Byla II-489-95/2010
Dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų miesto agentūros nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal D. N. skundą dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų miesto agentūros nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų miesto agentūros (toliau – Agentūra) vyresnioji referentė R. Č. 2010-01-21 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 036542 DA- 6 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad D. N. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 str. 4 d., nes jis 2010-01-21 15.30 val., Druskininkų savivaldybėje Leipalingio sen. Jovaišių kaimo miške kv. 628 skl. 37, 38, 39 buvo sulaikytas statant kilpas žvėrims. Iš viso buvo pastatęs penkias kilpas. Tokiais veiksmais pažeidė Medžioklių Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių IX skyriaus 60.1 ir 60.30 p. reikalavimus (b. l. 20).

4Agentūros vyresnysis specialistas L. T. 2010-01-22 nutarimu Nr. DA – 6. AM 038173 (toliau – Nutarimas) D. N., vadovaudamasis ATPK 85 str. 4d., paskyrė administracinę nuobaudą – 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) dydžio piniginę baudą (b. l. 21).

5Skunde teismui (b. l. 2-4) D. N. prašė Nutarimą pakeisti sušvelninant jam paskirtą administracinę nuobaudą ir paskirti įspėjimą. Nurodė, kad jis pažeidimą padarė dėl ypatingai sunkios materialinės padėties, yra neįgalus, neturi jokio turto, jo gyvenimo draugė laukiasi kūdikio, dėl padaryto pažeidimo prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Tokios didelės baudos sumokėti neturi galimybių.

6Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo D. N. patvirtino skunde išdėstytus motyvus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai (žr. teismo posėdžio protokolą).

7Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, todėl byla išnagrinėta institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovui nedalyvaujant (žr. teismo posėdžio protokolą).

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Pagal ATPK 85 str. 4 d. (2005-11-10 įstatymo redakcija X-382), medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais – piliečiams užtraukia baudą nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų.

10Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Protokolas (b. l. 20), D. N. paaiškinimas protokole (b.l.20), jo paaiškinimai teismo posėdyje patvirtina, kad D. N. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 str. 4 d.

11D. N. padarytas teisės pažeidimas teismui nekelia jokių abejonių ir yra įrodytas. D. N., prašydamas teismo pakeisti Nutarimą ir skirti jam nuobaudą mažesnę negu numatyta sankcijoje, tai yra įspėjimą, pateikė teismui įrodymus apie savo sunkią turtinę padėtį: neįgalumo pažymėjimą (b.l. 6), Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą apie pajamas (b.l.7), Druskininkų darbo biržos pažymą apie registraciją darbo biržoje (b.l.8), Valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pažymą apie tai, kad neturi nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų (b.l.9), Druskininkų savivaldybės Administracijos Liepalingio seniūnijos charakteristiką – tarpininkavimą dėl administracinės nuobaudos sušvelninimo (b.l.10), išrašą iš medicininių dokumentų apie jo sugyventinės D. P. nėštumą (b.l.12) bei jos pajamas ir registraciją Darbo biržoje (b.l.13-14). Šių įrodymų visuma patvirtina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. N. turtinė padėtis yra sunki.

12Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad D. N. padaryta veika kvalifikuota teisingai, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas.

13Pabrėžtina, kad administracine nuobauda siekiama ne tik nubaudimo, bet ir prevencinių tikslų. Įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti saugų eismą, visuomenės saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N18-1406/2007, N9?1626/2006, N6?1199/2006). Įstatymų leidėjas sankcijas už administracinius teisės pažeidimus diferencijuoja atsižvelgdamas į pažeidimų pavojingumą, o tais atvejais, kai sankcijoje numatytos alternatyvios nuobaudos, turi būti parenkama tokia nuobauda, kuria būtų pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinių nuobaudų skyrimo tikslai.

14ATPK 301 1 d. str. nuostatos, numatančios galimybę paskirti asmeniui mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, yra taikomos, kai nustatomos išskirtinės aplinkybės, dėl kurių administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo būtų itin palankiai charakterizuojamas ar jo padaryta veika laikoma iš esmės nepavojinga. Nagrinėjamoje byloje tokios aplinkybės nustatytos, todėl šio straipsnio nuostatos D. N. atžvilgiu taikytinos.

15Atsižvelgiant į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, į pažeidėjo D. N. asmenybę ir į bylos aplinkybes, vadovaujantis ATPK 24 str., 30 str., 301str., 302 str., 31 str. 1 d. 1, 10 p., taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., gali būti pasiekti D. N. atžvilgiu skiriant jam mažesnę nuobaudą, nei sankcijoje numatyta minimali bauda.

16Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str. ir 129 str.,

17

Nutarė

19D. N. skundą patenkinti iš dalies.

20Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų miesto agentūros 2010-01-12 nutarimą, kuriuo D. N., vadovaujantis ATPK 85 str. 4 d., buvo paskirta administracinė nuobauda – 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) dydžio piniginė bauda pakeisti ir D. N. paskirti 200 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio piniginę baudą.

21Šis nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai