Byla eI-7878-281/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Tritho“ atstovui advokatui Giedrui Mikalauskui ir atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovui Vadimui Gasperskiui (Vadim Gasperskij), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Tritho“ 2015-03-19 elektroniniu būdu per LITEKO EPP teismui padavė skundą, prašydama panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2015-01-26 sprendimą Nr. (23.31-08) 467-5395, 2015-02-19 sprendimą Nr. (23.31-08) 467-19135 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja taip pat prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

42015-04-15 teismo nutartimi priimti skundo reikalavimai tik dėl prašymo panaikinti VMI 2015-02-19 sprendimą Nr. (23.31-08) 467-19135 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėja nesutinka su mokesčių administratoriaus sprendimais išieškoti į biudžetą iš pareiškėjos sąskaitų pridėtinės vertės mokesčio nepriemoką ir delspinigius už gyventojų pajamų mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio pavėluotą sumokėjimą. Nurodė, kad pareiškėja 2014-12-12 Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė prašymą dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo, remiantis sunkia finansine padėtimi, įskaitant tas mokestinės nepriemokos sumas, dėl kurių priimti ginčijami sprendimai. Prašymas nebuvo tenkintas, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti atsakovę sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Nepaisant to, kad nurodyta administracinė byla šiuo metu dar nėra išnagrinėta, atsakovė ėmėsi priverstinio mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmų, nors priėmus palankų pareiškėjai sprendimą mokesčių išieškojimas būtų sustabdytas. Be to, pareiškėja pažymėjo, kad iš skundžiamų sprendimų negalima nustatyti, kokia delspinigių norma buvo taikoma, nuo kokių sumų jie apskaičiuoti, už kurį laikotarpį, todėl galima daryti prielaidą, kad jie skaičiuoti už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį.

6Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas skundą prašė tenkinti.

7Atsakovė VMI atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Nurodė, kad pareiškėja deklaravo į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius, bet jų nesumokėjo. Paaiškino, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015-03-18 sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. eI-7284-473/2015, pareiškėjos skundą dėl sprendimo nesudaryti mokestinės paskolos sutarties atmetė kaip nepagrįstą. Mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu jis nesumoka deklaruoto mokesčio; teisė atsiranda kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį terminas, o jeigu raginimas nesiunčiamas, po 20 dienų nuo mokesčio mokėjimo termino pabaigos. Ginčijamu sprendimu išieškoma mokestinė nepriemoka nebuvo įtraukta į mokestinės nepriemokos sumą, dėl kurios priimtas sprendimas nesudaryti mokestinės paskolos sutarties, todėl raginimas nebuvo siunčiamas. Prieš priimant sprendimą, portale Mano VMI 2015-02-20 buvo patalpintas pranešimas apie įmonės nepriemoką, pranešimas perskaitytas 2015-03-02. Taigi pareiškėja žinojo visas aplinkybes, susijusias su mokestinės nepriemokos apskaičiavimu. Pažymi, kad pareiškėja 2013 m. pardavė turto už 281 354,93 €, tačiau nesiekė atsiskaityti su VMI, t. y. nevykdė prievolės biudžetui. Sprendimo turinį ir formą reglamentuoja VMI viršininko 2003-01-14 įsakymas Nr. V-11, sprendimas atitinka šį įsakymą, jame nurodyta apskundimo tvarka, todėl nepagrįsti pareiškėjos teiginiai dėl sprendimo neatitikties Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

9Per teismo posėdį atsakovės atstovas prašė skundą atmesti.

10Skundas netenkintinas.

11Nustatyta, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės mėn. iki rugsėjo mėn. pardavė turto už 281 354,93 €, bet gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčiai pagal VMI pateiktas deklaracijas valstybės biudžetui už gautas pajamas nebuvo sumokėti.

122015-01-29 VMI portale Mano VMI paskelbė pranešimą apie UAB „Tritho“ nesumokėtus mokesčius; pranešimas perskaitytas 2015-02-02.

132015-01-26 VMI viršininko sprendimu Nr. (23.31-08)467-5395, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 8 ir 15 p., 95 str. 1 d. 3 p., 102 str., 106 str. 1 d. 1 p., nutarta išieškoti į biudžetą iš UAB „Tritho“ sąskaitų 568,65 € gyventojų pajamų mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio bei delspinigių.

142015-02-19 VMI viršininko sprendimu Nr. (23.31-08)467-19135, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 8 ir 15 p., 95 str. 1 d. 3 p., 102 str. 106 str. 1 d. 1 p., nutarta išieškoti į biudžetą iš UAB „Tritho“ sąskaitų 945,14 € gyventojų pajamų mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio bei delspinigių.

152015-02-20 VMI portale Mano VMI paskelbė nurodytus sprendimus; pareiškėja juos perskaitė 2015-03-02.

16Byloje nagrinėjamas ginčas dėl mokesčių administratoriaus 2015-02-19 VMI viršininko sprendimo Nr. (23.31-08)467-19135 išieškoti iš pareiškėjos sąskaitų nesumokėtus pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčius bei šių mokesčių delspinigius pagrįstumo bei teisėtumo.

17Mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ) nustatyta pareiga mokesčių mokėtojui laiku ir tiksliai vykdyti mokestinę prievolę, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, vadovaujantis mokesčių įstatymais teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku pateikti mokesčių deklaraciją ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus (MAĮ 40 str.). MAĮ 81 str. 1 d. nustatyta pareiga mokesčių mokėtojui sumokėti to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimojo teisės akto nustatytu terminu. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio 23 str. 3 d. pareiškėjas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestis privalo sumokėti iki to paties mėnesio paskutinės dienos. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 1 d., už mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą PVM suma, apskaičiuota šio Įstatymo nustatyta tvarka, privalo būti sumokėta į biudžetą ne vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

18Taigi, teikdama PVM ir GPM deklaracijas už ginčo laikotarpius, pareiškėja pati deklaravo jai tenkančias mokestines prievoles, kurias turėjo įvykdyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo numatytais terminais ir tvarka. Pažymėtina, kad pareiškėja nekvestionuoja aplinkybės, kad ji neįvykdė šių deklaruotų mokestinių prievolių dalies, dėl kurios priimti ginčijami sprendimai išieškoti mokestines nepriemokas.

19Vienas iš mokestinės nepriemokos išieškojimo būdų yra mokesčio administratoriaus nurodymas kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (MAĮ 106 str. 1 d. 1 p.).

20Mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimą reglamentuoja MAĮ 105 str., kurio 1 d. įtvirtinta, kad mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu yra bent vienas iš nustatytų pagrindų: 1) mokesčių mokėtojas nesumoka mokesčio ir su juo susijusių sumų, nurodytų mokesčių administratoriaus raginime; 2) mokesčių mokėtojas nesumoka deklaruoto mokesčio arba muitinės deklaracijoje nurodyto mokesčio atitinkamo mokesčio įstatyme ar jo pagrindu priimtame lydimajame teisės akte nustatytu terminu; 3) mokesčių mokėtojas šio įstatymo 81 str. 2 ir 4 d. numatytais terminais nesumoka mokesčių administratoriaus sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, nurodyto mokesčio ir su juo susijusių sumų.

21Pagal MAĮ 105 str. 2 d. teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas, o jeigu raginimas nesiunčiamas, – kitą dieną po šio straipsnio 1 d. 2 ir 3 p. nustatyto termino pabaigos. Tais atvejais, kai pasibaigus mokesčio sumokėjimo terminui mokesčių mokėtojas mokesčio deklaraciją pateikia pavėluotai arba pateikia patikslintą mokesčių deklaraciją, mokesčių administratorius įgyja teisę išieškoti patikslintoje mokesčių deklaracijoje nurodytą mokestį ir su juo susijusius delspinigius kitą dieną po minėtos deklaracijos pateikimo dienos.

22Pagal MAĮ 89 str. 1 d. mokesčių mokėtojui, laiku nevykdančiam savo mokestinės prievolės, mokesčių administratorius įteikia raginimą geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas vienu iš šių atvejų: 1) įsiteisėja sprendimas dėl mokesčių mokėtojo skundo mokestiniuose ginčuose, tai yra apskundus mokesčių administratoriaus sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija savo sprendimu nepatenkina mokesčių mokėtojo skundo ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neapskundžia; arba mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepatenkinantis mokesčių mokėtojo skundo, yra galutinis; 2) priimamas neigiamas sprendimas dėl mokesčių mokėtojo prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą; 3) nutraukiama mokestinės paskolos sutartis.

23Kaip matyti iš prie skundžiamų sprendimų pridėtų prievolių ataskaitų, išieškomą sumą sudaro nesumokėti GPM ir PVM mokesčiai ir šių mokesčių delspinigiai pagal pateiktas deklaracijas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad mokesčių administratorius, prieš priimdamas ginčijamus sprendimus, raginimo geruoju sumokėti mokesčius pareiškėjai siųsti neturėjo. Pareiškėja apie susidariusią mokestinę nepriemoką buvo informuota VMI pranešimu, paskelbtu 2015-01-29, kurį pareiškėja perskaitė 2015-02-02.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, jog mokesčių mokėtojo keliamame ginče dėl mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo teisėtumo ir pagrįstumo tik tikrinama, ar mokesčių administratorius, vykdydamas mokestinės nepriemokos priverstinį išieškojimą, neatlieka jokių veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos mokesčių mokėtojo teisės (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimą, priimtą administracinėje byloje Nr. A602-1965/2013). Bylos dėl mokesčių administratoriaus taikyto mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo pobūdis, kurį lemia mokestinės prievolės atsiradimo pagrindas – iš įstatymo, kai mokestinė prievolė atsiranda deklaravus mokestį, lemia ir tai, kad pareiškėjos motyvai dėl mokesčių administratoriaus veiksmų neteisėtumo negali būti grindžiami tuo, kad pareiškėjai pareiga mokėti mokestį galėjo būti nežinoma ar nesuprantama dėl tam tikrų mokesčių administratoriaus veiksmų ir dėl to galėjo būti pažeistos mokesčių mokėtojo teisės. Pareiškėja su atsakove nebendradarbiavo, į atsakovo pranešimą neatsižvelgė, į atsakovę dėl informacijos pateikimo taip pat nesikreipė. Pažymėtina dar ir tai, kad kartu su ginčijamais sprendimais pareiškėjai buvo pateikta prievolių ataskaita. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėja galėjo suprasti sprendimų turinį ir esmę – iš esmės galėjo ir turėjo suvokti priimto sprendimų faktinius ir teisinius pagrindus bei jų priėmimo motyvus.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) atitinka jo priėmimo metu buvusią situaciją, yra pakankamai motyvuoti, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatas, priimtas nepažeidžiant aptartų MAĮ nuostatų, yra pagrįsti ir teisėti, todėl jų naikinti nėra pagrindo. Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjos skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

27pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Tritho“ 2015-03-19 elektroniniu būdu per LITEKO EPP... 4. 2015-04-15 teismo nutartimi priimti skundo reikalavimai tik dėl prašymo... 5. Pareiškėja nesutinka su mokesčių administratoriaus sprendimais išieškoti... 6. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas skundą prašė tenkinti.... 7. Atsakovė VMI atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 8. Nurodė, kad pareiškėja deklaravo į valstybės biudžetą mokėtinus... 9. Per teismo posėdį atsakovės atstovas prašė skundą atmesti.... 10. Skundas netenkintinas.... 11. Nustatyta, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės mėn. iki... 12. 2015-01-29 VMI portale Mano VMI paskelbė pranešimą apie UAB „Tritho“... 13. 2015-01-26 VMI viršininko sprendimu Nr. (23.31-08)467-5395, vadovaujantis... 14. 2015-02-19 VMI viršininko sprendimu Nr. (23.31-08)467-19135, vadovaujantis... 15. 2015-02-20 VMI portale Mano VMI paskelbė nurodytus sprendimus; pareiškėja... 16. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl mokesčių administratoriaus 2015-02-19 VMI... 17. Mokesčių administravimo įstatyme... 18. Taigi, teikdama PVM ir GPM deklaracijas už ginčo laikotarpius, pareiškėja... 19. Vienas iš mokestinės nepriemokos išieškojimo būdų yra mokesčio... 20. Mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokestinę... 21. Pagal MAĮ 105... 22. Pagal MAĮ 89 str. 1 d. mokesčių... 23. Kaip matyti iš prie skundžiamų sprendim 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, jog... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 27. pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...