 1994 m. gruodžio 13 d. Kelmės rajono Kelmės miesto tarybos sprendimu buvo patvirtintas autogaražų statytojų kooperatyvo „Vienybė“ narių sąrašas, kuriame 129 eilės numeriu įrašytas J. K. ir jam leista statytis garažą, esantį ( - ). Pareiškėjos nurodė, kad kiekvienas autogaražų statybos kooperatyvo narys savo lėšomis statė garažus. Pareiškėjų tėvas A. K., miręs 2007 m. sausio 25 d., garažą statė su kitais kooperatyvo nariais. Daugelis narių garažus pasistatė 1995 metais, o pareiškėjų tėvas A. K. ir kooperatyvo narys J. K. baigė statytis garažus 1996 metais. Šias aplinkybes patvirtino liudytojais teismo posėdyje apklausti J. K. V. Z.. Aplinkybę, kad mirusysis A. K. tikrai buvo kooperatyvo nariu patvirtina ir Kelmės rajono miesto seniūnijoje saugomas 2006 m. gruodžio 17 d. darytas kooperatyvo žemės sklypo planas, kuriame 127 eilės numeriu yra nurodyta, jog A. K. buvo paskirtas 244 kv. m žemės plotas garažo eksploatavimui. A. K. garažą 127G1p, esantį ( - ), nuosavybės teisėmis valdė, tvarkė, naudojo iki pat mirties, t. y. 2007 m. sausio 27 d. Po jo mirties, pareiškėjos – A. K. teisių perėmėjos, jo dukros garažu toliau rūpinosi: mokėjo mokesčius už sunaudotą elektrą, prie garažo prižiūrėjo aplinką, tvarką patį garažą.

13Tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1338 „Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų statybos bendrijų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų, sodininkų bendrijų įstatų registravimo ir identifikavimo kodų suteikimo laikinosios tvarkos“ nuostatose buvo įtvirtinta, kad registruojant daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų statybos bendrijų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų, sodininkų bendrijų įstatus, bendrijoms turi būti suteikiami identifikavimo kodai, o bendrijos registruojamos iki šio nutarimo įsigaliojimo, turi kreiptis į bendrijos įstatų registravimą vykdančią instituciją, kad joms būtų suteikti identifikavimo kodai ir išduoti registravimo pažymėjimai. Taip pat šioje tvarkoje buvo numatyta, jog bendrijų įstatų registravimą vykdo vietos savivaldos vykdomosios institucijos (Valstybės Žinios, 1998, Nr. 102-2819). Pareiškėjų teigimu, autogaražų kooperatyvas iširo pastatęs garažus ir juos perdavęs nuosavybėn kooperatyvo nariams, kooperatyvo įstatymų nustatyta tvarka neperregistravus į autogaražų bendriją, o Kelmės rajono savivaldybė nesiėmė administracinių veiksmų kooperatyvo likvidavimui ar perregistravimui į bendriją.

14Pareiškėjos ir jų atstovė nurodė, kad nuo 1996 metų, kai A. K. iki savo mirties garažą 127G1p, esantį ( - ), vėliau pareiškėjos (mirusiojo turtinių teisių perėmėjos) atvirai ir sąžiningai, nepertraukiamai ir teisėtai toliau valdo kaip savininkės, tokiu būdu nepertraukiamas pastato valdymas tęsiasi iki šiol. Pareiškime taip pat nurodoma, jog tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad jos (pareiškėjos) iki dabar valdo garažą, juo naudojasi, tvarko garažą ir jį prižiūri, savo lėšomis atliko pastato inventorizaciją, jų užsakymu yra sudaryta turto kadastrinių matavimų byla. VĮ Registrų centro Šiaulių filialo sprendime nurodoma, kad teritoriniam registratoriui nepateikti dokumentai patvirtinantys G. K. nuosavybės teisių atsiradimą į garažą 127G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), taip pat pateiktų dokumentų pagrindu prašomo įregistruoti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl buvo nuspręsta netenkinti G. K. prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir fizinio asmens nuosavybės teises į šį statinį.

15Iš šių aptartų įrodymų darytina išvada, kad A. K. nuo 1995 m. iki mirties 2007 m. sausio 25 d., vėliau po jo mirties pareiškėjos (mirusiojo turtinių teisių perėmėjos) iki šiol be jokios pertraukos, teisėtai, atvirai ir sąžiningai tebevaldo pastatą – garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Lietuvos Respublikos CK 4.71 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims ir kiekvieno iš jų valdymas atitiko CK 4.68 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tai tų asmenų valdymo laikas skaičiuojamas kartu. Laikoma, jog pareiškėjos valdė šį turtą (garažą) sąžiningai, t. y. būdamos pagrįstai įsitikinusios, kad niekas neturi daugiau teisių į šį nekilnojamąjį daiktą, valdė kaip savą, sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau nei dešimt metų. Byloje nėra duomenų, kad per laikotarpį, kuriuo pareiškėjos valdė statinį, į šį turtą kas nors būtų pareiškęs pretenzijas, jokių pretendentų dėl teisių į šį turtą neatsirado ir paskelbus viešai internete apie šios bylos nagrinėjimą teisme CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka, nėra ginčo dėl valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo, nepertraukiamumo, daiktai neįregistruoti kitų asmenų vardu.

16Vertinant šias nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad yra visos įstatymo numatytos sąlygos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymui, todėl pareiškimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas, nustatytinas faktas, kad A. K. nuo 1995 m. sausio 1 d. iki mirties – 2007 m. sausio 25 d., vėliau pareiškėjos įgijo nuosavybės teisę į garažą Nr. 127G1p, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 straipsniai).

17Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujantiems asmenims bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, todėl iš pareiškėjų valstybei turėtų būti priteistina 4,46 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.). Kadangi valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra nedidelės (4,46 Eur, iš kiekvienos pareiškėjos būtų po 2,23 Eur), t. y. mažiau nei trys eurai, todėl, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi, tokia suma iš pareiškėjų nepriteisiama (Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 263 straipsniu, 269-270 straipsniais ir 533 straipsniu, teismas

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad A. K., a. k. ( - ), nuo 1995 m. sausio 1 d. iki mirties – 2007 m. sausio 25 d., vėliau G. K., a. k. ( - ), ir G. K., a. k. (duomenys neskelbtini), atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai bei teisėtai valdo iki šiol ir įgijo nuosavybės teises į garažą 127G1p, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G.... 3. Pareiškėjos teismui pateiktu pareiškimu (4-6 b. l.) prašo nustatyti... 4. Pareiškėjos ir jų atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko.... 5. Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo... 6. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 7. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 532 straipsnio 1-2 dalimis, apie bylą... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnio 11 punktas numato, kad įgyjamoji... 12. Kaip matyti iš pareiškėjų ir jų atstovės, liudytojų paaiškinimų teismo... 13. Tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d.... 14. Pareiškėjos ir jų atstovė nurodė, kad nuo 1996 metų, kai A. K. iki savo... 15. Iš šių aptartų įrodymų darytina išvada, kad A. K. nuo 1995 m. iki... 16. Vertinant šias nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad yra visos įstatymo... 17. Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujantiems asmenims bylinėjimosi išlaidos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 263 straipsniu,... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...