Byla 2-14895-826/2011

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims „Granship Island“ S.L., „Lotus federacion“, UAB „Art Shiping“, UAB „Laivų technika“, RAB „Dimas“ dėl turto pardavimo ieškotojui akto patvirtinimo ir bankrutuojančios ribotos atskaitomybės bendrovės „Dimas“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei „Granship Island“ S.L., „Lotus federacion“, UAB „Art Shiping“, UAB „Laivų technika“ dėl antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 004/11/00662 panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Vida Daugirdienė kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti 2011-09-14 turto perdavimo išieškotojui aktą vykdomojojoje byloje Nr. 0004/11/00662, kuriame nurodyta, kad vykdydama vykdomąsias bylas, kurios užvestos skolininko ribotos atsakomybės bendrovės „Dimas“ atžvilgiu: vykdomoji byla Nr. 0004/11/00662 Klaipėdos apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-499-538/2011 išduoto vykdomojo dokumento pagrindu dėl 207 303,77 Lt ir 6 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo „Granship Island“ S.L. naudai; vykdomoji byla Nr. 0004/11/00663 Klaipėdos apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1455-370/2011 išduoto vykdomojo dokumento pagrindu dėl 286 375,76 Lt ir 6 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo „Lotus Federation“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0004/11/00748 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1252-5122011 išduoto vykdomojo dokumento pagrindu dėl 36 744,60 Lt ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Art Shipping“ naudai, neįvykus paskelbtoms turto – laivo „Dimas“ varžytynėms ir išieškotojams pareiškus pageidavimą perimti varžytynėse neparduotą turtą savo žinion, perdavė išieškotojams Grandship Island S.L., „Lotus Federation“, UAB „Art Shipping“ laivą „Dimas“, registro Nr. 831148, registracijos uostas Murmanskas. Turtas perduodamas už 740000,00 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt tūkstančių litų). Vykdydami LR CPK 720 str. reikalavimą, išieškotojai 2011-09-14 į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjo skirtumą tarp turto kainos 740000,00 Lt ir išieškotojams įsiteisėjusiais teismo sprendimais prteistos sumos 578926,51 Lt, t.y. 161073,49 Lt, mokėjimo dokumento Nr. 5269.

32011-09-28 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas skolininko RAB „Dimas“ skundas dėl Antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00662 panaikinimo. Skolininkas prašo panaikinti minėtą patvarkymą ir nurodo, kad Antstolė Vida Daugirdienė 2011-09-07 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00662 patvarkė perduoti išieškotojams „Granship Island“ S.L, „Lotus Federation“ ir UAB „Art Shiping“ varžytinėse neparduotą RAB „Dimas“ priklausantį laivą „Dimas“ už 740 000 Lt. Taip pat patvarkė surašyti turto perdavimo išieškotojams aktą, išieškotojams per 5 dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos sumokėjus į antstolės Vidos Daugirdienės depozitinę sąskaitą 161073,49 Lt, turto perdavimo išieškotojams aktus perduoti tvirtinti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Skolininkas nurodo, kad 2009-08-21 nutartimi Omsko srities Arbitražo teisme Ribotos atsakomybės bendrovei „Dimas“ pradėtas išorinis valdymas (bankroto procedūra) byloje Nr. A46-14884/2009, 2010-04-13 nutartimi paskirtas išorinis valdytojas, todėl antstolis privalėjo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomuosius dokumentus persiųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui. Skunde nurodoma, kad skundžiamu patvarkymu patvarkyta perduoti RAB „Dimas“ priklausantį turtą, kuris yra įkeistas Tarpregioninio ryšių ir informatikos plėtros komerciniam bankui AAA AKB „Sviaz-bank“. Omsko srities Arbitražo teisme 2010-06-22 nutartimi, priimtoje bankroto byloje Nr. A46-14884/2009, patenkintas nurodyto banko prašymas ir išieškojimas pagal banko kreditorių reikalavimą pagal hipotekos sutartis nukreiptas į RAB „Dimas“ įkeistą turtą – laivus „Dimas“, „Obša“, „Volk Arktik“ ir „Bridau“, todėl išieškodamas iš hipoteka įkeisto skolininko turto, antstolis raštu privalėjo kreiptis į hipotekos kreditorių, siūlydamas duoti sutikimą, kad būtų išieškoma iš hipoteka įkeisto skolininko turto. Priimant skundžiamą patvarkymą, hipotekos kreditorius nėra informuotas apie išieškojimo nukreipimą į įkeistą turtą. Skolininkas teigia, kad antstolė Vida Daugirdienė vykdymo procese neužtikrino tinkamo procesinių dokumentų įteikimo, nes raginimai įvykdyti sprendimą ir patvarkymai buvo siunčiami pašaliniam asmeniui. Teigiama, kad Lietuvoje nebuvo ir nėra RAB „Dimas“ įmonės atstovo ar filialo. Laive nuo bankroto procedūros pradžios nebuvo suformuota įgula ir nebuvo laivo valdytojo – kapitono. A. M. (A. M.), kuris prisistato laivo kapitonu, nebuvo ir nėra laivo kapitonas ir procesinių dokumentų įteikimas jam, kaip laivo valdytojui, negali būti laikomas tinkamu. Kadangi apie pradėtas civilines bylas ir taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei vykdymo veiksmus buvo informuojamas netinkamas asmuo – jokio ryšio su RAB „Dimas“ neturintis A. M. (A. M.) tai skolininkas negalėjo laiku pateikti duomenų apie hipotekos sutartis ir apie pradėtą bankroto procedūrą teismui ir antstolei. Teigia, kad išieškotojai, piktnaudžiaudami savo procesinėmis teisėmis, tikslu gauti palankų sprendimą ir perimti turtą, nutylėjo apie šias reikšmingas aplinkybes.

4Antstolė Vida Daugirdienė pateikė paaiškinimą dėl skundo, kuriame nurodė, kad išieškojimą vykdė vadovaudamasi LR CPK 590 str. - pagal skolininko turto buvimo vietą. Skolininkui buvo įteikti raginimai įvykdyti teismo sprendimą. Šie raginimai buvo įteikti laivo „Dimas“ kapitonui A. M., kuris pateikė jo pareigas patvirtinantį pažymėjimą, asmens dokumentą. Šis asmuo perdavė antstoliui laivo „Dimas“ originalių dokumentų aplankus. Skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo per antstolio nurodytą terminą, buvo pradėtas priverstinis išieškojimas, nukreiptas į teismo areštuotą lavą „Dimas“, pradėtas skolininko turto – laivo „Dimas“ realizavimas. Nustačius, kad laivas kelia pavojų aplinkai bei saugiai laivybai uoste, kad laivas gali nuskęsti ir užteršti uosto akvatoriją – buvo nedelsiant skelbimas laivo realizavimas, nes būtinas skubus jo ištraukimas iš vandens ir utilizavimas. Turto nepardavus iš varžytinių, iešieškotojai pasinaudojo LR CPK 719 str. suteikta teise ir pareiškė pageidavimą perimti savo žinion už varžytinėse neparduotą turto kainą 740000,00 Lt. Atkreipė dėmesį į tai, kad kitos valstybės teismo sprendimas priimtinas vykdyti tik po teismo sprendimo pripažinimo Lietuvoje procedūros – jį turi pripažinti Lietuvos Apeliacinis teismas (LR CPK 809 str.). Antstoliui nebuvo pateiktas apeliacinio teismo sprendimas, kuriuo būtų suteikta teisė (pareiga) jį vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Laivas Klaipėdos uoste stovi nuo 2009 m., joks hipotekos kreditorius nesikreipė nei į teismą, nei į antstolį ir nepateikė įkeitimo hipoteka sutarčių, todėl pagrindo pagal LR CPK 746 str. stabdyti vykdymo procesą nebuvo.

5Suinteresuotų asmenų „Granship Island“ S.L., „Lotus federacion“, UAB „Art Shiping“, UAB „Laivų technika“ atstovas pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą palikti nenagrinėtą kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens, taip pat nurodė, kad skolininko RAB „Dimas“ vardu skundą padavė ir pasirašė advokatė Alisa Kostiuk pagal 2011-09-14 atstovavimo sutartį su RAB „Dimas“ įgaliotu asmeniu O. L., tačiau pagal 2011-04-20 RAB „Dimas“ išorinio administratoriaus A.B. T. išduotą įgaliojimą, O. L. nėra numatyta teisė vesti bylas teisme, be to, įgaliojimas draudžia perįgaliojimą. Tokiu būdu O. L. su advokate Alisa Kostiuk sudaryta atstovavimo sutartis yra niekinė, skundas paduotas neįgalioto jį paduoti asmens, todėl turi būti paliktas nenagrinėtas. Be to, skolininkas nepagrįstai nurodo, kad antstolė privalė sustabdyti vykdomąją bylą LR CPK 626 str. 3 d. pagrindu, nes jam 2009 m. yra iškelta bankroto byla, kurios buvimą skolininkas grindžia Rusijos federacijos Omsko srities Arbitražo teismo 2010-04-13 ir 2010-06-22 nutartimis byloje Nr.A46-14884/2009, kadangi tam, kad užsienio valstybės, nesančios Europos Sąjungos nare, teismo sprendimas turėtų teisinę galią Lietuvos Respublikoje ir galėtų sukelti atitinkamas teisines pasekmes, būtinas tokio užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo procedūros atlikimas, nes tik Lietuvos Apeliacinio teismo pripažinti užsienio valstybių teismų sprendimai gali būti vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 809 str.). Be to, pagal Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos dvišalės sutarties 50 str. nuostatas Rusijos federacijos teismų priimtos nutartys, kuriomis juridiniam asmeniui yra iškelta bankroto byla ar vykdoma kita nemokumo procedūra, Lietuvos Respublikoje turės teisinę galią tuo atveju kai jos bus pripažintos Lietuvos Respublikos įstaigos, kompetentingos atlikti šią procedūrą – Lietuvos Apeliacinio teismo. Kol Rusijos Federacijos Omsko srities Arbitražo teismo nutartys Lietuvos Apeliacinio teismo nėra pripažintos, jos Lietuvos Respublikoje neturi nei res judicata, nei prejudicinės galios, tai yra, šie dokumentai nėra vykdytini Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstolis vykdymo procese negalėjo remtis skolininko nurodytomis aplinkybėmis, todėl antstolio veiksmai vykdomojoje byloje vykdant išieškojimą iš skolininko turto, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra teisėti. Skolininkas nepateikė turto įkeitimo hipoteka sutarčių, hipotekos kreditorius į antstolį nesikreipė. Daiktinių teisių neviešinimas viešajame registre, sąlygoja draudimo tokioms neišviešintomis daiktinėmis teisėmis remtis prieš trečiuosius asmenis atsiradimą. Skolininkas nepagrįstai nurodo, kad buvo pažeistas LR CPK 654 str. nuostatos, nes pagal antstolio surašytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, laive „Dimas“ dirba laivo kapitonas A. M., o pagal Prekybinės laivybos įstatymo 12 str. 1 d. prezumpciją, laivo kapitonas yra laikomas laivo savininko darbuotoju, nesant objektyvių priežasčių nesivadovauti Prekybos laivyno įstatymo 12 str. 1 nuostata, nebuvo. Todėl jokio pagrindo naikinti antstolės 2011-09-07 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00662 nėra.

6Prašymas dėl turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo tenkintinas, skundas dėl antstolio veiksmų nenagrinėtinas.

7Teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio veiklą reglamentuojančių įstatymų jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą) ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. R. skundą dėl antstolio veiksmų, byla Nr. 3K-3-75/2007).

8Dėl BRAB „Dimas“ atstovo skundo dėl antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00662 panaikinimo.

9Prie skundo advokatė Alisa Kostiuk pridėjo 2011-04-20 d. įgaliojimą, išduotą ribotos atskaitomybės bendrovės „Dimas“, pasirašytą įmonės išorinio administratoriaus A.B. T., kuriuo O. L. įgaliojama atstovauti RAM „Dimas“ visuose Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ir už Lietuvos Respublikos ribų, visais klausimais, susijusiais su įmonės turtinių ir civilinių interesų gynimu. Atstovavimo funkcijų vykdymo tikslu suteikiamos šios teisės: veikti bendrovės vardu Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat ir už Lietuvos Respublikos ribų, gauti dokumentus, teikti pareiškimus, tvarkyti reikalus visose administracinės įstaigose su teise atlikti visus procesinius veiksmus, ir atlikti kitus teisėtus veiksmus, susijusius su šio pavedimo vykdymu. Įgaliojimai pagal šį įgaliojimą negali būti perleisti kitiems asmenims.

10Vertinant šį įgaliojimą, darytina išvada, kad O. L. nėra suteikta teisė atstovauti BRAB „Dimas“ teismuose, todėl ji negalėjo pasirašinėti jokios atstovavimo sutarties su advokate Alisa Kostiuk. Advokatė Alisa Kostiuk pagal pateiktą 2011-04-20 įgaliojimą ir pasirašytą 2011-09-14 atstovavimo sutartį neturi įgaliojimų atstovauti BRAB „Dimas“.

11Nustačius, kad BRAB „Dimas“ vardu paduotas skundo dėl antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00662 panaikinimo yra paduotas BRAB „Dimas“ neįgalioto vesti bylą asmens, jis paliktinas nenagrinėtas (LR CPK 296 str. 1 d. 3 p.).

12Dėl antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00662 patvirtinimo.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teisėjas, tvirtindamas varžytynių aktą, patikrina ne vien turto pardavimo varžytynėse procedūros tinkamumą ir pagrįstumą, ar nėra normų pažeidimų, nurodytų CPK 602 straipsnyje, bet sprendžia, ar turto pardavimas iš varžytynių buvo vienintelė priemonė kreditoriaus reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. B. v. antstolė R. M., A. K., bylos Nr. 3K-3-157/2006). Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros; būtinumas atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus yra paaiškinamas tuo, kad Civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios priverstinį teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymą, skirtos ne tik išieškotojo, bet ir skolininko teisėms ir teisėtiems interesams apginti, nes būtent šie asmenys minėtoje proceso stadijoje realiai patiria teisinius ir turtinius teismo ar kitos institucijos vykdytino sprendimo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. sausio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. K. v. antstolis D. S., UAB „Vilniaus svebas” ir kt., bylos Nr. 3K-3-40/2005.).

14LR CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tačiau kartu šioje įstatymo normoje nustatytas įpareigojimas antstoliui aktyviai padėti ginti šalių teises bei įstatymų saugomus interesus. Dėl to vien tikslas kuo greičiau ir realiai įvykdyti sprendimą negali pateisinti įstatymų reikalavimų bei vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo.

15Į LR CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatas būtina atsižvelgti taikant ir aiškinant LR CPK 702 straipsnyje nustatytą išieškotojo teisę pasiimti turtą natūra. Areštuotas turtas išieškotojui perduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Teisėjas tvirtina aktą LR CPK 725 straipsnyje nustatyta tvarka (LR CPK 702 str. 1, 3 d.). Teisėjas turto perdavimo išieškotojui aktą tvirtina rezoliucija, nuo perdavimo dienos praėjus ne mažiau kaip dvidešimčiai dienų. Teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto perdavimo išieškotojui aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (LR CPK 725 str.1, 8 d.). Pažymėtina, jog LR CPK 702 str. nustatytas turto perdavimas išieškotojui yra speciali procesinė turto realizavimo forma. Tai priverstinis turto perdavimas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka, siekiant atsiskaityti su išieškotoju. Turto perdavimo išieškotojui akto patvirtinimo teisinė reikšmė yra ta, kad skolininko nuosavybės teisė į turtą pasibaigia, o teismo patvirtintas turto perdavimo išieškotojui aktas yra nuosavybės teisę išieškotojui patvirtinantis dokumentas (LR CPK 725 str. 8 d.).

16Teisėjas, tvirtindamas turto perdavimo išieškotojui aktą, turi patikrinti, ar laikytasi turto perdavimo išieškotojui procedūros tinkamumo ir pagrįstumo, ar nebuvo esminių pažeidimų, numatytų LR CPK 602 str., ar buvo laikytasi svarbiausių vykdymo proceso reikalavimų, ar turto perdavimas išieškotojui buvo vienintelė priemonė kreditoriaus reikalavimui patenkinti, ar toks išieškojimas nepažeidžia kitų asmenų interesų.

17Susipažinus su antstolio prašymu, vykdomąja byla, nustatyta, kad antstolis vykdo vykdomąsias bylas, kurios užvestos skolininko ribotos atsakomybės bendrovės „Dimas“ atžvilgiu: vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00662 pagal Klaipėdos apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-499-538/2011 išduoto vykdomojo dokumento pagrindu dėl 207 303,77 Lt ir 6 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo „Granship Island“ S.L. naudai. 2011-03-30 antstolė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00662 (v.b.l.7), 2011-04-05 raginimas įvykdyti sprendimą įteiktas laivo „Dimas“ kapitonui A. M. ir RAB „Dimas“ atstovei pagal įgaliojimą O. L. (v.b.l. 7, 8). Laivo „Dimas“ kapitonas kreipėsi į antstolę, patvirtindamas, kad yra laivo „Dimas“ kapitonas (v.b.l. 24). 2011-04-07 turto arešto aktu, dalyvaujant laivo „Dimas“ RAB „Dimas“ atstovui A. M. buvo areštuotas laivas „Dimas“, turto arešto mąstas 493680,00 Lt (v.b..l. 28). Pagal 2011-05-25 UAB „VELIFERA“ jūrų siurvejerių turto vertinimo ataskaitą Nr. 143-11-AVD laivo „Dimas“ vertė – 925000,00 Lt. (v.b.l. 44 – 53). 2011-05-25 turto arešto įkainojimo aktu buvo nustatyta areštuotino turto vertė 925,00 Lt, aktas įteiktas O. L., turinčiai RAB „Dimas“ išorinio administratoriaus įgaliojimą (v.b.l. 10, 56).

18Anstolė taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00748 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1252-5122011 išduoto vykdomojo dokumento pagrindu dėl 36 744,60 Lt ir 5 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Art Shipping“ naudai. Šioje vykdomojoje byloje 2011-02-21 antstolė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00748 (v.b.l. 4), 2011-04-21 raginimas įvykdyti sprendimą ir sumokėti vykdymo išlaidas išsiųstas RAB „Dimas“ (v.b.l. 5).

19Antstolė taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00663 Klaipėdos apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1455-370/2011 išduoto vykdomojo dokumento pagrindu dėl 286 375,76 Lt ir 6 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojo „Lotus Federation“ naudai. Šioje vykdomojoje byloje 2011-03-30 antstolė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00663 (v.b.l. 8), 2011-04-05 raginimas įvykdyti sprendimą įteiktas kapitonui A. M. (v.b.l. 9). 2011-07-11 antstolė priėmė patvarkymą dėl laivo „Dimas“ realizavimo 2011-07-25 10.00 val. varžytinėse (v.b.l. 11).

202011-05-26 buvo priimtas patvarkymas dėl laivo „Dimas“ pardavimo iš pirmųjų varžytinių, skelbimai antstolio interenetiniame puslapyje apie varžytines paskelbti 2011-05-26, spaudoje 2011-05-31, pranešimai apie varžytines išsiųsti laivo „Dimas“ kapitonui, išieškotojai (v.b.0004/11/00662 l. 57 - 61). 2011-06-30 buvo priimtas patvarkymas apie neįvykusias varžytines, nes neužsiregistravo nė vienas pirkėjas (v.b. 0004/11/00662, l. 62). 2011-06-30 antstolė išieškotojams pasiūlė perimti turtą (v.b. 0004/11/00662, l. 63). VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija informavo antstolį apie laivų „Dimas“ ir „Artic Wolf“ būklę (vb. 0004/11/00662, l. 64). 2011-07-14 buvo priimtas patvarkymas dėl laivo „Dimas“ pardavimo iš antrųjų varžytinių, apie varžytines paskelbta antstolio interenetiniame puslapyje, informuotas RAB „Dimas“ įgaliotas asmuo, laivo kapitonas, išieškotojai, patalpinti skelbimai apie varžytines spaudoje (v.b. 0004/11/00662, l. 75 - 81). 2011-07-25 antstolis priėmė patvarkymą apie neįvykusias varžytines (v.b. 0004/11/00662, l. 86). 2011-08-25 antstolė pasiūlė išieškotojams perimti iš varžytinių neparduotą laivą „Dimas“ (v.b. 0004/11/00662, l. 87). 2011-07-28 išieškotojai Grandship Island S.L., „Lotus Federation“, UAB „Art Shipping“ sutiko perimti laivą „Dimas“ už 740000,00 Lt (v.b. 0004/11/00662, l. 90). 2011-09-14 išieškotojai į antstolės Vidos Daugirdienės sąskaitą sumokėjo skirtumą tarp turto kainos 740000,00 Lt ir išieškotojams įsiteisėjusiais teismo sprendimais priteistos sumos 578926,51 Lt, t.y. 161073,49 Lt, mokėjimo dokumento Nr. 5269 (v.b. 0004/11/00662, l. 116). 2011-09-14 buvo surašytas turto perdavimo išieškotojui aktas vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00662 (v.b.l. 117).

21Išanalizavus pateiktas vykdomąsias bylas, antstolio veisksmuose, organizuojant turto pardavimo iš varžytinių procedūrą, nenustatyta jokių pažeidimų.

22Dėl galimos bankroto bylos skolininkui RAB „Dimas“ iškėlimo.

23LR CPK 626 str. 3 p. įtvirtinta nuostata, kad iškėlus skolininkui bankroto bylą antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui.

24Teismui kartu su skundu dėl antstolės patavarkymo panaikinimo yra pateiktos Rusijos Federacijos Omsko srities Arbitražo teismo 2010-04-13 ir 2010-06-22 nutartys byloje Nr.A46-14884/2009, kuriose užsimenama apie bankroto bylos iškėlimą RAB „Dimas“ ir turto realizavimą.

25Užsienio teismo sprendimo pripažinimas Lietuvos Respublikoje reiškia, kad tokio užsienyje priimto teismo sprendimo teisiniai padariniai išplečiami į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pripažįstami konkretūs to sprendimo sukeliami teisiniai padariniai.

26Užsienyje priimtų teismų sprendimų pripažinimas reglamentuojamas LR CPK 809-812 straipsniuose. LR CPK 810 straipsnyje įtvirtinta nagrinėjamiems santykiams taikytina teisės normų konkurencijos taisyklė - užsienio teismų sprendimai yra pripažįstami tarptautinių sutarčių pagrindu; šio straipsnio 1 dalyje nustatytos užsienio teismų sprendimų pripažinimo sąlygos taikomos tik tais atvejais, kai užsienio valstybės su Lietuva nesieja tarptautinė sutartis.

27LR CPK 811 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo į Lietuvos Apeliacinį teismą turi teisę kreiptis bet kuris asmuo, turintis byloje teisinį suinteresuotumą.

28Teismui nėra pateikta duomenų apie tai, kad dėl Rusijos federacijos Omsko srities Arbitražo teismo sprendimų dėl bankroto bylos iškėlimo RAB „Dimas“ ir bendrovės turto realizavimo kreipėsi kas nors iš suinteresuotų asmenų. Tokių įrodymų nėra nei vykdomojoje byloje, nei pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų, nei LITEKO duomenų bazėje.

29Analizuojant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, darytina išvada, kad pagal šios sutarties 50 – 58 straipsnius, kuriuose reglamentuojamas sprendimų pripažinimas ir vykdymas, taip pat nustatyta tvarka, pagal kurią vykdomi kitoje šalyje priimti teismų sprendimai atitinka LR CPK 809 – 812 str. nuostatas.

30Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos federacijos Omsko srities Arbitražo teismo sprendimai Lietuvos Respublikos LR CPK 809 -812 str. nustatyta tvarka nėra pripažinti, jie negali sukelti jokių teisinių pasekmių, todėl šiuo atveju LR CPK 626 str. 3 d. nuostatos dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir vykdomojo dokumento persiuntimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui neturi būti taikomos.

31Dėl dokumentų įteikimo ir LR CPK 746 str. pažeidimų.

32Pateiktose vykdomosiose bylose raginimai įvykdyti sprendimą yra įteikti laivo „Dimas“ kapitonui A. M. ir RAB „Dimas“ atstovui pagal įgaliojimą O. L.. Tiek raginimo įteikimas laivo „Dimas“ kapitonui A. M., tiek O. L. yra laikomi tinkamais, nes O. L. yra RAB „Dimas“ įgaliotas atstovas, o laivo „Dimas“ kapitonas A. M. yra laivo valdytojo atstovas laive (Prekybinės laivybos įstatymo 12 str. 2 d.).

33Teismui pateiktose vykdomosiose bylose nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad laivas „Dimas“ yra hipotekos objektas. Šią aplinkybę turėjo įrodyti RAB „Dimas“ atstovai pateikdami sutartis arba imdamiesi priemonių, kad būtų pripažinti Rusijos Federacijos Omsko srities Arbitražo teismo sprendimai (LR CPK 178 str.).

34Pažymėtina, kad RAB „Dimas“ įgaliotas asmuo žinojo apie vykdomąsias bylas, kuriose vykdomi išieškojimai iš RAB „Dimas“ turto, tačiau nesiėmė jokių priemonių, kad Rusijos federacijos Omsko srities Arbitražo teismo priimti sprendimai būtų pripažinti Lietuvos Respublikoje.

35Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, nenustatyta įstatymo pažeidimų, kurie būtų pagrindu turto perdavimo išieškotojams aktą vėliau pripažinti negaliojančiu, todėl antstolio prašymas tenkintinas, turto perdavimo išieškotojams aktas tvirtintinas (LR CPK 725 str. 2 d. įstatymo redakcija galiojusi iki 2011-10-01).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 594, 634, 702, 725, 746 straipsniais, teismas

Nutarė

37patvirtinti antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-14 turto perdavimo išieškotojui aktą vykdomojojoje byloje Nr. 0004/11/00662.

38Skundą dėl antstolės V.Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.0004/11/00662 panaikinimo, palikti nenagrinėtą.

39Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąsias bylas Nr. 0004/11/00662, Nr. 0004/11/00663, Nr. 0004/11/00748 grąžinti pareiškėjai antstolei Vidai Daugirdienei.

40Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio... 2. pareiškėja antstolė Vida Daugirdienė kreipėsi į teismą su prašymu... 3. 2011-09-28 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas skolininko RAB... 4. Antstolė Vida Daugirdienė pateikė paaiškinimą dėl skundo, kuriame... 5. Suinteresuotų asmenų „Granship Island“ S.L., „Lotus federacion“, UAB... 6. Prašymas dėl turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo tenkintinas,... 7. Teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu,... 8. Dėl BRAB „Dimas“ atstovo skundo dėl antstolės Vidos Daugirdienės... 9. Prie skundo advokatė Alisa Kostiuk pridėjo 2011-04-20 d. įgaliojimą,... 10. Vertinant šį įgaliojimą, darytina išvada, kad O. L. nėra suteikta teisė... 11. Nustačius, kad BRAB „Dimas“ vardu paduotas skundo dėl antstolės Vidos... 12. Dėl antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje byloje... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teisėjas,... 14. LR CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva... 15. Į LR CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatas būtina atsižvelgti taikant ir... 16. Teisėjas, tvirtindamas turto perdavimo išieškotojui aktą, turi patikrinti,... 17. Susipažinus su antstolio prašymu, vykdomąja byla, nustatyta, kad antstolis... 18. Anstolė taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00748 Klaipėdos miesto... 19. Antstolė taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/11/00663 Klaipėdos... 20. 2011-05-26 buvo priimtas patvarkymas dėl laivo „Dimas“ pardavimo iš... 21. Išanalizavus pateiktas vykdomąsias bylas, antstolio veisksmuose,... 22. Dėl galimos bankroto bylos skolininkui RAB „Dimas“ iškėlimo.... 23. LR CPK 626 str. 3 p. įtvirtinta nuostata, kad iškėlus skolininkui bankroto... 24. Teismui kartu su skundu dėl antstolės patavarkymo panaikinimo yra pateiktos... 25. Užsienio teismo sprendimo pripažinimas Lietuvos Respublikoje reiškia, kad... 26. Užsienyje priimtų teismų sprendimų pripažinimas reglamentuojamas LR CPK... 27. LR CPK 811 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl užsienio teismo... 28. Teismui nėra pateikta duomenų apie tai, kad dėl Rusijos federacijos Omsko... 29. Analizuojant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartį dėl... 30. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos federacijos Omsko srities Arbitražo teismo... 31. Dėl dokumentų įteikimo ir LR CPK 746 str. pažeidimų.... 32. Pateiktose vykdomosiose bylose raginimai įvykdyti sprendimą yra įteikti... 33. Teismui pateiktose vykdomosiose bylose nėra pateikta jokių įrodymų apie... 34. Pažymėtina, kad RAB „Dimas“ įgaliotas asmuo žinojo apie vykdomąsias... 35. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, nenustatyta įstatymo pažeidimų, kurie... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291, 593,... 37. patvirtinti antstolės Vidos Daugirdienės 2011-09-14 turto perdavimo... 38. Skundą dėl antstolės V.Daugirdienės 2011-09-07 patvarkymo vykdomojoje... 39. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąsias bylas Nr. 0004/11/00662, Nr.... 40. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...