Byla ATP-67-487/2013

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta Čepukėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Institucija) įgaliotojo atstovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarimo, kuriuo Jevgenijus Šeršniovas nubaustas: pagal Lietuvos Respublikos ATPK 513 str. 15 d. 700 (septynių šimtų) Lt bauda; pagal ATPK 513 str. 20 d. 200 (dviejų šimtų) Lt bauda; pagal ATPK 5114 str. 2 d. 1 200 (vieno tūstančio dviejų šimtų) Lt bauda. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK kodekso 33 str. 2 d., J.Šeršniovui paskirta galutinė administracinė nuobauda - 1 700 (vieno tūkstančio septynių šimtų) Lt bauda,

Nustatė

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarimu Jevgenijus Šeršniovas nubaustas už tai, kad, būdamas UAB „Agan“ direktoriumi, pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių 88 punkto ir 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 patvirtintų aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei apžiūrai ir remontui aprašo 15.2 punkto reikalavimus, nes 2012 m. rugpjūčio 29 d. patikrinimo aktu nustatyta, kad UAB „Agan“ ūkinės veiklos patalpose, esančiose Savanorių pr. 174, Vilniuje, pavojingų atliekų konteineriai nėra paženklinti pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis. Taip Jevgenijus Šeršniovas padarė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 513 straipsnio 15 dalyje numatytą pažeidimą. Be to, Jevgenijus Šeršniovas nepateikė atliekų susidarymo apskaitos žurnalo, t. y. nepildo atliekų susidarymo apskaitos žurnalo ir neveda susidariusių atliekų apskaitos, pažeisdamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 27, 28, 34 punktų reikalavimus. Taip Jevgenijus Šeršniovas padarė ATPK 513 straipsnio 20 dalyje numatytą pažeidimą. Be to, neįvykdė 2012 m. gegužės 11 d. pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-14 reikalavimų. Taip Jevgenijus Šeršniovas padarė ATPK 5114 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą.

3Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje - už J.Šeršniovo padarytus teisės pažeidimus pagal ATPK 51 3 str. 15 d., 20 d. bei 51 14 str. 2 d. padarytus administracinius teisės pažeidimus paskirti baudas, vadovaujantis ATPK nurodytomis baudų skyrimo taisyklėmis.

4Nurodo, kad apylinkės teismas, priimdamas nutarimą, nevisapusiškai ir netinkamai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes ir J.Šeršniovui neteisingai paskyrė administracines nuobaudas ir galutinę subendrintą nuobaudą. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, paskirdamas pažeidėjui baudas, atsižvelgė į tai, kad nėra nustatyta jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, tačiau, nors ir nutarime nurodė, kad J.Šeršniovas baustas administracine tvarka, tačiau šios aplinkybės neįvertino. Anot apelianto, teismas nepagrįstai pažeidėjui už kiekvieną teisės pažeidimą skyrė mažesnę nei sankcijoje nustatytos baudos vidurkio dydžio baudą bei atitinkamai neteisingai paskyrė subendrintą galutinę administracinę nuobaudą - 1700 litų baudą.

5Atkreipia dėmesį į tai, kad ATPK 51 14 str. 2 d., pagal kurią J.Šeršniovas nubaustas, sankcijoje numatyta bauda pareigūnams nuo 2000 Lt iki 7000 Lt, tačiau teismas, nepagrįstai jam paskyrė mažesnę, nei už šį teisės pažeidimą numatyta minimali bauda – 1200 Lt, nemotyvuodamas šio baudos dydžio parinkimo.

6Anot apelianto, J.Šeršniovui paskyrus galutinę 1700 Lt baudą, nebus pasiekti ATPK 20 str. numatyti tikslai.

7Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Apylinkės teismo nutarimu J.Šeršniovui paskirta 700 Lt bauda pagal Lietuvos Respublikos ATPK 513 str. 15 d., kuri numato, kad pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų. Taip pat jam paskirta 200 Lt bauda pagal Lietuvos Respublikos ATPK 513 str. 20 d., kuri numato, kad atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas užtraukia įspėjimą ar baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų. Šiuo teismo nutarimu pažeidėjui paskirta 1200 Lt bauda pagal ATPK 5114 str. 2 d., kuri numato, jog aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku -užtraukia baudą <...>, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

10Ginčo dėl padarytų administracinių pažeidimų nėra. Apeliaciniame skunde keliamas paskirų nuobaudų individualizavimo klausimas, teigiant, kad Jevgenijui Šeršniovui paskirtos nuobaudos yra nemotyvuotos ir per švelnios, administracinė nuobauda už pažeidimą, numatytą LR ATPK 5114 str. 2 d., jam kaip UAB „Agan“ direktoriui, turėjo būti skiriama, kaip pareigūnui.

11LR ATPK 30 straipsnyje nustatyta, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų, skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

12ATPK 302 str. nustatyta, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

13Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas nutarime konstatavo, kad J.Šeršniovo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Taip pat apylinkės teismas, skirdamas administracines nuobaudas, lakoniškai nurodė, kad atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį ir J.Šeršniovo asmenybę - jis dirba ir yra baustas administracine tvarka.

14Institucija apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad apylinkės teismas netinkamai motyvavo Jevgenijui Šeršniovui už padarytus ATPK pažeidimus paskirtų baudų dydį, taip pat jam, kaip pareigūnui, skyrė pagal LR ATPK 5114 str. 2 d. švelnesnę nuobaudą, nei sankcijoje numatyta, šio sprendimo visiškai nemotyvavęs. Šie skundo argumentai pagrįsti.

15Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje esančio 2012-05-11 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VR-14-1-95, J.Šeršniovas buvo nubaustas pagal LR ATPK 513 str. 15 d., 513 str. 20 d., 5114 str. 1d. už analogiškų administracinių teisės pažeidimų padarymą, todėl apylinkės teismas nepagrįstai nepripažino J.Šeršniovo atsakomybę sunkinančia aplinkybės, kad jis pakartotinai metų laikotarpyje padarė tos pačios rūšies administracinį teisės pažeidimą, už kurį jam yra paskirta administracinė nuobauda (LR ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

16LR ATPK 14 str. reglamentuoja pareigūno administracinio teisės pažeidimo procese sąvoką ir numato, kad pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą. Pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.

17Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų įrodymų, administracinėn atsakomybėn Jevgenijus Šeršniovas buvo traukiamas už aplinkos apsaugos taisyklių reikalavimų, vykdant UAB „Agan“, kurios direktorius jis yra, ūkinę veiklą, nesilaikymą, todėl jis, kaip direktorius uždarojoje akcinėje bendrovėje vykdantis organizacines-tvarkymo bei administracines-ūkines pareigas, atitinka pareigūno administracinio teisės pažeidimo procese sąvoką. Pirmos instancijos teismas, skirdamas jam nuobaudą pagal LR ATPK 5114 str. 2 d., turėjo parinkti atitinkamame straipsnyje numatytą administracinę nuobaudą pareigūnams.

18Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog apylinkės teismas netinkamai pritaikė LR ATPK 302 str. nuostatas ir paskyrė neteisingas administracines nuobaudas, todėl yra pagrindas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarimą panaikinti.

19Lietuvos Respublikos ATPK 30211 str. 1 d. reglamentuoja, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą.

20LR ATPK 30211 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens padėtį apygardos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas ir administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.

21Institucija skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarimą, priimti naują nutarimą, už ATPK 513 str. 15 ir 20 d. bei 5114 str. 2d. numatytus pažeidimus motyvuotai skiriant baudas pagal ATPK nurodytas baudų skyrimo taisykles.

22Pažymėtina, kad, nustačius pagrindą naikinti pirmos instancijos teismo nutarimą, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR ATPK 30211 str. 2 dalies nuostatomis, negali priimti naujo nutarimo ir pagal Institucijos apeliaciniame skunde suformuluotą prašymą paskirti Jevgenijui Šeršniovui administracines nuobaudas už jo padarytus administracinius teisės pažeidimus, nepablogindamas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens padėties daugiau, nei to prašoma apeliaciniame skunde. Kadangi apeliaciniame skunde nėra tiksliai suformuluoto prašymo dėl skirtinų administracinių nuobaudų dydžio, apeliacinės instancijos teismui priėmus nutarimą skirti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui nuobaudą, būtų apribota jo teisė pateikti argumentus dėl nuobaudų dydžio, būtų pažeistas proceso staigmenų negalimumo principas. Esant nurodytoms aplinkybėms, administracinio teisės pažeidimo byla Jevgenijaus Šeršniovo atžvilgiu perduotina nagrinėti iš naujo apylinkės teisme.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

24Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotojo atstovo apeliacinį skundą tenkinti.

25Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarimu Jevgenijus Šeršniovas... 3. Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 4. Nurodo, kad apylinkės teismas, priimdamas nutarimą, nevisapusiškai ir... 5. Atkreipia dėmesį į tai, kad ATPK 51 14 str. 2 d., pagal kurią... 6. Anot apelianto, J.Šeršniovui paskyrus galutinę 1700 Lt baudą, nebus... 7. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Apylinkės teismo nutarimu J.Šeršniovui paskirta 700 Lt bauda pagal Lietuvos... 10. Ginčo dėl padarytų administracinių pažeidimų nėra. Apeliaciniame skunde... 11. LR ATPK 30 straipsnyje nustatyta, kad nuobauda už administracinį teisės... 12. ATPK 302 str. nustatyta, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos... 13. Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas nutarime konstatavo, kad J.Šeršniovo... 14. Institucija apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad apylinkės teismas... 15. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje esančio 2012-05-11... 16. LR ATPK 14 str. reglamentuoja pareigūno administracinio teisės pažeidimo... 17. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų įrodymų,... 18. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog apylinkės teismas... 19. Lietuvos Respublikos ATPK 30211 str. 1 d. reglamentuoja, kad apygardos teismas,... 20. LR ATPK 30211 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pabloginti administracinėn... 21. Institucija skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 22. Pažymėtina, kad, nustačius pagrindą naikinti pirmos instancijos teismo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 24. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 25. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d.... 26. Nutartis neskundžiama....