Byla 2-15232-934/2015
Dėl baudos už antstolės patvarkymų nevykdymą skyrimo UAB „Olzara“ vadovui, suinteresuoti asmenys: ,,Krasta Auto“, UAB (išieškotojas), M. D. (UAB „Olzara“ vadovas)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolės Brigitos Palavinskienės prašymą dėl baudos už antstolės patvarkymų nevykdymą skyrimo UAB „Olzara“ vadovui, suinteresuoti asmenys: ,,Krasta Auto“, UAB (išieškotojas), M. D. (UAB „Olzara“ vadovas),

Nustatė

2Antstolė prašo teismo skirti UAB „Olzara“ vadovui M. D. 1000 EUR dydžio baudą už 2013-10-22 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/05890/TD, 2013-10-22 patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/13/05890/KA, 2014-03-31 pakartotinio patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/05890 ir kt./TD bei 2014-03-31 pakartotinio patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių laikymo Nr. 0171/13/05890 ir kt./KA nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vienas iš tokių subjektų yra antstolis.

5Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kurį valstybė įgaliojo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 1 dalis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, teismas gali skirti baudą juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 1-3 dalys). Už antstolio reikalavimo raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą ar melagingų duomenų pateikimo pažeidimą CPK numato fiksuoto dydžio baudos skyrimo galimybę, t.y. iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų baudą arba areštą iki trisdešimt parų (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė (toliau – antstolė) vykdo vykdomąją bylą Nr. 0171/13/05980 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-16 išduotą teismo įsakymą Nr. L2-33955-141/2013 dėl 7272,89 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko "Olzara" UAB (į/k 300061209) trečios eilės išieškotojo „Krasta Auto“ UAB (į/k 121981098) naudai. 2013-10-22 antstolės priimtu patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/05890/TD ir 2014-03-31 pakartotiniu patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/05890 ir kt./TD skolininko vadovas M. D. buvo įpareigotas per 3 darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos raštu (faksimiliniu/elektroniniu būdais ir registruotu paštu) pateikti detalią informaciją apie visą įmonei priklausantį turtą (v.b.l. 25-26, 40-41). 2013-10-22 antstolės priimtu patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/13/05890/KA ir 2014-03-31 pakartotiniu patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/13/05890 ir kt./KA skolininko vadovas M. D. buvo įpareigotas visas grynaisiais pinigais gaunamas lėšas įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą bei nuo šio patvarkymo gavimo per 3 darbo dienas pateikti antstolei UAB „Olzara“ įmonės kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui (v.b.l. 29, 42). Remiantis antstolės nurodytais duomenimis, matyti, jog patvarkymai buvo įteikti 2014-11-19 UAB ,,Olzara“ vadovo M. D. Juridinių asmenų registro duomenimis nurodytu adresu Baltarusijos Respublikoje (v.b.l. 59). Pažymėtina, kad nurodytuose patvarkymuose skolininkas yra įspėtas apie atsakomybę už antstolės reikalavimų nevykdymą. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB ,,Olzara“ vadovas M. D., nepateikdamas antstolei duomenų apie įmonės turtą ir įmonės kasos knygos išrašų bei kitų finansinių dokumentų, taip pat, nepervesdamas lėšų į antstolė depozitinę sąskaitą, vengia vykdyti antstolės reikalavimus.

7Antstolė teismui pateiktame pareiškime prašo skolininko vadovui skirti fiksuoto dydžio baudą, t.y. 1000 EUR. Pareiškime dėl baudos skyrimo antstolė iš esmės nurodo, jog skolininko vadovas raštu nepateikė duomenų apie įmonės turimą turtą, už šį antstolės reikalavimo nevykdymą CPK numato fiksuoto dydžio baudos skyrimo galimybę (CPK 645 straipsnio 3 dalis). Taip pat antstolė nurodo, jog skolininko vadovas neįnešė į antstolės depozitinę sąskaitą grynaisiais pinigais gaunamų lėšų bei nepateikė antstolei UAB „Olzara“ kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderių, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalo, įmonės išrašytų sąskaitų už paskutinius 3 mėnesius, detalaus visų įmonės skolininkų sąrašo patikrinimui. Už šio pobūdžio antstolio reikalavimų nevykdymą CPK 585 straipsnio nuostatos numato kaupiamojo pobūdžio baudos skyrimo galimybę. Nagrinėjamu atveju, įvertinus nesikreipimo į teismą laikotarpį, spręstina, jog baudos skyrimo tikslai bus pasiekti paskirus fiksuoto dydžio baudą (CPK 645 straipsnio 3 dalis). Baudos skyrimas už kiekvieną pažeidimo dieną, teismo vertinimu, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

8Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į išieškomos sumos dydį, antstolės reikalavimo neįvykdymo laikotarpį, įvertinus padarytų pažeidimų pobūdį, į tai, kad iš LITEKO informacinės duomenų bazės matyti, kad vadovas nebuvo baustas už antstolės reikalavimų nevykdymą bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas skirti UAB ,,Olzara“ vadovui M. D. fiksuoto dydžio baudą, t. y. 150 EUR už antstolės reikalavimų nevykdymo (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

9Teismas atkreipia UAB ,,Olzara“ vadovo dėmesį, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui, išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis). Baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolio reikalavimus.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 3 straipsnio 7 dalimi, 645 straipsniu, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

11Tenkinti iš dalies antstolės Brigitos Palavinskienės prašymą dėl baudos skyrimo UAB ,,Olzara“ vadovui M. D..

12Skirti UAB ,,Olzara“, juridinio asmens kodas 300061209, vadovui M. D., asmens kodas ( - ), 150 EUR baudą už 2013-10-22 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/05890/TD, 2013-10-22 patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/13/05890/KA, 2014-03-31 pakartotinio patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/13/05890 ir kt./TD bei 2014-03-31 pakartotinio patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių laikymo Nr. 0171/13/05890 ir kt./KA nevykdymą.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai