Byla II-1787-815/2010
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010 m. spalio 1 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-289 AM066999 pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Editai Sakalinskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – I. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – I. V. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010 m. spalio 1 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-289 AM066999 pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. UAB „Hewlett-Packard“ (toliau – ir Bendrovė) 2010 m. vasario 25 d. rašte Nr. S-113 „Dėl baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo įmonėje“ (toliau – ir raštas Nr. S-113) (b. l. 44) informavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kad Bendrovė importuoja baterijas kaip atsargines dalis Hewlett-Packard produktų garantinės priežiūros reikmėms, kad atliekamos, panaudotos ir nebereikalingos baterijos išvežamos į Nyderlandų karalystę, kad už baterijų ir kitų nebenaudojamų atsarginių dalių išvežimą apmoka Hewlett-Packard susijusi įmonė Nyderlanduose.

52. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau – ir Asociacija), atstovaujama direktoriaus, bei UAB „Hewlett-Packard“, atstovaujama veiklos vadovės I. V., 2010 m. liepos 28 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) „Dėl baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo“ (toliau – ir sutartis Nr. ( - )) (b. l. 8-11, 45-48) (sutarties Nr. ( - ) priedai (b. l. 12-14, 49-51)) dėl baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo per gamintojų ir importuotojų organizaciją. Remiantis sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 8-11, 45-48), šia sutartimi kolektyviai įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas gamintojų ir importuotojų atsakomybės už baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymą principas, realizuojami Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimai, reglamentuojantys gamintojų, importuotojų bei Asociacijos teises ir pareigas, vykdant su baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymu susijusią veiklą (1 straipsnis); sutarties Nr. ( - ) objektas – tinkamas baterijų (galvaninių elementų) atliekų tvarkymo organizavimas; tinkamas Bendrovės akumuliatorių tvarkymo užduočių vykdymo organizavimas, kurio svarbiausias tikslas yra Bendrovės akumuliatorių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymas ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimas (2.1 punktas); Asociacija turi galiojančią Aplinkos ministerijos 2008 m. vasario 28 d. išduotą apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. ( - ) ir yra įtraukta į licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą, skelbiamą Aplinkos ministerijos tinklapyje adresu www.am.lt (2.2 punktas); Asociacija įsipareigoja, be kita ko: organizuoti baterijų (galvaninių elementų) atliekų surinkimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, visiškai atsakyti prieš Bendrovę, jeigu baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų surinkimas bei akumuliatorių tvarkymo užduotys nebus vykdomos dėl Asociacijos ir / ar bet kurio trečiojo asmens, esančio sutartiniuose teisiniuose santykiuose su Asociacija, kaltės, organizuoti akumuliatorių atliekų surinkimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti Bendrovės akumuliatorių tvarkymo užduočių įvykdymą, jeigu Bendrovė šioje sutartyje nustatyta tvarka laiku pateikė duomenis, o Asociacijos atsakingas asmuo patvirtino Bendrovės pateiktų duomenų priėmimą šioje sutartyje numatyta tvarka (3.1.1-3.1.4 punktai); Bendrovė įsipareigoja, be kita ko: pateikti Asociacijai metinę prognozę bei užsakymą šioje sutartyje numatyta tvarka, finansuoti visų savo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleidžiamų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimą (3.3.2-3.3.4 punktai); Asociacija įsipareigoja konsultuoti Bendrovę visais klausimais, susijusiais su baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų tvarkymu, konsultacijos gali būti teikiamos žodžiu ir raštu, įskaitant konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis, sudėtingiems klausimams išsiaiškinti Asociacija savo vardu kreipiasi į kompetentingas valstybės institucijas (5.1-5.2 punktai).

63. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius P. B., dalyvaujant juridinio asmens atstovui – veiklos vadovei I. V., atliko planinį-specifinį UAB „Hewlett-Packard“ ((duomenys neskelbtini), Vilnius, į. k. ( - )), kurios pagrindinė veikla – informacinės technologijos, patikrinimą ir surašė 2010 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-420 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-420) (b. l. 6-7, 29-31), kuriame nustatyta:

73.1. Bendrovė 2009 m. importavo į Lietuvos Respubliką ir išleido į vidaus rinką 0,264 t nešiojamų baterijų ir akumuliatorių.

83.2. Bendrovėje 2009 m. apmokestinamųjų gaminių sąrašas (baterijų ir akumuliatorių sąrašas) bei 2010 m. apmokestinamųjų gaminių sąrašas parengti, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ar akumuliatorių apskaita už 2010 m. vedama tinkamai.

93.3. Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaita už 2009 m. iki 2010 m. kovo 1 d. nepateikta: prie pateiktos ataskaitos formos nepateikti būtini priedai, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 įsakymu patvirtintų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 21.1-21.4 punktuose.

103.4. Bendrovė, vykdydama veiklą, neužtikrino, kad būtų sukurta nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistema, užtikrinanti, kad: nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis; nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų būtų priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių; būtų sudarytos sąlygos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduoti baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankumą.

113.5. Bendrovė nesukūrė nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-386 patvirtintose Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – ir Tvarkymo taisyklės) 13 punkto reikalavimai nevykdomi. Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai nėra surenkami, surinkimo vietos neįrengtos.

123.6. Bendrovė 2009 m. ir 2010 m. nevykdė visuomenės informavimo kampanijų (leisdami ir platindami specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu) apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir neinformavo baterijų ir akumuliatorių vartotojų apie: baterijose ir akumuliatoriuose esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai; baterijų ir akumuliatorių atliekų atskiro surinkimo ir perdirbimo svarbą saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius; reikalavimą baterijų ir akumuliatorių atliekas rinkti atskirai ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis; esamas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas ir galimybes jomis naudotis; vartotojų vaidmenį prisidedant prie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo; Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 patvirtintuose Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimuose (toliau – ir Reikalavimai) nustatytų baterijų ir akumuliatorių ženklinimo simbolių reikšmes.

13I. V. 2010 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytinai patvirtino, kad gavo patikrinimo akto Nr. VR-14.7-420 egzempliorių, 3 lapus (patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-420) (b. l. 29-31)).

144. Patikrinimo akte Nr. VR-14.7-420) (b. l. 6-7, 29-31) pateiktos šios išvados:

154.1. UAB „Hewlett-Packard“ iki 2010 m. kovo 1 d. nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 m., tuo pažeidė Taisyklių 3.2, 15 ir 21 punktų reikalavimus.

164.2. UAB „Hewlett-Packard“ nevykdo visuomenės informavimo kampanijų apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, leisdama ir platindama specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu, tuo Tvarkymo taisyklių 10 punktą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

174.3. UAB „Hewlett-Packard“ netvarko baterijų ir akumuliatorių atliekų ir nedalyvauja organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas, tuo pažeidžia Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 5 dalies bei Tvarkymo taisyklių 13 punkto reikalavimus.

185. I. V. 2010 m. rugsėjo 29 d. paaiškinime Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrai (b. l. 34) patvirtino, kad yra atsakinga už Bendrovės veiklą Lietuvoje, tame tarpe ir už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

196. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis aplinkos apsaugos inspektorius P. B. 2010 m. rugsėjo 29 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-14.1-289 AM064866 (toliau – ir protokolas Nr. VR-14.1-289 AM064866) (b. l. 4-5, 35-36) UAB „Hewlett-Packard“ veiklos vadovei I. V., a. k. ( - ) atsakingai už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą Bendrovėje, dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5124 straipsnio 2, 7 ir 11 dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų padarymo už tai, jog 2010 m. rugpjūčio 30 d. planinio-specifinio patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Hewlett-Packard“, vykdanti veiklą ( - ), Vilniuje, iki 2010 m. kovo 1 d. nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 m., Bendrovė nevykdo visuomenės informavimo kampanijų apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, leisdama ir platindama specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu, taip pat Bendrovė netvarko baterijų ir akumuliatorių atliekų ir nedalyvauja organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas, tuo pažeisti Taisyklių 3.2, 15, 21 punktų, Tvarkymo taisyklių 10, 13 punktų bei Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2, 5 dalių reikalavimai.

20Protokole Nr. VR-14.1-289 AM064866 (b. l. 4-5, 35-36) I. V. paaiškino, jog nuoširdžiai gailisi, kad 2009 m. nepavyko užtikrinti Bendrovės veiklos atitikimo visiems aplinkos apsaugos reikalavimams, jog tik išaiškėjus pažeidimams, Bendrovė skubiai pašalino trūkumus ir ėmėsi visų priemonių, kad trūkumai nebesikartotų.

217. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis aplinkos apsaugos inspektorius P. B., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. VR-14.1-289 ir nustatęs, kad 2010 m. rugpjūčio 30 d. planinio-specifinio patikrinimo metu nustatyta, jog UAB „Hewlett-Packard“, vykdanti veiklą ( - ), Vilniuje, iki 2010 m. kovo 1 d. nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 m., Bendrovė nevykdo visuomenės informavimo kampanijų apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, leisdama ir platindama specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu, taip pat Bendrovė netvarko baterijų ir akumuliatorių atliekų ir nedalyvauja organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas, jog už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą Bendrovėje yra atsakinga Bendrovės veiklos vadovė I. V., a. k. ( - ) jog nustatyta I. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, taip pat nustatęs, kad paminėtomis veikomis pažeisti Taisyklių 3.2, 15, 21 punktų, Tvarkymo taisyklių 10, 13 punktų bei Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2, 5 dalių reikalavimai, 2010 m. spalio 1 d. nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-289 AM066999 (toliau – ir nutarimas Nr. VR-14.1-289 AM066999) (b. l. 3, 37-38), I. V., a. k. ( - ) už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje, padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 400 Lt baudą, už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje, padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 1 000 Lt baudą, už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje, padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 5 000 Lt baudą, vadovaudamasis ATPK 33 straipsniu, skyrė galutinę administracinę nuobaudą – 5 000 Lt baudą.

228. Skunde (b. l. 1-2) administracinėn atsakomybėn patraukta I. V. prašo pakeisti nutarimą Nr. VR-14.1-289 AM066999, sušvelninant paskirtą administracinę nuobaudą, pateikia tokius argumentus.

238.1. UAB „Hewlett-Packard“ pateikė baterijų ir kitų akumuliatorių apskaitos ataskaitą už 2009 m. laiku, tačiau nebuvo pateikti prie ataskaitos formos reikalingi priedai, kuriuose turėjo būti nurodyta kiekvienos baterijos pavadinimas, svoris ir vertė. Patikslintos pilnos ataskaitos už 2009 m. ir 2010 m. sausio–birželio mėnesius pateiktos Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrai 2010 m. liepos mėn.

248.2. Nuo 2010 liepos 28 d. Bendrovė tapo Gamintojų ir Importuotojų asociacijos nare, tuo užtikrindama baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir šių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą bei visuomenės informavimo vykdymą už 2010 m.

258.3. Ji, I. V., nuoširdžiai gailisi, kad 2009 m. nepavyko pilnai ir tinkamai užtikrinti Bendrovės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams; supratus, kad UAB „Hewlett-Packard“ veikla neatitinka visų aplinkos apsaugos reikalavimų, trūkumai buvo skubiai pašalinti ir imtasi visų priemonių, kad jie neatsirastų.

268.4. Bendrovė 2009 m. importavo į Lietuvą nedidelį kiekį baterijų – 0,246 t, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių ir dėl Bendrovės veiklos specifikos dalies jų iš viso neišleido į vidaus rinką, jos tiesiog buvo saugomos sandėlyje, kad prireikus būtų galima suteikti techninės priežiūros paslaugą Hewlett-Packard klientams.

278.5. Ji, I. V., augina du nepilnamečius vaikus, be to, kiekvieną mėnesį turi mokėti už būsto paskolą.

28Su skundu I. V. pateikė, be kita ko: nepilnamečių vaikų (gim. 1993 m. lapkričio 4 d. bei ( - ) m. birželio 22 d.) gimimo liudijimus (b. l. 15, 16); Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2010 m. birželio 9 d. pažymą apie sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti per laikotarpį 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. (b. l. 17); 2002 m. gruodžio 17 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 18-24); 2005 m. gegužės 31 d. susitarimą Nr. ( - ) dėl kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dalinio sąlygų pakeitimo ir papildymo (b. l. 25-26).

29II

30Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta I. V., remdamasi skunde pateiktais argumentais, prašė teismą skirti žymiai mažesnę baudą negu paskirtoji, nurodė, kad per 2009 m. į rinką buvo išleistas minimalus baterijų kiekis, kad Bendrovė baterijų klientams tiesiogiai neparduoda, o įveža baterijas tik techninėms paslaugoms teikti, sandėlyje jų kiekis labai nedidelis, pabrėžė, kad UAB „Hewlett-Packard“ visada laikosi įstatymų, tiesiog įvyko nesusipratimas.

31Teismas

konstatuoja:

321. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, jog administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – I. V., a. k. ( - ) buvo pripažinta padariusi ATPK 5124 straipsnio 2, 7 ir 11 dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus, kadangi 2010 m. rugpjūčio 30 d. atlikus planinį-specifinį UAB „Hewlett-Packard“ (į. k. ( - ), pagrindinė veikla – informacinės technologijos, veikla vykdoma ( - ), Vilniuje) patikrinimą nustatyta, jog Bendrovė iki 2010 m. kovo 1 d. nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 m., Bendrovė nevykdo visuomenės informavimo kampanijų apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, leisdama ir platindama specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu, taip pat Bendrovė netvarko baterijų ir akumuliatorių atliekų ir nedalyvauja organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas, tuo pažeidžiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 3.2, 15, 21 punktų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-386 „Dėl aplinkos ministro ( - ) m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 „Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 10, 13 punktų bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2, 5 dalių reikalavimai, o ji, I. V., Bendrovės veiklos vadovė, yra atsakinga už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą Bendrovėje (I. V. 2010 m. rugsėjo 29 d. paaiškinimas (b. l. 34)); skiriant administracinę nuobaudą atsižvelgta į I. V. atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančią aplinkybę, numatytą ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte, taip pat į tai, jog atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

332. Pažymėtina, kad I. V. veikų kvalifikavimas nekelia abejonių: administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5124 straipsnio „Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas“ (2008 m. lapkričio 6 d. redakcija) 2 dalį, kurioje nustatyta, kad apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų, pagal ATPK 5124 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, kad informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, taip pat pagal ATPK 5124 straipsnio 11 dalį, kurioje nustatyta, kad baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų, ji patraukta pagrįstai ir teisėtai.

343. Už minėtus padarytus administracinius teisės pažeidimus I. V. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010 m. spalio 1 d. nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-289 AM066999 (b. l. 3, 37-38), vadovaujantis ATPK 33 straipsniu „Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus“, kuriame, be kita ko, nustatyta, jog kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai (1 dalis), jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose (2 dalis), paskirta galutinė administracinė nuobauda – 5 000 Lt bauda (už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje, padarymą paskirta administracinė nuobauda – 400 Lt bauda, už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje, padarymą paskirta administracinė nuobauda – 1 000 Lt bauda, už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje, padarymą paskirta administracinė nuobauda – 5 000 Lt bauda), t. y. paskirta minimali ATPK 5124 straipsnio 11 dalies sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) bauda.

354. Administracinėn atsakomybėn patraukta I. V. neginčija administracinių teisės pažeidimų padarymo fakto, su jais sutinka, tai ji patvirtino skunde (b. l. 1-2) ir teismo posėdyje (žr. teismo posėdžio protokolą); I. V. kvestionuoja tik paskirtos administracinės nuobaudos dydį ir tiek skunde, tiek teismo posėdyje prašė sušvelninti paskirtą nuobaudą, paskiriant žymiai mažesnę baudą, kadangi: Bendrovė pateikė baterijų ir kitų akumuliatorių apskaitos ataskaitą už 2009 m. laiku, tačiau nepateikė prie ataskaitos formos reikalingų priedų, kuriuose turėjo būti nurodyta kiekvienos baterijos pavadinimas, svoris ir vertė; Bendrovė patikslintas pilnas ataskaitas už 2009 m. ir 2010 m. sausio–birželio mėnesius pateikė Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrai 2010 m. liepos mėn.; nuo 2010 liepos 28 d. Bendrovė yra Gamintojų ir Importuotojų asociacijos narė, tuo užtikrindama baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir šių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą bei visuomenės informavimo vykdymą už 2010 m.; ji, I. V., nuoširdžiai gailisi, kad 2009 m. nepavyko pilnai ir tinkamai užtikrinti Bendrovės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams, supratus, kad Bendrovės veikla neatitinka visų aplinkos apsaugos reikalavimų, trūkumai buvo skubiai pašalinti ir imtasi visų priemonių, kad jie neatsirastų; Bendrovė 2009 m. importavo į Lietuvą nedidelį kiekį baterijų – 0,246 t, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių ir dėl Bendrovės veiklos specifikos dalies jų iš viso neišleido į vidaus rinką, jos tiesiog buvo saugomos sandėlyje, kad prireikus būtų galima suteikti techninės priežiūros paslaugą Hewlett-Packard klientams; ji, I. V., augina du nepilnamečius vaikus (gim. 1993 m. lapkričio 4 d. bei ( - ) m. birželio 22 d.) (gimimo liudijimai (b. l. 15, 16)), be to, kiekvieną mėnesį turi mokėti už būsto paskolą (žr. Danske Bank A/S Lietuvos filialo 2010 m. birželio 9 d. pažymą apie sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti per laikotarpį 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. (b. l. 17); 2002 m. gruodžio 17 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 18-24); 2005 m. gegužės 31 d. susitarimą Nr. ( - ) dėl kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dalinio sąlygų pakeitimo ir papildymo (b. l. 25-26)).

365. Konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukta I. V., prašydama skirti žymiai mažesnę baudą, negu nutarime Nr. VR-14.1-289 AM066999 (b. l. 3, 37-38), paskirta 5 000 Lt bauda iš esmės prašo teismą skirti jai mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą.

37Šiame kontekste ypač pažymėtina, jog teismui skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą, kyla pareiga vadovautis ATPK 301 straipsniu „Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas“ (2007 m. gruodžio 13 d. redakcija), kuris įtvirtina mažesnės negu įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo pagrindus ir tvarką. Kadangi šiuo institutu realizuojamas Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo reikalavimas diferencijuoti nuobaudas taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, sprendžiant dėl ATPK 301 straipsnio taikymo turi būti nustatytos išskirtinės aplinkybės, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. N5?1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006).

386. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nenustatyta išskirtinių I. V. administracinę atsakomybę lengvinančių aplinkybių (administracinėn atsakomybėn patraukto asmens turtinė padėtis (kasmėnesiniai mokėjimai už būsto paskolą, dviejų nepilnamečių vaikų išlaikymas), nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto teisės pažeidimo, skubus padaryto teisės pažeidimo pašalinimas, nėra išskirtinės atsakomybę lengvinančios aplinkybės; nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto teisės pažeidimo, remiantis ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra tik administracinę atsakomybę lengvinanti aplinkybė, į kurią buvo atsižvelgta nutarime Nr. VR-14.1-289 AM066999 skiriant I. V. administracinę nuobaudą), kurios leistų administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – I. V. skirti mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą, o todėl šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nėra nei prielaidų, nei sąlygų I. V. skirti mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą.

397. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – I. V., a. k. ( - ) skundas netenkintinas, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010 m. spalio 1 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-289 AM066999 paliktinas nepakeistas.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

41administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – I. V., a. k. ( - ) skundo nepatenkinti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. spalio 1 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-289 AM066999 palikti nepakeistą.

42Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. UAB „Hewlett-Packard“... 5. 2. Gamintojų ir Importuotojų... 6. 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 7. 3.1. Bendrovė 2009 m. importavo į Lietuvos Respubliką ir išleido į vidaus... 8. 3.2. Bendrovėje 2009 m. apmokestinamųjų gaminių sąrašas (baterijų ir... 9. 3.3. Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo... 10. 3.4. Bendrovė, vykdydama veiklą, neužtikrino, kad būtų sukurta... 11. 3.5. Bendrovė nesukūrė nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų... 12. 3.6. Bendrovė 2009 m. ir 2010 m. nevykdė visuomenės informavimo kampanijų... 13. I. V. 2010 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytinai patvirtino, kad gavo patikrinimo... 14. 4. Patikrinimo akte Nr. VR-14.7-420) (b. l. 6-7, 29-31) pateiktos šios... 15. 4.1. UAB „Hewlett-Packard“ iki 2010 m. kovo 1 d. nepateikė Baterijų ar... 16. 4.2. UAB „Hewlett-Packard“ nevykdo visuomenės informavimo kampanijų apie... 17. 4.3. UAB „Hewlett-Packard“ netvarko baterijų ir akumuliatorių atliekų ir... 18. 5. I. V. 2010 m. rugsėjo 29 d. paaiškinime Vilniaus RAAD Vilniaus m.... 19. 6. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis aplinkos apsaugos... 20. Protokole Nr. VR-14.1-289 AM064866 (b. l. 4-5, 35-36) I. V. paaiškino, jog... 21. 7. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis aplinkos apsaugos... 22. 8. Skunde (b. l. 1-2) administracinėn atsakomybėn patraukta I. V. prašo... 23. 8.1. UAB „Hewlett-Packard“ pateikė baterijų ir kitų akumuliatorių... 24. 8.2. Nuo 2010 liepos 28 d. Bendrovė tapo Gamintojų ir Importuotojų... 25. 8.3. Ji, I. V., nuoširdžiai gailisi, kad 2009 m. nepavyko pilnai ir tinkamai... 26. 8.4. Bendrovė 2009 m. importavo į Lietuvą nedidelį kiekį baterijų –... 27. 8.5. Ji, I. V., augina du nepilnamečius vaikus, be to, kiekvieną mėnesį... 28. Su skundu I. V. pateikė, be kita ko: nepilnamečių vaikų (gim. 1993 m.... 29. II... 30. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta I. V., remdamasi... 31. Teismas... 32. 1. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, jog... 33. 2. Pažymėtina, kad I. V. veikų kvalifikavimas nekelia abejonių:... 34. 3. Už minėtus padarytus administracinius teisės pažeidimus I. V. Vilniaus... 35. 4. Administracinėn atsakomybėn patraukta I. V. neginčija administracinių... 36. 5. Konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukta I. V., prašydama... 37. Šiame kontekste ypač pažymėtina, jog teismui skiriant mažesnę negu... 38. 6. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo... 39. 7. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad administracinėn... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 41. administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – I. V., a. k. ( - )... 42. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...